програма та тематичний план гуртка інформатики

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

    

Дана програма складена на основі програми «Програма юних користувачів персонального комп’ютера» рекомендованої Міністерством освіти і науки , та молоді та спорту України лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02. 04. 2012 р. №1/11-4292 .

     Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки є однією з характерних прикмет сучасності. Інформаційні технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Те, що не так давно вважалось фантастикою, тепер, завдяки прогресу в галузі комп’ютерних технологій, стало реальністю. Комп’ютерні технології застосовують у промисловості, у банках і на складах, у системах зв’язку і управлінні транспортом, видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у податкових інспекціях і у сфері розваг тощо. Практично неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп’ютерних технологій. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій. Саме тому зростає попит на спеціалістів у галузі комп’ютерних технологій

Робота гуртка здійснюється за принципами інтеграції загальної середньої та позашкільної освіти, здійснення міжпредметних зв’язків, а також опори на базові знання шкільних предметів: фізики, математики та інших. Важлива роль надається формуванню мовної культури вихованців, засвоєнню технічної термінології та умінню її використання під час роботи, вирішенню творчих самостійних завдань.

Задача навчання інформатиці це загалом - впровадження і використання нових передових інформаційних технологій, пробудження у дітях бажання експериментувати, формулювати і перевіряти гіпотези і вчитися на своїх помилках.

Головною метою Програми є надання вихованцям відповідного віку основних знань, умінь і навичок з інформатики, формування компетентностей особистості у процесі опанування Web-технологій та прикладних програм, формування їх особистостей у процесі підготовки майбутніх майстрів інформаційних комунікаційних технологій. 

Основні завдання полягають у формування у вихованців таких компетентностей:

Пізнавальної, яка спрямована на формування у вихованця певної системи понять і термінів галузі комп’ютерно-інформаційних технологій; знань про загальні принципи застосування цих технологій, які є підґрунтям формування вмінь і навичок їх використання. Сформувати знання, вміння і навички, необхідні для ефективного, свідомого використання засобів інформаційних технологій у професійній діяльності, яка забезпечує формування знань про роботу мережі та сервісів Internet; програмне забезпечення необхідного для роботи в мережі Internet; основ розробки Web-документів на основі мови HTML; графічного та музичного оздоблення Web-документів; розробки динамічних Web-документів на основі HTML та JavaScript.

Практично-технологічної, яка спрямована на формування у вихованця певної системи вмінь і навичок використання комп’ютерно-інформаційних технологій, таких як операції з текстом, електронними таблицями, графічними зображеннями, засобами комунікації, опанування вихованцем інваріантних способів діяльності з використанням таких понять як символ, знак, значення, мова, інформація, форми подання інформації, види інформації, інформаційний простір; опанування ним інваріантних способів діяльності з використанням таких понять як система, елемент системи, модель, алгоритм, код, кодування, інформаційний процес;формування у дітей вмінь і навичок систематизації, класифікації, структуризації, планування, інтерпретації, логічного мислення і прийняття рішень (особистих і групових) яка полягає у застосуванні прикладних програм, які використовуються у розробці Web-документів, робота з програмами-броузерами, редакторами для роботи HTML,

Соціальної, яка спрямована на опанування особистістю способів використання отриманих знань, умінь і навичок у повсякденному житті. Формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбність та ін.), доброзичливості і товариськості, уміння працювати в колективі; на розвинення якостей у дитині як особистості і передбачає формування вмінь аналізувати ситуації, самостійно приймати рішення і аналізувати його результат, приймати рішення або здійснювати певну діяльність у складі групи, яка сприяє вихованню культури праці, творчої ініціативи, формуванню стійкого інтересу до технічної творчості.

Творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток творчих здібностей, просторового й логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості, яка забезпечує розвиток мислення, творчих здібностей учнів при створенні Web-сторінок та Web-сайтів на основі HTML та JavaScript, оформлення зображень та звуків для Web-сторінок, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями, вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування в учнів здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя.

Програма "Основи Web-технологій" розрахована на учнів 7-9 класів загально-освітніх шкіл, які оволоділи основними знаннями з використання комп’ютерних технологій.

Програма основного рівня розрахована на 1 рік навчання. На опанування програми відводиться 72 години на рік ( 2 години на тиждень).

Програма реалізується через вивчення основ роботи у комп’ютерній мережі, сервісів Інтернету, програмного забезпечення необхідного для роботи в Інтернеті, основ розробки та прикладів Web-документів мовами HTML, DHTML, JavaScript, PHP.

