Презентація "Система стандартизації"

Опис документу:
Сподіваюсь, матеріали пригодяться допитливим вчителям.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Виконала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.
Слайд № 1

Виконала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.

Зміст 1. Що таке станадартизація, стандарт. 2. Мета, завдання, функції, методичні принципи державної системи стандартизації. 3. Системи стандартів....
Слайд № 2

Зміст 1. Що таке станадартизація, стандарт. 2. Мета, завдання, функції, методичні принципи державної системи стандартизації. 3. Системи стандартів. 4. Види стандартизації за рівнем. 5. Види стандартів в Україні. 6. Види та схеми сертфифікації. 7. Об’єкти та cуб’єкти стандартизації. 8. Категорії нормативних доку- ментів зі стандартизації. 9. Результати стандартизації.

Стандартиза́ція – діяльність, що полягає в установленні положень для загального та не-одноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань...
Слайд № 3

Стандартиза́ція – діяльність, що полягає в установленні положень для загального та не-одноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягне-ння оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Стандарт – документ, в якому в цілях доб-ровільного багатократного використання вста- новлюються характеристики продукції, правила здійснення і хар...
Слайд № 4

Стандарт – документ, в якому в цілях доб-ровільного багатократного використання вста- новлюються характеристики продукції, правила здійснення і характеристики процесів виробни-цтва, експлуатації, зберігання, перевезення, ре-алізації і утилізації, виконання робіт.

раціональне використа-ння всіх видів ресурсів Мета ДСС здійснення єдиної технічної політики відповідність продукції світовому рівню якості і надійн...
Слайд № 5

раціональне використа-ння всіх видів ресурсів Мета ДСС здійснення єдиної технічної політики відповідність продукції світовому рівню якості і надійності гармонізація національ-них нормативних доку-ментів (НД) зі світовими аналогами відповідність вимог НД законодавчим актам захист інтересів вітчиз-няних виробників та споживачів продукції

Завдання стандартизації: створення умов для досягнення економії всіх видів ресурсів; безпека продукції, робіт і послуг для довкілля, життя, здоров’...
Слайд № 6

Завдання стандартизації: створення умов для досягнення економії всіх видів ресурсів; безпека продукції, робіт і послуг для довкілля, життя, здоров’я та майна. безпеки господарських об’єктів з врахуванням ризику виникнення природних і техногенних ка- тастроф та інших незвичайних ситуацій; технічної та інформаційної сумісності, а також взаємозамінюваності продукції; якості продукції, робіт і послуг відпо- відно до рівня розвитку науки, техніки і технології.

Національна стандартизація через процес гармо-нізації з міжнародними нормативними документа-ми, що отримали міжнародне визнання, служить перепустко...
Слайд № 7

Національна стандартизація через процес гармо-нізації з міжнародними нормативними документа-ми, що отримали міжнародне визнання, служить перепусткою на світові ринки для вітчизняних ви-робників.

застосування системи переважних чисел вибір та оптимізація параметричних рядів виробів уніфікація виробів комплексна та випереджувальна стандартиза...
Слайд № 8

застосування системи переважних чисел вибір та оптимізація параметричних рядів виробів уніфікація виробів комплексна та випереджувальна стандартизація Методичні принципи стандартизації

застосування системи переважних чисел полягає у використа-нні певних, науково обґрунтованих, рядів чисел (номіналів) при виборі номінальних значень...
Слайд № 9

застосування системи переважних чисел полягає у використа-нні певних, науково обґрунтованих, рядів чисел (номіналів) при виборі номінальних значень параметрів виробів, що проектуються і виготовляються; вибір та оптимізація параметричних рядів виробів, які перед-бачають, що параметри об'єктів стандартизації вибираються не до-вільно, а визначаються за єдиними правилами, які нормуються ко-мплексом стандартів; уніфікація виробів полягає у виборі оптимальної кількості або в раціональному скороченні числа типів, видів, параметрів і розмірів об'єктів однакового чи близького функціонального призначення; комплексна стандартизація передбачає розробку системи ста-ндартів, що визначають оптимальні взаємопов'язані та взаємоузго-джені норми і вимоги до самого об'єкта та його елементів, з яких він складається чи від яких він залежить; випереджувальна стандартизація полягає в установ- ленні підвищених вимог і норм відносно досягнутого рівня.

Основні функції стандартизації цивілізуюча гармонізація документів, методів та засобів якості життя із світовими аналогами інформаційна інформатиза...
Слайд № 10

Основні функції стандартизації цивілізуюча гармонізація документів, методів та засобів якості життя із світовими аналогами інформаційна інформатизація з використанням уніфікованих методів та засобів документуюча документація процесів ресурсозберігаюча раціональне та економне використання ресурсів соціокультурна досягнення сумісності та взаємозамінності комунікативна охоронна нормативна регулятивна соціальна нормалазація соціальних методів та засобів зв’язків забезпечення екобезпеки формування вимог до продукції, процесів, послуг, методів вплив на ринок товарів та послуг: усунення технічних бар’єрів в торгівлі, захист вітчизняного виробника та споживача забезпечення безпеки товарів, процесів, послуг; забезпечення яко-сті товарів та послуг; захист прав споживача

Держстандарт України
Слайд № 11

Держстандарт України

Держспоживстандарт України
Слайд № 12

Держспоживстандарт України

Системи стандартів Загально-технічні та організаційно-методичні стандарти, як правило, об’єднують в комплекси (системи) стандартів для нормативного...
Слайд № 13

Системи стандартів Загально-технічні та організаційно-методичні стандарти, як правило, об’єднують в комплекси (системи) стандартів для нормативного забезпе-чення в певній галузі діяльності. Їх використання дає можливість спростити розробку, конструюва-ння і підготовку виробництва нових виробів, ско-ротити виробничі цикли, здешевити і поруч з тим підвищити якість вдосконаленої продукції. Пода-льший розвиток стандартизації веде до створення великих комплексів, що охоплюють ці- лі галузі, а часто такі комплекси ста- ють і міжгалузевими.

Види стандартизації за рівнем Міжнародна стандартизація (про-водиться на міжнародному рівні, участь у ній відкрита для відповідних органів усіх кра...
Слайд № 14

Види стандартизації за рівнем Міжнародна стандартизація (про-водиться на міжнародному рівні, участь у ній відкрита для відповідних органів усіх країн). Регіональна стандартизація (провово-диться на відповідному регіональному рівні, участь у ній відкрита для відповідних органів країн певного географічного або економічного простору). Національна стандартизація (прово-  диться на рівні однієї країни).

Види стандартів
Слайд № 15

Види стандартів

Основоположні стандарти встановлюють організаційно- методичні та загальнотехнічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також терміни т...
Слайд № 16

Основоположні стандарти встановлюють організаційно- методичні та загальнотехнічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також терміни та визначення, загальнотехнічні вимоги та правила, норми, що забезпечують впо-рядкованість, сумісність, взаємозв’язок та взаємо-погодженість різних видів технічної та виробни-чої діяльності під час розроблення, виготовлення, транспортування та утилізації продук- ції, охорону навколишнього природно- го середовища.

Стандарти на терміни та визначення всіх категорій, крім державних, до їх затвер- дження під-лягають погодженню з Держстандар-том України, а в галуз...
Слайд № 17

Стандарти на терміни та визначення всіх категорій, крім державних, до їх затвер- дження під-лягають погодженню з Держстандар-том України, а в галузі будівництва - з Мінбудар-хітектури України. Стандарти на продукцію, послуги встановлю- ють вимоги до груп однорідної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповід-ність своєму призначенню.

Стандарти на процеси встановлюють основні вимо- ги до послідовності та методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у процеса...
Слайд № 18

Стандарти на процеси встановлюють основні вимо- ги до послідовності та методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у процесах, що використовуються у різних видах діяльності та які забезпечують від-повідність процесу його призначенню. Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) встановлюють послідовність робіт, операцій, способи (правила, режими, нор-ми) і технічні засоби їх виконання для різних ви-дів та об’єктів контролю продукції, процесів, по-[слуг.

Види сертифікації самосертифікація сертифікація, яку здійснює споживач сертифікація, яку здійснює третя сторона обов’язкова сертифікація добровільн...
Слайд № 19

Види сертифікації самосертифікація сертифікація, яку здійснює споживач сертифікація, яку здійснює третя сторона обов’язкова сертифікація добровільна сертифікація

Схеми (моделі) сертифікації Орган із сертифікації проду-кції чи, за його дорученням, інша організція Періодичний технічний нагляд Періодична оцінка...
Слайд № 20

Схеми (моделі) сертифікації Орган із сертифікації проду-кції чи, за його дорученням, інша організція Періодичний технічний нагляд Періодична оцінка ефективності функціонування сертифікованої системи якості у виробника За станом виробни- цтва За атестованим виробництвом сертифікованої продукції

Об’єкти стандартизації матеріали, складники, облад- нання, системи, їх сукупність; правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати...
Слайд № 21

Об’єкти стандартизації матеріали, складники, облад- нання, системи, їх сукупність; правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, включаючи продукцію, персонал, системи управління; вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування.

Суб’єкти стандартизації Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації Рада стандартизації та технічного регулювання Технічні комітети ...
Слайд № 22

Суб’єкти стандартизації Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації Рада стандартизації та технічного регулювання Технічні комітети стандартизації Інші суб’єкти, що займаються стандартизацією

Категорії стандартів Державні стандарти України (ДСТУ) галузеві стандарти (ГСТУ) стандарти науково-технічних та ін-женерних товариств, спілок Украї...
Слайд № 23

Категорії стандартів Державні стандарти України (ДСТУ) галузеві стандарти (ГСТУ) стандарти науково-технічних та ін-женерних товариств, спілок України (СТТУ) технічні умови України (ТУУ) стандарти підприємств (СТП)

Найважливішими результатами стандартизації повинні бути: підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному при- зна...
Слайд № 24

Найважливішими результатами стандартизації повинні бути: підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному при- значенню; усунення перешкод у торгівлі; сприяння науково-технічному співробітництву.

Слайд № 25

Слайд № 26

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!