Правила безпеки під час викладання біології

Опис документу:
Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх на¬вчальних закладах (далі - Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) біології за¬гальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України (далі - навчальні заклади), незалежно від форм власності.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Затверджено наказом № __

Правила безпеки під час викладання біології

у Переїзнянській ЗОШ І – ІІ ступенів

І. Галузь застосування

Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх на­вчальних закладах (далі - Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) біології за­гальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України (далі - навчальні заклади), незалежно від форм власності.

Нормативний акт встановлює вимоги безпеки, які є обов'язко­вими для виконання керівниками навчальних закладів, завідувачами кабінетів (лабораторій) біології, учителями біології, керівниками біологічних гуртків, керівниками робіт на навчально-дослідній ді­лянці, в оранжереї (теплиці), що несуть особисту відповідальність за порушення цих Правил.

З введенням у дію цих Правил вважати такими що не застосову­ються на території України, «Правила по технике безопасности при работе по биологии в общеобразовательных школах системы Ми­нистерства просвещения СССР», затверджені Міністерством освіти СРСР у 1984 р.

ІІ. Нормативні посилання

з/п

Позначення

Ким, коли затверджено,

нормативного

Назва

реєстрація в Мін'юсті

акта

1.

Закон України «Про вне-

сення змін і доповнень до

Закону Української РСР

«Про освіту»»

2.

Закон України «Про охо-

рону праці»

3.

Закон України «Про по-

жежну безпеку»

4.

ДНАОП

Закон України «Про за-

безпечення санітарного та

епідемічного благополуччя

населення»

5.

0.00-4.12-94

Типове положення про

Затверджено наказом

навчання, інструктаж і пе-

Держнаглядохоронпраці

ревірку знань працівників

від 04.04.91 № 30,

з питань охорони праці

зареєстровано в Мін'юс-

ті 12.05.94 за № 35/104,

23.04.97 за № 109

6.

ДНАОП

Зміни:

Затверджено Управлінням

0.01-1.01-95-

Правила пожежної безпе-

пожежної охорони МВС

ки в Україні

України 14.06.95, зареєстро-

вані в Мін'юсті України

14.07.95 за № 219/755

7.

ДНАОП

Правила безпечної екс-

Затверджено наказом Держ-

0.00-1.21-98

плуатації електроустановок

наглядохоронпраці України

споживачів

від 09.01.98, № 4, зареєстро-

вано в Мін'юсті України

10.02.98 за № 93/2533

8.

ДНАОП

Граничні норми підійман-

Затверджено наказом

0.03-3.29-96

ня і переміщення важких

Міністерства охорони

речей неповнолітніми

здоров'я України від

22.03.96 № 59, зареєстро-

вано в Мін'юсті України

16.04.96 за № 183/і208

9.

ДБН

Будинки та споруди на-

Затверджено наказом

В.2.2-3-97

вчальних закладів

Держкоммістобудування

України 27.06.96. № 117

10.

ГОСТ

Столи учнівські лабора-

18314-93

торні

11.

ГОСТ

Біологічна безпека

12.1.008-76

12.

СП 11-86-

Санітарні правила по вла-

Затверджено Міністерством

а-74

штуванню і утриманню

охорони здоров'я СРСР

загальноосвітніх шкіл

29.04.74 р.

13.

СНіП

Природне і штучне освіт-

Затверджено Держбудом

П-4-79

лення

СРСР 1979 р.

14.

Правила влаштування

Затверджено Міненерго

електроустановок

СРСР у 1985 р.

15.

Положення про органі-

Затверджено наказом

зацію охорони праці та

Міністерства освіти України

порядок розслідування

від 30.11.93, № 429, за-

нещасних випадків у на-

реєстровано в Мін'юсті

вчально-виховних закладах

України 03.12.93 за № 178

16.

Санітарно-гігієнічні вимоги

Затверджено наказом МОЗ

до організації трудового на-

СРСР від 22.02.85 р.

вчання учнів 1-7-х класів

3216-85

17.

Типові переліки навчаль-

Затверджено наказом

но-наочних посібників та

Міністерства освіти України

технічних засобів навчан-

від 15.05.95 № 131

ня для загальноосвітніх

шкіл (І, ІІ, ІІІ ступенів)

ІІІ. Загальні положення

3.1. Враховуючи особливості курсу біології, в першу чергу - його бага­топрофільність і практичну спрямованість, на заняттях використо­вують технічні засоби навчання, які приведені в Типових переліках навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступенів) (далі - Типові переліки).

3.2. Згідно з Положенням про організацію охорони праці та по­рядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах дозвіл на введення в експлуатацію кабінету (лабораторії) біології під час приймання навчального закладу перед початком нового навчального року дає державна комісія, створена за на­казом органу місцевої виконавчої влади (держадміністрації), до якої входять представники районного (міського) відділу освіти, профспілки галузі, керівник навчального закладу, а при введенні в експлуатацію новоутвореного або переобладнаного кабінету (лабораторії) - також і представники відповідних органів дер­жавного нагляду.

3.3. Інструкції з безпеки для працюючих у кабінеті біології під час лабораторних занять, практичних робіт на навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї) та екскурсій на природу, що роз­роблені згідно з чинним положенням про організацію охорони праці завідувачем кабінету (лабораторії) і завідувачем навчаль­но-дослідної ділянки з урахуванням місцевих умов, погоджені з комітетом профспілки і затверджені керівником навчального закладу, повинні бути розміщені в кабінеті (лабораторії) біології на видному місці.

3.4. В кабінеті (лабораторії) біології слід проводити заняття тільки з цього предмета. Використовувати приміщення для іншої мети (проведення уроків з інших предметів, гуртків іншого напрямку тощо) не дозволяється.

3.5. До роботи з кіноапаратурою допускаються лише особи, що мають посвідчення кінодемонстратора і посвідчення про проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму.

ІV. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології та лаборантської

4.1. 3агальні вимоги

4.1.1.Приміщення кабінету (лабораторії) біології повинні відповіда­ти, вимогам ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів» та СП 11-86-а-74 «Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх» шкіл.

Примітки

 1. При реконструкції навчальних закладів необхідно виконувати вимоги чинних норм проектування.

 2. Якщо в навчальному закладі є куточок живої природи, площа його приміщення визначається ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів,) та СП 11-86-а-74 «Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл».

4.1.2. Кабінет (лабораторію) біології доцільно розміщувати на першому поверсі.

4.1.3. Вікна кабінету (лабораторії) біології повинні бути орієнтовані на південь, південний схід, схід,

4.1.4. Площа приміщення кабінету (лабораторії) повинна становити не менше як 72 кв. м, а лаборантської - не менше як 16 кв. м. Висота приміщення 3,3 м. Лаборантську треба розміщувати суміжно з ка­бінетом (лабораторією) біології з боку класної дошки і з'єднувати з кабінетом (лабораторією) дверима. З лаборантської потрібно пе­редбачити другий вихід у коридор або рекреаційні приміщення.

4.1.5. У приміщенні кабінету біології та в лаборантській встановлюють водопровідні крани і раковини з гідравлічним затвором згідно зі СП 11-8б-а-74 «Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл».

4.1.6. Розміщення лабораторних меблів і обладнання в кабінеті (лабора­торії) біології має забезпечувати зручність і безпеку роботи. Розміри лабораторних столів повинні відповідати ГОСТ 18314-93 «Столи учнівські лабораторні» (висота 0,66; 0,72; 0,78 м, розміри робочої площини 1,2 х 0,6 м). Відстань між переднім рядом лабораторних столів і демонстраційним столом повинна становити не менше як 0,8 м, при цьому забезпечується кут розглядання у 30-35 градусів, відстань останнього місця учнів від класної дошки - не більше як 10 м.

4.1.7. Утримання кімнатних рослин на вікнах кабінету (лабораторії) біо­логії та лаборантської не дозволяєтьсяяється, що визначається нормами освітленості навчальних приміщень (див. п. 4.2.1 даних Правил). Рослини розміщують на спеціальних підставках. У кабінеті (ла­бораторії) біології не повинно бути рослин, що містять отруйні речовини (олеандр, молочай).

4.1.8. Куточок живої природи доцільно розмістити в спеціальному при­міщенні, бажано неподалік від кабінету (лабораторії) біології.

4.1.9. У куточку живої природи, розміщеному в приміщенні навчального закладу, слід утримувати акваріумних риб, а також інших меш­канців акваріума; молюсків, вужів, ящірок - у тераріумах; пта­хів - у клітках. Ссавців - кроликів, хом'яків, морських свинок тощо - рекомендується утримувати в особливому приміщенні, розміщеному поза будівлею навчального закладу, бо вони мають неприємний запах. Утримувати диких хижаків, хижих птахів і отруйних тварин у куточку живої природи не дозволяється.

4.1.10. Відповідно до СП 11-86-а-74 «Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл» температура повітря в примі­щенні кабінету (лабораторії) біології та в лаборантській повинна підтримуватися 17-21 градусів, вологість повітря - від 30 до 60 %.

4.1.11. Кабінет (лабораторія) біології має електромережу.

Влаштування, живлення, прокладання електромережі повинно виконуватися відповідно до вимог будівельних норм, Правил влаштування електроустановок та ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

   1. Перебування учнів у приміщенні кабінету (лабораторії) біології та в лаборантській дозволяється тільки в присутності вчителя біології.

4.2. Освітлення

4.2.1. Освітлення кабінету (лабораторії) біології повинно відповідати вимогам СНиП 11-4-79 «Природне, штучне освітлення».

4.2.2. Коефіцієнт природної освітленості кабінету (лабораторії) біології, який показує, у скільки разів освітленість у приміщенні менше освітленості ззовні будівлі, повинен становити не менш як 1,5 %.

4.2.3. Сонцезахист в кабінеті (лабораторії) біології застосовують в літній час у південних та інших кліматичних районах з підвищеною ін­соляцією. Для цього рекомендується використовувати жалюзі.

4.2.4. Штучне освітлення кабінету повинно відповідати вимогам СНиП П-4-79 «Природне і штучне освітлення».

4.2.5. Рекомендується застосовувати підвісні люмінесцентні світильни­ки розсіяного світла.

4.2.6. Як джерела світла рекомендується використовувати переважно люмінесцентні лампи білого кольору типу ЛБ, ЛХБ, ЛТБ від­повідно до ГОСТ 6825-91 «Лампи люмінесцентні трубчаті для загального використанню».

4.2.7. Для освітлення застосовують також світильники з лампами розжа­рювання повністю відбитого або переважно відбитого світлорозпо­ділу (ГОСТ 17677-82Е «Світильники. Загальні технічні умови»).

4.2.8. Світильники встановлюють рядами паралельно зовнішнім стінам з вікнами, вмикання передбачають роздільне (по рядах).

4.2.9. Найменша освітленість робочої поверхні площини на дошці й горизонтальної площини на рівні 0,8 м від підлоги в кабінеті (лабораторії) біології та в лаборантській повинна бути при сис­темі загального освітлення 300 лк відповідно до СНиП И-4-79 «Природне і штучне освітлення».

4.2.10. Лампи світильників у разі перегоряння слід негайно замінювати.

Люмінесцентні лампи здають в утилізацію згідно з чинним за­конодавством.

4.2.11. Світильники штучного. освітлення слід утримувати в чистоті, очищати їх не рідше як один раз на 3 місяці. Шибки світлових отворів очищають не рідше як 2-3 рази на рік.

Відповідальність за експлуатацію і заміну ламп і світильників у ка­бінеті (лабораторії) біології покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство навчального закладу. Учням виконувати роботи по очищенню ламп, світильників не дозволяється.

4.3. Пожежна безпека

4.3.1. Протипожежний захист кабінету (лабораторії) біології повинен відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

4.3.2. В кабінеті (лабораторії) біології повинні бути справні первинні засоби пожежогасіння:

 • вогнегасники пінні, вуглекислотні, які розміщують безпосередньо в кабінеті (лабораторії) біології і лаборантській;

 • ящик або відро з піском (об'ємом близько 0,01 м) і совком;

 • покривало з вогнетривкого матеріалу.

