і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Програма з курсу "Історія міста Дубна з найдавніших часів до сьогодення"

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Програма курсу « Історія міста Дубна» Затверджено

Управлінням освіти і науки

Рівненської облдержадміністрації

416 від 07 .09.2009 року,

зі змінами від 01.09.2017року

Дата

проведення

уроку

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП

Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу Історія міста Дубна та структурою посібника. Історія як навчальний предмет і наука. Історичне краєзнавство як складова національної історії. Джерела історичного краєзнавстваю

Учень (учениця):

користується посібником (орієнтується в його структурі, користується методичним апаратом тощо); застосовує поняття «історія».

2

Тема 1. Найдавніші

часи:господарське освоєння Дубенщини.

Формування території. Характеристика території Дубенщини до її заселення людьми. Археологічні пам’ятки пізнього палеоліту , мезоліту, неоліту, енеоліту. Пам’ятки бронзового віку та доби заліза на території Дубенщини . Археологічні культури : лінійно-стрічкової кераміки, трипільської культури, шнуркової кераміки, вельбарської культури в басейні середньої течії річки Ікви. Характеристика поселень. Форма суспільної організації, Види діяльності найдавніших людей на теренах Дубенщини. Вірування та обряди. Первісна культура.Писемність та усна народна творчість як джерело історичних відомостей. Архіви. Нумізматика, сфрагістика та геральдика Дубенщини.

Імена та назви. Легенди про походження географічних назв Дубенщини (за матеріалами історії рідного краю). Легенди про походження Дубна.

Учень (учениця):

Визначає хронологічні межі та періодизацію .

Показує на карті територіальні зміни.

Характеризує зміст та процеси , що відбувалися в цей період.

Знайомиться з методами пошуку потрібної інформації з додаткових джерел.

1

Пошукова , творча,практична робота.

2

Тема 2. Дубно в період становлення Київської держави (VI- XII ст.)

Розселення словянських племен на території Дубенщини. Дулібо – волинянський союз, Городища –укріплення. Формування удільних князівств. Літописне Дубно.

Входження Дубна до Галицько – Волинського князівства. Політична історія Дубна. Монгольське нашестя і Дубно.

Культура і духовне життя Дубна . Храмобудівництво.

Учень (учениця):

знаходить на карті місця найвизначніших подій княжої доби, території Київської Русі та Галицько-Волинської держави тощо;визначає тривалість подій, віддаленість від сьогодення;називає найвизначніші події та найвидатніших діячів княжої доби на території Дубенщини,за текстом розповідає про історичного діяча та про історичну подію;вибірково переказує художньо-образний текст, вибираючи з нього історичну інформацію;наводить приклади найвідоміших культурних пам’яток;

розповідає про одну (на вибір) з пам’яток княжої доби;

відрізняє в сюжеті оповідань справжні історичні факти та постаті від вигаданих;

складає тези до науково-популярного тексту посібника;

виокремлює в тексті головне й другорядне;

оцінює інформацію історичних джерел.

1

Резервний час. Пошукова, творча, практична робота.

4

Тема 3. Дубно під владою іноземних державXIV- XVI ст.

Економічне життя та суспільна організація Дубна за часів Литовського панування. Соціальний та економічний розвиток . Форми землеволодіння. Цехове виробництво. Магнатські та князівські родини Дубна. Федір Данилович Острозький. Дубно- середньовічне місто.Духовне життя і розвиток культури. М. Смотрицький.Оборонні комплекси: дерев’яно- земляне укріплення , замок.Василь Федорович Острозький ( Красний).Спасо-Преображенський та Чеснохрестський монастирі.Констянтин Іванович Осторзький.

У складі Речі Посполитої.

Особливості економічного розвитку. Форми землеволодіння. Цехове виробництво, Торгівля. Магдебурзьке право.Луцька брама. Василь- Костянтин Острозький.Напад татар на дубенський замок. Іов Залізо- ігумен Чеснохрестського монастиря. Ієромонах Арсеній. Дубенське Четвероєвангеліє. Козацько- селянські повстання К. Косинського, С. Наливайка на території Дубенщини. Підборецький Вознесенський жіночий монастир з історії творення.

Показує на карті територіальні зміни.

Характеризує політичне , економічне , соціальне становище Дубна в даний період.

Застосовує та пояснює на прикладах терміни.

Удосконалює навички роботи з різноманітними джерелами інформації.

Удосконалює навички роботи з текстовими джерелами інформації, термінами , поняттями, вміння аналізувати матеріал, характеризувати історичні явища та події.

2

Тема 4 Дубно в період козацької доби XVII ст.

