Презентація "Майбутня професія. Складові виробничого процесу"

Опис документу:
Після школи всі дороги відкриті. Яку професію обрати?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Презентацію підготувала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М. Складові виробничого процесу в закладах ресторанного господарства
Слайд № 1

Презентацію підготувала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М. Складові виробничого процесу в закладах ресторанного господарства

Виробничий процес на підприємстві ресторанно-го господарства – взаємозв’язана, цілісна, упоря-дкована сукупність елементів: технологічних і трудови...
Слайд № 2

Виробничий процес на підприємстві ресторанно-го господарства – взаємозв’язана, цілісна, упоря-дкована сукупність елементів: технологічних і трудових, це комплекс трудових і природних про-цесів, спрямованих на виготовлення продукції заданої якості, кількості, асортименту в установ-лені терміни. Виробничий процес на підприємст-ві складається із множини виробничих процесів в окремих підрозділах (цехах), у результаті викона-ння яких створюються окремі складо- ві продукції (напівфабрика- ти, кулінарні і кондитерсь- кі вироби, страви, напої). 

Технологічний процес – технологія виготовлення виробів, взаємодія засобів і предметів праці. Зна-ряддя праці – машини, механізми, обладнання, ін-ст...
Слайд № 3

Технологічний процес – технологія виготовлення виробів, взаємодія засобів і предметів праці. Зна-ряддя праці – машини, механізми, обладнання, ін-струменти – порядок і режим їх роботи, а також види, способи та послідовність їх впливу на пред-мет праці. Зміни в предметах праці, поява нового виду сировини, матеріалів, палива, енергії вима-гають якісної зміни засобів праці – механізмів,ус-таткування, інструментів, порядку й ре- жиму їх роботи, а також видів, способів і послідовності їх дії на предмети праці. Розрізняють дві сторони виробничого процесу: технологічну й трудову. Техно-логічна сторона знаходить своє вираження в комплексному технологіч- ному процесі, що заздалегідь розробляється, у якому передбачаються засоби й методи виконання робіт – технологічні карти, технологічні регламенти.

Трудовий процес – заздалегідь спланована, роз-писана по рухах, діях, прийомах, операціях доці-льна діяльність працівників на робочому місці протяго...
Слайд № 4

Трудовий процес – заздалегідь спланована, роз-писана по рухах, діях, прийомах, операціях доці-льна діяльність працівників на робочому місці протягом робочого дня, спрямована на зміну фо-рми, розмірів, структури предметів праці, їх ви-гляду, фізико-хімічних властивостей, розташува-ння в просторі. У трудовому процесі працівники впливають за допомогою машин, механізмів, ін-струментів на предмет праці, або управляють за-собами праці, обслуговують виробничий процес: транспортне обслуговування,ене- ргетичне, ремонтне, контроль якості про- дукції, складське.

Виробництво послуг на підприємствах готельно-рес-торанного бізнесу включає такі основні компоненти: працівники (професійно-підготовлений персонал);...
Слайд № 5

Виробництво послуг на підприємствах готельно-рес-торанного бізнесу включає такі основні компоненти: працівники (професійно-підготовлений персонал); засоби праці (машини, механізми, інструменти, споруди, приміщення); предмети праці (матеріали, сировина, інформація); енергія (теплова, електрична, механічна, світлова); інформація (науково-технічна, оперативно-вироб- нича, правова, соціально-політична). Професійний синтез зазначених компонен- тів формує виробничий процес надання по- слуг, виступає предметом організації виро- бництва (як функції менеджменту підпри- ємств готельно-ресторанного бізнесу).

Виробничі процеси надання послуг класифікуються за такими ознаками: за способом дії на предмет праці; за типом обладнання; за мірою механізації; за...
Слайд № 6

Виробничі процеси надання послуг класифікуються за такими ознаками: за способом дії на предмет праці; за типом обладнання; за мірою механізації; за обсягом пропонованих послуг; за перервністю чи безперервністю процесу.

Принципи організації виробництва   Для забезпечення ефективної роботи закладів ре- сторанного господарства важливе зна- чення має виконання принцип...
Слайд № 7

Принципи організації виробництва   Для забезпечення ефективної роботи закладів ре- сторанного господарства важливе зна- чення має виконання принципів орга- нізації виробничого процесу. 

1. Повний цикл виробництва - первинна обробка сировини, виробництво напівфабрикатів, приготування кулінарної продукції з наступною її реалізацією. ...
Слайд № 8

1. Повний цикл виробництва - первинна обробка сировини, виробництво напівфабрикатів, приготування кулінарної продукції з наступною її реалізацією. 2. Неповний цикл технологічного процесу: приготування власної продукції як із сировини і з напівфабрикатів – овоче- вих, м’ясних, рибних, що надходять від інших виробників. У більшості випадків, як правило, ресторани поєднують у своєму виробництві два технологічних процеси - повний цикл виробни- цтва і неповний. Залежно від матеріально-технічної потужності під-приємства застосовують дві основні форми виробництва:

Виробничий процес включає такі стадії: приймання та зберігання сировини, продуктів та напівфабрикатів; механічне кулінарне обробляння сировини, про...
Слайд № 9

Виробничий процес включає такі стадії: приймання та зберігання сировини, продуктів та напівфабрикатів; механічне кулінарне обробляння сировини, про- дуктів та напівфабрикатів; виробництво кулінарної продукції та борошня- них кондитерських виробів; контроль якості кулінарної продукції та борош- няних кондитерських виробів; зберігання і реалізація готової кулінарної проду- кції та кондитерських виробів; переробка вторинної сировини та ути- лізація харчових відходів.