До них обов'язково необхідно забезпечити вільний доступ.

4.3.3. Загоряння в кабінеті (лабораторії) біології слід відразу ліквідувати.

У разі виникнення пожежі необхідно:

 • повідомити пожежну охорону (тел. 101);

 • вжити заходів для евакуації учнів;

 • вимкнути електромережу.

Електропроводку під напругою необхідно гасити піском, покри­валом з вогнетривкого матеріалу; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.

V. Вимоги безпеки під час проведення занять з біології

5.1. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних занять, прак­тичних робіт, демонстраційних дослідів у приміщенні кабінету (лабораторії) біології

5.1.1. Всі роботи в кабінеті (лабораторії) біології проводяться з ураху­ванням вимог ГОСТ 12.1.008-76 «Біологічна безпека».

5.1.2. Для демонстраційних дослідів необхідно використовувати елек­тронагрівальні прилади закритого типу.

5.1.3. Для надання першої допомоги при травмах у кабінеті (лабораторії) біології обов'язково треба мати аптечку, яка зберігається у спеціальній шафі з червоним хрестом на дверцятах, перелік медикаментів, перев'язувальних засобів і приладдя для аптечки наведені у додатку 1.

5.2. Вимоги безпеки під час роботи в куточку живої природи

5.2.1. Роботи в куточку. живої природи проводяться з урахуванням ГОСТ 12.1.008-76 «Біологічна безпека».

5.2.2. Підживлення, пікірування, пересаджування рослин, а також доглядання тварин в приміщенні куточка живої природи необ­хідно проводити в спецодязі (халати, фартухи), що зберігається в спеціальній шафі в приміщенні куточка живої природи; руки захищають рукавицями.

5.2.3. За тваринами в куточку живої природи вчитель біології встанов­лює постійний ветеринарний нагляд, щоб запобігти виникненню інфекцій, які можуть передатися людям.

5.2.4. Учням, які доглядають тварин у куточку живої природи, у кріль­чатнику тощо, вчитель повинен показати і пояснити, як брати кожну з них у руки, щоб уникнути укусів. Особливу увагу треба звернути на інструктаж з догляду за самицями, що недавно на­родили малят, бо вони, оберігаючи їх, стають у цей час дуже агресивними.

5.2.5. У разі захворювання якоїсь тварини потрібно негайно викликати ветеринарного лікаря. Якщо хвороба заразна для людей, хвору тварину треба негайно відокремити, а решту тварин тримати на карантині за вказівкою ветеринара.

5.2.6. Інструкцію з безпеки для учнів під час роботи в куточку живої природи розміщують у його приміщенні в кабінеті (лабораторії) біології для ознайомлення з правилами безпеки.

5.3. Правила безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці

5.3.1. Проводити роботи на навчально-дослідній ділянці необхідно в спецодязі (халати, фартухи) і рукавицях.

5.3.2. Сільськогосподарські знаряддя повинні відповідати віку учнів.

Робоча частина лопат повинна бути невеликою, заокругленою, товщина ріжучої грані - 2 мм, ручки їх треба робити легкими. Довжина ручок лопат повинна бути різною. Її треба визначити ви­ходячи із зросту учнів різних вікових груп відповідно до додатка 2.

5.3.3. На навчально-дослідній ділянці бажано користуватися невели­кими лійкаМJ1 (місткістю до 4 л). Якщо в навчальному закладі є тільки великі стандартні лійки, треба стежити за тим, щоб учні під час роботи наливали в них води не більше як 1/3 місткості ліЙок.

5.3.4. Тривалість роботи учнів на навчально-дослідній ділянці вста­новлюється відповідно до їх віку. Учні 4-5-х класів працюють на ділянці 2 години. Через кожні 20 хв. роблять 10-хвилинні перерви. Робота на ділянці учнів 7 -8-х класів може тривати 374 години з 10-хвилинними перервами через кожні 30 хв. Під час кожного заняття треба урізноманітнювати види діяльності учнів, переключаючи ланки з одних· видів роботи на інші.

