Проект "Я – людина, громадянин, патріот "

Опис документу:
Практико-зорієнтований проект патріотичного виховання Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, виникає гостра потреба в розробці шкільного проекту патріотичного виховання, який би визначив стратегію цілеспрямованого й ефективного розвитку суб'єкта громадянського суспільства, громадянина-патріота України в межах загальноосвітнього навчального закладу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Я – людина, громадянин, патріот

Практико-зорієнтований проект патріотичного виховання

Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, виникає гостра потреба в розробці шкільного проекту патріотичного виховання, який би визначив стратегію цілеспрямованого й ефективного розвитку суб'єкта громадянського суспільства, громадянина-патріота України в межах загальноосвітнього навчального закладу.Учасники проекту:

учителі, батьки, учні Дацьківського НВК


Тип проекту:

практико-зорієнтований.

З а змістом:

надпредметний.

За характером контактів:

зовнішній.

За кількістю учасників:

масовий.

Тривалість:

2016—2017роки.

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення дер­жавності, активної громадянської позиції нині визнано проблемами загальнодержавного масштабу. У нормативно-правових документах як стратегічні визначаються завдання вихо­вання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення свого громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження рис громадянина-патріота України як світоглядного чинника.

У Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (26.03.2015 р.) зазначено, що найактуальнішими напрямами виховання нині є патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, такі, що відповідають нагальним вимогам і викли­кам, закладають основи для формування свідо­мості прийдешніх поколінь. Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості.

Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини.

Отже, патріотизм нині конче потрібен і державі, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, і особистості, яка своєю діяльною любов'ю до Батьківщини прагне досягти взаємності, сприятливих умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності, і суспільству, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості мали моральну основу.

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється і процесом становлення України як єдиної нації. В умовах поліетнічної держави воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є осердям української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об'єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови і вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства здійснювалось саме на ґрунті демократичних цінностей, які в свою чергу мають лежати і в основі патріотичного виховання.

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Концепція національно-патріотичного ви­ховання дітей та молоді (26.03.2015 р.);

 • Указ Президента України від 12.06.2015 р. № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;

 • Указ Президента України від 13.11.2014 р. № 872 «Про День Гідності та Свободи»;

 • Указ Президента України від 13.11.2014 р. № 871 «Про День Соборності України»;

 • Указ Президента України від 14.10.2014 р. № 8о6 «Про День захисника України»;

 • Лист МОН України № 1/9-302 від 24.06.15 року «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти»;

 • Наказ МОН України від 30.09.2014 Р-№ ю85 «Про проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")»;

 • Наказ МОН України, Міністерства обо­рони України, Міністерства внутрішніх справ

 • Наказ Міністерства освіти і науки України
  від 27.10.2014 р. № 1232 « Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 Р- № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 р. № 1/9-235 «Щодо відвідування музеїв і навчально-тематичних екскурсій»;


виховувати у дітей та учнівської молоді громадянськість, патріотизм як найважли­віші духовно-моральні й соціальні цінності, готовність активно їх виявляти в різних сферах життя суспільства формувати духовно й фізично здорову, інтелектуально й культурно розвинену осо­бистість, яка нерозривно пов'язує свою долю з майбутнім рідного міста, краю й України


 • піднести статус патріотичного виховання в українському суспільстві загалом та школі зокрема;

 • зміцнювати й розвивати виховні функції навчального закладу, розширити склад соціальних партнерів патріотичного виховання, налагодити, координацію їхніх зусиль;

 • ефективно використовувати націо­нальні традиції, сучасний світовий і вітчиз­няний педагогічний досвід та психолого-педагогічні дослідження з патріотичного виховання;

 • спрямувати виховну систему школи на визнання пріоритету патріотичного вихо­вання особистості;

 • забезпечити взаємодію виховної системи школи з усіма соціальними інститутами щодо інтенсифікації патріотичного виховання осо­бистості;

 • активніше залучати сім`ю до патріотич­ного виховання дітей, зміцнити її

 • взаємодію з навчальним закладом;

 • відродити на нових теоретико-технологічних засадах систему позакласного й позашкільного патріотичного виховання дітей;

 • сприяти розвитку дитячих і молодіжних гро­мадських організацій в школі як осередків ста­новлення патріотів України;

 • активізувати масову патріотичну діяльність (пошукову роботу, діяльність військово-патріо­тичних клубів, тематичні заходи, пов'язані зі зна­менними й пам'ятними датами);

 • створювати кабінети, музеї, клуби української історії й культури як осередки становлення куль­турно-історичної компетентності юного поко­ління;

 • сприяти подальшій демократизації управ­ління патріотичного виховання молодого поко­ління.Духовно- моральний напрям передбачає:

 • формування морально стійкої цілісної особистості,якій властиві такі моральні якості, як сумлінність, чесніть, колективізм,прагнення дотримуватися правил поведінки, повага до старших,мужність, любов до Батьківщини та свого народу;

 • виховання поваги до сім`ї, батьків, сімейних і релігійних традицій;

 • формування прагнення до здорового способу життя, виховання активної життєвої позиції щодо власного здоров`я, неприйняття асоціальних явищ, які шкодять фізичному й духовному здоров`ю нації

Культурно- історичний напрям передбачає :

 • виховання в учнів любові до своєї малої батьківщини, рідного краю;

 • залучення учнів до збереженню культурних та історичних пам`яток та трудової слави;

 • виховання національної гордості, національної свідомості, здатності жити поряд з носіями інших культур, мов і релігій.

Громадянсько – правовий напрям передбачає:

 • вивчення державної системи України, її Конституції, Гімну,державної символіки, прав і обов`язків громадянина України;

 • формування глибокого розуміння громадянського обов`язку, ціннісного ставлення до національних інтересів України, її суверенітету, незалежності й цілісності;

 • формування культури правових відносин, прагнення дотримуватися законодавчих норм;

 • розвиток дієвого шкільного самоврядування

Військово – патріотичний напрям передбачає:

 • вивчення військової історії та традицій України, знання дат військової слави, бойових і трудових подвигів мешканців сіл та району в роки Другої світової війни;

 • збереження військових традицій, зв`язку поколінь захисників Батьківщини, організацію зустрічей учнів із ветеранами війни та праці, учасниками локальних військових конфліктів та АТО;

 • формування позитивного образу Збройних Сил України, готовності до виконання військового обов`язку

Спортивно - патріотичний напрям спрямований на розвиток творчих здібностей учнів, передбачає залучення їх до вивчення усної народної творчості, народних свят, знайомство зі звичаями і традиціями українського народу

Класно-урочна діяльність:

 • уроки-практикуми;

 • ігрові форми навчання й виховання;

 • інтегровані уроки;

 • колективне взаємонавчання.

Позаурочна діяльність:

 • історичні декади;

 • проведення свят, заходів, спортивних зма­гань, творчих конкурсів;

 • вікторини, олімпіади, конференції;

 • пізнавальні класні години тощо.

Творчо-пошукова діяльність:

 • організація роботи шкільного музею, екс­курсійна робота;

 • розробка навчальних і виховних проектів, соціальне проектування, пошуково-дослід­ницька діяльність, творчі роботи;

 • театралізація.

 • діагностика рівня розвитку пізнавальних інтересів школярів;

 • фіксація даних на паперових та електро­нних носіях;

 • аналіз анкет, опитувальників, проведених заходів тощо;

 • порівняння досягнутих показників з очіку­ваним результатом.

Вивчення перспективного педагогічного досвіду.

 • участь у семінарах;

 • вивчення нових виховних програм і про­ектів із патріотичного виховання учнів;

 • вивчення наукових публікацій щодо патріотичного виховання учнів.

Взаємодія з громадськими організаціями:

 • проведення заходів патріотичної спрямо­ваності спільно з громадськими організаціями, міськими бібліотеками, радою ветеранів, спіл­ками тощо;

 • участь у конкурсах патріотичної спрямова­ності, що їх проводять громадські організації міста, області.


Весь освітній процес у школі має бути так чи інакше пройнятий патріотичним вихованням. Проте особливу роль відіграють предмети соціально-гуманітарного циклу: історія, гео­графія, природознавство, суспільствознавство, література.

Ефективність патріотичного виховання в позакласній діяльності значною мірою за­лежить від спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації. Серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетне значення мають активні методи, що ґрунту­ються на демократичній взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.

До таких методів належать: соціально-проектна діяльність, ситуаційно-рольові ігри, соціодрама, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові штурми», метод аналізу соціальних ситуацій морально-етичного характеру, ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій, ситуацій успіху, аналіз конфліктів, моделей, стилів поведінки, прийняття рішень, демократичний діалог, педагогічне керівництво і культивування авторитету лідера, використання засобів масової комунікації, методики колективних творчих справ, традицій, символіки, ритуалів, засобів народної педагогіки.

Крім названих можна застосовувати також традиційні методи: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книжкою, періодичною пресою, самостійне рецензування тощо. А саме:

бесіди «Моя рідна Україна», «Знати й поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і Гімн», «Наша Україна», «Державна символіка Батьківщини», «Твої права і обов'язки», «Що таке воля», «Рід, родина, рідня», «Патріотизм — нагальна потреба України»;

заходи, що виховують любов до української мови: «Свято рідної мови», «Мужай, прекрасна наша мово», «Шевченківське слово», «Літературні вечорниці», «Тиждень української мови»: конкурс на найкращий плакат, конкурс декламаторів, конкурс на найкращу розповідь української народної казки, вечір українських загадок, прислів'їв, приказок, повір'їв, легенд, народних прикмет; екскурсії до країни Мови із зупинками на станціях Лексики, Фразеології, Етимології; зустрічі із письменниками, поетами; філологічні мікроекспедицїї (записати назви окремих предметів давнини, зібрати прислів'я, приказки, загадки, поширені в певній місцевості з дальшим обговоренням їх у класі або на засіданнях гуртка); мовні екскурсії, що мають на меті виявити неграмотні, неоковирні вислови в оголошеннях, рекламах, вивісках, тощо; стенди «Як ми говоримо»;

заходи, пов`язані з вивченням історії рідного краю і народу — історичне краєзнавство: відвідування місць історичних подій, вивчення літератури, збирання документів і матеріальних пам'яток, замальовування чи фотографування історично цінних об'єктів, виготовлення схем, макетів, щомісячного історичного календаря, влаштування виставок, заочна подорож «Україно ти моя прекрасна», складання історії свого роду, участь у роботі шкільних гуртків, святкування Дня Конституції, Дня незалежності України, Дня Державного Прапора;

заходи з військово-патріотичного виховання: фестивалі патріотичної пісні; відзначення Дня пам'яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Збройних сил України, Дня захисника України, Дня пам'яті Героїв Круг; змагання з військово-прикладних видів спорту, літні табори, участь у військово-спортивних іграх, інтелектуальні вікторини «Пишаємося подвигами предків»;

архівно-пошукова робота, екскурсії до музеїв, зустрічі із ветеранами бойових дій, родичами загиблих захисників Батьківщини, створення плакатів, буклетів, газет за матеріалами пошукової діяльності; участь у «Вахтах пам'яті», акціях «Збережімо пам'ять про подвиг», « Пам`ятник», «Ветеран з мого двору», «Солдатські вдови» тощо;

уроки пам`яті, уроки мужності «Їх славні імена в літописі війни», «Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зоветься», «Діти, молодь у підпіллі в роки минулої війни», «Бойові нагороди воїнів, полководців, які визволяли Україну від нацистів», «Імена фронтовиків на обеліску братської могили в моєму населеному пункті»;

виховання дбайливого ставлення до природи — створення учнівських проектів «Наукові знання про природу», «Очевидне — неймовірне», «Дивосвіт»; виробів учнів з природних матеріалів, проведення конкурсів на найкращий плакат «Бережи довкілля», операцій «Мурашник», «Блакитні водойми», «Шпаки прилетіли», «Лелеки», «Посаджу я деревце», «Наші джерела»; екологічні екскурсії, олімпіади, свята, конкурси, штаби охорони природи, пошукова діяльність;

виховання засобами праці: соціально-проектна діяльність, підприємництво,табори праці і відпочинку, фермерські господарства, ярмарки, індивідуальна трудова діяльність, розширення зеленої зони біля школи, догляд за подвір'ям, проведення операцій «Турбота», «Милосердя», «Біля мого будинку» тощо.

 • утвердження гуманістичної моралі й по­ваги до таких цінностей як свобода, рівність, справедливість;

 • утвердження в учнівському середовищі толерантного світогляду, сприйнятливості до культурного плюралізму, загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення до інших культур і традицій;

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відпо­відно до її інтересів і можливостей; для роз­витку професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможної осо­бистості;

 • становлення громадянської ідентичності, відчуття приналежності до народу; визнання духовної єдності поколінь та спільності куль­турної спадщини; утвердження патріотизму, відданості Батьківщині;

 • підвищення рівня соціальної активності осо­бистості: готовності до участі у процесах дер­жавотворення, здатності до спільного життя та співпраці у громадянському суспільстві, готовності взяти на себе відповідальність; здатності вирішувати конфлікти відповідно до демократичних принципів, здатності до самостійного життєвого вибору;

 • • підвищення рівня психологічної та фізичної готовності учнівської молоді виконувати громадянський і конституційний обов'язок щодо захисту національних інтересів і незалежності держави, престижу державної та військової служби; гуманістичних цінностей;

 • • підвищення загального рівня політичної та правової культури, знань про політичні системи та владу на всіх рівнях суспільного життя, про закони та законодавчі системи; утвердження поваги до Конституції України, законодавства, державної символіки, державної мови;

 • • вдосконалення вміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, спілкування з демократичними інститутами, органами влади, захисту і підтримки законів та прав людини, обізнаності зі способами соціального захисту;

 • • удосконалення організації, форм і методів громадянського й патріотичного виховання молоді.

Етапи реалізації проекту

План заходів з патріотичного виховання

на 2016- 2017 н.рік

Зміст

Термін виконання,

відповідальні

1

Створити банк літератури, статей, інтернет ресурсів з патріотичного виховання учнів

Вересень 2016р

Рябошапка В.М.

2

Вивчення нормативно-правої бази з патріотичного виховання, які унормовують виховну роботу навчальних закладів

Серпень-вересень

Вдовченко Л.П.

3

Створити експозицію книжкової виставки в шкільній бібліотеці, присвячених визволенню Корсунь - Шевченківського району, України від німецько-фашистських загарбників у ІІ Світовій війні. Створити тематичну виставку « Небесна сотня», « Воїни АТО»

Вересень 2016р

Рябошапка В.М.

4

Розробка плану заходів із патріотичного виховання

Серпень-вересень

Педагог- організатор

5

Забезпечення використання державної символіки України в навчально-виховному процесі відповідно до чинного законодавства

Адміністрація школи

6

Висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які проводяться в школі в засобах масової інформації, на сайті школи

Педагог- організатор

7

Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Джура»

Вчитель ЗВ

8

Оформлення та презентація виставок друкованих видань до державних свят і визначних подій

Бібліотекар школи

Постійно

9

Проведення конкурсів плакатів, мультимедійних презентацій, буклетів на патріотичну тематику

Заступник директора з НВР, педагог-організатор, учителі-предметники

10

Організація та проведення тематичних екскурсій

Класні керівники, учителі-предметники

11

Лінійки, вахти пам'яті, флешмоби патріотичного змісту за участю дітей та учнівської молоді

Заступник директора зНВР, педагог-організатор, учнівський парламент, класні керівники

12

Сприяння розвитку волонтерського руху учнівської молоді, залученню до посильної допомоги людям похилого віку, самотнім непрацездатним громадянам, учасникам АТО, створенню в навчальних закладах загонів милосердя, проведення акцій «Турбота», «Ветерани живуть поруч», «Голуб миру», тощо

Заступник директора з НВР, педагог-організатор, учні школи, класні керівники, батьки

13

Проведення годин спілкування «Сходинки у світ роздумів і людяності»

«Людина повинна мріяти, щоб бачити сенс життя»

«Справжнє милосердя – це бажання приносити користь іншим людям, не думаючи про винагороду»

«Працьовитість – душа будь-якої справи і запорука добробуту»

«Життя довге, якщо воно повне… Вимірюймо його вчинками, а не часом»

«Щастя не в тому, щоб робити завжди, що хочеш, а в тому, щоб завжди хотіти того, що робиш»

«Вітчизно свята, дорога Україно.Для кожного з нас ти у світі - єдина»

«У природи немає для нас ні нагород, ні покарань, у неї є лише наслідки»

«Здоров’я – не все, але все без здоров’я - ніщо»