Політичний розвиток. Дубно- Столиця Острозької ординації. Януш Острозький. Князі заславські- нові власники Дубна.Зростання магнатського землеволодіння. Національно-визвольний рух. Повстання 1633 року. Доба героїчних походів і козацьких повстань. Хмельниччина.

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Історичні джерела про гетьмана Б. Хмельницького та військові дії на території краю.Напад на Дубно Боняка Шолудивого. Штурм замку полками Максима Кривоноса.

Дубно після національно-визвольнолї війни. Набіги татар. Дубно у власності князів Любомирських .

Свідчення про поширення освіти та навчання у Дубні . Розвиток архітектури. Будівництво монастирів Кармеліток та БернардинівРозвиток літератури. Ігумен Отець Віталій та його твір « Діоптра».

Дубенський бастіонний комплекс.

Учень (учениця):

знаходить на карті місця найвизначніших подій доби, територію Гетьманщини;

визначає тривалість подій, складає елементарні хронологічні задачі;

називає найвизначніші події та найвидатніших діячів козацької доби;

наводить приклади найвідоміших культурних пам’яток;

стисло характеризує історичні постаті, використовуючи текст підручника;

висловлює ставлення до подій та постатей;

розповідає про кілька (на вибір) пам’яток козацької доби;

докладно переказує науково-популярний текст, вибудовуючи розгорнуту відповідь на запитання;за текстом складає простий план перебігу подій;моделює белетризовану ситуацію, змінюючи особу оповідача, додаючи нових героїв тощо;складає словник історичних термінів, витлумачує їх на основі тексту;визначає належність зображених на ілюстраціях історичних пам’яток до козацької доби, порівнюючи їх із попередньою епохою.

1

2

Резервний час практична , творча, пошукова робота.

Тема 5. Дубно у XVIII столітті.

Соціально- економічний розвиток міста. Князі Сангушки. Дубно в подіях світової історії. Події Північної війни( 1700-1721 рр.)І. Мазепа в Дубні. Петро I в Дубні.

Дубно під опікою Станіслава Любомирського. Розвиток торгівлі. Дубенські контракти.

Дубно після третього поділу Польщі. Дубно у складі Росії.Розвиток культури. Паркобудівничий Д.Міклер.Садово-парковий ансамбль « Палестина». Г. Сковорода у Дубні.

Характеризує політичне становище.

Визначає хронологічну послідовність основних подій.

Розвиває вміння даває характеристику історичним особам.

Удосконалює навички роботи з історичними джерелами, вміння вести дискусію, висловлює власну точку зору й аргументує її.

2

4

2

2

Тема 6. Дубно під імперською владою наприкінці ХVIII— у першій половиніХIХ ст.

Дубенські землі під владою Російської імперії. Адміністративно- територіальний устрій краю. Дубно під час наполеонівського походу в Росію( 1812 рік). М. Кутузов і Дубно.

Масонські ложі та декабристський рух Дубні.( Ложа Світанкової зорі). Польське повстання 1830 року його перебіг у Дубні.Дубно після реформи 1861 року. Княгиня Барятинська. Відкриття залізничної станції у Дубні. Будівництво Тара канівського форту.Розвиток культури та освіти.М. Костомаров, Т. Шесченко, , Тадеуш Чацький, Оноре де Бальзак, М. Лисенко, М. Драгоманов, В. Докучаєв, Ярослав ЧервінкаВ. Антонович, І. Франко, Леся Українка в національно-культурному житті Дубна Меценатство.

Тема 7. Дубно на початку XX століття.

Дубно у Першій світовій війні та подіях революцій. Політичне життя Дубенщини.Відгомін революційних подій 1905-1907 рр. Особливості економічного життя в роки Першої Світової війни.Брусилівський прорив.травень-червень 1916 року.

Відродження Української держави в 1917—1920 рр. Політичне життя міста в період Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського,Директорії.Встановлення

радянської влади . Перша кінна Будьоного у Дубні.

Особливості розвитку культури. Освіта. Відкриття міської гімназії. В. Липський і Дубно. Я. Гашек класик чеської літератури – його перебування у Дубні.заснування польської гімназії ім.. Конарського.

Дубно в міжвоєнний період.

Свідчення про встановлення більшовицької влади в Дубні. Дубно у складі СРСР ( після червоного вересня 1939 року). Індустріалізація та колгоспна система.

Тема 8. Дубно в роки німецько- фашистської окупації( 1941- 1945 років)

Початок війни. Повітряний бій у небі Дубна.Найбільша танкова битва початкового періоду війни 23-29 червня 1941 року.Трагедія дубенських в’язнів. « Новий порядок у Дубні» Олекса Сацюк.Початок розстрілів у дубенському гетто.Рух Опору у Дубні та Дубенщині.

