Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Презентація. "Стилістичні засоби сучасної української мови"

Українська мова

Для кого: Дорослі

23.05.2020

1421

57

0

Опис документу:
Презентація "Стилістичні засоби сучасної української мови" може допомогти вчителю-словеснику провести факультатив, засідання методичної ради,круглий стіл. Матеріал багатий, розкриває тему повно, з різних наукових підходів
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Стилістичні засоби сучасної української мови Підготувала викладач української мови Макаліч С.С.
Слайд № 1

Стилістичні засоби сучасної української мови Підготувала викладач української мови Макаліч С.С.

Одне із важливих завдань вчителя-мовника — виробити в учнів уміння аналізувати тексти різних видів і стилів, навчити розуміти, що створює певну емо...
Слайд № 2

Одне із важливих завдань вчителя-мовника — виробити в учнів уміння аналізувати тексти різних видів і стилів, навчити розуміти, що створює певну емоційно - експресивну забарвленість того чи іншого твору та, зрештою, вдосконалити їхнє вміння самостійно будувати довершені тексти. Для створення конспектів із стилістики (бо в підручнику матеріалу немає) доцільно скористатися технологією інтенсивного навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (В. Шаталов). Ця технологія представляє оформлення навчального матеріалу у вигляді опорних схем –конспектів. Опорний конспект – наочна схема, в якій відображено одиниці інформації, які необхідно освоїти. Розробка системи навчальної діяльності учнів забезпечує достатньо повну та загальну активність на уроці, що досягається створенням певного динамічного стереотипу діяльності учнів. Основу стереотипу представляють опорні конспекти – схеми, в яких закодовано навчальний матеріал. Робота з опорними конспектами має чіткі етапи і супроводжується відпрацьованими прийомами та принциповими методичними рішеннями: - розгорнуте образно - емоційне пояснення вчителем відібраних для уроку параграфів; - стислий виклад навчального матеріалу за опорними плакатами; - робота з опорним конспектом домашніх умовах; - письмове відтворення опорних сигналів на наступному уроці; - відповіді за опорними сигналами; - повторення і поглиблення раніше вивченого матеріалу Методичне обґрунтування теми

Комунікативно - стилістичні якості мовлення нормативність мовлення. Варіативність мовної норми Нормативність як головна ознака мовленнєвої культури...
Слайд № 3

Комунікативно - стилістичні якості мовлення нормативність мовлення. Варіативність мовної норми Нормативність як головна ознака мовленнєвої культури людини,обов`язок для всіх носіїв мови Різновиди мовних норм: орфоепічні, акцентуаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні Варіативність мовної норми - головний показник літературної виробленості мови: наголошування слів, синтаксичні конструкції, стилістично однопланові слова Норма - сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування в певний період розвитку мови й суспільства Шляхи досягнення нормативності: досвід батьків, знайомих, друзів; досвід життя; самоосвіта; багатий мовний арсенал. синонімічне багатство мови

Стилістично однопланові слова: пес і собака, песик і собачка, псяра і собацюра Варіантність мовної норми - синонімічні форми мовних одиниць Норми н...
Слайд № 4

Стилістично однопланові слова: пес і собака, песик і собачка, псяра і собацюра Варіантність мовної норми - синонімічні форми мовних одиниць Норми наголошування слів: ма`буть, мабу`ть, та`кож, тако`ж Синтаксичні варіанти: я попереджений – мене попередили – мене попереджено Морфологічні варіанти: на зеленому – на зеленім, воротами - ворітьми Поняття мовної рекомендації – приклади витворення й становлення мовної лексичної норми Лексичні мовні варіанти: обрій – небокрай – крайнебо - небосхил

Змістовність мовлення Правила мовлення 1.Продумати текст й основну думку мовлення. 2.Розкрити їх повно. 3. Матеріал підпорядкувати темі й основні д...
Слайд № 5

Змістовність мовлення Правила мовлення 1.Продумати текст й основну думку мовлення. 2.Розкрити їх повно. 3. Матеріал підпорядкувати темі й основні думці. 4.Говорити й писати лише те, що добре відомо. 5.Не писати зайвого, добирати матеріал, якого не вистачає.

