Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Реферет на тему «Емоційний комфорт як чинник організації в процесі навчання учнів»

Виховна робота

Для кого: Дорослі

07.09.2020

388

29

0

Опис документу:
Проблеми навчання та виховання підростаючого покоління завжди важливі для суспільства, оскільки вони значною мірою визначають його майбутнє . Якість випускника школи в сучасних умовах визначається не стільки рівнем його знань, скільки загальним інтелектуальним і творчим потенціалом, вмінням застосувати свої знання і навички у повсякденному житті, вмінню приймати правильні і своєчасні рішення.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

РЕФЕРАТ

на тему:

«Емоційний комфорт як чинник організації в процесі навчання учнів»

Підготував

Кирильчук

 Проблеми навчання та виховання підростаючого покоління завжди важливі  для суспільства, оскільки вони значною мірою визначають його майбутнє . Якість випускника школи в сучасних умовах визначається не стільки рівнем його знань, скільки загальним інтелектуальним і творчим потенціалом, вмінням застосувати свої знання і навички у повсякденному житті, вмінню приймати правильні і своєчасні рішення.

        У випускника немає іншого майбутнього, бо Україна сьогодні увійшла у новий світовий освітній простір. Її стрижень – розвивальна домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, незалежно будувати свою долю, відносини зі світом, реалізувати життєве призначення через особистий вибір. Сучасне життя ставить особистість в умови, коли треба вирішувати те чи інше завдання в короткий час і з високою якістю. Така особистість має володіти надзвичайно важливим логічним арсеналом – методами аналізу і синтезу. Сучасний випускник школи повинен бути  щонайперше, життєво компетентним: активно впливати на навколишній світ, максимально реалізувати багаж знань, умінь, навичок, бути спроможним якнайкраще використати власні ресурси – фізичні, інтелектуальні, духовні,тобто свій природний позитивний потенціал. Здавалося б, висновок лежить на поверхні: мета школи – створити умови для розвитку здібностей школяра. Проте ця мета не може бути реалізована без розв’язання цілої низки проблем. Першою важливою умовою пробудження в дітях активності є атмосфера, що панує в колективі, бо без успіхів не народиться ні інтерес, ні почуття власної гідності, самоповаги. Не може бути творчою праця, що приносить поразки без перемог, не може бути цікавим те, що завдає постійних прикрощів, змушує страждати.

       Пробудити в учневі потенціальні сили, викликавши перше схвильоване почуття радості від успіхів – важливий крок на шляху становлення дитини як особистості. Вчитель повинен бути творцем педагогічного процесу, людина, яка постійно прагне самовдосконалення, займається дослідницькою та  просвітницькою  діяльністю. Дуже часто характер сприйняття дитиною виховних , навчальних  впливів залежить від того, як вона сприймає особистість вчителя. Як вчитель веде себе на уроці, як спілкується з учнями,  його відношення особисто до кожного, все це впливає на клімат уроку, як учні відносяться до навчання. Дуже важливе значення має слово вчителя. Ще А.С. Макаренко говорив, звертаючись до вчителів: «…. Треба уміти сказати так, щоб учні у вашому слові відчули вашу волю, вашу культуру, вашу особистість». При цьому Макаренко відмічав, що цьому треба вчитися.   Ми добре знаємо легенду про Мудреця, який знав усе. Одні із останніх слів, які він сказав людині, були такі слова: «Все в твоїх руках». В наших руках можливість створити класі, на уроці  таку атмосферу, в якій учні будуть почувати себе «як вдома», атмосферу психологічного комфорту, атмосферу любові і сприйняття учнів. Емоційний комфорт на уроці – важлива умова ефективності навчання і виховання. Вчитель повинен максимально знімати ті фактори, які сприяють виникненню стресових станів, створити такі умови, при яких учні почувалися б вільно. Ніякі успіхи у навчанні не будуть корисні, якщо дитина відчуває страх перед вчителем. Урок проводиться не заради самого уроку, а заради того, щоб впливати на особистість учня. (формувати моральні, інтелектуальні та інші якості особистості). Зміни в структурі особистості відбуваються лише в тому випадку, коли учень діє за внутрішнім покликанням, а звідси висновок – що вчителеві необхідно стимулювати  пізнавальну активність та інтереси учня.

 Центральний компонент будь-якого уроку – організація пізнавальної діяльності учнів, де провідними пізнавальними процесами  є мислення та увага, уява та навички. Успіх навчання залежить не тільки від зовнішніх факторів (методика вчителя, майстерність), а й від внутрішніх умов, тобто індивідуально-психологічних особливостей учнів.

       Таким чином, створення емоційного комфорту є одним із головних засобів розв’язання завдання – навчити дитину успішно вчитися. Успіх у навчанні є єдиним джерелом внутрішніх сил дитини, що створює енергію для навчання та подолання труднощів. Ситуація успіху (Я можу!) формує в дитині віру в себе, навчає долати труднощі, допомагає усвідомити своє просування вперед.

Фактори, які заважають психологічному комфорту  учню на уроці:

 • Невпевненість у собі;

 • Підвищена стомлюваність;

 • Гіперактивність;

 • Труднощі в переключенні з одного виду діяльності на інший;

 • Підвищена потреба в увазі.

 • Байдужість .

В учителів факторами дискомфорту є:

 • Фізична і психологічна напруженість праці;

 • Високий рівень відповідальності;

 • Агресивне відношення як батьків так і учнів.

 • Психологічне виснаження .

 

Сьогодні в Україні відбуваються глибинні соціальні зміни, які

відображаються і на системі освіти. Це виражається у визнанні прав людини і створенні максимальних умов для її розвитку і самореалізації.

Досягти поставленої мети можливо використовуючи психологічні аспекти уроку:

       1.Виховання особистості на уроці, особистості з адекватною самооцінкою, творчої, ініціативної, самостійної.

       2.Розвиток і врахування якостей особистості на уроці (здібності, темперамент, характер, вольові якості, емоції).

       3.Розвиток пізнавальних інтересів: сприйняття, уваги, пам’яті, уяви, мислення, мовлення.

       4.Особистісні якості педагога.

       5.Психоемоційна релаксація, її місце на уроці, форма, тривалість з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей.

       6.Відповідність психофізичних, вікових психологічних особливостей формі проведення уроку, вибору методів, прийомів, засобів на уроці.

       7.Розвиток навчальної мотивації.

       8.Культура одягу, зовнішня культура як вчителя, так і учня.

       9.Емоційні аспекти на уроці; уміння вчителя трансформувати емоційне в інтелектуальне, що є одним із головних принципів розвитку ініціативної і творчої особистості. перенести

           Отже, школі потрібен знаючий, психологічно грамотний вчитель, який зможе забезпечити психологічний комфорт на уроці.

           У конвенції ООН « Про права дитини» сказано «Шкільна дисципліна повинна підтримуватися за допомогою методів, які відображають повагу людської гідності». Наше завдання виховувати і соціалізовану особистість, яка може сформуватись в умовах такого психологічного простору:

Дитині з 1 класу надається можливість виражати своє «Я», робити вибір згідно зі своїми ціннісними орієнтаціями.

Створюються умови для самоствердження з урахуванням сильних сторін особистості.

Формувати погляди на іншу Людину, як на безумовну особистість.

         Головним критерієм такого простору є  безпечне середовище, атмосфера психологічного комфорту, яка одночасно є розвиваючою, психотерапевтичною, і психокорекційною, тому, що у цій атмосфері зникають бар’єри, енергія витрачається на навчальну діяльність..

        Психологічний комфорт  пов’язаний з діяльністю, етикою поведінки вчителя, його тактом у взаєминах з учнями.

«Які умови потрібні для  успішної роботи вчителя» і дійшла такого висновку:

   Умови успішної діяльності педагога:

 • ерудиція та знання предмета;

 • батьки, які розуміють проблеми школи;

 • Винахідливість,здатність до експромту;

 • Гідна заробітня плата;

 • Любов до дітей;

 • Бажання працювати;

 • Матеріальна база школи;

 • Особиста привабливість. Це з точки зору вчителів.

 Учні вважають дещо інакше:

 • Терпіння та терпимість.

 • Оригінальність суджень викладачів.

 • Привабливість використаної вчителем інформації.

         21 століття дає виклик усьому, що нас оточує, стрімко міняється техніка і технології, і щоб встигнути за такими новинками, щоб не відчути себе викинутим за борт сучасного життя, треба постійно вчитися. Ще з моменту зачаття, в дитину «вмонтовано» механізм навчання, розвитку самонавчання. Цей механізм сам запускається з самого раннього дитинства. І наша задача застосовувати такі методи, такі підходи, щоб цей механізм запрацював на повну силу. Учень вбачає у вчителеві не тільки носія знань, культури, а й товариша, помічника.