5.3.5. Учням до 15 років забороняється підіймати і переносити вантажі за допомогою носилок, відер тощо. Підліткам у віці від 15 до 17 ро­ків дозволяється переносити вантажі масою 11,3-12,6 кг - для юнаків і 5,6~6,3 кг - для дівчат відповідно до ДНАОП 0.03-3.29-96 «Граничні норми підіймання і переміщення важких речей не­повнолітніми» .

5.3.6. Перед початком кожного заняття відповідно до Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків. у навчально- виховних закладах учитель проводить ін­структаж учнів на робочому місці з обов'язковим показом при­йомівроботи, що дають змогу забезпечити правильну позу під час трудового процесу, оптимальні ритм і навантаження в роботі м'язів, а також дають змогу запобігати травматизму.

5.3.7. У кожному конкретному випадку вчитель, який керує роботою учнів на ділянці, зобов'язаний інструктувати їх, як користу­ватися сільськогосподарськими знаряддями, щоб не нанести пошкоджень собі та іншим учням, що перебувають поруч.

5.3.8. На навчально-дослідній ділянці одночасно працюють не більше як 20 учнів. Учитель, який керує роботою, повинен бути при­сутній під час роботи і забезпечувати виконання учнями цих Правил. Інструкція з безпеки під час роботи на навчально-до­слідній ділянці знаходиться в кабінеті (лабораторії) біології.

5.4. Правила безпеки під час проведення екскурсій 3 біології

5.4.1. Перед проведенням екскурсії її ~ерівник ретельно обстежує ту ділянку природного оточення навчального закладу освіти, куди будуть виведені діти, вибирає місця, де немає небезпеки нападу хижаків, отруйних тйарин (змій, павукоподібних, багатоніжок та ін.), де немає боліт, трясовин тощо.

5.4.2. У керівництві екскурсантами вчителеві допомагають по можли­вості батьки учнів. Бажано, щоб на кожних 10-15 учнів прихо­дилось по одному дорослому. Не дозволяється об'єднувати для екскурсії два або кілька класів.

5.4.3. Перед проведенням екскурсії роблять перекличку учнів класу і відмічають присутніх. Для керівництва кожною групою дітей призначають дорослого. Другу перекличку проводять після при­буття на місце екскурсії, третю - перед відправленням у зво­ротний шлях, четверту - після повернення з екскурсії.

5.4.4. Якщо для доставки учнів до місця екскурсії використовується громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керів­ництвом дорослого. При цьому в транспортні засоби входять спочатку учні, 'а потім особа, яка Kepy€ ними. У такому самому порядку здійснюється й висадка дітей з транспортного засобу.

Можна доставляти учнів до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засобах. Для цього дозволяється ви­користовувати автобуси. Для перевезення учнів транспортними засобами необхідно підбирати досвідчених водіїв, які мають стаж не менше як три роки безперервної роботи водія. Під час перевезення учням забороняється висовуватися з вікон, сідати й висаджуватися з транспортного засобу під час руху.

Для вивчення флори або фауни водоймища необхідно заздале­гідь вибрати таке місце, де його глибина біля берега настільки мала, що гарантує від нещасних випадків. Входити у воду учням не дозволяється. Для ознайомлення з живими об'єктами' водо­ймища використовують сачки з довгими ручками. Користуватися човнами або містками, розміщеними над глибо­кими місцями водоймищ, не дозволяється.

5.4.6. Перед тим, як організовувати екскурсі,ю, треба о~найомити учнів з ви­могами охорони природи, з місцевими отруйними рослинами і гри­бами, такими, як дурман, блекота, вовче лико, бліда поганка тощо, і не дозволяти учням пробувати на смак будь-яку рослину із зібра­ного матеріалу. У кабінеті (лабораторії) біології повинен бути стенд з фотографіями або малюнками місцевих отруйних рослин та грибів.

Необхідно ознайомити учасників екскурсії з місцевими отруйни­ми тваринами (зміями, павукоподібними, багатоногами), пере­носниками (наприклад, гризунами) або передавачами (кліщами, комахами) інфекційних захворювань. З цією метою в приміщенні jКабінету (лабораторії) біології створюють сцеціальні стенди з малюнками і фотографіями, що супроводжуються відповід­ними текстами, які пояснюють, чим небезпечна дана тварина і як запобігти цій небезпеці.

5.4.7. З метою запобігання механічним пошкодженням сучками, хмизом, колючими рослинами, гострим камінням, осколками скла тощо, а також укусам отруйних тварин (наприклад, змій, тарантулів, сколопендр, скорпіонів тощо) напередодні екскурсії необхідно попередити, щоб діти приходили у взутті, яке захищає

ноги від пошкоджень, і спортивному одязі. \

Не дозволяється учням знімати взуття під час екскурсії і ходити босоніж.

.

5.4.8. Вирушаючи на екскурсію з дітьми, учитель повинен мапі

при собі похідну аптечку першої допомоги відповідно до до­датка З.

5.4.9. Інструкцію з безпеки' під час екскурсій для учнів розмішують на видному місці в приміщенні кабінету (лабораторії) біології

і ознайомлюють з нею учнів перед екскур~ією. '

5.5. Правила безпеки під час проведення практичних занять з біології в теплицях (оранжереях)

Практичні роботи з біології; метою яких є ознайомлення учнів з основами і практичними навичками з біології, які проводять у приміщенні теплиці або оранжереї навчального закладу, пов'язані з' комплексом несприятливих умов - підвищеною вологістю і температурою, впливом хімічних речовин (добрив, стимуляторів росту тощо).

5.5.1. До практичних робіт в теплиці (оранжереї) мають допуск учні 5-1l-x класів, які пройшли медичний огляд і не мають проти­показань.

,5.5.2. Перед Цочатком роботи у теплиці (оранжереї) вчитель біології повинен провести інструктаж з безпеки праці на робочому місці, ознайомити учнів з безпечними прийомами роботи.

5.5.З.Тривалість роботи в теплиці протягом навчального року становить: - для учнів 5-6-х класів - не більше 1 год. на тиждень; - для учнів 7-8-х класів - не більше 2 год. на тиж­день; - для учнів 9-11-х класів - не більше 4 год. на тиждень.

5.5.4. У теплиці проводяться роботи по вирощуванню розсади сільсько­господарських культур, овочевих рослин, в оранжереї вирощують квітково-декоративні рослини, типовий перелік яких наведено у додатку 4.

5.5.5. Теплиця (оранжерея) навчального закладу забезпечується водо­проводом, раковинами з гідравлічним затвором по каналізації.

5.5.6. Всі роботи в теплиці (оранжереї) виконуються згідно з ГОСТ

12.1.008-76 «Біологічна безпека». '

5.5.7. Підживлення рослин, які вирощують у теплиці (оранжереї), здійснюється в установлені для кожного виду терміни за допо­могою мінеральних добрив.

5.5.8. Мінеральні добрива, біологічні препарати і стимулятори росту зберігаються в окремому приміщенні, в яке немає вільного доступу учнів. Кожний препарат знаходиться в закритій тарі з етикеткою.

5.5.9. Приготування розчинів мінеральних добрив і підживлення рос­лин виконують учні 7-11-х класів. Вони повинні бути забез­печені спецодягом (халати, гумові рукавиці), який зберігається у спеціальній шафі приміщення теплиці (оранжереї), і відпо-

- відним прилaдhям та інвентарем (терези, мірний посуд, совки, шпателі, миючі засоби, рушники тощо).

Під час роботи у теплиці (оранжереї) не дозволяється працювати незахищеними руками. для прополювання, розпушування фунту необхідно ВИКОРИСТОВУJ3ати сапи, розпушувачі, совки тощо.

5.5.10.Застосування отрутохімікатів у теплиці (оранжереї) не дозво­ляється. Для боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами використовують агротехнічні і біологічні методи. Учні не беруть участі в обробці рослин біопрепаратами. Після обробки, яку проводить технічний персонал теплиці (оранжереї), учням до­зволено працювати після терміну, зазначеного в додатку 5.

5.5.l1Лри перенесенні добрив, ящиків з розсадою ЧИ горщиків з квіт-

ками необхідно дотримуватися норм по перенесенню вантажів згідно з ДНАОП 0.03-3.29-96 «Граничні норми підіймання j пе­реміщення важких речей неповнолітніми».

