Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Робоча навчальна програма "Економіка підприємства"

Економіка

Для кого: Дорослі

18.09.2021

53

2

0

Опис документу:

Перегляд
матеріалу
Отримати кодРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Економіка підприємства”

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Відділення «Аграрний бізнес»


2021 рік


Робоча програма з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів за напрямом підготовки 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»


Розробник програми:
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії соціальної роботи, економічних і фінансово-облікових дисциплін


Протокол від «____»________________20__ року № ___


Голова циклової комісії відділення «Аграрний бізнес»

«_____»___________________ 20___ року _______________________


Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки, спеціальністю 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».


Протокол від. «____»________________20___ року № ___


«_____»________________20__ року Голова _______________ ()

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

07 «Управління та адміністрування»

Нормативна
Загальна кількість годин -90

Спеціальність (професійне

спрямування):

051 «Економіка»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»Рік підготовки:

2-й

Семестр

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст6 год.

Практичні, семінарські


16 год.

ЛабораторніСамостійна робота


68 год.

Індивідуальні завдання: год.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Розкрити основи діяльності аграрних підприємств, організаційно-економічних основ ринкових форм господарювання у сферах сільськогосподарсь-кого виробництва та агарного ринку.

Завдання. Високі темпи розвитку, вдосконалення ведення галузей сільського господарства для забезпечення необхідного обсягу виробництва певних видів продукції при мінімальних затратах і коштів та максимальній прибутковості сільськогосподарських підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

1. Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та економічними явищами.

2. Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань

3. Володіти економічною термінологією, оперувати категоріями, поняттями предметної області соціально-економічних систем різного рівня.

4. Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання для розв’язання практичних ситуацій..

5. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності.


КОМПЕТЕНЦІЇ

Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

2. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

3. Здатність ідентифікувати інформацію та усвідомлювати проблеми предметної області, базові засади функціонування сучасної економіки.

4. Здатність використовувати теоретичний і методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для розв’язання складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • Шляхи і способи вдосконалення економічних методів господарювання в умовах ринкових відносин, раціонального використання землі, матеріальних і фінансових ресурсів, інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на підставі науково-технічного прогресу, спеціалізації, кооперації та інтеграції підприємств АПК, розвитку товарно-грошових відносин, інноваційно-інвестиційної діяльності та різновиди конкурентоспроможності підприємства.

Вміти:

 • визначити результативність діяльності від використання капіталу та інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства;

 • вишукувати шляхи та накреслювати заходи антикризового стану підприємства;

 • передбачити вдосконалення реструктуризації підприємства;

 • визначити величину доходу, прибутку;

 • розрахувати ефективність використання капіталу та нематеріальних ресурсів;

 • виявляти резерви і шляхи поліпшення якості продукції і напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю;

 • використовувати економічні методи в управлінні біоресурсами;

 • приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань під час виконання своїх професійних обовязків.

2. Програма навчальної дисципліни


Тема 1. Вступ. Підприємство в сучасній системі господарювання.

 1. Особливості с/г підприємства.

 2. Місце і роль с/г в економіці держави та формування ринкового середовища.

 3. Особливості аграрного виробництва, та врахування їх в економічній діяльності підприємства.

 4. Предмет, завдання науки та методи їх вивчення.

 5. Поняття підприємства, його роль та умови ефективної роботи в ринковій економіці.

Тема 2. Трудові ресурси.

 1. Поняття про трудові ресурси, їх склад та особливості використання в с/г.

 2. Забезпеченість аграрних підприємств персоналом і визначення потреби в найманій праці.

 3. Поняття продуктивності праці і методика її визначення в с/г.

Тема 3. Капітал. Виробничі фонди та нематеріальні ресурси.

  1. Земельні ресурси та їх використання.

 1. Земельні ресурси та їх використання.

 2. Характеристика земельних ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами.

 3. Земельний кодекс України. Право власності на землю.

 4. Земельний кадастр та економічна оцінка землі.

 5. Показники ефективності використання земельних угідь аграрних підприємств.

  1. Матеріально-технічна база аграрних підприємств.

 1. Поняття матеріально-технічної бази та її особливості.

 2. Структура енергоресурсів. Енергооснащеність виробництва та енергоозброєність праці.

 3. Тракторний парк і ефективність його використання.

  1. Основні засоби (основний капітал) аграрних підприємств.

 1. Характеристика виробничих фондів, їх поділ на застосовуванні і виробничого споживання.

 2. Грошова оцінка основних засобів.

 3. Показники забезпеченості та ефективності використання основних засобів.

 4. Поняття і види нематеріальних активів.

  1. Оборотні засоби (оборотний капітал) аграрних підприємств.

 1. Економічна суть оборотних засобів, їх склад і структура.

 2. Забезпеченість аграрних підприємств оборотними засобами (та джерела їх формування).

 3. Система показників і методика вивчення ефективності використання оборотних засобів.

Тема 4. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства.

  1. Інвестиції аграрних підприємств.

 1. Інвестиції аграрних підприємств.

 2. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Джерела інвестицій.

 3. Капіталовкладення аграрних підприємств.

 4. Методи зіставлення інвестицій часу.

  1. Інтенсифікація виробництва та науково-технічний прогрес.

 1. Поняття інтенсивності й економічного типу розвитку аграрних підприємств.

 2. Показники інтенсивності та методика їх вивчення.

 3. Основні напрями формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств.

  1. Розширене відтворення та нагромадження в аграрних підприємствах.

 1. Суть і особливості розширеного відтворення.

 2. Показники розширеного відтворення.

 3. Валова продукція та її складові.

Тема 5. Система планування на підприємстві.

 1. Завдання і основні принципи планування економічного і соціального розвитку с/г підприємств.

 2. Методи і нормативна база планування.

Тема 6. Організація виробництва та його обслуговування.

6.1. Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в с/г.

1. Суть і фактори розміщення, спеціалізація аграрних підприємств.

2. Форми спеціалізації аграрних підприємств.

3. Галузі та галузева структура аграрних підприємств.

4. Суть агропромислової інтеграції, її організаційні форми.

Тема 7. Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність.

 1. Валова продукція сільського господарства.

 2. Поняття якості, характеристика її показників і значення для підвищення конкурентоспроможності продукції.

 3. Стандартизація і сертифікація продукції.

 4. Конкурентоспроможність продукції.


Тема 8. Витрати підприємства.

 1. Суть собівартості продукції і характеристика її видів.

 2. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств.

 3. Класифікація витрат.

 4. Постійні і змінні витрати.

 5. Значення, резерви і шляхи зниження собівартості с/г продукції.

Тема 9. Ціноутворення на продукцію.

 1. Поняття про ціну та її функції.

 2. Принципи ціноутворення.

 3. Система цін на с/г продукцію.

Тема 10. Результативність діяльності підприємства.

 1. Суть ефективності як економічної категорії.

 2. Рентабельність виробництва і методика визначення її показників.

 3. Показники економічної ефективності та рентабельності конкретного підприємства.

Тема 11. Антикризова діяльність підприємства.

 1. Антикризова діяльність підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.

 2. Цільові параметри антикризової програми підприємства.

 3. Методичне забезпечення формування антикризової програми підприємства.

Тема 12. Економіка основних галузей с/г.

 1. Економіка виробництва зерна.

 2. Економіка виробництва картоплі.

 3. Економіка виробництва кормів.

 4. Економіка скотарства.

 5. Економіка свинарства.
3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Вступ. Підприємство в сучасній системі господарювання.

6

2
4Тема 2. Трудові ресурси.

4

4Тема 3. Капітал. Виробничі фонди та нематеріальні ресурси.

3.1.Земельні ресурси та їх використання. 3.2.Матеріально-технічна база аграрних підприємств.

3.3.Основні засоби (основний капітал) аграрних підприємств.

3.4.Оборотні засоби (оборотний капітал) аграрних підприємств.
6


6


6

6

2


2


2

2


4


4


4

4Тема 4. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства.

4.1.Інвестиції аграрних підприємств. 4.2.Інтенсифікація виробництва та науково-технічний прогрес.

4.3.Розширене відтворення та нагромадження в аграрних підприємствах.

4


44
4


44Тема 5. Система планування на підприємстві.

4

4Тема 6. Організація виробництва та його обслуговування.

6
2


4Тема 7. Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність.

6


24Тема 8. Витрати підприємства.


8

2

24Тема 9. Результативність діяльності підприємств.

8

2

24Тема 10. Антикризова діяльність підприємства.

4

4Тема 11. Економіка основних галузей с/г.

8

8Усього годин

90

6

1668


4. Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Земельні ресурси та їх використання.

2

2

Матеріально-технічна база аграрних підприємств.

2

3

Основні засоби (основний капітал) аграрних підприємств.

2

4

Оборотні засоби (оборотний капітал) аграрних підприємств.

2

5

Організація виробництва та його обслуговування.

2

6

Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність.

2

7

Витрати підприємства.

2

8

Результативність діяльності підприємства.

2


Разом

16


5. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Вступ. Підприємство в сучасній системі господарювання.

4

2

Трудові ресурси.

4

3

Земельні ресурси та їх використання.

4

4

Матеріально-технічна база аграрних підприємств

4

5

Основні засоби (основний капітал) аграрних підприємств.

4

6

Оборотні засоби (оборотний капітал) аграрних підприємств.

4

7

Інвестиції аграрних підприємств.

4

8

Інтенсифікація виробництва та науково-технічний прогрес.

4

9

Розширене відтворення та нагромадження в аграрних підприємствах

4

10

Система планування на підприємстві.

