Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
PRO-акаунт на «Всеосвіті» як інструмент саморозвитку та професійної самореалізації
»
Взяти участь Всі події

ПРАЦЯ В НАШОМУ ЖИТТІ – СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Економіка

Для кого: Дорослі

22.06.2021

88

2

0

Опис документу:
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПОЗАКЛАСНОГО ЗАХОДУ. КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ «ПРАЦЯ В НАШОМУ ЖИТТІ – СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД» Зміст : 1. Сутність та соціально-економічні аспекти праці. 2. Зміст, характер та види праці. 3. Важливість праці в житті кожної людини та розвитку суспільства.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПОЗАКЛАСНОГО ЗАХОДУ. КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ «ПРАЦЯ В НАШОМУ ЖИТТІ – СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД»


Мета: Розвиток морально-етичних, науково-пізнавальних, соціально-економічних поглядів на значення праці в житті кожної людини та суспільства вцілому, а також формування позитивного відношення учнівської молоді до праці.

Завдання:

 • розглянути поняття “праця”, “робота“, “діяльність” та виявити відмінності між цими поняттями;

дослідити зміст, характер та види праці;

визначити, чому праця є важливим суспільним явищем;

виявити чинники що впливають на ефективність праці.

Зміст :

 1. Сутність та соціально-економічні аспекти праці.

 2. Зміст, характер та види праці.

 3. Важливість праці в житті кожної людини та розвитку суспільства.

Форма проведення: круглий стіл

Аудиторія: Молодь (16-18 років)

Тривалість круглого столу: 1,5 години.

Актуальність теми: Протягом всього існування людства праця відігравала і продовжує відігравати дуже важливу роль у розвитку людини і суспільства в цілому, адже немає жодної сфери людської діяльності, в якій можна було б досягти суттєвих результатів без праці. До епохи промислового виробництва проблеми процесу організації праці та ролі людини в ньому не були науково обґрунтовані, хоча дане питання не оминали увагою багато визначних мислителів.

На даному етапі розвитку економічної думки теоретичні та методичні аспекти проблем, що стосуються сфери праці розглядались у роботах таких видатних вчених як Д. П. Богині, О. А. Грішнової, А.  М. Колота, Е. М. Лібанової, та багатьох інших. Однак, окремі аспекти дослідження змін у сфері праці та впливу цих змін на розвиток як окремої людини, так і суспільства загалом потребують детальнішого та глибшого дослідження.

Людина не може без праці. Завдяки їй вона відокремила­ся від світу тварин, до праці вона пристосована, праця є умовою її існування. Щасливі ті люди, для яких праця стала їх захопленням, радістю і гордістю, які працюють не тільки заради грошей, а насамперед заради задоволення від того, що їм щось вдалося, заради тієї особливої тремтливої напруги, яка супроводить їх­ні досліди і проекти. І, хоча, вони знають, що не завжди і не в усьому їм поталанить, вони вміють багато чим жертвувати заради своєї праці. Тому, дослідження основ праці є актуальною темою, яка дозволить усвідомити нам важливість праці в житті кожної людини.

 1. Сутність та соціально-економічні аспекти праці.

1.1. Розглянемо поняття праця більш детально. Праця – свідома, цілеспрямована діяльність людей по виробництву (створенню) матеріальних та духовних благ (потреб), що здатні задовольнити певні потреби людей. Сучасна економічна наука відійшла від вузького, суто виробничого погляду на працю ( що проявлявся суто за радянських часів передусім ідеологізовано-штучним поділом праці на продуктивну та непродуктивну) Нині праця визначається, як свідома цілеспрямована створююча діяльність; прикладання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисного результату у задоволенні своїх матеріальних та духовних потреб; як процес перетворення ресурсів природи в цінності і блага, що здійснюється і керується людиною під дією як зовнішніх (економічних та адміністративних), так і внутрішніх спонукань; як вияв людської особистості. Наводиться класифікація видів праці здійснюється за різними ознаками.

Завдання 1. Наведіть приклади видів праці (час на виконання2 хвилини)

Праця, формуючи суспільне багатство, лежить в основі всього суспільного розвитку. Зі зростанням суспільного багатства потреби людей ускладнюються, створюються культурні цінності, росте рівень освіти населення. Таким чином, праця виконує функцію одного з факторів суспільного прогресу і творця суспільства. У кінцевому рахунку, саме завдяки поділу праці формуються соціальні шари суспільства і основи їх взаємодії.

1.2. Якщо розглядати таке поняття як «робота», то це поняття має декілька значень. Можна визначити роботу як процедуру, що відбувається протягом певного проміжку часу і має відчутні результати, у фізиці робота характеризує дію сили на тіло і залежить від величини та напрямку цієї сили та переміщення точки її прикладання. Поняття роботи застосовують також у термодинаміці, інших галузях науки і техніки, зокрема у гірничій науці. Наводиться класифікація видів праці здійснюється за різними ознаками

Деякі науковці, розглядаючи поняття «праця» і «робота» наголошують на тому, що праця притаманна лише людям, бо це цілеспрямована діяльність та свідома і притаманна лише людям, а роботу можуть виконувати машини, механізми, худоба, роботи, тощо.

Завдання 2. Занотуйте відмінності в термінології «праця» та «робота» (час на виконання4 хвилини)

1.3. Діяльність - це процес взаємодії людини з навколишнім середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок появи потреби.

Діяльність можна визначити як специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання і творче перетворення навколишнього світу, включаючи самого себе й умови свого існування. У діяльності людина створює предмети матеріальної і духовної культури, застосовує свої здібності, зберігає й удосконалює природу, будує суспільство, створює те, що без її активності не існувало б в природі. Внаслідок продуктивного, творчого характеру своєї діяльності людина створила знакові системи, знаряддя впливу на себе і природу. (Наводяться приклади видів діяльності, в процес обговорення вволікається вся аудиторна група)

Основними психологічними властивостями діяльності є активність, усвідомлення, цілеспрямованість, предметність і системність її будови.

Діяльність людини має наступні основні характеристики: мотив, мета, предмет, структура і засоби.

Мотивом діяльності називається те, що спонукує її, заради чого вона здійснюється. (Наводяться приклади основних мотивів діяльності, в процес обговорення вволікається вся аудиторна група)

Метою діяльності виступає її продукт.

Предметом діяльності називається те, з чим вона безпосередньо має справу.

2. Зміст, характер та види праці.

Розглядаючи поняття "зміст праці", варто зазначити, що зміст праці є складною категорією, котра охоплює комплекс явищ взаємодії людини і природи. Це поняття характеризує взаємодію особистісних і речових чинників процесу праці, обсяг і структуру трудових функцій людини, її професійні знання, необхідні для здійснення трудового процесу вміння та навички. До основних елементів, що характеризують зміст праці, відносять такі категорії, як "продуктивна сила", "інтенсивність", "якість", "складність" і "важкість" праці.

За характером праця є суспільним процесом, який виражає взаємовідносини людей у процесі їхньої спільної діяльності. Праця в кожному конкретному випадку набуває певної форми організації та відбиває соціально-економічні особливості найсуттєвіших ознак виробничих відносин.Таблиця 1

Класифікація видів праці здійснюється за різними ознаками

Класифікаційні ознаки

Види праці

За характером і змістом праці

 • наймана і приватна;

 • індивідуальна і колективна;

 • за бажанням, за необхідністю, з примусу;

 • фізична і розумова;

 • репродуктивна і творча;

 • різна за складністю, високо- і низько кваліфікована та ін.

За предметом і продуктом праці

 • наукова, інженерна, управлінська, виробнича і та ін.

 • підприємницька, інноваційна, відтворювальна, комерційна;

 • промислова, сільськогосподарська, будівельна, транспортна, комунікаційна тощо

За засобами і способами праці

 • ручна (технічно не озброєна), механізована (технічно озброєна) та автоматизована (комп’ютеризована);

 • низько-, середньо та високотехнологічна;

 • з різною мірою залучення людини і та ін.

За умовами праці

 • стаціонарна і нестаціонарна;

 • наземна та підземна;

 • важка, середньої важкості та легка;

 • приваблива та неприваблива;

 • вільна та з різною мірою регламентації тощо.

За мірою абстрагування

абстрактна (створює вартість) і конкретна (створює споживчу вартість)

За регламентованістю та інноваційністю

Регламентована, інноваційна, духовна

Завдання 3. До кожної кваліфікаційної ознаки наведіть приклади праці (час на виконання 6 хвилин)

Приклад: духовна – створення музичного твору; підземна – видобуток вугілля…

3. Важливість праці в житті кожної людини та розвитку суспільства.

Про важливість праці свідчать багато прислів’їв та приказок : «Без труда нема плода», «Хочеш їсти калачі – не сиди на печі», «Діло майстра величає», «Не побігаєш – не пообідаєш!» та інші. Праця потрібна нам так само, як вода, як повітря або сонячне світло, бо без неї життя втрачає свою повноту. І тільки в праці можна реалізувати свої мрії та ідеї.

Завдання 4. Обміркуйте чи правдиві ці прислів’я (час на виконання 2 хвилини). Обговорення результатів.

Розглянувши вплив праці на розвиток людини і суспільства, Грішнова О. А. розглядає значення праці в житті людини та суспільства через такі функції:

праця є основним природним, суспільно визнаним, моральним способом задоволення всіх матеріальних і дуже багатьох духовних потреб як окремої людини, так і людства в цілому;

праця створює суспільне багатство, пристосовує природні умови до зручності людей, опосередковує, регулює, контролює одержання людиною природних благ;

праця формує спільноти людей, суспільство загалом і є рушієм суспільного прогресу. Праця та її результати визнаються суспільством як природна основа соціальної диференціації, вони є серцевиною всіх соціальних відносин;

праця та підготовка до неї стає основною рушійною силою розвитку людини. Створюючи та вдосконалюючи матеріальні та духовні блага, людина набуває нових знань, трудових навичок, вміння ефективно взаємодіяти з іншими людьми. Праця – це визначальна сфера соціалізації людини у суспільстві;

в праці і завдяки праці люди пізнають як закони свого розвитку так і закони природи. Інтелектуальна, творча праця відкриває кожній окремій людині та людству загалом шлях до свободи, включаючи свободу від природних небезпек, від хвороби, від матеріальних нестатків [2, c. 50-51].

Завдання 5. Визначте важливість праці у вашому житті(час на виконання 2 хвилини)

Обговорення результатів. Підведення підсумків.

Список використаних джерел

 1. Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці: нав. посібник. К.: Кондор, 2009. 329 с.

2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. 5-те вид., К.: Знання, 2011. 390с.

3. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є. П. Тернопіль: ТДЕУ, 2006. 373 с.

4. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник для ВНЗ. К.: Кондор, 2004. 432 с.

5. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. для ВНЗ. Суми: Університетська книга, 2006. 264 с.

6. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. К.: КНЕУ, 2005. 230.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.