«Любов до батьків – основа всіх чеснот»

Класні керівники

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

14

Реалізація шкільної і класних програм добротворення

Впродовж року

Класні керівники

15

Громадський захист шкільної та класних програм добротворення «Побудуй життя із добрих справ»

Вересень

Класні керівники

16

Провести відкриті виховні заходи в 1- 11 класах:

« Співає сонячні пісні уся моя родина »

« Україна – рідний край, про це завжди пам`ятай »

« Знай і поважай символи України »

« Щаслива родина – міцна Україна »

« Всім серцем любіть Україну свою »

« Кобзареве слово вічне »

Гра – квест « Хай козацька мудрість воскреса щоднини »

« Іван Франко – дух науки, думки, волі »

« Революція Гідності – сторінка української історії »

« Українські вечорниці »

Квітень

Пилипенко С.І

Листопад

Кузьменко Л.П.

Лютий

Коваленко В.М.

Березень

Гончар О.П.

Квітень Промишлянський І.Д.

Березень

Гриненко О.І.

Жовтень

Чугунова І.І.

Жовтень

Жерепа Т.С.

Лютий

Павленко Т.В.

Грудень

Карплюк С.Я.

17

18

Проведення шкільних тематичних тижнів щодо патріотичного виховання:

- тиждень шани школи;

-тиждень милосердя;

-тиждень української мови і літератури;

-тиждень толерантності;

-тиждень пам’яті жертв голодомору і політичних репресій;

-місячник патріотичного виховання;

-декада пам’яті академіка,народного учителя О.А.Захаренка;

-Шевченківські дні

- Декада вшанування пам’яті борців проти

фашизму

-тиждень сім`ї

Екскурсії по визначних місцях України, маршрутом «Золотої підкови Черкащини», відомих місцях Корсунщини.

Вчителі-предметники

(01.09-09.09)

( 03.10 -07.10)

( 07.11 – 11.11)

( 14.11 – 18.11)

(21.11 – 25.11)

лютий

( 01.02 – 10.02)

( 06.03 – 10.03 )

(08.05-12.05)

( 15.05 – 19.05 )

Впродовж року

Класні керівники

19

Залучення батьків до навчально-виховного процесу:

- загальношкільні батьківські збори:

- Впровадження нових державних стандартів початкової та базової школи за розвантаженими програмами; організація навчально-виховного процесу в 2016-2017 навчальному році»;

- Значення вивчення іноземних мов для розвитку дитини. Навчання за кордоном;

- Проблеми в організації дозвілля як чинник поширення негативних проявів у поведінці дітей;

- Роль батьків у виборі професії дитини;

- класні батьківські збори

- Проблеми адаптації дітей до навчання і виховання в навчальному закладі: початкова, базова та старша школа;

Початкова школа:

- Як виховувати у дитини любов до читання. Що робити якщо дитина не любить читати? Позитивний та негативний вплив Інтернету.

- Психологічні та фізіологічні особливості учнів молодшого шкільного віку;

- Діти і гроші. Сімейний бюджет і дитина.

- Пустощі і хуліганство — чи є відмінності?;

- Роль гри в розширенні кругозору дитини.

- Виховання працьовитості. Розподіл обов’язків у родині.

Середня школа

- Здібна дитина — не дар природи. Нездібних дітей немає;

- Роль сім’ї у вихованні культури поведінки дитини;

- Бачити і розуміти. Співчуття, співпереживання і допомога дитині — гарантія миру, спокою і благополуччя в сім’ї;

- Роль сім’ї і школи у виборі учнями шляху подальшої освіти.

Старша школа

- Роль батьків у процесі вибору професії та самовизначенні підлітків.

- Особливості старшого шкільного віку. Роль батьків у формуванні ціннісних орієнтацій;

- Труднощі особистісного росту і їх вплив на навчання в школі.

- Взаємодія класного керівника і батьків у формуванні класного колективу.

- Професійні наміри і можливості учнів класу.

- спільні позаурочні заходи:

день сім’ї( свято Дружби),

-дні колективного відпочинку (екскурсії,

спортивні змагання,конкурси, свята)

Адміністрація школи

2 рази на рік

Класні керівники

4 рази на рік

Класні керівники, педагог- організатор, вчитель фізкультури

20

Організувати поїздку учнів на виставку самодільних митців Корсунщини у картинній галереї Національного Корсунь-Шевченківського заповідника.

