практичного заняття з дисципліни “Ціноутворення” за темою “Розрахунок ціни методом “Витрати+прибуток”

Опис документу:
Ціна як економічний елемент у системі ринкового механізму набуває все більшого значення, бо вона суттєво впливає на ефективність діяльності підприємства, виступаючи одним із найважливіших факторів конкурентної боротьби.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАМАТОРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН – БАРАНОВСЬКОГО

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого практичного заняття

з дисципліни “Ціноутворення”

тема “Розрахунок ціни методом

Витрати + прибуток”

спеціальність 5.0305401 “Економіка підприємства”

Зміст

стр.

 1. Вступ 4

 2. План проведення заняття 5

 3. Зміст заняття 7

 4. Методичне обґрунтування заняття 8

 5. Література 10

 6. Додаток 1 - 3 11

-3-

ВСТУП

В умовах ринкової економіки зростає роль цінової політики, що обумовлено загостренням конкурентної боротьби між підприємствами. При цьому підвищується важливість управлінських рішень з цін, оскільки ціни значно впливають на кінцеві фінансові результати і ринкове положення підприємства. Ціна як економічний елемент у системі ринкового механізму набуває все більшого значення, бо вона суттєво впливає на ефективність діяльності підприємства, виступаючи одним із найважливіших факторів конкурентної боротьби.

У зв’язку з цим розгляд основних аспектів формування цінової політики підприємства в сучасних умовах викликає великий теоретичний і практичний інтерес.

Кожен викладач економіки повинен розуміти, що замало розкрити зміст економічних категорій, термінів та понять, треба домогтися засвоєння знань на рівні мислення і поведінки студента.

Практичне заняття з теми “Розрахунок ціни методом” “Витрати + прибуток” проводиться з елементами ділової гри. Під час розгортання ігрової взаємодії студенти мають закріпити теоретичні знання , отриманні на лекції, використати результати самостійної роботи; набути практичних навичок щодо встановлення ціни методом “Витрати + прибуток”. Це сприяє розвитку творчого мислення і формуванню практичних навичок студентів, підвищенню інтересу аудиторії до заняття.

Мета даної методичної розробки розкрити методику проведення практичного заняття з елементами ділової гри.

Дана методична розробка може бути використана викладачами економічних дисциплін.

- 4-

План проведення заняття

Дисципліна: „Ціноутворення”

Тема: «Розрахунок ціни методом “Витрати + прибуток”»

Вид заняття: практичне з елементами ділової гри

Група:

Мета заняття:

навчальна – сформувати практичні вміння та навички щодо

ціноутворення методом “Витрати + прибуток”.

виховна – прищепити культуру економічного мислення, почуття

відповідальності щодо вибору політики ціноутворення.

розвиваюча – розвити у студентів здібності щодо оцінки впливу

основних напрямків цінової політики підприємства

на встановлення ціни.

Методичне забезпечення

1.Тести (додаток 1)

2. Інструкційна карта (додаток 2)

3. Оціночний лист (додаток 3)

-5-

Міждисциплінні зв’язки

Дисципліна „Економіка підприємства

Тема: “Витрати підприємства”

Тема : “Прибуток підприємства”

Дисципліна „Політекономія ”

Тема: „Відтворення та економічний цикл”

Дисципліна “ Економічний аналіз”

Тема: “Аналіз витрат підприємства”

Тема: “Аналіз прибутку підприємства”

Дисципліна “Планування та організація діяльності підприємства”

Тема: “Планування витрат підприємства”

Тема: “Планування прибутку підприємства”

Дисципліна “Менеджмент”

Тема: “Управлінські рішення”

Дисципліна “Бухгалтерський облік “

Тема:Облік реалізації товарів підприємствами торгівлі”

Тема: ”Облік доходів та витрат”

Дисципліна “Податкова система”

Тема: “Податок на додану вартість”

Тема : “Акцизний збір”

Внутрішньодисциплінні зв’язки:

 • тема “ Сутність ціни та її функції”;

 • тема “Структура ціни та характеристика їх складових”;

 • тема “Цінова політика підприємства”;

 • тема “Державне регулювання цін в Україні”.

-6-

Зміст заняття
 1. Організаційний момент

  1. Перевірка готовності аудиторії до заняття;

  2. Перевірка наявності студентів в аудиторії;

 1. Повідомлення теми практичного заняття

« Розрахунок ціни методом “Витрати + прибуток”»

 1. Мотивація пізнавальної діяльності студентів

Формування ефективного цінового механізму виступає однією з головних проблем і задач, які стоять перед підприємством в умовах ринкової економіки. Без чіткого знання механізму ціноутворення, без уміння проводити ефективну цінову політику важко розраховувати на успіх, як у виробничій, так і в комерційній діяльності. Тому , вибір та обґрунтування методу ціноутворення має першочергове значення для підприємства.

Звичайно, метод “Витрати + прибуток” орієнтований на розрахунок початкової ціни на товар, коли він почне продаватися ринок скорегує та встановить остаточну ринкову ціну продажу. Але важливо, щоб саме початкова ціна була близька до оптимальної, тобто забезпечувала покриття витрат і отримання бажаного прибутку.

4. Підготовчий етап

4.1. Актуалізація знань студентів (тестування з використанням технічних

засобів – мультимедійного проектору)

4.2. Організація студентів щодо виконання практичного завдання.

5.Виконання практичного завдання

5.1. Рішення задач за інструкційною картою.

5.2. Самостійна робота студентів щодо вирішення ситуаційного завдання.

5.3. Надання студентами результатів рішення ситуаційного завдання та їх

обговорення.

6.Заключний етап.

6.1. Обговорення результатів заняття.

6.2.Оцінка діяльності студентів на практичному занятті.

-7-

Методичне обґрунтування заняття

В умовах ринкової економіки основною метою економічної освіти вважається формування економічного мислення, яке має неоціненне значення при веденні господарської діяльності підприємства, а її результатом є економічно обґрунтована практична діяльність.

Розвиток економічного мислення, формування умінь та навичок самостійно приймати оптимальні рішення за результатами розрахунків, обґрунтовувати ту чи іншу цінову політику, яку використовують щодо підвищення ефективності господарювання підприємства відіграє особливо важливу роль при підготовці студентів зі спеціальності 5.03050401 “Економіка підприємства”.

Практичне заняття з дисципліни “Ціноутворення” за темою “Розрахунок ціни методом “Витрати + прибуток” проводиться з елементами ділової гри.

Мета практичного заняття сформувати практичні навички та вміння щодо методології ціноутворення через становлення ціни витратним методом.

Заняття починається з організаційного моменту, у ході якого перевіряється готовність аудиторії і студентів до проведення практичного заняття, а також наявність студентів в аудиторії.

Після ознайомлення студентів з темою та метою заняття проводиться мотивація пізнавальної діяльності студентів, яка розкриває значення механізму ціноутворення щодо формування ціни та обґрунтування проведення ефективної цінової політики підприємства.

Наступним етапом є актуалізація опорних знань студентів яка проводиться методом тестування з використанням технічного засобу – мультимедійного проектору, що дає змогу студентам систематизувати раніше вивчений матеріал, який буде потрібен їм на практичному занятті.Після отримання відповідей на тести, викладач пропонує студентам самостійно оцінити свої знання. Для цього на екрані мультимедійного проектору відображаються правильні відповіді на тести. Студенти власноручно виявляють, осмислюють та виправляють помилки, допущені ними під час написання тестів.

Виконання практичного завдання поділяється на два етапи. На першому етапі студенти вирішують завдання, працюючи з інструкційними картами.

На другому етапі викладач надає студентам ситуаційне завдання, яке буде проводитися з елементами ділової гри. Для цього аудиторія поділяється на три рівноцінні команди - представників підприємства. При цьому розподілу враховуються здібності та рівень знань студентів. Викладачем обираються керівники підприємства, керівники маркетингового та планового відділів, інші студенти виконують ролі економістів підприємств.

-8-

Студенти вирішують поставлені перед ними завдання, розігрують певні ролі та вступають у взаємовідносини один з одним, при цьому кожен виконує покладені на нього функції.

Після проведення усіх розрахунків кожен керівник підприємства повідомляє встановлену ціну на свою продукцію та обґрунтовує її згідно з обраною підприємством ціновою політикою.

Заслухавши виступи представників трьох команд, керівники кожного з підприємств аналізують та оцінюють внесок кожного студента зі своєї команди.

Наприкінці заняття обговорюються результати, підводяться викладачем підсумки та оцінюється діяльність кожного студента на практичному занятті. Дані заносяться до оціночного листа (додаток 3).

-9-

Література

 1. Закон Украины “Об акцизном сборе” // Голос Украины 23.01.92 г.

 2. Закон Украины “О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на спирт этиловый и алкогольные напитки” // Негоциант № 31 от 25.05.96г

 3. Закон Украины “О налоге на добавленную стоимость” от 3.04.97 г.

 4. Закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий” от 22.03.97 г.

 5. Бакунов А.А. Рыночное ценообразование. Учебное пособие.- Д.:2005.

 6. Бакунов А.А. Ценовая политика. Учебное пособие. – Д.: 2005..

 7. Балабанова Т.Б. та ін. Цінова політика в умовах маркетингової орієнтації підприємства. Навчальний посібник – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – 58 с.

 8. Ерухимович И.Л. “Ценообразование”. Учеб. – метод. пособие. 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 1999. – 108.с.

 9. Лісова Н.О. Стратегія підприємства. Навчальний посібник. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – с.113

 10. Литвиненко Я.В. “Сучасна політика ціноутворення”. К.: МАУП, 2001.– 152 с.

-10-

Додаток 1.

Тести

1. Основні цілі ціноутворення, це цілі не засновані:

а. на збуті;

б. на рекламі;

в. на прибутку;

г. на існуючому положенні.

2. Демпінгові ціни - це :

а. монопольно високі ціни;

б. міжнародні ціни ;

в. ціни, нижчі ринкових;

г. ціни, нижчі собівартості.

3. Метою підприємства може бути :

а. максимізація прибутку;

б. максимізація обороту;

в. стабілізація цін, об’ємів, становища на ринку;

г. все вище перераховане.

4. При ціновій політиці виходу на ринок реалізація товарів здійснюється

по :

а. низьким цінам;

б. високим цінам;

в. середнім цінам;

г. цінам конкурентів.

5. Політика, яку обирають ті підприємства, яких влаштовує “клімат

на ринку”:

а. політика, заснована на “виживанні”;

б. політика “наступу на ринок”;

в. політика, заснована на лідерстві в якості;

г. політика, заснована на існуючому становищі.

6. Скільки основних цілей виділяє практика ціноутворення :

а.. 5;

б. 4 ;

в. 2;

г. 3.

-11-

 1. Підприємство яке здатне закріпити за собою високу репутацію, встановлює на свій товар:

а. високу ціну;

б. низьку ціну;

в. ціну, як у основних конкурентів;

г. демпінгову ціну.

 1. Після виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на ціноутворення підприємству необхідно визначити:

а. методи формування цін;

б. методи стимулювання збуту продукції;

в. цілі цінової політики;

г. цінову стратегію.

 1. Ціноутворення витратним методом може ґрунтуватися на :

а. сумі постійних і змінних витрат;

б. на повних витратах;

в. на мінімальних витратах;

г. вірні всі попередні відповіді.

 1. Якій стратегії відповідає ціна, якщо вона встановлюється нижче,

ніж у конкурентів:

а. зняття вершків ;

б. психологічного впливу;

в. лідера на ринку;

г. виходу на ринок.

Ключ до тестів

1. Б

2. Г

3. Г

4. А

5. Г

6. Б

7. А “5” – 0 помилок

8. В “4” – 1-2 помилок

9. Г “3” - 3-4 помилки

10.Г “2” – 5 помилок і більше.

-12-

Додаток 2.

Інструкційна карта

до практичного заняття № 4.

Тема: « Методичні підходи до розрахунку ціни»

Тема практичного заняття: «Розрахунок ціни методом

Витрати + прибуток”»

Мета: Сформувати практичні вміння та навички щодо основ ціноутворення

через встановлення ціни витратним методом.

Матеріальне забезпечення : калькулятори.

Методичні рекомендації

1.Повна собівартість розраховується:

Сп =Вмат + ЗПосн + ЗПдод + Всоц.страх + О + ВУЕО + Вз.в + Вз.г.

де Вмат - витрати на сировину та матеріали;

ЗПосн – основна заробітна плата;

ЗП дод – додаткова заробітна плата;

Всох.страх –відрахування на соціальне страхування;

О - витрати на оренду приміщень;

ВУЕО – витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

Вз.в – загально - виробничі витрати;

Вз.г. – загально- господарські витрати.

2. Ціна витратним методом розраховується:

Ц=Сп + П.

де Сп - повна собівартість ;

П – прибуток.

3. Прибуток розраховується :

Сп х Р

100%

де Р – запланована рентабельність підприємства.

-13-

Послідовність виконання завдань.

Завдання 1.

Розрахувати ціну за одиницю продукції, якщо підприємство планує виготовляти 5 тис. одиниць продукції на рік. Витрати на це складатимуть 95 тис. грн. Рівень рентабельності підприємство планує у розмірі 20%.

Який метод встановлення ціни в даному випадку має місце? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 2.

Визначити абсолютні величини прямих і непрямих витрат на виробництво одиниці продукції, повну собівартість та розрахункову ціну одиниці продукції, якщо рівень запланованої рентабельності складатиме 22%.

Вихідні дані на одиницю продукції :

- витрати на матеріали та енергію ,грн. 132

 • основна заробітна плата робітників виробництва, грн. 95

 • додаткова заробітна плата, грн. 30 відрахування на соціальні заходи, грн. 45,6

 • витрати на утримання та експлуатацію обладнання , грн. 76

 • покупні вироби та напівфабрикати, грн. 8

 • загально - виробничі витрати, грн. 14,60

 • загально - господарські витрати, грн. 17

 • інші виробничі витрати, грн. 2

Завдання 3.

Встановити розрахункову ціну одиниці продукції , якщо :

- витрати на матеріали на одиницю виробу 35 грн.

- основна заробітна плата робітників виробництва 1,2 грн.

- додаткова заробітна плата (від основної заробітної плати) 15 %

- відрахування на соціальні заходи (від загальної заробітної плати) 36,5%

- витрати на експлуатацію та утримання обладнання 5 грн.

- загально - виробничі витрати 6 грн.

Рівень рентабельності складатиме 15 %.

-14-

Ситуаційне завдання 4.

На ринок з новим товаром планує вийти підприємство “Акцент”.

Структура ринку та умови, які впливають на вид обираємої підприємством цінової стратегії різні для кожної команди :

а) продукція підприємства унікальна, не має своїх аналогів серед конкурентів. Підприємство становить перед собою мету – отримати максимальну суму прибутку;

б) позиції підприємства у конкурентній боротьбі слабкі, тому воно орієнтується на існуюче положення лідера на ринку. В ціні лідера закладена рентабельність на рівні 20 %;

в) підприємство виходить на ринок , де існує велика кількість конкурентів, середній розмір рентабельності яких 15 % . Товар, який вонo виготовляє не має особливих та унікальних якостей. Мета підприємства орієнтована на збут своєї продукції та знаходження своїх споживачів.

Виходячи із запропонованих даних кожній команді необхідно правильно обрати цінову політику підприємства, встановити та обґрунтувати ціну за одиницю продукції, використовуючи метод ціноутворення “Витрати + прибуток”.

Вихідні дані щодо витрат на одиницю продукції :

- витрати на сировину та матеріали 200 грн.

- основна заробітна плата працівників 10,5 грн.

- додаткова заробітна плата (від основної заробітної плати) 10 %

- відрахування на соціальні заходи (від загальної заробітної плати) 36,5 % - витрати на експлуатацію та утримання обладнання

(від основної заробітної плати) 80 %

- загально - виробничі витрати (від основної заробітної плати) 60 % - загально – господарські витрати (від основної заробітної плати) 70 %.

-15 -

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
Схожі матеріали

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00