Річна контрольна робота з біології для 10 класу( нова програма)

Біологія

Для кого: 10 Клас

11.11.2018

5664

281

2

Опис документу:
Контрольна робота містить завдання на вибір однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання з відкритою відповіддю. Охоплює річний навчальний матеріал, представлена у двох варіантах.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

І варіант

І Завдання на вибір правильної відповіді

  1. Яка із наук вивчає механізми спадковості імінливості?

А) екологія Б) етологія В) валеологія Г) генетика

  1. Оберіть біосистему , компонентами якої є органи

А) клітина Б) організм В) вид Г) екосистема

3.Яка систематична категорія об’єднує види живої природи?

А)ряд Б) порядок В) Родина Г)Рід

4.Вкажіть шлях проникнення в організм людини вірусу гепатиту А

А) повітряно-краплинний

Б) через покриви тіла

В) з їжею та водою

Г) за участі переносників

5. Яка із груп архей зустрічається в надзвичайно кислому середовищі

А) галофіти Б) термофіли В) ацидофіли Г) алкалофіли

6. Оберіть характерну для бактерій особливість

А) нуклеоїд Б) хромосоми В) статеве розмноження Г) роздільностатевість

7. Наведіть приклад паразитичних грибів

А) білий гриб Б) артроботріс В) фітофтора Г) печериця

8. Процес фіксації СО2 під час фотосинтезу відбувається у

А) стромі хлоропласта

Б) мембрані тилакоїда

В) цитоплазмі

Г) мембрані хлоропласта

9. Який із видів належить до одноклітинних твариноподібних

А) вухата медуза

Б) планарія молочно-біла

В) гідра прісноводна

Г) евглена зелена

10. Динамічна сталість показників крові в організмі людини є проявом

А) подразливості Б) адаптивності В) гомеостазу Г) репродукції

11. До компонентів транспортної системи тварин, що забезпечує перенесення поживних речовин та продуктів виділення, не відноситься

А) гідролімфа Б) гемолімфа В) кров Г) гемоглобін

12. Яким буде співвідношення за фенотипом серед нащадків за моногібридного схрещування гетерозиготних батьківських особин у разі неповного домінування

А) 1:1 Б)3:1 В) 1:2:1 Г) 9:3:3:1

13. Скільки типів гамет утворює гетерозиготна за двома ознаками особина

А)2 Б) 4 В) 6 Г) 8

14. Які регуляторні елементи посилюють транскрипцію

А) промотори Б) термінатори В) енхансери Г) сайленсери

15. Який тип успадкування такої ознаки як дальтонізм людини

А) аутосомно-домінантний

Б) Х-зчеплений домінантний

В) аутосомно-рецесивний

Г) Х-зчеплений рецесивний

16. Оберіть основне джерело комбінаційної мінливості

А) мутації Б) модифікації В) кросинговер Г) реплікація

17. Як називаються мутації, що виникають в статевих клітинах

А)соматичні Б) рецесивні В) домінантні Г) генеративні

18. Які із біологічних мутагенів найнебезпечніші для організму людини

А)віруси кору

Б) алкалоїди зелених томатів

В) отрута гадюки

Г) хлороформ

19. Який із чинників обмежує вільне схрещування в популяціях

А) ізоляція Б) природний добір В) хвилі життя Г) мутаційний процес

20. Як називається лікування захворювань шляхом заміни дефектних генів

А) апітерапія Б) генотерапія В) гірудотерапія Г) аромотерапія

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

21. Установіть відповідність між процесом обміну речовин та речовинами, що утворюються

1. Хемосинтез А. Ліпіди

2. Фосфорилювання Б. Глюкоза, АТФ

3. Реплікація В. АТФ

4. Трасляція Г. ДНК

Д. Білки

22. Установіть відповідність між фазою мітозу та процесами, що в них відбуваються

1. Профаза А. Деконденсація однохроматидних хромосом

2. Метафаза Б. Конденсація двохроматидних хромосом

3. Анафаза В. Розташування двохроматидних хромосом на екваторі

4. Телофаза Г. Розходження однохроматидних хромосом

Д. Розходження двохроматидних хромосом

23. Установіть відповідність між процесами ембріогенезу людини та їхнім значенням

1. Дроблення А. Формування зародка з 3-ма зародковими листками

2. Гаструляція Б. Утворення бластоцисти

3. Плацентація В. Прикріплення зародка до стінок матки

4. Імплантація Г. Утворення тканин й органів

Д. Формування дитячого місця

III. Завдання з відкритою відповіддю

24. Зробіть висновок про пряму залежність стійкості екосистем будь-якого рівня від біологічного різноманіття.

25. Які зміни відбудуться в будові молекули білка, якщо в ділянці молекули і-РНК АГА ГЦЦ ГАГ УУА УЦА, що кодує цей білок, другий нуклеотид замінився на цитозин, а шостий – на аденін? Використовуючи таблицю генетичного коду , напишіть послідовності амінокислотних залишків у поліпептиді до мутації і-РНК та після неї. Вкажіть тип мутації.

ІІ варіант

І. Завдання на вибір правильної відповіді

  1. Яка із наук вивчає Біологічні об’єкти й процеси з метою конструювання технічних систем

А) біотехнологія Б) біоінформатика В) біоніка Г) біохімія

2. Оберіть біосистему , компонентами якої є організми з однаковим каріотипом

А) клітина Б) організм В) вид Г) екосистема

3. Яка систематична категорія об’єднує типи живої природи?

А)царство Б) тип В) клас Г)відділ

4.Вкажіть шлях проникнення в організм людини вірусу тайгового енцефаліту

А) повітряно-краплинний

Б) через покриви тіла

В) з їжею та водою

Г) за участі переносників

5. Яка із груп архей зустрічається в надзвичайно лужному середовищі

А) галофіти Б) термофіли В) ацидофіли Г) алкалофіли

6. Укажіть фотоавтотрофних бактерій

А) ціанобактерії

Б) залізобактерії

В) молочнокислі бактерії

Г) холерний вібріон

7. Наведіть приклад сапротрофних грибів

А) білий гриб Б) артроботріс В) фітофтора Г) печериця

8. Укажіть сполуку, яка реагує з СО2, на перших етапах циклу Кальвіна

А) ксилулозо-5-фосфат

Б) рибулозо-5-фосфат

В)рибулозо-1,5-бісфосфат

Г)3-фосфогліцеринова кислота

9. Який із видів належить до одноклітинних твариноподібних

А) амеба протей

Б) планарія молочно-біла

В) гідра прісноводна

Г) бодяга озерна

10. Соняшник повертає свій кошик за сонцем завдяки

А) локомоції Б) репродукції В) регенерації Г) подразливості

11. Головним дихальним пігментом крові людини , хребетних та багатьох безхребетних тварин є

А) міоглобін Б) гемоглобін В) хлорофіл Г) гемо ціанін

12. Яким буде співвідношення за фенотипом серед нащадків за моногібридного схрещування гетерозиготних батьківських особин у разі повного домінування

А) 1:1 Б)3:1 В) 1:2:1 Г) 9:3:3:1

13. Скільки типів гамет утворює гетерозиготна за однією ознакою особина

А)2 Б) 4 В) 6 Г) 8

14. Які регуляторні елементи послаблюють транскрипцію

А) промотори Б) термінатори В) енхансери Г) сайленсери

15. Який тип успадкування такої ознаки як темна емаль зубів людини

А) аутосомно-домінантний

Б) Х-зчеплений домінантний

В) аутосомно-рецесивний

Г) Х-зчеплений рецесивний

16. Що є молекулярним механізмом неспадкової мінливості

А)мутації Б) зміни експресії генів В) репараціїя Г) рекомбінація

17. Як називаються мутації , пов’язані зі зміною кількості хромосом кратні галоїдному набору хромосом

А) генні Б) хромосомні В) геномні поліплоїдні Г) геномні анеуплоїдні

18. Який із хімічних мутагенів є наймасовішим

А) іприт Б) діоксини В) бензпірен Г) нітратна кислота

19. Як називаються періодичні коливання чисельності популяції

А) ізоляція Б) природний добір В) хвилі життя Г) мутаційний процес

20. Який із законів є основним в генетиці популяцій

А) закон гомологічних рядів

Б) закон генетичної рівноваги

В) закон чистоти гамет

Г) закон розщеплення

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

21. Установіть відповідність між процесом обміну речовин та речовинами, що утворюються

1. Аеробне окиснення А. Вуглекислий газ, вода

2. Протеоліз Б. Полісахариди

3. Трансляція В. Амінокислоти

4. Фотоліз Г. Білки

Д. Кисень, йони Гідрогену

22. Установіть відповідність між фазою мітозу та процесами, що в них відбуваються

1. Профаза А. Синтез білків, що будують веретено поділу

2. Метафаза Б. Скорочення ниток веретена поділу

3. Анафаза В. Прикріплення веретена поділу до хромосом

4. Телофаза Г. Формування веретена поділу

Д. Руйнування веретена поділу

23. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями

1. Овуляція А. Обмін ділянками між гомологічними хромосомами

2. Синкаріогамія Б. Вихід яйцеклітин з яєчника

3. Кросинговер В. Злиття ядер чоловічої та жіночої гамет

4. Еякуляція Г. Цитоплазматичний розподіл

Д. Сім’явипорскування

III. Завдання з відкритою відповіддю

24. Зробіть висновок про значення збереження біорізноманіття для сталого розвитку людської цивілізації.

25. Ділянка поліпептиду має таку послідовність амінокислотних залишків : тир – сер – гіс – іле – арг. Під впливом мутагену – рентгенівського випромінювання – аденін замінився на гуанін. Яку будову матиме ділянка поліпептиду, якщо всі аденінові нуклеотиди зазнали перетворення? Визначте тип мутації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.