Впродовж року

Класні керівники

21

Провести місячник героїко-патріотичної роботи:

- тиждень «Їх пам’ятає світ врятований»

- тиждень милосердя ;

- тиждень Корсунь-Шевченківської битви;

- тиждень «Майбутні захисники Вітчизни».

Лютий

22

Проведення Першого уроку на тему « З Україною в серці»

Класні керівники

01.09.2016

23

Акція «Лист пораненому»

Вересень

24

25

Виставка малюнків «Школа- колиска могодитинства»

Провести свято квітів « Любіть Україну, як сонце любіть… »

Вересень

09.09.2016

26

Конкурс малюнків на асфальті «Мирне небо України »

20.09.2016

27

Провести лінійку до Дня миру та до Дня партизанської Слави

Вересень

Педагог-організатор

28

Провести акцію «Голуб миру»

Вересень

Класні керівники

29

Провести ацію « Не будь байдужим» ( збір продуктів харчування та засобів гігієни для учасників АТО)

Впродовж року

Класні керівники

30

День ветерана

Провести акцію «Милосердя» за участю волонтерських загонів (до Дня людей похилого віку, вітання вчителів, які перебувають на заслуженому відпочинку)

жовтень

Педагог-організатор

31

Усний журнал « Покрова Пресвятої Богородиці – Покровителька Українського козацтва і збройних Сил України »

11.10.2016

Класні керівники

32

Гра – квест «Майбутній захисник»

12.10.2016

Чугунова І.І.

33

Виставка дитячих робіт « Обереги українського народу »

Парад чоловічих вишиванок

13.10.2016

Педагог-організатор

34

Шкільний благодійний ярмарок « Будьмо милосердними разом »

07.10.206

Класні керівники

35

Виставка учнівських малюнків «Хай квітне щаслива моя Україна! Найкраща,безцінна і рідна земля! »

09.11.2016

Гриненко О.І.

Жерепа Т.С.

36

Тематична лінійка «Мова – державна перлина,нею завжди дорожіть:без мови нема України,тож її, як матір,любіть! »

08.11.2016

Гриненко О.І.

Жерепа Т.С.

37

Конкурс читців «Барви рідної мови»

10.11.2016

Гриненко О.І.

Жерепа Т.С.

38

Урок – реквієм « Немов прокляття ожива.

Рік тридцять третій. Голод! Голод!»

24.11.2016

Саварська О.Г.

39

Вахти пам’яті (мітинги, покладання квітів , вшанування ветеранів, урочисті вечори):

- до Дня пам’яті Крутів;

- до Дня захисника Вітчизни;

- до Дня Чорнобильської трагедії;

- до Дня пам’яті жертв політичних репресій;

- до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

- до Дня пам’яті жертв голодомору;

- до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на

Чорнобильській АЕС («Летять у Чорнобиль журавлі» - виховний захід до Чорнобильської трагедії)

Конкурс на кращу листівку-привітання для ветеранів

Впродовж року

40

Проведення операції «Турбота» по відвідуванню та привітанню учасників бойових дій

Проведення Єдиного заняття Мужності на тему: «Не згасити вогонь пам,яті»

постійно

Саварська О.Г.

41

Провести заходи до відзначення Міжнародного дня рідної мови

21.02.2017

Гриненко О.І.

42

Проведення заходів до відзначення державних дат:

- відзначення 25-ї річниці незалежності України;

- відзначення 75-річчя Акту відновлення Української Держави

- День знань;

- День закінчення Другої світової війни;

- 150 років від дня народження Михайла Грушевського (1866-1934), українського історика і громадсько-політичного діяча, першого Президента України.

