і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ"

Опис презентації окремими слайдами:
Види та класифікація документів
Слайд № 1

Види та класифікація документів

Документ — основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність Документ — це матеріальний ...
Слайд № 2

Документ — основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність Документ — це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони — писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру. Відтворюють документи на папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, дискеті, перфокарті. У практичній діяльності установ, організацій і підприємств найчастіше використовують текстові документи, інформація яких фіксується рукописним, машинописним чи друкарським способом.

Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення, називається діловодством. Документування управлінської діяльності полягає у фікса...
Слайд № 3

Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення, називається діловодством. Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів. Підставою для створення документів на підприємствах, в установах є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передавання, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.

Види документів визначають за ознаками: найменуванням — заяви, листи, телеграми, довідки, службові записки, інструкції, протоколи та ін.; походженн...
Слайд № 4

Види документів визначають за ознаками: найменуванням — заяви, листи, телеграми, довідки, службові записки, інструкції, протоколи та ін.; походженням — службові (офіційні) й особисті: службові документи створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють. Вони оформляються в установленому порядку; особисті документи створюють окремі особи поза сферою їх службової діяльності;

Види документів визначають за ознаками: місцем виникнення — внутрішні та зовнішні: внутрішні документи мають чинність лише всередині тієї організац...
Слайд № 5

Види документів визначають за ознаками: місцем виникнення — внутрішні та зовнішні: внутрішні документи мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складено; зовнішні є результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціями; призначенням — організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, щодо особового складу; напрямком — вхідні й вихідні;

Види документів визначають за ознаками: формою — стандартні (типові) й індивідуальні (нестандартні): стандартні — це документи, які мають однакову ...
Слайд № 6

Види документів визначають за ознаками: формою — стандартні (типові) й індивідуальні (нестандартні): стандартні — це документи, які мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності й за суворо визначеними правилами (типові листи, типові інструкції, типові положення); індивідуальні документи створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацій, їх друкують або пишуть від руки (протоколи, накази, заяви); строками виконання — звичайні безстрокові, термінові й дуже термінові: звичайні безстрокові — це такі, які виконуються в порядку загальної черги; термінові — зі встановленим строком виконання. До них належать також документи, які є терміновими за способом відправлення (телеграма, телефонограма). Якщо службовий документ потребує негайного виконання, передання тексту документа може здійснюватися також телефоном, телеграфом чи телефаксом; дуже термінові — документи з позначенням «дуже терміново»;

Види документів визначають за ознаками: ступенем гласності — секретні й несекретні (для службового користування). Секретні документи мають угорі пр...
Слайд № 7

Види документів визначають за ознаками: ступенем гласності — секретні й несекретні (для службового користування). Секретні документи мають угорі праворуч позначення «Секретно». Розголошення змісту такого документа призводить до кримінальної відповідальності; стадіями створення — оригінали, копії й виписки: оригінал — це основний вид документа, перший і єдиний його примірник. Він має підпис керівника установи й, у разі потреби, завірений штампом і печаткою; копія — це точне відтворення оригіналу. На копії документа обов'язково робиться помітка «Копія» вгорі праворуч. Листуючись із підприємствами, організаціями й установами, у справах завжди залишають потрібні для довідок копії. Такі копії звуться відпуском. Оригінал і копія мають однакову юридичну силу;

Види документів визначають за ознаками: за потреби відтворити не весь документ, а лише його частину, робиться виписка (витяг); якщо документ загубл...
Слайд № 8

Види документів визначають за ознаками: за потреби відтворити не весь документ, а лише його частину, робиться виписка (витяг); якщо документ загублено, видається його другий примірник — дублікат. Юридичне оригінал і дублікат рівноцінні; складністю — прості (односкладові) й складні; строками зберігання — постійного, тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років) зберігання; технікою відтворення — рукописні й відтворені механічним способом; носієм інформації — оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці.

Формуляр документа Документи з високим рівнем стандартизації створюють за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра-зразка. Кожний докумен...
Слайд № 9

Формуляр документа Документи з високим рівнем стандартизації створюють за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра-зразка. Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається формуляром. Формуляр-зразок — це модель побудови однотипних документів.

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Державний герб України. Емблема організації чи підприємства. Зображення держав...
Слайд № 10

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Державний герб України. Емблема організації чи підприємства. Зображення державних нагород. Код установи, організації, підприємства за Українським класифікатором підприємств і організацій (УКПО). Код форми документа за Українським класифікатором управлінської документації (УКУД). Назва міністерства або відомства (вищої організації або замовника). Повна назва організації, установи чи підприємства — автора документа. Назва структурного підрозділу.

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпа (або...
Слайд № 11

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпа (абонентського телеграфу), номер телефону, факсу, номер рахунка в банку. Назва виду документа. Дата. Індекс. Посилання на індекс та дату вхідного документа. Місце складання або видання. Гриф обмеження доступу до документа. Адресат. Гриф затвердження. Резолюція.

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Заголовок до тексту. Відмітка про контроль. Текст. Відмітка про наявність дода...
Слайд № 12

Реквізити та їх розташування в організаційно-розпорядчих документах: Заголовок до тексту. Відмітка про контроль. Текст. Відмітка про наявність додатка. Підпис. Гриф погодження. Візи. Печатка. Відмітка про засвідчення копій. Прізвище виконавця та номер його телефону. Відмітка про виконання документа й направлення його до справи. Відмітка про перенесення відомостей на машинний носій. Відмітка про надходження документа.

Склад обов'язкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений такими відомостями: виконавці; розписка виконавця про одержання документа; хід ви...
Слайд № 13

Склад обов'язкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений такими відомостями: виконавці; розписка виконавця про одержання документа; хід виконання; додатки. Розрізняють два основні види формулярів — з поздовжнім і кутовим розміщенням реквізитів. У різних типах документів склад реквізитів неоднаковий. Він залежить від змісту, призначення і способу обробки документа. Кожному реквізиту відведене певне місце. Це робить документи зручними для зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання.

Бланк — це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. Бланки заповнюють конкретними відомостями. Найпошире...
Слайд № 14

Бланк — це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. Бланки заповнюють конкретними відомостями. Найпоширенішими є бланки актів, наказів, протоколів, листів. Трафаретний текст — це дослівне відтворення постійної інформації однотипної групи документів з пропусками для подальшого заповнення конкретного документа. Застосування бланків під час складання документів підвищує культуру ділового спілкування, надає інформації офіційного характеру.

Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським або іншим способом виготовляють бланки, які містять трафаретний текст. Бланки виготовляю...
Слайд № 15

Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським або іншим способом виготовляють бланки, які містять трафаретний текст. Бланки виготовляють згідно з вимогами державних стандартів та Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади від 17 жовтня 1997 року з обов'язковим додержанням правил.

ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ДВА ВИДИ БЛАНКІВ: бланк для листів; загальний бланк для інших видів організаційно-розпорядчих документів. Виготовлення бланків конкр...
Слайд № 16

ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ДВА ВИДИ БЛАНКІВ: бланк для листів; загальний бланк для інших видів організаційно-розпорядчих документів. Виготовлення бланків конкретних видів документів допускається, якщо їх кількість на рік перевищує 200 одиниць; реквізити заголовка розмішуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж площі) або паперовим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі площі) способом; бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері або папері світлих тонів фарбами яскравого кольору.

ПІДГОТУВАЛА: СТУДЕНТКА Т-1 ГРУПИ, ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, БОГУШ ...
Слайд № 17

ПІДГОТУВАЛА: СТУДЕНТКА Т-1 ГРУПИ, ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, БОГУШ ЛОЛІТА ВОЛОДИМИРІВНА

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Різне
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  8691
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  71
 • Номер матеріала
  ET830379
 • Вподобань
  1
Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь