Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Презентація "Закон України "Про освіту"

Різне

24.10.2018

4988

242

1

Опис документу:
У презентації висвітлено основні положення Закону України "Про освіту", затвердженого наказом МОН від 05.09.2017р №2145-УІІ. Матеріали містять інформацію про структуру закону, його основні розділи. Особливу увагу звернено на нововведення в освітній галузі.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Закон України «Про освіту» Від 05.09.2017р № 2145-УІІ
Слайд № 1

Закон України «Про освіту» Від 05.09.2017р № 2145-УІІ

Структура закону 12 розділів, 84 статті Загальні положення Структура освіти Заклади освіти Стандарти освіти, світні програми, кваліфікації та докум...
Слайд № 2

Структура закону 12 розділів, 84 статті Загальні положення Структура освіти Заклади освіти Стандарти освіти, світні програми, кваліфікації та документи про освіту Забезпечення якості освіти Учасники освітнього процесу Освіта, професійний розвиток та оплата праці педагогічних працівників Управління та контроль у сфері освіти Інфраструктура освіти Фінансово-економічні відносини у сфері освіти Міжнародне співробітництво Прикінцеві положення

Нова термінологія Було Стало загальноосвітній навчальний заклад заклад загальної середньої освіти навчально-виховний процес освтній процес діти, як...
Слайд № 3

Нова термінологія Було Стало загальноосвітній навчальний заклад заклад загальної середньої освіти навчально-виховний процес освтній процес діти, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації діти з собливими освітніми потребами надання освітніх послуг провадження освітньої діяльності навчальний заклад заклад освіти

Основні поняття та терміни Здобувачі освіти – вихованці, учні, студенти, слухачі, інші особи, які здобувають освіту Компетентність – динамічна комб...
Слайд № 4

Основні поняття та терміни Здобувачі освіти – вихованці, учні, студенти, слухачі, інші особи, які здобувають освіту Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначають здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну діяльність Освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей

Якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання...
Слайд № 5

Якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг; Інформальна освіта (самоосвіта) - це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей Дуальна форма здобуття освіти– спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання у закладах освіти з навчанням на робочих місцях Інклюзивне навчання – навчання дітей(осіб) з особливими освітніми потребами

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчанн...
Слайд № 6

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання та провадження діяльнсті із метою забезпечення довіри до результатів навчання та творчих досягнень (самостійне виконання завдань, наукових досліджень, посилання на джерела інформації, дотримання авторського права тощо) Порушення академічної доброчесності: плагіат, самоплагіат фальсифікація, обман, хабарництво. Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка й оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток

Основні нововведення: Шкільна освіта – 12 років Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова Умови для навчання дітей з інвалідністю ...
Слайд № 7

Основні нововведення: Шкільна освіта – 12 років Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова Умови для навчання дітей з інвалідністю (інклюзивні класи) Підвищення заробітної плати вчителів Директори закладів освіти обираються не більше як на 12 років Запровадження сертифікації вчителів (на добровільних засадах) Нові засади підвищення кваліфікації вчителів Прозорість та інформаційна відкритість закладів освіти Визначено права і обов»язки всіх учасників освітнього процесу – педагогічних працівників, здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти Єдина державна електронна база

ПРАВА Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на: академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручанн...
Слайд № 8

ПРАВА Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на: академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; педагогічну ініціативу; розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання; користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти підвищення кваліфікації, перепідготовку; вільний вибір освітніх програм, форм навчання

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; відзначення успіхів у своїй профес...
Слайд № 9

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; захист професійної честі та гідності; індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти; забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва; забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством; безпечні і нешкідливі умови праці; подовжену оплачувану відпустку; участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

ОБОВ»ЯЗКИ постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність; виконувати освітню програму для досягнення ...
Слайд № 10

ОБОВ»ЯЗКИ постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність; виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання; сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; дотримуватися педагогічної етики; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісніст...
Слайд № 11

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища; формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.