Класифікація виробничих процесів на підприємстві РГ:  1. За роллю у процесі виробництва всі виробничі процеси поділяються на основні (забезпечують ...
Слайд № 10

Класифікація виробничих процесів на підприємстві РГ:  1. За роллю у процесі виробництва всі виробничі процеси поділяються на основні (забезпечують зміну форми чи розміру предмета праці /сирови- ни, напівфабрикату/, його внутрішніх властивостей, стану поверхні, взаємного розміщення складових) та допоміжні (транспортування продукції, контроль якості, підтримання відповідного сані- тарного стану у виробничих приміще- ннях і на окремих робочих місцях.  2. Вплив на предмет праці у межах технологічного процесу може здійснюватися при безпосередній участі людини – такий процес називається технологічним, або без неї, коли діють тільки природні сили (бродіння, смаже- ння тощо) – такий процес називають природним.  3. За типом обладнання, що використовується, виробничі процеси поділяють на відкриті та апаратні. У ресторанному господарстві мають місце в основному відкриті виробничі процеси.  4. На сучасному етапі виділяють п'ять рівнів механізації виробничих процесів: ручні, машинно-ручні, частково автоматизовані, комплексно механізовані.  5. За масштабом випуску продукції виробництво (підприємство) може бути великої, середньої і малої потужності.  6. За характером процесу у часі виробничі про- цеси поділяються на перервні і безперервні. В основному у закладах ресторанного господарства мають місце перервні виробничі процеси: звичайні або конвеєрні.  7. Більшість підприємств ресторанного господар- ства (ресторани, кафе, їдальні тощо) мають серій-не виробництво, для якого характерним є партіо-нний метод організації виробничих процесів (здій- снення обробки сировини і напівфабрикатів певни-ми партіями через відповідні проміжки часу). Як відомо, протягом робочого дня попит на продукцію закладів ресторанного господарства коливається, що і обумовлює величину партій продукції, яка випускається у певний період часу. 

У закладах ресторанного господарства, які ви- пускають кулінарну продукцію, функціонують виробничі цехи, що спеціалізуються на перероб-ці сировини ...
Слайд № 11

У закладах ресторанного господарства, які ви- пускають кулінарну продукцію, функціонують виробничі цехи, що спеціалізуються на перероб-ці сировини і продукції: м’ясної, рибної, овочевої, гарячої, холодної, кондитерської. Виробничі приміщення заготівельні (м’ясний, рибний, овочевий цехи); - доготівельні (гарячий, холодний цехи); - спеціалізовані (борошняних виробів, кондитерський цехи); - допоміжні - роздавальні, хліборізка; - заготівельні цехи (здійснюють механіч- ну обробку сировини - м’яса, риби, пта- хів, овочів і приготування напівфабрика- тів).

Структурно-технологічна схема організації виробництва Завантажувальна Неохолоджувальні комори: - сухих продуктів; - овочів; - бакалійних товарів та...
Слайд № 12

Структурно-технологічна схема організації виробництва Завантажувальна Неохолоджувальні комори: - сухих продуктів; - овочів; - бакалійних товарів та напоїв; - тари та інвентарю; - матеріально-технічного забезпечення Службово-побутові приміщення Виробництво напівфабрикатів та готової продукції Заготівельні цехи Доготівельні цехи М'ясо-рибний Овочевий Холодний Гарячий Мийна кухонного посуду Реалізація готових страв і напоїв Роздавальна Торгівельний зал Вестибюль Санвузли Гардероб Мийна столового посуду Сервізна . Охолоджувальні камери: - м'ясо-рибна; - молочно-жирова та гастрономії; - фруктів, зелені, напоїв Приміщення для нарізання хлібу Буфет Кімната для паління Технічна група приміщень Приміщення комірника Приміщення для обробки яєць

Виробничі процеси закладу ресторанного господарства  
Слайд № 13

Виробничі процеси закладу ресторанного господарства  

На вибір процесу виробництва впливає ряд важливих факторів: особливості випущеної продукції, інтенсивність попиту у певному територіальному регіоні...
Слайд № 14

На вибір процесу виробництва впливає ряд важливих факторів: особливості випущеної продукції, інтенсивність попиту у певному територіальному регіоні, концентрація виробництва,  виробничі можливості підприє- мства. 

У процесі приготування кулінарної продукції не-обхідно дотримуватися правил санітарного ре-жиму на виробництві, вести постійний конт-роль за якістю...
Слайд № 15

У процесі приготування кулінарної продукції не-обхідно дотримуватися правил санітарного ре-жиму на виробництві, вести постійний конт-роль за якістю страв.

Дякую за увагу!
Слайд № 16

Дякую за увагу!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!