Правильність і чистота мовлення Правила чистого мовлення 1.Дотримувати норм літературної мови: в усному висловлюванні – орфоепічних, лексичних, фра...
Слайд № 6

Правильність і чистота мовлення Правила чистого мовлення 1.Дотримувати норм літературної мови: в усному висловлюванні – орфоепічних, лексичних, фразеологічних, словотворчих, граматичних, стилістичних. 2. У писемному висловлюванні - лексичних, фразеологічних, словотворчих, граматичних, стилістичних, орфографічних, пунктуаційних Суспільство завжди дбає про те, щоб його члени користувалися мовою не лише спонтанно, не тільки як даним від природи даром, а свідомо, як знаряддям найактивнішого розкриття своєї особистості. В. Русанівський

Багатство (різноманітність)мовле-ння – це використання різних мовних засобів для вираження однієї думки Точність мовлення – це повна відповідність ...
Слайд № 7

Багатство (різноманітність)мовле-ння – це використання різних мовних засобів для вираження однієї думки Точність мовлення – це повна відповідність слів своїм значенням і смислу висловленої думки. Правила мовлення 1.Добирати слова і будувати речення так, щоб найточніше передати зміст висловлювання. 2. Прагнути, щоб зміст сказаного або написаного був переданий точно, зрозуміло. 3. Точність мовлення забезпечується цілковитою відповідністю вживаних слів тим поняттям, уявленням, які закріпились за мовними одиницями ( лексемами, фразеологізмами, реченнями). 1. Використовувати різноманітні мовні засоби(слова, словосполучення, речення) 2. Уникати невиправданого повторення слів, однотипних конструкцій речень 3. Умови багатства мовлення: словниковий запас, уміння інтонувати мовлення, збагачення власного мовлення 4. Умови формування багатства мовлення: словники,художні твори, народна творчість, багатозначність слів

Логічність мовлення – це мовлення, яке забезпечує смислові зв`язки між словами і реченнями в тексті. Умови логічності 1.Сполучуваність слів повинні...
Слайд № 8

Логічність мовлення – це мовлення, яке забезпечує смислові зв`язки між словами і реченнями в тексті. Умови логічності 1.Сполучуваність слів повинні утворювати смислову єдність. 2.Послідовне розташування «даного» і «нового» в тексті. 3.Вживання службових, вставних слів як засобів зв`язку речень у тексті. Правила логічного мовлення 1.Говорити й писати послідовно, виділяючи мікротеми і встановлюючи зв`язок між словами й реченнями в тексті 2.Складати план ( простий чи складний) висловлювання. 3.Систематизувати дібраний матеріал. 4.Забезпечувати смислові зв`язки між словами і реченнями в тексті. 5 . Уникати логічних помилок. 6.Вживати синоніми, займенники, повторення окремих слів, простих і складних речень, виділення окремих абзаців. Логічні помилки 1.Невиправдані повторення спільнокореневих слів( тавтологія). 2.Вживання зайвих слів( плеоназмів). 3.Неправильна побудова речень з однорідними членами, дієприслівниковими зворотами. 4.Порушення структури складних речень. 5.Поєднання слів, які розрізняються родовою і видовою семантикою( письменники поети, учні і п`ятикласники) 6.Уживання алогічних( нелогічних) словосполучень. 1.Логічне мовлення - це мовлення продумане, виважене й структурно 2.Основа логічності мовлення є логічне мислення, що формується запасом знань і вмінням передати їх співрозмовникові. 3.Логічність виявляється в точності вживання слів,у правильності побудови речень, у смисловій завершеності тексту. Логічність мовлення

Доречність( доцільність ) мовлення-ознака мовлення,яка організує його точність, логічність, чистоту,вимагає такого добору мовних засобів, що відпов...
Слайд № 9

Доречність( доцільність ) мовлення-ознака мовлення,яка організує його точність, логічність, чистоту,вимагає такого добору мовних засобів, що відповідають меті й умовам спілкування. Засоби забезпечення доречності Монолог,діалог, інтонація, риторичні запитання, різні види звертання,тональність , неповні речення, складні речення, вставні слова, порядок слів у реченні, ситуація спілкування, застосування схем, таблиць, графіків. Умови доречності мовлення: 1) розуміння необхідності доречності мовлення 2)володіння культурою мовлення і спілкування; 3)висока вихованість людини, рівень її культури; 4)досконале знання мови, її функцій, форм і різновидів. Правила доречного мовлення 1. Ураховувати, кому адресовано висловлювання. 2.Як воно буде сприйняте. 3.При яких обставинах відбувається спілкування. Доречність мовлення залежить від мовця, його мовленнєвої поведінки, мовної етики, уміння встановити контакт із співрозмовником, знайти відповідні слова, інтонації, дотримуватись норм спілкування. Уболівання за мову - цінна людська якість, але її самої сьогодні недостатньо для конструктивної роботи у сфері мовних відносин. Не підкріплена широтою світогляду й чесністю аналізу, вона може породжувати то паралізуючий песимізм, то легковажний оптимізм, то різного роду верхоглядські прожекти, то спроби розв`язання мовного питання способом хапання за комір співрозмовника. І. Дзюба

Риторика – наука красномовства (ораторського мистецтва), що виникла в Стародавній Греції й формувалася на ґрунті теоретичних положень поетики і пра...
Слайд № 10