4

11

Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в с/г.

4

12

Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність.

4

13

Витрати підприємства.

4

14

Результативність діяльності підприємства.

4

15

Антикризова діяльність підприємства

4

16

Економіка основних галузей с/г.

8


Разом

68


6. Індивідуальні завдання

1. Трудові ресурси.

2.Основні засоби (основний капітал) аграрних підприємств.

3.Оборотні засоби (оборотний капітал) аграрних підприємств.

4.Витрати підприємства.

5.Результативність діяльності підприємства.


7. Методи навчання

Пояснення, інформаційне повідомлення, розповідь, бесіда, дискусія, лекція, практичні роботи.


8. Методи контролю

Фронтальне опитування, вибіркове усне опитування, письмове опитування, тестовий контроль, складання екзамену.

9. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17


6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

Т1, Т2 ... Т17 – теми змістових модулів.


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
10. Методичне забезпечення

1. Типова і робоча навчальна програма.

2. Календарний графік.

3. Плани занять.

4. Конспект лекцій.

5. Контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу.11. Рекомендована література

Базова


 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. -К.: КНЕУ, 2002.-624 с.

 2. Бойчук М.І. Економіка підприємства: Навч. Посіб. –К.: Атака, 2002.-480 с.

 3. Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці. – К.: ІАЕ УААН, 2004.-488 с.

 4. Михайлов С.І., Ярова В.В., Заєць Г.В. та ін. Економіка аграрного підприємства: Підруч. для екон. і технол. спец. аграр. вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації. –К.: Укр. Центр духов. культури, 2004.-396 с.

 5. Руснак П.П., Андрійчук В.Г., Ільєнко А.А. та ін. Економіка підприємства. – Біла Церква, 2003.

 6. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф, Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001.

 7. Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А., та ін. Економіка сільського господарства: Навч. Посіб. –К.: Каравела, 2009.- 264с.

 8. Макаровська Т.П. Економіка підприємства. – МАУП, 2006.

 9. Сідун В.А. , Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. –К.: Центр навчальної література, 2003.- 436 с.

 10. Царенко О.М., Руденко В.П. Управління якістю агропромислової продукції: Навч. посіб. – Суми: ВТД “Університетська книга,, 2006.-431 с.Допоміжна

 1. Бойчик І.М., Харів П.С., Піча Ю.В. Економіка підприємства. –К.: Каравела, 2001.- 298 с.

 2. Галушко В.П., Штрьобеля Г. Виробнича економіка. Навч. посіб. – Вінниця: Нова книга, 2005.- 400 с.

 3. Економіка виробничого підприємства / За ред.. Й.М. Петровича. –К.: Знання, 2001.- 456 с.

 4. Ковленко Ю.С. Сільскогосподарське підприємство в ринковому середовищі.-К.:ІАЕ УАНН, 2000.

 5. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві.-К.: КНЕУ, 2000.- 370 с.

 6. Галушко В.П., Гвідо Ван Хулєнбрук, Ковтун О.А. та ін.. Основи аграрної економіки: Підручник. –К.: Вища освіта, 2003.-399 с.

 7. Бідзюра І.П., Збарський В.К., Ільчук М.М. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посіб.-К.: 2001. – 320 с.

 8. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу. – К.: КНЕУ, 2001.

 9. Ціни,витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України / За ред. акад. Шпичака О.М. – К.: ІАЕ УААН, 2001.Примітки:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

 2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичної комісії) факультету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою ради (методичній комісії) і затверджується проректором (заступником директора) вищого навчального закладу з навчальної роботи.


ПОГОДЖЕНО” “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач відділення Завідувач НМЛ з впровадження “Аграрний бізнес” дуальної освіти та робітничих професій

___________Криворучко Я.С. _______________Костенко Т.В.


Відділення “Аграрний бізнес”Додаток до робочої програми з дисципліни

Економіка підприємства”


з/п

Тема практичних занять

Кількість

годин

Місце проведення

1

Земельні ресурси та їх використання.

2

Аудиторія 933

КДП

2

Матеріально-технічна база аграрних підприємств.

2

Аудиторія 933

3

Основні засоби (основний капітал) аграрних підприємств.

2

Лабораторія “Навчальна бухгалтерія”

4

Оборотні засоби (оборотний капітал) аграрних підприємств.

2

Лабораторія “Навчальна бухгалтерія”

5

Організація виробництва та його обслуговування.

2

Машинно-тракторний парк

6

Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність.

2

Аудиторія 933

7

Витрати підприємства.

2

Лабораторія “Навчальна бухгалтерія”

8

Результативність діяльності підприємства.

2

Лабораторія “Навчальна бухгалтерія”


Разом

16Викладач Добронецька Т.Б.


Погоджено

Голова циклової комісії соціальної роботи,

економічних і фінансово-облікових дисциплін Білан Ю.Б.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.