У гуртку учні набувають практичних навичок створення графічного та музичного оформлення Web-сторінок, створення персональних Web-сайтів.

У програмі враховано вимоги освітньої галузі "Технології" Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

* Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни і доповнення у зміст програми, визначати кількість годин, необхідних для засвоєння відповідної теми, враховуючи рівень підготовки, інтереси та вік вихованців, стан матеріально-технічного забезпечення позашкільного навчального закладу тощо

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Розділ, теми

Кількість годин

усього

теорети чні

практич ні

1.

Вступне заняття

1

1

-

2.

Глобальна мережа Інтернет

2

2

-

3.

Програми-браузери

3

2

1

4.

Основні засоби мови HTML та редактори для роботи з HTML

20

10

10

5.

Графіка на Web-сторінці

10

8

2

6.

Використання звуку на Web-сторінці

10

8

2

7.

Форми та фрейми на Web-сторінці

10

8

2

8.

Динамічні елементи Web-сторінок,

15

10

5

9.

Підсумкове заняття

1

1

Разом

72

50

22

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступне заняття (1год)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері.

Глобальна мережа Інтернет (2 год)

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернеті. Сервер і робоча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові Інтернету. Адресація в Інтернеті. Протоколи передавання інформації. Основні послуги глобальної мережі Інтернет. Програмне забезпечення для роботи в Інтернеті. Обмін інформації в Інтернеті. Технологія «клієнт-сервер».

Програми-браузери (3 год)

Програма-браузер. Вікно програми. Основна панель інструментів. Робота с Web-сторінками в браузері. Вибір домашньої сторінки. Пошук інформації в Інтернеті. Настроювання параметрів пошуку. Пошук електронних адрес. Організація, перегляд і збереження списку обраних сторінок.

Практична робота. Завантаження Web-сторінок. Зміна виду кодування і розміру шрифту на сторінці. Збереження сторінки та її фрагментів. Збереження малюнків і фрагментів тексту сторінки. Настроювання основних параметрів програми-браузера. Обмеження на перегляд інформації в Інтернеті.

Основні засоби мови HTML та редактори для роботи з HTML (20 год)

Основні принципи побудови HTML-документів. Поняття тегів. Основні теги документів. Атрибути тегів. Форматування тексту. Створення списків. Розділові смуги. Рухомий рядок. Гіперпосилання. Текстові посилання. Графічні посилання. Таблиці на Web-сторінці. Оформлення Web-сторінки з використанням стилів. Редактори для роботи з HTML. Інтерфейс редактора, засоби розробки Web-сторінки в редакторі.

Практична робота. Створення Web-сторінок, що містять текст, таблиці та списки в блокноті. Розробка Web-сторінок в редакторі для роботи з HTML.

Графіка на Web-сторінці (10 год)

Основні способи відображення графіки на Web-сторінці. Зображення- карта. Графічні формати Інтернету. Графічні елементи оформлення Web- сторінок. Графічні маркери. Підготовка малюнків для фону, кнопок, маркерів або обробка зображень, які ілюструють інформацію на Web-сторінці, в графічних редакторах. Анімація та Flesh-технологія, як елемент графічної складової сайтів.

Практична робота. Створення зображень у графічних редакторах. Робота з анімацією. Додавання зображення на Web-сторінку. Створення карти зображень.

Використання звуку на Web-сторінці (10 год)

Додавання звукового оформлення: фонова музика, звукові об’єкти, звукові гіперпосилання. Програми для стиснення звукових фрагментів. Формати звукових файлів.

Практична робота. Робота у звукових редакторах. Створення звукових файлів. Додання звуку на Web-сторінку.

Фрейми та форми на Web-сторінці (10 год)

Поняття фреймів та їх параметри, теги їх створення у мові HTML. Поняття форми. Види форм та теги їх створення у мові HTML.

Практична робота. Створення Web-сторінок з панелями навігації у вигляді фреймів. Додавання на Web-сторінку форм-кнопок, форм-полів та інших форм.

Динамічні елементи Web-сторінок, створені мовами DHTML, JavaScript та PHP (15 год)

Елементи Web-сторінок, створені мовами DHTML, JavaScript та PHP.

Оператори JavaScript. Вбудовані функції JavaScript. Динамічна зміна зовнішнього вигляду сторінки. Об’єкти та їх властивості, методи та події. Способи написання сценаріїв. Прив’язка сценаріїв до елементів сторінки.

Практична робота. Створення динамічних надписів, кнопок, простих сценаріїв. Підключення зразків кодів дінамичного HTML (DHTML), JavaScript та PHP до HTML-документів.

Підсумкове заняття (1 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • поняття проWord Wide Web, основи роботи в Інтернеті;

 • поняття про мову розмітки гіпертексту;

 • основні теги для опису структури HTML-файлів;

 • основні теги для оформлення тексту у Web-документі;

 • теги включення графіки, визначення гіперпосилань, додавання списків і таблиць до Web-сторінок;

 • особливості створення та використання каскадних таблиць стилів (CSS) на Web-сторінках;

 • поняття про фрейми, їх призначення та теги для створення фреймів;

 • основні види форм на Web-документі, теги створення форм, принципи роботи з формами;

 • основні принципи роботи з програмами для обробки Web-графіки та звуку;

 • принципи включення кодів дінамичного HTML (DHTML), JavaScript та PHP до HTML-документів;

 • сучасні тенденції у Web-дизайні та основні вимоги до розробки сайтів.

Учні мають вміти:

 • переглядати, зберігати, Web-сторінки за допомогою програм- броузерів;

 • створювати у програмі Блокнот найпростіші Web-сторінки, що містять коди форматування тексту, графічні об’єкти, гіперпосилання, списки, таблиці, фреймову розмітку;

 • створювати та використовувати CSS (каскадні таблиці стилів) для оформлення Web-сторінок;

 • створювати та обробляти зображення для Web-сторінок у графічних редакторах;

 • створювати найпростішу анімацію для елементів Web-сайтів;

 • працювати зі звуковими редакторами, створювати звукові фрагменти для Web-сайтів;

 • створювати складний інтерфейс Web-сайтів за допомогою фреймів та форм на Web-сторінках;

 • включати зразки кодів дінамичного HTML (DHTML), JavaScript та PHP до HTML-документів;

 • програмувати динамічні складові Web-сторінок на мові HTML та JavaScript;

 • використовувати автоматизовані редактори HTML коду;

 • за допомогою редакторів HTML розробляти невеликі Web-сайти.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

Обладнання

Кількість

1.

Комп’ютери та додаткове периферійне обладнання

10 шт.

2.

Принтер

1 шт

3.

Сканер

1 шт.

4.

Мікрофон

1 шт.

Програмні засоби

1.

Операційна система MS Windows або Linux

10

2.

Текстові редактори MS Word або інші

10

3.

Графічні редактори Paint, Adobe Photoshop або Gimp

10

4.

Візуальні редактори HTML: MS FrontPage, Macromedia Dreamviewer, NVU, TigerPad, 1Stpage, Ace HTML або інші

10

5.

Програми-броузери Internet Еxplorer або Opera чи інші

10

6.

Редактори для роботи з анімацією FontMagic, Macromedia Flash, Adobe ImageReady, Gimp та інші

10

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Войченко О. Основи сайтобудування / О. Войченко. - Інформатика

№ 15(351), квітень 2006.- с. 11.

 1. Степанова О. Мова HTML створення web-сторінок / О. Степанова. - Інформатика № 5(341), лютий 2006- с. 15.

 2. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows

/ А. Левин. - 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 704 с.

 1. Лещев Д. Создание интерактивного web-сайта: учебный курс / А. Левин. – СПб.: Питер, 2003.

 2. Матросов А.В. HTML 4.0 / А.В. Матросов. – СПб.: БХВ-Петербург,

2004.

 1. Спайнхауер С. Веб-мастеринг / С. Спанхауер., В. Карсиа.– СПб.:

Питер, 2000.

 1. Хоникатт Д. Использование Internet /Д. Хоникатт. – К.: Вильямс,

1998.

 1. Шафран Э. Создание веб-страниц: Самоучитель / Э. Шафран. –

СПб.: Питер, 1999.

 1. СD-диск: "500 электронных учебников": Иллюстрированный самоучитель по созданию сайтов – Alex Soft.

 2. СD-диск: Использование HTML 4. Специальное издание.

 3. http://www.evrsoft.com/1stpage/ – сторінка виробника 1Stpage - безкоштовного редактора Web-сайтів.

 4. http://www.nvu.com/ – сторінка виробника NVU - безкоштовного редактора Web-сайтів.

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
2
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!