Риторика – наука красномовства (ораторського мистецтва), що виникла в Стародавній Греції й формувалася на ґрунті теоретичних положень поетики і практики ораторського етикету. Історія риторики Античний світ (Арістотель, Цицерон). Джерела античного красномовства: обдарування, навчання, вправи. Багатство стилістичних прийомів, риторичних фігур. Фактори майстерності: зрозумілість, правильність, естетичність виступу. Риторика в братських школах і Києво-Могилянському колегіумі в XVI-XVII ст. Курс риторики Й. Галятовського. Церковні проповіді, теорія і практика про 3 ораторських стилі: високий, середній , низький. Учення про словесне вираження. Теорія мовного стилю. Поради оратору Визнач тему і мету виступу Добери відповідні засоби мовлення Дотримуйся основної формули ораторства: про що + що + як + навіщо. Зацікав слухачів, створивши психологічний портрет аудиторії, тримай її в постійному емоційному напруженні. Використовуй переконливі факти й аргументи. Поводь себе із слухачами як із рівними. Виголошуючи промову, дивись в аудиторію, а не читай із аркуша, використовуй риторичні запитання й оклики. Риторика як складова стилістики Найкращий оратор є той, хто своїм словом і повчає слухачів, і дає насолоду, і справляє на них сильне враження. Цицерон

Образність мовлення-передавання певних понять через художні образи, вживання слів у метафоричному значенні, що дає можливість образно,художньо відт...
Слайд № 11

Образність мовлення-передавання певних понять через художні образи, вживання слів у метафоричному значенні, що дає можливість образно,художньо відтворювати дійсність. Правила виразного мовлення 1.Добирати слова і будувати речення так, щоб якнайкраще, найточніше передавати думку. 2.Бути оригінальним у висловлюваннях і впливати на співрозмовника. Умови виразності: 1)самостійність мислення; 2)інтерес мовця до того, що він говорить чи пише; 3)добре знання виражальних засобів; 4)свідоме бажання говорити або писати виразно; 5)розвинутий хист, «чуття» мови. Виразність мовлення-особливість культури мовлення, здатне збуджувати увагу, викликати інтерес до сказаного чи написаного. Метафоризація - спосіб створення образності, яку створюють епітети, порівняння, метафори, метонімії, синекдохи та ін. Виразне читання - мистецтво втілення написаного у звуковому мовленні, вміння донести відтінки думки до слухача. Виразність і образність мовлення Мова – це щось далеко більше за зв`язок між людьми, це – відбиток свідомості, це – вияв самої особистості. З того, як говорить людина, можна уявити собі її загальний розвиток, освіту й культурний рівень. Що культурнішою вона є, то розвиненішою і лексично багатшою буде її мова… У природі не буває людей, які визначались би високим інтелектом і водночас примітивною мовою. Б. Антоненко-Давидович

  Використання технології інтенсивного навчання на основі схемних та знакових моделей навчального матеріалу(в. Шаталов) дає можливість не лише розш...
Слайд № 12

  Використання технології інтенсивного навчання на основі схемних та знакових моделей навчального матеріалу(в. Шаталов) дає можливість не лише розширити стилістичні знання, а й міцно засвоїти особливості стилістичного вживання граматичних категорій у мовленні, конкретизувати зміст і віднайти місце засобам граматичної стилістики, що сприяє розвиткові комунікативних умінь учнів. Засобами вираження слугують малюнки, схеми, колір, креслення, форми, умовні позначення. Опора – орієнтовна основа дій, спосіб зовнішньої організації внутрішньої мисленнєвої діяльності. Це асоціативний символ, якій замінює деяке смислове значення, наочний конспект, конструкція, яка заміщує систему фактів, понять, ідей як взаємопов`язаних елементів цілої частини навчального матеріалу. Важливим завданням є надати процесу формування стилістичних умінь і навичок ознак новизни, перетворити цю новизну в практичні мовленнєві навички, тобто збудити евристичний інтерес до стилістики. Раціональний рівень складності вправ, чітка орієнтація на кінцевий результат, вдале застосування форм заохочення, різноманітність дидактичного матеріалу, яскравість і образність подачі теоретичних відомостей — це важливі умови збудження і підтримки інтересу до вивчення стилістики в старших класах. Додаткового аналізу й уточнення вимагає побудова опорних схем – конспектів, встановлення фронтального контролю засвоєння конспектів учнями, узагальнення та систематизація уроків взаємоконтролю, взаємоопитування та взаємодопомоги учнів. Висновки

Слайд № 13

Слайд № 14

Джерела Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. Дудик п. С. Стилістика української мови. – К.: Академія, 2005. Пономарів о. Сти...
Слайд № 15

Джерела Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. Дудик п. С. Стилістика української мови. – К.: Академія, 2005. Пономарів о. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль.: Навчальна книга – богдан, 2000. Пономарів о. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 2001. Коваль а. П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.:Видавництво КДУ, 1987.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.