        Що таке процес соціального розвитку учня – це  процес засвоєння та активного відтворення індивідом соціального досвіду. В процесі соціального розвитку людина набуває якостей, переконань, цінностей, суспільних форм поведінки, які необхідні їй для нормальної життєдіяльності в суспільстві. Школа не може стояти осторонь тих проблем, які сьогодні виникають у суспільстві. Ми з вами, шановні колеги, на своїх уроках, на позакласних заходах розв’язуємо проблему розвитку особистості  через новітні підходи в освіті. Слова Василя Сухомлинського: «Ми виховуємо не носіїв знань, а людину, яка повинна жити в суспільстві і приносити йому користь».

     Соціалізація – процес засвоєння особистістю існуючих у суспільстві соціальних норм. Особистість – це конкретна жива людина, яка як член суспільства, перебуває в певних відношеннях з іншими людьми. Задача сучасної школи  - формувати інтелектуальну, творчу, ініціативну особистість, здатну жити і творити  в нових умовах політичного і економічного існування країни. Найефективніше процес соціалізації відбувається  через взаємовідносини вчителя з учнем.  Як ми відносимося до своєї роботи, як говоримо з дітьми, з батьками,  з іншими вчителями, чи радіємо успіхам дітей, як виражаємо свої емоції, як ними володіємо – все це та інше є чинниками становлення особистості. І на завершення слова великого В. Сухомлинського: «Школа – це  тонкий і чуттєвий музичний інструмент, який творить мелодію людської гармонії, що впливає на думку кожного вихованця, але творить лише тоді, коли цей інструмент добре настроєний».

Пам’ятка-заповідь вчителю щодо психологічного   комфорту на уроці.

      Помилився – попроси вибачення, але помиляйся рідко.

    

Дитина – об’єкт педагогічної дії

 

Звертайтеся до учня на ім’я.

 

Поважай дітей! Захисти їх любов’ю і правдою.

 

Не нашкодь! Шукай в дітях хороше.

 

Помічай і відмічай найменший успіх.

 

Не приписуй успіх собі, а невдачі учню.

 

Помилився – попроси вибачення, але помиляйся рідко.

 

На уроці створюй ситуацію успіху.

 

Оцінюй вчинок, а не особистість.

 

НЕ шукай в батьках засіб розправи з учнем за власну

безпораду з ним.

 

Використовуй моменти гумору, по можливості.

 

Поганий настрій вчителя не повинен впливати на дітей.

 

Будьте оптимістами!!! Будьте  щедрим на похвалу!

 

Дотримуйтесь педагогічного такту!

 

  Позитивний емоційний клімат має велике значення, адже:

 

 • Забезпечує об’єднання дітей у згуртований колектив;

 • Надає простір для прояву й розвитку здібностей, інтересів,нахилів;

 • Сприяє розвитку творчої самореалізації кожної особистості;

 • Формує  кращі морально-психологічні якості;

 • Сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу;

 • Найефективніше відбувається процес соціалізації.

 

   Вчитель повинен:

 

1. Досконало володіти теоретичним і практичним матеріалом, який викладає, обов’язково в складову уроку  вносити і психологічну мету з урахуванням вікових особливостей учнів.

2. Підвищувати якість знань з основ психології.

3. Розвивати пізнавальну активність, створювати ситуацію успіху, (Я можу).

4. Будувати урок на позитиві, не допускати у дітей виникнення комплексів, невпевненості у собі.

5. Не розмежовувати дітей на хороших і поганих, розумних і тупих.

6. Допомагати учневі долати труднощі, відчути свою значущість.

7. Всебічно сприяти засвоєння учнем соціальних норм.

8. Створювати емоційно-насичене  спілкування, де учень виявляє свої інтереси, обмінюється інформацією, вчиться презентувати себе, відстоювати власну позицію.

Використані джерела:

 1. http://vmkmplbsp.at.ua/load/pedagogichna_majsternja/emocijnij_komfort_na_uroci/2-1-0-11

 2. https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=B4797CDC8774CAA9!762&app=Word&wdAccPdf=0&authkey=!AB__8xzVZLJds3s

 3. https://pidruchniki.com/1931071037363/psihologiya/emotsiyi_pochuttya

 4. «Психология эмоций: чувства под контролем». Дэн Дубравин

 5. Психологія 101: факти, теорія, статистика, тексти та й таке інше! Клейнман Пол.
  ISBN 978-617-12-1465-1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.