ПРОЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ «МИ –УКРАЇНЦІ»

Опис документу:
ПРОЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ «МИ –УКРАЇНЦІ», який формуватиме особистість, з притаманними їй демократичною громадянською культурою, усвідомленням взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю; готовність до компетентної участі у житті суспільства.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

проект діяльності школи «Ми –українці»

актуальність проекту

Своєрідність сучасного розвитку України характеризується відродженням коренів національної минувшини: державних традицій, духовності. Адже «без коріння гине все живе».

Корінь людського зростання – у пам'яті, у духовній культурі, у національній гордості. Вони як сполучна ланка не дозволяє, щоб молода людина відлучилася від своєї землі.

Дитинство – особливий період людського життя. Саме на цьому етапі людина визначає власні життєві орієнтири, розробляє позицію і плани.

Цієї відповідальної пори дитина потребує підтримки і уваги суспільства, яке зобов’язане забезпечити молодим громадянам у мови й можливості для повноти самореалізації здібностей кожного, для досягнення своїх життєвих цілей.

Проблема виховання громадянина постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. Адже стабільність і могутність суспільства залежать від свідомості її громадян. А добробут і щастя народу гарантує держава. Безперечно, що актуальність проблеми зростає тоді, коли держава стає на шлях розвитку і творення.

Є прямий звязок між державою і людиною. Подальший розвиток держави немислимий без людини. Нову державу як захисника соціальних інтересів громадян можуть створити нові громадяни.

Людина не може змінювати, перетворювати світ у позитивному плані, якщо не змінить себе, свою свідомість. Створити та зміцнити суверенну демократичну державу можуть лише глибоко духовні громадяни, які люблять свою батьківщину, свій народ, готові свідомо служити їх інтересам. А розквіт особистості, у свою чергу, залежить від соціальних, економічних і політичних умов, які визначаються державою.

Головна проблема виховного процесу в школі полягає в тому, що юне покоління дорослішає і вростає в життя нового суспільства. Стара суспільна система зруйнована. Нова лише будується. Це породжує впевненість у завтрашньому дні, психологічний дискомфорт, комплекс національної та особистої неповноцінності, зневіру в цивілізоване життя в Україні, бажання покинути батьківщину, посилює заряд дестабілізації у молодих громадян. А без їхнього політичного та громадянського самовизначення, національної свідомості не прийде бажана стабілізація у суспільстві. З огляду на це школа має йти попереду політиків, керуючись принципами гуманізму, свободи, загальнолюдських цінностей.

Школа – соціальний інститут, де, як у краплині води, віддзеркалюються всі соціальні процеси. Крім цього, школа – специфічний соціальний інститут. Чи не єдиний, який «виховуючи» учнів сьогодні, «працює» на перспективу. У школі зростає і розвивається майбутнє. Саме тут високо професійна майстерність педагога може стимулювати потребу учня реалізуватися як громадянин.

Сучасна українська педагогіка спирається на багату спадщину, на кращі традиції виховання громадян. Протягом останніх років у нашій країні вжито чимало заходів щодо впровадження системи громадянської освіти: випущено експериментальні підручники, діють експериментальні майданчики, проводяться конференції та семінари. Академією педагогічних наук розроблено проект Концепції громадянського виховання. Незважаючи на відмінність підходів, методик та масштабу національних систем громадянської освіти, їхня мета залишається єдиною – виховання громадянина, який готовий боротися за ідеали свободи, демократичні цінності та права людини.

Від дня проголошення незалежності процес становлення громадянської культури в Україні пройшов кілька етапів – багатопартійність, альтернативні вибори, розвиток мережі недержавних організацій та добровільних асоціацій громадян. Навчально – виховний процес недостатньо спрямований на формування демократичного світогляду. Серйозною перешкодою на шляху громадянської освіти та виховання є невідповідність теоретичних знань повсякденній соціальній практиці.

Відтак, розбудова сучасної системи громадянської освіти набуває надзвичайної актуальності, і зумовлена такими реаліями політичного життя України:

 • спонтанністю, неузгодженістю та безсистемністю зусиль, спрямованих на демократизацію суспільного життя;

 • низьким рівнем суспільного прийняття демократичного ладу та довіри до нього;

 • недемократичністю відносин між державою та суспільством, між державою та особистістю.

головною метою проекту

є формування особистості, з притаманними їй демократичною громадянською культурою, усвідомленням взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю; готовність до компетентної участі у житті суспільства.

завдання

 • надати молодому поколінню знання про світові демократичні здобутки та особливості становлення демократії в Україні;

 • сформувати мотивацію на основні вміння, необхідні для відповідальної участі у громадсько – політичних процесах, критично – конструктивне ставлення молоді до життя суспільства;

 • сприяти становленню активної позиції громадян щодо реалізації ідеалів та цінностей демократії в Україні;

 • створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та комунікативної взаємодії.

Навчальний процес у школі спрямовується на реалізацію таких принципів:

 • гуманізму,який визначає пріоритетність ідеї прав і свобод людини, творчий розвиток особистості, виховання людської гідності, поваги до приватної власності, розуміння значущості особистості; співвіднесення освітніх вимог із можливостями та природними здібностями дитини;

 • демократичності, який передбачає виховання духу соціальної солідарності, справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти із суспільством та приймати рішення, діалогічний характер освіти, суб’єкт – суб’єктивні відносини між учнями й педагогами, атмосферу взаємоповаги й довіри у шкільному колективі, учнівське самоврядування, відкритість і зв’язок школи з іншими учасниками процесу соціалізації (сім’єю, дитячими та молодіжними громадськими організаціями, засобами масової інформації, церквою тощо);

 • зв’язку із практичною діяльністю, що передбачає пріоритетність формування умінь та дій, зорієнтованість учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, насамперед, у власному житті, вміння самостійно приймати рішення і діяти у правовому полі;

 • зорієнтованості на позитивні соціальні дії передбачає цілеспрямованість зусиль на соціальні сподівання учнів, набуття позитивного досвіду соціальних дій, формування позитивного іміджу компетентної громадянськості;

 • наступності й безперервності передбачає поетапне, відповідно до вікових особливостей розширення інформаційного, виховного, практичного обсягу системи освіти; виховання потреби формувати якості громадянської особистості протягом усього життя;

 • міждисциплінарності – навчання і виховання громадянськості у процесі вивчення навчальних дисциплін;

 • культуровідповідальності передбачає врахування етнонаціонального, регіонального, культурного і звичаєвого контекстів, зв’язок шкільного колективу з місцевою громадою, участь у спільних соціальних, культурних, природозахисних акціях;

 • полікультурності – наповненість громадянської освіти ідеєю універсальності прав людини, етнокультурного розмаїття України, Європи, світу, правової рівності національних культур; передбачає виховання особистості на засадах міжетнічної толерантності, поваги до представників інших культур; в учнівському середовищі визначає практичну реалізацію прав представників української нації, інших етнічних спільнот на розвиток і збереження своєї мови, культурної самобутності у контексті формування української політичної нації;

 • плюралізму передбачає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, расової різноманітності; уникнення екстреміських поглядів і поведінки у житті шкільного колективу; виховання толерантного ставлення до інших світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань; до діяльності у школі різних молодіжних громадських організацій; виховання усвідомлення неприйнятності будь – якого політичного екстремізму.

очікуваний результат

Модель випускника – юнака чи дівчини, які мають сформовані світоглядні орієнтації, власну філософію життєдіяльності, можуть само ідентифікуватися та само реалізуватися у будь – якій сфері суспільного життя.

Політико – правова сфера

Уявлення:

 • про механізми функціонування політичної системи та влади в Україні;

 • про особливості взаємодії органів державної влади і органів місцевого самоврядування та їх відповідальність перед громадянами;

 • про права людини та механізми їх захисту

Інтелектуальні вміння:

 • критично сприймати інформацію, самостійно її аналізувати;

 • приймати виважені рішення з урахуванням правових норм;

 • послідовно відстоювати свої права

Настанови та цінності

 • усвідомлення себе як громадянина і патріота України;

 • лояльне і вимогливе ставлення до влади;

 • активна позиція щодо необхідності брати участь у демократичних перетвореннях;

 • усвідомлення абсолютної цінності прав людини, свободи особистості

Досвід:

 • реалізації свого права на участь у виборах та інших формах прямої демократії;

 • орієнтування у сучасній політичній ситуації

Соціальна сфера

Уявлення:

 • про сутність громадянського суспільства;

 • про систему соціального захисту;

 • про зміст соціальної поведінки особистості;

 • про діалогічні стратегії;

 • про способи розвязання конфліктних ситуацій;

 • про ефективні форми взаємодії з представниками владних структур та інших установ

Інтелектуальні вміння:

 • розробляти стратегію розвязання проблемної ситуації;

 • оцінювати свої ідеї з позиції іншого;

 • комунікативні вміння

Настанови та цінності:

 • толерантність;

 • упевненість у своїй спроможності впливати на життя суспільства;

 • вмотивованість громадських вчинків

Досвід

 • участі у громадських обєднаннях

Культурна сфера

Уявлення:

 • про громадянські, демократичні, загальнолюдські, національні норми і цінності;

 • про культуру світової цивілізації та культурну спадщину українського народу

Інтелектуальні вміння:

 • володіння культурою між людських (між групових і міжособистісних) відносин;

 • вільне володіння українською мовою як державною

Настанови та цінності:

 • усвідомлення взаємозалежності інтересів окремих людей, соціальних груп у суспільстві;

 • почуття власної гідності, толерантність, плюралізм, домінування гуманістичних принципів у світоглядній структурі;

 • охорона довкілля;

 • інформаційна і компютерна грамотність

Досвід:

 • поваги до своєї культури, рідної мови;

 • доброзичливого і зацікавленого ставлення до культур інших народів;

Економічна сфера

Уявлення:

 • про фінансову, податкову, бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування;

 • про сутність ринкових відносин;

 • про основні економічні принципи, рушійні сили економічного розвитку;

 • про економічні права

Інтелектуальні вміння:

 • відстоювати свої права як субєкта ринкових відносин, споживача, платника податків

Настанови та цінності:

 • усвідомлення своїх обвязків як платника податків;

 • нетерпимість до порушників податкового кодексу;

 • усвідомлення того, що конкуренція є необхідною умовою розвитку економіки;

 • професійна етика у взаєминах

Досвід

 • уміння оцінювати можливості самореалізації в системі ринкових відносин

Важливою складовою мають стати стиль спілкування учнів і вчителів, повага до людської гідності, демократія і плюралізм у розв’язанні питань учнівського самоврядування, реальне забезпечення прав дитини як особистості.

розвязання даної проблеми сприятиме:

 1. дотриманню особистісно орієнтованого, діяльнісного та конкретно – історичного підходів:

особистісно орієнтований підхід ставить у центр навчально – виховного процесу інтереси особи. За таких умов центральною ідеєю громадянської освіти є поняття «невідчужуваних прав людини», а зміст її спрямовується на виховання громадянина демократичного суспільства, патріота України, що прагне вільного вибору і будує свою діяльність на основі визнання абсолютної цінності прав людини;

діяльнісний підхід вимагає розглядати навчальний зміст в цілому, як історичну категорію, своєрідну модель конкретних вимог суспільства щодо підготовки молоді до життя та діяльності в цьому суспільстві на певному етапі його розвитку.

 1. поєднанню громадянських знань, на основі яких формуються уявлення щодо форм і способів функціонування громадянина у політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному полі демократичної держави, громадянських вмінь, досвіду участі у соціально – політичному житті суспільства, практичного застосування знань та громадських чеснот – норм, установок, цінностей та якостей, притаманних громадянину демократичного суспільства.

 2. Охопленню культурологічних, філософських, аксіологічних, політичних, правових, економічних, соціально – психологічних знань.

виконання зазначених завдань дає змогу учням:

 • усвідомити абсолютну цінність прав людини, свободи особистості;

 • усвідомити себе як громадянина і патріота України;

 • виховувати почуття власної гідності, гуманізму, толерантності, плюралізму, здатності до компромісу;

 • виробити активну позицію щодо необхідності брати участь у демократичних перетвореннях;

 • усвідомити себе як особистість, спроможну впливати на ситуацію в державі;

 • критично сприймати соціально – політичну інформацію, усвідомити можливість та цінність самостійного політичного вибору;

 • формувати готовність відповідати за власні рішення та їхні наслідки;

 • усвідомити взаємозалежність інтересів окремих людей, соціальних груп у суспільстві.

перспектики

Зміст громадянської освіти спрямовується на здобуття учнями досвіду громадянських вчинків і переживань, основних громадянських умінь, зокрема:

 • реалізації права на участь у виборах та інших формах демократії;

 • відстоювання своїх прав через участь у діяльності обєднань громадян та громадських акціях;

 • захист своїх прав за участю державних органів та органів місцевого самоврядування;

 • орієнтування в умовах вільного ринку, відстоювання своїх прав споживача і платника податків.

Зміст діяльності

Терміни

Відповідальний

Впровадження окремих навчальних курсів і дисциплін

 1. «Людина і суспільство»

(11кл)

Протягом року

Директор, заступник директора з НВР

2. «Правознавство» (9кл)

3. «Основи здоровя»

(1-9 кл)

Інтегрування елементів правової освіти у зміст шкільних предметів

1 .Історія України та всесвітня історія (політико – правові причини і наслідки суспільних рухів, повстань, заколотів, революцій та реформ; сучасні політико – правові процеси)

Протягом року

Директор, заступник директора з НВР, учитель історії та права

2. Українська і зарубіжна література: політичні і правові аспекти художніх творів («Катерина» Т.Г.Шевченка, «Бояриня» Л.Українки, «Царівна» О.Кобилянської, «Воскресение» Л.Толстого – права жінок; «Діти підземелля» В.Короленка, «Пригоди Тома Сойєра» М.Твена, «Федько – халамидник» В.Винниченка – права дитини та ін..)

Протягом року

Директор, заступник директора з НВР, учителі зарубіжної та української літератури

3. Українська мова (зразки ділового мовлення – судові позови, заяви, скарги, звернення і відкриті листи громадян спрямовані на захист конституційних прав і свобод; політико – правове спрямування змісту навчальних та словникових диктантів, переказів )

Протягом року

Директор, заступник директора з НВР, учителі української мови

4. Іноземні мови: російська, англійська (політико- правові традиції, державна влада та її структура; правова культура мови держав)

Протягом року

Директор, заступник директора з НВР, учителі іноземної мови

5. Музика, образотворче мистецтво (оспівування демократичних, гуманістичних цінностей і засудження дискримінації, диктату і терору; формування правової відповідальності: теми – «Права дитини в малюнках», плакати «Стоп! СНІД!», «Обережно! Наркотики!»

Протягом року

Директор, заступник директора з НВР, учителі музики та образотворчого мистецтва

Організація позакласної та позашкільної діяльності

1. Етнографічні, фольклорні експедиції

Протягом року

Заступник директора з ВР, класні керівники, пед..орг.

2. Зустрічі з працівниками влади та працівниками правоохоронних органів

Протягом року

Заступник директора з ВР, класні керівники

3. Година духовності «Увязнена лірика»

Жовтень

Заступник директора з ВР, класні керівники

4. Година самопізнання «Держава моєї мрії»

Листопад

Класоводи, класні керівники

5. Олімпіади з історії та права

Листопад - грудень

Заступник директора з НВР, учитель історії та права

6. Тиждень Права. Тиждень Історії. (план додається)

Грудень

Заступник директора з НВР, учитель історії та права

7. Конкурс правових плакатів

Грудень

Заступник директора з ВР, класні керівники, пед..орг.

8. Заходи профілактики правопорушень.

Протягом року

Заступник директора з ВР, члени ради

9. Семінар «Правозахисні організації України»

Січень

Заступник директора з ВР, класні керівники, учитель права

10. Міні – твори «Чи є права людини у злочинців?»

Лютий

Заступник директора з ВР, класні керівники

11. Брейн – ринг

«Турнир Феміди»

Березень

Заступник директора з ВР, класні керівники

12. Правовий лекторій «Людина і закон»

Протягом року

Учитель історії та права

13. Батьківський правовий університет

Протягом року

Заступник директора з НВР

14. Уроки доброти

Квітень

Класні керівники

15. Диспут «Сучасні лідери України – хто вони?»

Травень

Класні керівники Класні керівники

16. Тематичні вечори і дискотеки

Протягом року

Заступник директора з ВР, класні керівники, пед..орг.

Демократизація шкільного життя, впровадження системи учнівського самоврядування

1. Шкільні ЗМІ (шкільна газета, стінні газети, класні куточки, інформаційні стенди)

Протягом року

Педагог - організатор

2. Волонтерський рух учнівської молоді

Протягом року

Заступник директора з ВР, класні керівники

3. Шкільна рада (представники учнівського самоврядування, педагогічні ради, батьківської ради)

Протягом року

Директор школи

4. Сфери діяльності учнівського самоврядування:

- контакти з учнями,

- контакти з учителями, адміністрацією,

 • контакти з батьками,

 • - контакти з місцевою громадою,

 • - контакти з місцевою владою,

 • - громадська позиція,

 • - консультації та інформування,

 • - праця на благо школи,

 • - охорона здоровя, безпека,

 • - випускники,

 • - екологія,

 • - розваги,

 • - конкурси,

 • - свята,

 • - спорт,

 • - екскурсії,

 • - навчання лідерів

Протягом року

Педагог - організатор

Список літератури

 1. Конституція України, прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року – К: Преса України, 1997. – 80с.

 2. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXІ століття) – К: Райдуга, 1994 – 62с.

 3. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: - К: Столиця, 1998.- Ч. І.- 248 с; Ч.2 – 292с.

 4. Збірник міжнародних правових документів, законодавчих актів, нормативних документів України з питань соціально – правового захисту дітей. – К: Столиця, 1998 – 513с.

 5. Національна програма «Діти України», затверджена Указом Президента України від 18 січня 1996 року № 63/96 // Все для вчителя – 1998 - №17 – с.25-32.

 6. Права людини: Міжнародні договори України, декларації. Документи – 2-е вид. – К: Юрінформ, 1992 -199с.

 7. Про громадянство України: Закон України із змінами і доповненнями в редакції від 18 квітня 1997 р.// Юридичний вісник України. – 1997 - №22 – с.4-8.

 8. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651.

 9. Людина починається з добра. Виховні години для учнів 5 - 9 класів / Упорядник Г.С.Грай. - Тернопіль: Астон, 2004. - 176с.

 10. Литвинюк Г.І., Олійник І.В. Сценарії, рольові ігри, бесіди. 5 - 11 класи. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 88с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись