Програма гуртка "Українська скарбниця"

Опис документу:
Навчальна програма спрямована на вихованців віком від 6 до 11 років що виявляють стійкий інтерес до народознавства . Програма гуртка органічно поєднує природознавчий аспект знань про Україну із суспільнознавчим і розглядає ці знання на культурологічному рівні: географічне положення України, неповторність українського довкілля, яке має визначний вплив на формування духовного світу українців, традиції українського національного господарювання, житло будування, харчування тощо

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

22

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇРОБОТИ ЗА МІСЦЕМ МЕШКАННЯ

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-методичної (експертної) ради Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

_______________ № ______

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації

_______________ № ______

Навчальна програма позашкільної освіти

туристсько-краєзнавчого напряму

«Українська скарбниця»

5 років навчання

м. Маріуполь – 2019 рік

Автори-упорядники:

Балабан Людмила Володимирівна

директор КЗ «Міський центр позашкільної роботи за місцем мешкання»

Качуровська Ірина Валеріївна

-

методист КЗ «Міський центр позашкільної роботи за місцем мешкання»

Ковальчук Алла Миколаївна

керівник гуртка народознавства «Українська скарбниця» КЗ «Міський центр позашкільної роботи за місцем мешкання»

Рецензенти:

Гайдук Н.А.

Доцент кафедри слов’янської філології та перекладу Маріупольського державного університету,кандидат філологічних наук

Дєдякін Сергій Анатольович

методист комунального комплексного позашкільного навчального закладу «Маріупольський міський Палац естетичного виховання»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальним завданням сьогодення є відродження та утвердження національної освіти України - могутнього стратегічного ресурсу розвитку українського суспільства для створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи. Зміст і засоби освіти мають стати потужним фактором формування нової української людини яка є безпосереднім творцем українського державотворення відродження та утвердження українських культурних і духовних цінностей, об'єднання українського народу в єдину етнополітичну націю, зміцнення авторитету українців у світі.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України в 21 столітті головним завданням сучасної національної школи є формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, системою наукових знань про людину, природу й суспільство, з високо розвиненим почуттям національної та власної гідності, що є носієм національних та на їх основі загальнолюдських цінностей, готової після закінчення навчання присвятити своє життя і працю на здобуття кожної людини й народу України.

Програма гуртка розроблена у відповідності до Закону України «Про освіту» від 23.03.1996 р.№ 100/96-ВР, Закону України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ, Положення про позашкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 6.05.2001 р. № 433) та згідно з наказу МОН від 22.07. 2008 № 676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України».

Програма «Українська скарбниця» упорядковано на підставі Програми з українознавства укладач Головай І.А. (схвалено Комісією з проблем виховання учнівської та студентської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН України протокол № 4 від 06.10.2010).

Навчальна програма спрямована на вихованців віком від 6 до 11 років що виявляють стійкий інтерес до народознавства.

Метою народознавчого гуртка «Українська скарбниця» є широке ознайомлення вихованців з поняттям «Україна» та «Світове українство», з матеріальними та духовними цінностями українського довкілля, етносу, мови, культури, націє-та державотворення, української ментальності, історичного розвитку та історичної долі українського народу; формування духовно багатої особистості з цілісним уявленням про світ, глибокими патріотичними почуттями та розвиненою національною самосвідомістю, майбутнього громадянина України.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

Спілкування державною рідною мовами: доступно і переконливо висловлювати думки, використовувати виражальні можливості мови для опису подій минулого і сучасності; толерантно дискутувати, відстоювати власну думку.

Математична компетентність - оперувати цифровими даними, математичними поняттями для пізнання і пояснення минулого й сучасних суспільних подій, явищ і процесів;

перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема).

Основні компетентності у природничих науках і технологіях - критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі.

Інформаційно-цифрова компетентність: діяти за алгоритмом; працювати в різних пошукових системах для отримання потрібної інформації; грамотно і безпечно спілкуватися в мережі інтернет.

Уміння вчитися впродовж життя - визначати власні навчальні цілі в соціальній сфері й галузі знань про минуле; аналізувати процес власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті інформації; користуватися різними джерелами інформації; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування.

Ініціативність і підприємливість: аналізувати життєву ситуацію з певної позиції; презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби.

Соціальна та громадянська компетентності - працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю, використовуючи власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід.

Навчальна програма спрямована на вихованців віком від 6 до 11 років що виявляють стійкий інтерес до народознавства.

1 рік навчання-початковий рівень, 144 години, 4 години на тиждень.

2 рік навчання - початковий рівень, 216 годин, 6 годин на тиждень.

3 рік навчання - основний рівень, 216 годин, 6 годин на тиждень

4 рік навчання - основний рівень, 216 годин, 6 годин на тиждень

5 рік навчання - основний рівень, 216 годин, 6 годин на тиждень

Наповнюваність навчальних груп становить 15 – 25 вихованців.

Робота гуртка органічно поєднує природознавчий аспект знань про Україну із суспільнознавчим і розглядає ці знання на культурологічному рівні: географічне положення України, неповторність українського довкілля, яке має визначний вплив на формування духовного світу українців, традиції українського національного господарювання, житло будування, харчування; особливості національного здорового способу життя; українські народні та державні свята; своєрідність української родини; історія українського державотворення; народна та державна символіка України, історична пам'ять народу та його світочі; основні моральні засади українського народу, які визначають поведінку людини в суспільстві тощо. Саме засвоєння таких знань дає змогу розвивати національну самосвідомість дитини, своє власне «Я», виховувати громадянські почуття, допомагає йому самовизначитись у системі українського довкілля яке тісно пов'язане із загальнолюдськими проблемами та Всесвітом.

Програма включає такі тематичні блоки: «Україна - рідний край», «Моя родина, мій рід», «Осінь достатком багата», «Календарно-обрядові звичаї і свята зимової пори», «Я-українець», «Календарно-обрядові звичаї весни», «Мій український народ», «Проектна діяльність», «Робота з комп’ютером».

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладання матеріалу.

Контроль за засвоєнням гуртківцями програми здійснюється виконанням тестових творчих завдань, створенням індивідуальних і колективних робіт упродовж усього навчання з урахуванням результатів участі в конкурсах і виставках.

Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

Перший рік навчання, початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1.

Вступне заняття

1

1

2

2.

Україна – рідний край

4

10

14

3.

Моя родина – мій рід

4

8

12

4.

Осінь достатком багата

5

7

12

5.

Календарно-обрядові звичаї і свята зимової пори

2

12

14

6.

Я – українець

4

12

16

7.

Ой весна. ой красна

4

14

18

8.

Мій український народ

4

10

14

9.

Проектна діяльність

4

12

16

10.

Екскурсії, конкурси, свята

-

24

24

11.

Підсумкове заняття

1

1

2

Разом

33

111

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 години)

Теоретична частина. Мета та завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи та розкладом занять на навчальний рік. Проведення (вступного, первинного) інструктажів з питань безпеки життєдіяльності. Правила поведінки в колективі, навчальному закладі, в громадських місцях. Техніка безпеки під час проведення занять.

Практична частина Проведення вхідної діагностики.

2. Україна – рідний край(14 годин)

Теоретична частина. Скажи своє слово про Україну. Український рушник - оберіг дому. Українські народні символи.

Практична частина Оформлення альбому «Мій рідній край». Виготовлення народних символів.

3. Моя родина - мій рід (12 годин)

Теоретична частина. Твоя сім я. Родовідне дерево. Звичаї та традиції у родині.

Любов та злагода у родині. Україна співуча. Мама, тато і я- читацька сім я.

Практична частина. Розгляд сімейних альбомів. Виготовлення українських костюмів. Театральна вистава «Про дружбу».

4. Осінь достатком багата (12 годин)

Теоретична частина. Народна прогностика осені. Квіти - це історія нашого народу. Український ярмарок.

Практична частина. Виготовлення книжок – маляток, віночків, виробів з пап’є - маше. Екскурсія до музею декоративно-прикладного мистецтва.

5. Календарно-обрядові звичаї і свята зимової пори (14 годин)

Теоретична частина. Народна прогностика взимку. Птахи - брати наші менші. Харчування в українській кухні. Народні свята зими: свято Миколая, Різдво, Старий Новий рік,Стрітення.

Практична частина. Виготовлення та вивішування годівничок для птахів. Спів пісень до свята Миколая. Виготовлення українських народних іграшок, атрибутів до Різдва.

6. Я – українець (16 годин)

Теоретична частина. Моє ім’я. Українські імена і прізвища. Мова, якою я думаю, спілкуюся. Українська народна культура. Український дитячий фольклор. Мій одяг. Українська вишиванка. Як я уявляю своє майбутнє. Правила техніки безпеки при роботі з ручними інструментами.

Практична частина. Перегляд відео матеріалу. Оздоблення виробів елементами української вишивки. Виготовлення ляльок - мотанок.

7. Ой весна, ой красна (18 годин)

Теоретична частина Народна прогностика весняної пори. Великдень. День матері. «Є в кожній дитині матінка єдина». Екологічною стежкою навколо школи. Природа в загадках, прислів'ях, приказках та віршах.

Практична частина. Складання легенд та оповідань про маму.

8. Мій український народ (14 годин)

Теоретична частина. Мій народ в історії. Наші славні пращурі. Українські звичаї та відображення цінностей нашого народу. Українська культура.

Практична частина. Перегляд відео матеріалу. Виготовлення виробів з пластиліну українського побуту.

9. Проектна діяльність ( 16 годин)

Теоретична частина. Ознайомлення з написанням проектів.

Практична частина. Створення індивідуального проекту «Родовідне дерево»

10.Екскурсії, конкурси, свята (24 години)

Проведення родинних свят, пізнавально-ігрові програм, конкурсів. Екскурсії до музеїв рідного краю. Зустрічі з почесними та видатними громадянами міста. Відвідування театрів, кінотеатрів, концертів. Приймання активної участі у конкурсах, ярмарках, змаганнях тощо.

11.Підсумкове заняття (2 години)

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих гуртківців.