Кіно- та фотодокументи про війну. Свідчення про життя дубенчан в роки окупації (за матеріалами історії рідного краю). Радянські партизани та підпілля у Дубні.Український визвольний рух в роки війни (ОУН та УПА). Завершення війни 17 березня 1944 року- визволення міста. Місця масових поховань населення , військово-меморіальне кладовище, меморіальні дошки- свідки подій. Втрати в роки війни.

Тема 9. Повоєнна відбудова і розвиток Дубна в 1945-на початку 50-х років.

Особливості повоєнної відбудови Дубна та району. Основні новобудови промислового виробництва міста. Створення колгоспної системи. Суспільно-політичне життя міста. Діяльність КП(б)У у Дубні. Життєвий рівень населення у повоєнні роки. Відновлення навчальних закладів, пошти , бібліотеки, музею.Театральне життя.Аматорські колективиДубнівщини.

Учень (учениця):

показує на карті територію України, області, найбільші міста;ставить запитання до історичної карти;переказує адаптований історичний текст за планом, вживаючи історичні терміни;встановлює хронологічну послідовність 2—3 історичних подій;називає найважливіші події та найвизначніші постаті;вибирає (з переліку) пов’язані події (факти);

складає план розповіді про подію;

складає запитання про історичні події та постаті;

ділиться враженнями про історичні події та постаті;

визначає історичне тло в художніх оповіданнях на історичну тематику;

дає повну відповідь на історичне запитання (за текстом посібника);

наводить приклади участі своїх родичів у важливих подіях початку XX ст.

1

Узагальнення практична , творча. пошукова роботаю

1

1

1

1

1

Тема 10. Дубно в умовах десталінізації( 1953-1964 роки)

Дубно в умовах хрущовських реформ.Особливості розвитку промисловості.будівництво маслозаводу. Політичне життя міста. « Шістдесятники» на дубнівщині. Нові явища у соціальній сфері дубнівчан. « Хрущовки». Участь дубнівчан в освоєнні цілинних земель. Розвиток освіти , культури в Дубні. Відкриття спортивної школи.

Тема 11. Дубно на порозі кризи : наростання застійних явищ( 1964-1985 роки).

Соціально- економічний розвиток краю.Дубно- місто обласного підпорядкування. Адміністративні зміни. Розширення меж міста. Промислові підприємства. Падіння обсягів виробництва. Розвиток культури і спорту.Будівництво Будинку культури цукровиків. Діяльність спілки письменників у Дубні. Журнали « Незабудка» , « Сяйво». Спортивна гордість міста О. Чужда, Р. Середюк та інші видатні спортсмени міста.

Тема 12. Дубно в період розпаду Радянського Союзу і відродження незалежності України.

Шляхи виходу з кризи в місті. Відновлення роботи дубенських підприємств.Виникнення кооперативів. Вибори до Верховної Ради 1989 року. Громадсько-політичне життя міста. Демократизація в роки перебудови.

Тема 13. Дубно в умовах незалежності.

Нові історичні завдання нашого міста. Участь дубнівчан у державотворчих процесах. Референдум 1991 року. Відновлення « Просвіти». Політичні партії краю. Формування політичних осередків.Стан економіки. Роздержавлення . Проблеми і перспективи економічного розвитку Дубна.Соціальна сфера.Відкриття пам’ятника Т.Г. Шевченку.

Тема 14. Дубно сучасне.

Розвиток економіки міста. Соціальна сфера. Святкування 900 ліття міста. Прийняття і затвердження символіки міста. Громадська акція « Кришталевий жолудь.» Моденізація системи освіти Дубна. Здобутки літераторів та митців Дубенщини. Фестиваль « Тарас Бульба». Мистецькі колективи Дубна. Ними годиться місто : Носалі. М. Сивіцький, Ю. Шумовський, І. свєшніко, Б. Возницький , Лозов’юк ,М. Жулинський, В. Козявкін, О. Ширяєв та інші. Сучасне Дубно в Європі та світі.

Учень (учениця):

Удосконалює вміння визначати суть історичних явищ та подій , встановлює причинно-наслідкові зв’язки, дає характеристику історичним діячам.

показує на карті територію України після відновлення її незалежності у 1991 р.;

встановлює хронологічну послідовність прийняття найважливіших державотворчих документів;

вибирає (з переліку) пов’язані події (факти);

складає розповідь на основі розповідей родичів про їхній внесок у розбудову міста.

наводить приклади зі сфери науки, спорту, культури, де Дубно має здобутки світового рівня.

1

Узагальнення практична , пошукова робота

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Історія України
 • Клас
  7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас
 • Тип
  Робоча програма
 • Переглядів
  253
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  LU967324
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь
Схожі матеріали
програма
01.03.2018
237
0
тесты
01.03.2018
169
0
голодомор 1933
01.03.2018
190
0