Поурочно-тематичний план факультативного курсу «Практикум з української мови»(55 год.)

Опис документу:
Основна мета факультативного курсу – поглиблення, розширення й систематизація знань учнів з основних розділів мовознавства, вдосконалення їх усного й писемного мовлення, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Поурочно-тематичний план факультативного курсу

«Практикум з української мови»(55 год.) гр. КК-18

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Дата

1

Вступ. Мета і завдання факультативного курсу. Про зовнішнє тестування з української мови.

1

1. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

8

2

Алфавіт. Наголос. Співвідношення звуків і букв.

1

3

Основні випадки уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних.

1

4

Основні випадки чергування у-в, і-й. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Сполучення йо, ьо.

1

5

Розвиток мовлення. Види мовленнєвої діяльності; адресант і адресат мовлення. Власне висловлення

1

6

Правила вживання м’якого знака (знака м’якшення). Правила вживання апострофа.

1

7

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Правопис префіксів і суфіксів.

1

8

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах.

1

9

Розвиток мовлення. Монологічне й діалогічне мовлення; усне й писемне мовлення. Власне висловлення

1

10

Написання слів іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних слів разом і через дефіс.

1

11

Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови.

1

12

Тестування: Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

1

2. Лексикологія. Фразеологія

3

13

Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми.

1

14

Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова.

1

15

Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття про фразеологізми.

1

3. Будова слова. Словотвір

1

16

Будова слова. Спільнокореневі слова й форми того самого слова.

1

17

Розвиток мовлення. Тема й основна думка висловлення. Власне висловлення

1

4. Морфологія. Іменник

(13) 1

18

Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Число іменників. Відмінювання іменників. Незмінювані іменники в українській мові. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. Кличний відмінок іменників (на прикладі етикетних формул звертань пане полковнику, сестро Олено, друже Сергію, Інно Вікторівно і под.).

1

Прикметник

1

19

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення. Зміни приголосних за творення ступенів порівняння прикметників.

1

Числівник

1

20

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Типи відмінювання кількісних числівників. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Особливості правопису числівників. Узгодження числівників з іменниками. Уживання числівників для позначення часу й дат

1

Займенник

1

21

Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Відмінювання займенників. Правопис неозначених і заперечних займенників.

1

22

Тестування: Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір.

1

Дієслово

3

23

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Вид дієслова (доконаний і недоконаний). Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособове дієслово. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного та наказового способів дієслів. Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.

1

24

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то.

1

25

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот.

1

26

Розвиток мовлення. Вимоги до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність). Власне висловлення

1

Прислівник

2

27

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних за творення прислівників вищого та найвищого ступенів порівняння.

1

28

Правопис прислівників на , , утворених від прикметників і дієприкметників. Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу.

1

Службові частини мови

3

29

Прийменник як службова частина мови.

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Правопис прийменників.

1

30

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) та за будовою (прості, складні, складені). Правопис сполучників. Розрізнення сполучників та інших співзвучних частин мови.

1

31

Частка як службова частина мови. Правопис часток.

1

Вигук

1

32

Вигук як частина мови. Правопис вигуків.

1

33

Розвиток мовлення. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Власне висловлення

1

34

Тестування: Морфологія.

1

5. Синтаксис. Словосполучення.

(14) 1

35

Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення.

1

Речення

1

36

Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним забарвленням (окличні й неокличні); за будовою (прості й складні); за складом граматичної основи (двоскладні й односкладні); за наявністю другорядних членів (непоширені й поширені); за наявністю необхідних членів речення (повні й неповні); за наявністю ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, звертань, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення).

1

Просте двоскладне речення

1

37

Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок між підметом і присудком. Тире між підметом і присудком.

1

Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні

1

38

Означення. Прикладка як різновид означення. Додаток. Обставина. Порівняльний зворот.

1

39

Розвиток мовлення. Зміст і будова тексту. Власне висловлення

1

Односкладні речення

1

40

Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена: односкладні речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові) та односкладні речення з головним членом у формі підмета (називні).

1

Просте ускладнене речення

1

41

Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі звертанням. Речення зі вставними словами, словосполученнями й реченнями, їхнє значення. Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, прикладки – непоширені й поширені. Відокремлені додатки, обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в ускладненому реченні.

1

Складне речення

1

42

Типи складних речень за способом зв’язку їхніх частин: сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення.

1

43

Розвиток мовлення. Поділ тексту на абзаци, мікротеми. Власне висловлення

1

Складносурядне речення

1

44

Складносурядне речення, його будова. Єднальні, протиставні й розділові сполучники в складносурядному реченні. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки в складносурядному реченні.

1

Складнопідрядне речення

1

45

Складнопідрядне речення, його будова. Головна й підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основні види підрядних частин: означальні, з’ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умови, допустові). Складнопідрядні речення з кількома підрядними, розділові знаки в них.

1

46

Розвиток мовлення. Способи зв’язку речень у тексті. Власне висловлення

1

Безсполучникове складне речення

1

47

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

1

Складне речення з різними видами

сполучникового й безсполучникового зв’язку

1

48

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку, розділові знаки в ньому.

1

Способи відтворення чужого мовлення

2

49

Пряма й непряма мова. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог.

1

50

Розділові знаки в конструкціях із прямою мовою, цитатою та діалогом.

1

6. Стилістика

1

51

Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний), їхні основні ознаки, функції.

1

52

Розвиток мовлення. Тексти різних стилів, типів, жанрів. Власне висловлення

1

53

Тестування: Синтаксис. Стилістика.

1

54

Тестування у форматі ЗНО.

1

55

Тестування у форматі ЗНО.

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!