Практична частина. Проведення вихідної діагностики.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • календарно-обрядові свята року;

 • малі фольклорні форми;

 • сімейні традиції, реліквії;

 • про себе, про свою родину;

 • про багатство природного довкілля, мови, культури українців.

Вихованці мають вміти:

 • світочів українознавства;

 • цілісність і різноманітність найближчого соціоприродного довкілля дитини, що починається з родини;

 • про давнє походження українського народу, його давню історію.

Вихованці мають набути досвід:

 • підготовки та проведення народних свят;

 • збирання фольклорних творів;

 • виготовлення колажів та стіннівок;

 • використання народних прикмет .

Другий рік навчання, початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1.

Вступне заняття

2

-

2

2.

Батьківщина, рідний край

4

14

18

3.

Рід, родина, сім’я. Традиції

5

16

21

4.

Календарно-обрядові звичаї і свята осінньої пори

7

14

21

5.

Календарно-обрядові звичаї і свята зимової пори

6

20

26

6.

Я – українець

6

16

22

7.

Календарно-обрядові звичаї і свята весняної пори

5

19

24

8.

Мій народ. Великі українці

8

20

28

9.

Проектна діяльність

4

10

14

10.

Робота з комп’ютером

4

10

14

11.

Екскурсії, конкурси, свята

-

24

24

12.

Підсумкове заняття

1

1

2

Разом

52

164

216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 години)

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи та розкладом занять на навчальний рік. Проведення первинного інструктажу з питань безпеки життєдіяльності. Правила поведінки в колективі, навчальному закладі, в громадських місцях. Техніка безпеки під час проведення занять.

2. Батьківщина, рідний край (18 годин)

Теоретична частина. Історичні відомості про рідний край, походження його назви. Моє місто. Наша вулиця.

Практична частина Відео екскурсії по території району, міста. Виготовлення фото колажів історичних пам’яток рідного міста.

3. Рід, родина, сім’я ( 21 година)

Теоретична частина. Бесіда про повагу до старших у родині. Роль батька та матері у українській сім’ї. Родовідне дерево. Демонстрація різноманітних родовідних дерев.

Практична частина. Складання родовідного дерева. Розповідь про сім’ю, з використанням родовідного дерева . Малювання сімейного родовідного дерева. Постанова театральних вистави про дружну родину.

4. Календарно-обрядові звичаї і свята осінньої пори ( (21 година)

Теоретична частина. Народний календар осені. Природне довкілля. Український ярмарок.

Практична частина. Створення колективного проекту «Народний прогностик осені». Малювання рослин – символів України.

5. Календарно-обрядові звичаї і свята зимової пори ( 26 годин)

Теоретична частина. Народні свята зими: свято Миколая, Різдво, Старий Новий рік. Стрітення. Святкові народні страви на українському столі.

Практична частина. Розучування та спів колядок, щедрівок. Виготовлення українських народних іграшок, атрибутів до циклу зимових свят. Виготовлення українських народних страв. Створення колективного проекту «Прислів’я та приказки про народні свята»

6. Я – українець ( 22 години)

Теоретична частина. Походження українських імен та прізвищ. Рідна мова материнська. Духовна культура українців. Українські обереги.

Практична частина. Складання казок та віршів про Україну. Перегляд відео матеріалу «Славетні українці». Виготовлення українських оберегів.

7. Календарно-обрядові звичаї і свята весняної пори ( 24 години)

Теоретична частина

Народна прогностика весняної пори. Цикл свят Масляного тижня. Свято «Матінка рідна у кожному в серці». Зустріч весни. Екологічною стежкою навколо школи. Природа в загадках, прислів'ях, приказках та віршах.

Практична частина. Перегляд відео матеріалу про пробудження природи від зимового сну. Розучування веснянок. Створення колективного проекту «Народні прикмети».

8. Мій народ. Великі українці ( 28 годин)

Теоретична частина. Поняття «народ». Виникнення українського народу. Міфи та легенди рідного краю. Великі українці. Видатні земляки. Розвиток українського мистецтва.

Практична частина. Перегляд відео матеріалу про великих українців. Підготовка та оформлення виставки «Історичні та культурні пам’ятки мого краю».

9. Проектна діяльність (14 годин)

Теоретична частина. Ознайомлення з написанням проектів.

Практична частина. Створення колективного проекту «Великі українці»

10. Робота з комп’ютером (14 годин)

Теоретична частина. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі. Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер)). Підготовка комп’ютера до роботи. Ознайомлення з ПК.

Практична частина. Запуск програми на виконання з Робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою. Миша. Наведення вказівника, вибір об’єктів, переміщення об’єктів, подвійне клацання. Робота з програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею. Клавіатура.

11.Екскурсії, конкурси, свята (24 години)

Проведення родинних свят, пізнавально-ігрові програм, конкурсів. Екскурсії до музеїв рідного краю. Зустрічі з почесними та видатними громадянами міста. Відвідування театрів, кінотеатрів, концертів. Приймання активної участі у конкурсах, ярмарках, змаганнях тощо.

12. Підсумкове заняття (2 години)

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих гуртківців.

Практична частина. Проведення вихідної діагностики.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- українські народні символи

- що українська природа є не менше матеріальною основою життя, а й джерелом

духовного збагачення, натхнення,творчої діяльності

- традиційні обряди в родині ,сучасні сімейні традиції

- принципи народної етики і моралі

- необхідність вивчення українознавства для розвитку, саморозвитку і розбудови власної

- правила поведінки і БЖ при роботі з комп’ютером;

Вихованці мають вміти:

 • користуватися малими фольклорними формами

 • використовувати додатковий матеріал для самостійної пошукової роботи (проекти)

 • застосовувати ПК у підготовці проектів

 • користуватися правилами дотримування українських традицій здорового способу життя

Вихованці мають набути досвід:

 • користуватися довідковою літературою

 • готувати проекти за допомогою ПК

 • використовувати набуті знання у своєму житті

Перший рік навчання, основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1.

Вступне заняття

2

-

2

2.

Рід, родина, сім’я. Традиції

4

12

16

3.

Батьківщина, рідний край

8

16

24

4.

Мій народ. Я – українець. Великі українці

8

14

22

5.

Культура українців. Мова

5

12

17

6.

Історичні та культурні пам’ятники

6

10

16

7.

Історія ремесел та обрядів

4

10

14

8.

Народна символіка

4

10

14

9.

Українське народне мистецтво

4

10

14

10.

Українські обереги

4

10

14

11.

Свята в Україні

2

10

12

12.

Проектна діяльність

4

10

14

13.

Робота з комп’ютером

4

7

11

14.

Екскурсії, конкурси, свята

-

24

24

15.

Підсумкове заняття

1

1

2

Разом

60

156

216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 години)

Теоретична частина . Ознайомлення з планом роботи та розкладом занять на навчальний рік. Проведення первинного інструктажу з питань безпеки життєдіяльності. Правила поведінки в колективі, навчальному закладі, в громадських місцях. Техніка безпеки під час проведення занять.

2. Рід, родина, сім’я. Традиції (16 год.)

Теоретична частина. Історія свого роду. Бесіда про традиційну повагу до старших в Україні. Роль матері в українській сім’ї. Взаємини між батьками і дітьми, онуками і дідусем та бабусею. Родове дерево. Демонстрація різноманітних родових дерев відомих історичних постатей.

Практична частина. Складання родового дерева. Художнє оформлення (формат А-1 або А-2) із використанням фотографій членів родини. Розповідь про свою сім’ю, з використанням родового дерева. Представлення родового дерева.

3. Батьківщина, рідний край (24 год.)

Теоретична частина. Батьківщина. Рідний край. Історичні відомості про рідний край, походження його назви. Місто, село. Наша вулиця. Моя земля – земля моїх батьків.

Практична частина. Відвідування музею історії міста(краєзнавчого музею). Екскурсія по території мікрорайону, міста. Виготовлення фотоколажу.

Проведення вікторини «Історичні відомості про рідний край». Спілкування із старожилами, співпраця щодо вивчення історії малої батьківщини. Оформлення результатів опитування населення.

4. Мій народ. Я – українець. Великі українці (22 год.).

Теоретична частина. Поняття «народ». Виникнення українського народу. Відомості про українців. Великі українці (детально). Видатні земляки (детально).

Практична частина. Віртуальні, або виїзні екскурсії музеями України: Національний музей літератури України, Національний художній музей України, музей Івана Гончара та інші. Перегляд документальних та художніх фільмів: «Великі українці» (телеканал «Інтер»), «Сон» (кіностудія О. Довженка), «Легенда про княгиню Ольгу» (кіностудія О. Довженка),

«Ярослав Мудрий» (кіностудія О. Довженка).

5. Культура українців. Мова (17 год.)

Теоретична частина. Духовна культура українців. Рідна мова материнська. Перлини народної творчості. Народні прикмети рідного краю. Міфи та легенди рідного краю. Народний календар.

Практична частина. Дослідження народної творчості різних регіонів. Порівняння фольклорних творів. Робота з літературою. Аналіз фактів краєзнавчої літератури. Перегляд кінофільму «Пропала грамота» (кіностудія О. Довженка) в якості ілюстрації культури, побуту, народних звичаїв та творчості українців. Збирання малюнків, фотографій на тему «Народні прикмети». Створення народного календаря.

6. Історичні та культурні пам’ятники (16 год.)

Теоретична частина. Історичні та культурні пам’ятники – надбання народу. Місце знаходження, назви, значення видатних історичних та культурних пам’яток. Історичні та краєзнавчі довідники.

Практична частина. Екскурсії пам’ятними місцями рідного краю (церкви, садиби, музеї). Перегляд історичних та краєзнавчих довідників. Проведення дискусії з проблемних питань.

7. Історія ремесел та обрядів (14 год.)

Теоретична частина. Історія ремесел та обрядів населеного пункту (загальне знайомство). Види ремесел та обрядів, характерних для свого регіону. Значення та особливості обрядів.

Практична частина. Відвідування музеїв архітектури та побуту. Знайомство з деякими ремеслами. Проведення народних обрядів.

8. Народна символіка (14 год.)

Теоретична частина. Народна символіка. Пошана до народної символіки свого народу. Рослини – символи краю. Природні перлини рідного краю. Використання символіки.

Практична частина. Дослідницька робота щодо використання символіки. Виконання індивідуальних завдань та представлення результатів.

9. Українське народне мистецтво (14 год.)

Теоретична частина. Українське мистецтво. Народна пісня. Фольклор. Українська народна педагогіка. Українська домашня ікона.

Практична частина. Збирання фольклорних творів. Розучування народних пісень. Знайомство з музеєм домашньої ікони в м. Радомишль (віртуальна, або виїзна екскурсія).

10. Українські обереги (14 год.)

Теоретична частина. Обереги. Рушник. Вінок. Вишиванка. Писанка. Криниця у нашому дворі. Культ води у народі.

Практична частина. Збирання оберегів. Оформлення виставки «Український оберіг».

11. Свята в Україні (12 год.)

Теоретична частина. Народні свята: Новий рік, Різдво, Масляна, Великдень, Трійця, Івана Купала, Покрова Святої Богородиці. Святкування в Україні.

Практична частина. Відвідування народних свят. Підготовка та проведення народних свят. Огляд народознавчих матеріалів, перегляд кінофільмів з фрагментами народних свят, документальних фільмів з народознавчої тематики. Проведення індивідуальної роботи з колективною перевіркою.

12. Проектна діяльність (14 годин)

Теоретична частина. Ознайомлення з написанням проектів.

Практична частина. Створення колективного проекту « Символи нашого краю»

13. Робота з комп’ютером (14 годин)

Теоретична частина. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі. Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер)). Підготовка комп’ютера до роботи. Ознайомлення з ПК.

Практична частина. Запуск програми на виконання з Робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою. Миша. Наведення вказівника, вибір об’єктів, переміщення об’єктів, подвійне клацання. Робота з програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею. Клавіатура.

14.Екскурсії, конкурси, свята (34 години)

Проведення родинних свят, пізнавально-ігрові програм, конкурсів. Екскурсії до музеїв рідного краю. Зустрічі з почесними та видатними громадянами міста. Відвідування театрів, кінотеатрів, концертів. Приймання активної участі у конкурсах, ярмарках, змаганнях тощо.

15. Підсумкове заняття (2 години)

Теоретична частина. Підведення підсумків. Огляд вивченого матеріалу.

Практична частина. Проведення вікторини «Рідний край». Презентація фольклорних творів, зібраних у регіоні, колажу з фотографій, зроблених під час відвідування музеїв та екскурсій. Виставка «Український оберіг». Виставка малюнків.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- проводити спостереження під час екскурсій і походів;

- поділяти джерела краєзнавства за видами, доводити на прикладах їх роль у пізнанні

історії рідного краю;

- збирати й паспортизувати зразки історичних, усних та топонімічних джерел; - витоки,

культури, традиції рідного краю;

- кордони рідного краю, відомості про історію виникнення та розвитку населеного пункту;

- міфи та легенди регіону;

- історичні та культурні пам’ятки свого регіону;

- імена українських письменників, поетів, митців, філософів.

Вихованці мають вміти:

 • спілкуватися із старожилами, залучати їх до співпраці щодо вивчення історії малої

батьківщини;

 • знаходити потрібну літературу, опрацьовувати її;

 • аналізувати факти з краєзнавчої літератури;

 • оформлювати результати опитування населення;

 • застосовувати набуті знання на уроках історії, літератури, географії.

Вихованці мають набути досвід:

- підготовки та проведення народних свят;

- збирання фольклорних творів;

- виготовлення колажів та стіннівок;

- використання народних прикмет;

- роботи з краєзнавчими та екскурсійними довідниками.

Другий рік навчання, основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1.

Вступне заняття

2

-

2

2.

Я – українець.

8

21

29

3 .

Моя родина,мій рід

8

19

27

4 .

Народна мораль

6

14

20

5.

Народно-декоративно-вжиткове мистецтво

8

16

24

6.

Мій український народ

8

14

22

7.

Моя держава Україна

8

15

23

8 .

Україна та українці в світі

8

11

19

9.

Проектна діяльність

4

8

12

10.

Робота з комп’ютером

4

8

12

11.

Екскурсії, конкурси, свята

-

24

24

12.

Підсумкове заняття

1

1

2

Разом

65

151

216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 години)

Теоретична частина . Ознайомлення з планом роботи та розкладом занять на навчальний рік. Проведення первинного інструктажу з питань безпеки життєдіяльності. Правила поведінки в колективі, навчальному закладі, в громадських місцях. Техніка безпеки під час проведення занять.

2. Я – українець (29 годин)

Теоретична частина. Моє українське коріння; цілісність, неперервність українського народу. – дитина своїх батьків, народу. Природного довкілля. Роль природи у моєму житті, зростанні. Моя мова – відображення мого «я». Традиційна культура українців через мою поведінку і творчість. Я – дослідник і творець українського світу.

Практичне частина. Дізнатися про українську витинанку, способи її виготовлення; створити на основі українських традицій сучасну витинанку.

3.Моя родина, мій рід (27годин)

Теоретична частина. «Нашому роду нема переводу» (взаємозв’язок багатьох поколінь українців через родинні зв’язки, природне довкілля. мову , традиційну культуру, спільну історію.)Родина, родина: від батька до сина. Від матері донці добро передасть…

Культура взаємин в українській родині. Традиції моєї родини.

Практична частина. Розігрування життєвих ситуацій «Чарівні слова відкривають серця». Акція «Подаруй свято іншим». Родинне свято «Нашому роду нема переводу»

4.Народна мораль (20 годин)

Теоретична частина. Розуміння поняття: чесність, співчуття, співпереживання, правдивість. Турботливе ставлення до маленьких дітей, людей похилого віку. Товариські відносини між дітьми.

Практична частина. Пізнавально-розважальна гра «Буду гідним скрізь і всюди,щоб нести вам радість люди!». Рейд «Турбота». Уявна подорож «До міста Ввічливих».

5.Народно-декоративно-вжиткове мистецтво (24години)

Теоретична частина. Народні іграшки з дерева та глини. Вишивка,народний одяг, килими, глиняний посуд.

Практична частина. Організація малювання за народними мотивами. Ліплення посуду за мотивами народної кераміки.

6.Мій український народ (22 години)

Теоретична частина. Наші давні пращури-слов’яни. Світоглядні, етичні і естетичні настанови наших пращурів, формування їх під впливом природного довкілля. Слов’янський слід у нашій мові. Княжа слава України. Жінки в історії України: княгиня Ольга, Анна Ярославна, Євпраксія. Мати кожної дитини.

Практична частина. Проект «Княжа слава України».

7.Моя держава – Україна (23 години)

Теоретична частина. Україна – незалежна держава. Українська державність: з глибин історії. Природне довкілля. Традиційна культура українського народу. Правдива історія України. Я і моя родина - частинки держави. Якою я бачу свою державу.

Практична частина. Розробити колективний проект «Україна у третьому тисячолітті» (уявлення про майбутнє нашої держави, її природне довкілля , культури, мови, освіти)

8.Україна та українці в світі (19 годин)

Теоретична частина. Україна – світова держава. «Нашого цвіту по всьому світу» (українці на території України в країнах Європи, Америки, Азії. Австрії) Що нас об’єднує. Українська мова і українська культура у світі. Українські осередки у світі.

Практична частина. Аукціон знань «Я живу у…». Вікторина «Чи знаєш ти свій край?». Перекличка повідомлень «Люди, які прославили мій край».

9. Проектна діяльність (12 годин)

Теоретична частина. Ознайомлення з написанням проектів.

Практична частина. Створення колективного проекту « Символи нашого краю»

10. Робота з комп’ютером (12 годин)

Теоретична частина. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі З історії створення Інтернет. Можливості Інтернету. Браузери Комп’ютерна безпека під час роботи в Internet.

Практична частина. Під’єднання до Internet. Робота в різних браузерах (Internet Explorer, Оpеrа, Mozilla ,Firefox тощо). Робота на дитячих сайтах.

11.Екскурсії, конкурси, свята (24 години)

Проведення родинних свят, пізнавально-ігрові програм, конкурсів. Екскурсії до музеїв рідного краю. Зустрічі з почесними та видатними громадянами міста. Відвідування театрів, кінотеатрів, концертів. Приймання активної участі у конкурсах, ярмарках, змаганнях тощо.

13. Підсумкове заняття (2 години)

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих гуртківців.

Практична частина. Проведення вихідної діагностики.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- традиційні обряди в родині як елемент загальноукраїнської традиційної культури; сучасні сімейні традиції; сімейні реліквії;

- про взаємозв’язок всіх поколінь українців через збереження традиційних обрядів та

сімейних реліквій;

- про традиційну українську культуру, її багатство і різноманітність відчуває власну

причетність до творення історії нашого народу;

 • культуру взаємин у родині

Вихованці мають вміти:

- працювати з різноманітними джерелами інформації, які стосуються теми роботи

використовувати культурологічні знання у власному мовленні; - використовувати додатковий матеріал для самостійної пошукової роботи (словники,

довідники,газети,журнали,Інтернет;

 • володіти базовими знаннями про побутову культуру українців

Вихованці мають набути досвід:

- підготовки та проведення народних свят;

- збирання фольклорних творів;

- готувати проекти за допомогою ПК;

- використовувати набуті знання у своєму житті.

Третій рік навчання, основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1.

Вступ. Повторення вивченого

2

-

2

2.

Джерела краєзнавства

4

10

14

3 .

Краєзнавчі можливості рідного краю

2

10

12

4 .

Історичні та культурні пам’ятники

6

14

20

5.

Методи вивчення, збирання і запису дослідницького матеріалу

4

12

16

6.

Індивідуальні дослідження

2

10

12

7.

Музейна робота

4

8

12

8 .

Археологічні пам’ятки

6

12

18

9.

Кочовики і наш край

2

8

10

10.

Козацтво в історії регіону

4

16

20

11.

Наші землі у складі іноземних держав у 14-16 ст.

4

10

14

12.

Карти. Картосхеми

4

10

14

13.

Проектна діяльність

4

10

14

14.

Робота з комп’ютером

4

8

12

15.

Екскурсії, конкурси, свята

-

24

24

16.

Підсумкове заняття

1

1

2

Разом

53

163

216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступ. Повторення (2 год.)

Ознайомлення вихованців з завданнями роботи гуртка на рік. Повторення вивченого матеріалу. Народ, культура, історичні пам’ятки, народна творчість, обереги, фольклор, свята тощо. Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі, кабінеті.

2.Джерела краєзнавства (14год.)

Теоретична частина. Джерела історичні (археологічні матеріали), усні джерела (прислів’я, приказки, дитячий фольклор), прикмети і повір’я. Практичні рекомендації юному збирачеві народної творчості.

Практична частина. Фольклорна експедиція (виїзд, або похід до села, містечка, відвідування бабусь, родичів з метою збирання фольклорних матеріалів). Документування під час фольклорної експедиції. Створення звіту. Презентація звіту про результати фольклорної експедиції.

3.Краєзнавчі можливості рідного краю (12год.)

Теоретична частина. Вивчення кордонів рідного краю, вивчення історії населеного пункту, знайомство із культурою регіону. Знайомство з переліком історичних, культурних та інших краєзнавчих пам’яток. Вивчення друкованих довідників та інтернет-ресурсів.

Практична частина. Віртуальна екскурсія музеями архітектури та побуту України. Екскурсія до місцевих церков, садиб, парків, музеїв. Складання власного краєзнавчого довідника.

4.Історичні та культурні пам’ятники (20 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з історією виникнення та створення пам’яток, архітектура. Місце знаходження пам’яток. Вивчення друкованих довідників та інтернет-ресурсів.

Практична частина. Відвідування історико-культурних об’єктів регіону. Документування інформації (фотографування, відеозапис, письмовий опис). Підготовка, оформлення та оформлення представлення виставки «Історичні та культурні пам’ятники мого краю».

5. Методи вивчення, збирання і запису дослідницького матеріалу (16 год.)

Теоретична частина. Вивчення методів збирання і запису дослідницького матеріалу. Паспорт фольклорного твору. Робота в бібліотеці

Практична частина. Створення паспорту фольклорного твору. Екскурсія в бібліотеку. Знайомство з бібліотечними фондами (тема - фольклор). Бібліотечний каталог. Створення бібліотечної каталожної картки.

6. Індивідуальні дослідження (12 год.)

Теоретична частина. Поняття індивідуального дослідження. Види досліджень.

Практична частина. Виконання дослідження за обраною тематикою.

7. Музейна робота (12 год.)

Теоретична частина. Поняття музейної роботи. Історія розвитку музейної роботи. Класифікація музеїв. Музеї закладів освіти. Літературно-мистецькі музеї. Історичні музеї. Художні музеї. Необхідність та важливість музейної роботи у вивченні історичного краєзнавства. Роль музейної справи у відродженні культури українського народу. Можливості музейних досліджень.

Практична частина. Відвідування музеїв. Знайомство з фондами. Складання письмового звіту та музейного довідника.

8. Археологічні пам’ятки (18 год.)

Теоретична частина. Поняття археології. Види археологічних пам’яток, їх важливість у вивченні історії краю. Складання опису археологічної пам’ятки.

Практична частина. Відвідування археологічних розкопок. Виконання індивідуальних завдань та представлення результатів.

9. Кочовики і наш край (10 год.)

Теоретична частина. Поява кочовиків на наших землях. Кочові племена. Вплив кочовиків на подальший розвиток рідного краю.

Практична частина. Віртуальна екскурсія Національним історичним музеєм України. Складання портрету кочовика (опис зовнішності, одягу, житла, побуту). Проведення індивідуальної роботи з колективною перевіркою.

10. Козацтво в історії регіону (20 год.)

Теоретична частина. Виникнення козацтва. Козацька доба в регіоні. Особливості архітектури козацької доби. Пам’ятки козацької доби.

Практична частина. Екскурсії місцями козацької слави. (ПереяславХмельницький, Батурин, Козелець, Чернігів, Полтава, Суботів, Чигирин, Хортиця, Хотин, Кам’янець-Подільський та інше).

11. Наші землі у складі іноземних держав у 14-16 ст. (14 год.)

Теоретична частина. Наші землі у складі іноземних держав у 14-16 ст. Вплив іноземних держав на історичний та культурний розвиток країни. Культура та мистецтво.

Практична частина. Віртуальні та оглядові екскурсії, відвідування музеїв. Вивчення впливу іноземних культур на розвиток культури України на архітектурних пам’ятках та музейних експонатах. Оформлення презентації на тему «Українське бароко».

12. Карти. Картосхеми (14 год.)

Теоретична частина. Види карт. Умовні позначки. Робота з картами (читання, тлумачення). Орієнтування за картою.

Практична частина. Складання докладної картосхеми історичних та культурних пам’яток міста з довідником. Художнє оформлення картосхеми. Презентація.

13. Проектна діяльність (14 годин)

Теоретична частина. Ознайомлення з написанням проектів.

Практична частина. Створення колективного проекту « Символи нашого краю»

14. Робота з комп’ютером (14 годин)

Теоретична частина. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі З історії створення Інтернет. Можливості Інтернету. Браузери Комп’ютерна безпека під час роботи в Internet.

Практична частина. Під’єднання до Internet. Робота в різних браузерах (Internet Explorer, Оpеrа, Mozilla Firefox тощо). Робота на дитячих сайтах.

15.Екскурсії, конкурси, свята (24 години)

Проведення родинних свят, пізнавально-ігрові програм, конкурсів. Екскурсії до музеїв рідного краю. Зустрічі з почесними та видатними громадянами міста. Відвідування театрів, кінотеатрів, концертів. Приймання активої унчасті у конкурсах, ярмарках, змаганнях тощо.

17. Підсумок (2 год.)

Теоретична частина. Підведення підсумків. Огляд вивченого матеріалу.

Практична частина. Презентація творчих робіт.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати: класифікацію музеїв та музейних фондів; історію рідного краю; зв’язок минулого та сучасності; свою причетність до землі предків, їх звичаїв та традицій. Вихованці мають вміти: орієнтуватися в незнайомих містах; збирати та досліджувати краєзнавчий матеріал; працювати з бібліотечними фондами; складати карти та картосхеми. оформляти результати досліджень.

Вихованці мають набути досвід:  створення паспорту фольклорного твору;  складання письмового звіту та музейного довідника;  складання докладної картосхеми історичних та культурних пам’яток міста з довідником;  користування картами та картосхемами;  використання зібраного матеріалу для звітів та представлення;  презентації творчих робіт.

Література

 1. Балабан Л.В., Молокова Т.Г., Удачина Л.А. Вхідна діагностика як один із методів педагогічного вимірювання ступеня розвитку здібностей та особистісних якостей вихованців початкового рівня 1 року навчання / Укладачі: Л.В. Балабан, Т.Г. Молокова, Л.А.Удачина – Маріуполь: МЦПРММ, 2014 – с.92

 2. Борисова Н. В. Пишаємось Вітчизною своєю. Виховні заходи - X.: Ранок, 2007.

 3. Будна Н. О. Словник антонімів. - Т.: Богдан, 1997.

 4. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис - X.: Файо, 2005.

 5. Дитячий ілюстрований календар. Свята моєї Батьківщини - Д.: Бао, 2008.

 6. Корнієнко С. Родинне дозвілля. Виховні заходи - Т.: Богдан, 2002.

 7. Кусайкіна Н. Прислів'я, прикмети та повір'я українського народу - X.: Школа, 2008.

 8. Куценко Н. Я. Свято матері. Виховні години – Т.: Богдан, 2003.

 9. Лемешко Н. В. Духовні витоки українських свят та обрядів. Вікторини - 3.: Ліпс, 2006.

 10. Лемешко Н. В. Національні символи України. Вікторини - 3.: Ліпс, 2006.

 11. Лемешко Н. В. Побут українців. Вікторини - 3: Ліпс, 2008.

 12. Лихва А. В. Система виховання у початковій школі - X.: Основа, 2010.

 13. Макаренко О. Степові лицарі. Виховні години - Т.: Богдан, 2003.

 14. Мельничайко О. Тлумачний словник з рідної мови та читання - Т.: Підручники і посібники, 2008.

 15. Педагогіка 21 ст. Я живу в Україні. Наочно-методичний матеріал для дітей 4-8 років. - X.: Ранок, 2008.

 16. Скуратівський В. Біло яр. Оповідання - Т.: Богдан, 2003.

 17. Тучапська Г. В. Чому так називається? - Т.: Богдан, 1997.

 18. Федієнко В. Зима іде - свята веде - X.: Школа, 2009.

 19. Хименець В. Інновації в початковій школі - Т.: Мандрівець, 2010.

 20. Балабан Л.В., Молокова Т.Г., Удачина Л.А. Вхідна діагностика як один із методів педагогічного вимірювання ступеня розвитку здібностей та особистісних якостей вихованців початкового рівня 1 року навчання / Укладачі: Л.В. Балабан, Т.Г. Молокова, Л.А.Удачина – Маріуполь: МЦПРММ, 2014 – с.92

 21. Борисова Н. В. Пишаємось Вітчизною своєю. Виховні заходи - X.: Ранок, 2007.

 22. Будна Н. О. Словник антонімів. - Т.: Богдан, 1997.

 23. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис - X.: Файо, 2005.

 24. Дитячий ілюстрований календар. Свята моєї Батьківщини - Д.: Бао, 2008.

 25. Корнієнко С. Родинне дозвілля. Виховні заходи - Т.: Богдан, 2002.

Зміст програми

1

Пояснювальна записка

3

2

Початковий рівень, перший рік навчання

5

3

Початковий рівень, другий рік навчання

8

4

Основний рівень, перший рік навчання

11

5

Основний рівень, другий рік навчання

15

6

7

Основний рівень, третій рік навчання

Література

18

22

8

Зміст програми

23

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»