5.5.l2.CaHiTapHy обробку теплиці (оранжереї), знезараження rpyHтy проводять один раз на рік, не пізніше як за 30 днів J!.o початку навчa.l!ЬНОГО року.

УІ. Вимоги до зберігання матеріалів та інструментів, небезпечних для здоров'я уч'нів

6.1. Усі хімічні речовини треба зберігати в лаборантській у закритій глухій (із суцільними дверцятами без стекол) шафі відповідно до чинних правил безпеки для кабінетів (лабораторій) хімії загально­освітніх навчальних закладів України і Згідно з сертифікатом про термін зберігання заводу-виготовлювача.

6.2. Рідкі хімічні речовини й розчин треба зберігати в товстостінних склянках з притертими пробками, тверді - в товстостінних банках також з притертими пробками. Кожна сКлянка або банка з чітко на­писаною етикеткою має стояти в певному, встановленому місці. Ре­човини, що не мають етикеток, підлягають обов'язковому знищенню.

6.3. у кабінеті (лабораторії) біології не можна зберігати концентровані кислоти і луги в сухому вигляді. Ці речовини повинні зберігатися в кабінеті (лабораторії) хімії на спеціально відведених для них полицях у вигляді розчинів тих концентрацій (не вище 10 %), які потрібні для проведення демонстраційних експериментів і лабораторних занять.

6.4. Вогненебезпечні речовини, такі, як етиленовий спирт, бензин, повинні мати на етикетці напис «вогненебезпечно», зроблений червоним кольором. Перманганат калію не можна зберігати в без­посередньої близькості з крохмалем, вугіллям, які в присутності окислювача легко спалахують.

6.5. Скляний посуд, колючі та різальні інструменти слід зберігати в закритих шафах з глухими дверними стулками без скла.

УІІ. Відповідальність, обов'язки та права посадових осіб

7.1. Керівник навчального закладу, завідувач кабінету (лабораторії) біології, вчителі біології, керівники біологічних гуртків, керівники робіт на навчально-дослідній ділянці і·в теплиці (оранжереї), від­повідальні за безпечну роботу в кабінетах (лабораторіях) біології, на навчально-дослідних ділянках, в теплицях (оранжереях), під час екскурсій, керуються чинним Положенням про організацію охорони праці та пор$ІДОК розслідування нещасних випадків у на­вчально-виховних закладах.

7.2. Керівник навчального закладу:

 • відповідає за створення здорових та безпечних умов для про­ведення занять у кабінеті біології, на навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї), а також на об'єктах, де про­водяться екскурсії;

 • організовує навчання педагогічних працівників з питань без­пеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до чинних нормативних актів;

 • організовує роботу по розробленню інструкцій з безпеки для кабінету (лабораторії) біології, а також періодичний перегляд один раз на три роки.

7.3. Завідувач кабінету (лабораторії) біології:

 • несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

 • забороняє використання обладнання, що не передбачено Ти­повими переліками;

 • здійснює навчання та інструктаж учнів і вихованців з охорони праці під час робіт, що передбачені навчальними програмами, відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці на початку навчального року з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять.

7.4. Вчитель біології:

 • відповідає за безпечне проведення навчально-виховного про­цесу, проводить вступний, первинний та цільові інструктажі з учнями з охорони праці під час навчальних занять відповід-

 • но до Положення про організацію та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах;

 • несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

 • повідомляє керівника навчального закладу про кожний нещас­ний випадок, організовує надання першої допомоги потерпіло­му, а при необхідності - спеціалізованої медичної допомоги;

 • організовує евакуацію учнів із приміщення у випадку пожежі та при інших аварійних ситуаціях.

7.5. Щоразу перед проведенням експерименту вчитель повинен про­вести інструктаж учнів, навчити безпечних прийомів роботи під час проведення даного досліду.

7.6. Завідувач кабінету, учитель біології, керівники біологічних гурт­ків, керівники робіт на навчальне дослідній ділянці і в теплиці (оранжереї) один раз на 3 роки проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з наступною

атестацією. .

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.