- День партизанської слави;

- День українського козацтва,

- День захисника України;

- День визволення України від німецько-фашистських загарбників;

- День української писемності та мови;

- День Гідності та Свободи;

- День пам’яті жертв голодоморів

- День Збройних Сил України

- День Соборності;

- Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;

- День пам’яті героїв Крут;

- Дня Героїв Небесної Сотні;

- День Чорнобильської трагедії;

- Вшанування героїв

Холодноярської Республіки;

- День пам’яті та примирення;

- День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

- День Європи в Україні;

- День вишиванки;

- День захисту дітей;

- День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

- День Конституції України;

Класні керівники,педагог-організатор

серпень 2016

До кінця 2016 року

Вересень 2016

Вересень 2016

29 вересня 2016

Вересень 2016

Жовтень 2016

Жовтень 2016

Жовтень 2016

Листопад 2016

Листопад 2016

Листопад 2016

Грудень 2016

Січень 2017

Січень 2017

Січень 2017

Лютий 2017

Квітень 2017

Квітень 2017

Травень 2017

Травень 2017

Травень 2017

Травень 2017

Червень 2017

Червень 2017

Червень 2017

43

Зустріч із воїнами-афганцями «Афганістан, як ниюча рана»,

Конкурс малюнків «Воїни-інтернаціоналісти»

Виховні години по класах «Афганістан—мій біль, моя пекуча пам’ять»

Лютий

Саварська О.Г.

44

Провести конкурс « Пісні, обпалені війною»

Деркач Б.А.

Саварська О.Г.

Лютий, травень

Класні керівники

45

Залучати учнів до участі у «Вахті пам'яті Небесної сотні»

Заступник з НВР, педагог- організатор,

Класні керівники

Лютий

46

Організувати за участю учнів створення в соціальних мережах національно-патріотичних сторінок «Моє село», «Мій рідний край»

Вчитель інформатики

Впродовж року

47

Провести урочисті заходи:

- 72-ї річниці визволення України від фашистських загарбників;

- 72-ї річниці Перемоги у ІІ Світовій війні

- 73-ї річниці Корсунь- Шевченківської битви

Саварська О.Г.

Класні керівники

Жовтень 2016

Травень 2017

Лютий 2017

48

Організувати екскурсії до сільського музею

Класні керівники

Лютий 2017

49

Організувати надання волонтерської допомоги учасникам ІІ світової війни і солдатським вдовам. Проводити благодійні акції «Пам’ять», «Турбота», «Доброго ранку, ветеране!».

Вродовж року

Саварська О.Г.

Учнівське самоврядування

50

Постійно доглядати за пам’ятниками загиблим воїнам та братськими могилами навколишніх сіл

Впродовж року

Саварська О.Г.

51

Провести бесіди по класах :

– “Моя рідна Україна”,

- «Україна моя калинова»;

-“Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн”,

-“Наша вітчизна Україна”,

-“Державна символіка Батьківщини”,

-“Твої права і обов’язки”,

-“Що таке воля”,

-“Рід, родина, рідня”,

-“Патріотизм – нагальна потреба України”;

-« Ти- громадянин України»;

-« Вітчизна. З чого вона починається»;

-«День народжений незалежності України»;

-« Основний Закон нашої держави»

Впродовж року

Класні керівники

52

Проведення виховних заходів:

- конкурс «Родинне дерево»;

- спортивне свято: «Мама, тато, я – спортивна сім’я»;

- виставка-розповідь «Наша родинна реліквія»;

- родинні конкурси «Співоча родина», «Улюблена справа моєї родини»;

- трудовий десант: «Поспішаю до оселі ветерана»

- конкурс «Юні господарки» «Козаки»;

- відверті розмови : «Дівчина, жінка, мати», « Хлопчик, чоловік, батько»;

- тренінги: «Конфлікти в сімейному житті та як їх уникнути»

Класні керівники,педагог –організатор

Впродовж року

53

Провести години історичної пам’яті «Згадаємо їх поіменно» ( герої небесної сотні)

Січень 2017

Класні керівники

54

Провести заходи з нагоди річниці Т.Г.Шевченка «» З Кобзарем у ІІІ тисячоліття»

Березень 2017

Гриненко О.І.

Жерепа Т.С.

55

Взяти участь в конкурсах :

« Пишаюся тобою, рідний краю »,

« Щоденник корисних справ »,

Всеукраїнський конкурс «Об’єднаймося ж, брати мої!»

Листопад 2016

56

Всеукраїнський конкурс „Мій рідний край, моя Земля”

Жовтень 2016

57

58

Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика

Районний конкурс читців «Барви рідної мови»

Листопад 2016

Гриненко О.І.

Жерепа Т.С

Березень 2017

Гриненко О.І.

Жерепа Т.С

16

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись