Пошуково-дослідна робота з теми : "Можливості сучасних інформаційних технологій для розвитку учнів у початковій школі"

Опис документу:
Актуальність дослідження: Інформаційні та комунікаційні технології (далі - ІКТ) у всьому світі визнані ключовими технологіями ХХІ століття, що на найближчі десятиріччя будуть основними двигунами науково-технічного прогресу (НТП). Інформатизація освіти є частиною цього глобального процесу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Можливості сучасних інформаційних технологій для розвитку учнів у початковій школі.

Мета: дослідити можливості сучасних інформаційних технологій для розвитку учнів початкових класів, виділити найбільш перспективні сучасні напрями використання ІКТ у початковій школі.

Зміст роботи

1. Актуальність дослідження.

2. поняття і класифікація ІКТ.

3. Перспективи використання, можливості та функції ІКТ.

4. Переваги застосування сучасні ІКТ.

5. Дидактичні можливості інтернет технологій.

6. Використання Google-сервісів у навчально-виховному процесі.

7. Навчальні можливості Adobe Photoshop та Prezi

Актуальність дослідження: Інформаційні та комунікаційні технології (далі - ІКТ) у всьому світі визнані ключовими технологіями ХХІ століття, що на найближчі десятиріччя будуть основними двигунами науково-технічного прогресу (НТП). Інформатизація освіти є частиною цього глобального процесу. Я помітив проблему. Діти скаржаться на нудні уроки. І, знаєте, я їх розумію. Коли весь світ скоро накриє віртуальна реальність, у наших школах і інших навчальних закладах все залишається практично незмінним уже багато десятиліть. Так, звичайно, у школах вчителі використовують комп’ютер, проектор та інші інформаційні технології. У деяких школах учні працюють не тільки на комп’ютерах, а й на планшетних комп’ютерах та смартфонах. Проте, важливо, щоб не деякі, а усі школи у системі переходили на електронне навчання. Щоб вчителі шукали нові, сучасні форми подачі навчального матеріалу дітям.

Тому актуальною проблемою сьогодення є розроблення таких освітніх технологій, які здатні модернізувати традиційні форми навчання з метою підвищення рівня навчального процесу початкової школи. І допоможуть вчителю вирішити дану проблему сучасні ІКТ, які будуть викликати в учнів бажання вчитися, пізнавальний інтерес, сприятимуть кращому сприйманню навчального матеріалу, здійснюватимуть всебічний і різносторонній розвиток дитини.

Вивченням цієї проблеми займалися вчителі-практики, видатні педагоги Н. А. Саражинська, наукові працівники І. Шаповалова, Оксана Вашуленко, Ю.О. Жук та ін.

Актуальні питання використання ІКТ в початкових класах цікавляться вчителі-практики, видатні педагоги Н. Саражинська, Ф. Ривкінд, наукові працівники О. Вашуленко, Н. Бібік, І. Шаповалова, С. Хомич, І.В. Соколова ін.

Проблемам використання інформаційно-комунікаційних технологій у освіті присвячені праці Антоненка Л., Пучкова І. , Пономаренка Л., Павленка Л. та ін. Досліджуючи застосування комп’ютера в початкових класах, вони зазначають, що з його допомогою в програмах усе кольорове, рухливе, гарне.

Що таке інформаційно-комунікативні технології навчання?

Інформаційно-комунікаційні технології навчання – це сукупність методів і технічних засобів застосування інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів зв’язку для забезпечення ефективного процесу навчання[1].

Світова практика розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті демонструє тенденцію до зміни традиційних форм організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства.

Класифікація ІКТ. У сучасному розумінні інформаційна освітня технологія – це педагогічна технологія, яка використовує спеціальні способи, програмні та технічні засоби (кіно-, відео-, аудіозасоби, комп’ютери, телекомунікаційні мережі) для роботи з інформацією. Узагальнено, основні інформаційно-комунікативні технології, що використовуються в процесі викладання можна поділити на три категорії:

 • інтерактивні (аудіовізуальні носії);

 • комп’ютерне навчання (включаючи засоби мультимедіа);

 • засоби телекомунікації (відеоконференції, форуми тощо).

Початкова школа - це фундамент, від якості якого залежить подальше навчання дитини, і це накладає особливу відповідальність на вчителя початкової школи.    Довгий час початкова школа в системі освіти була «школою досвіду», тобто розглядалася як ступінь освіти, де учень повинен освоїти такі основні навички, як читання, письмо, рахунок для подальшої освіти. Сьогодні ж початкова школа представляється інакше. Сьогодні вона повинна стати першим досвідом дитини в освітній системі - місцем проби своїх освітніх сил. На цьому етапі важливо розвинути активність, самостійність, зберегти пізнавальну активність і створити умови для гармонійного входження дитини в освітній світ, підтримати його здоров'я та емоційне благополуччя. Саме ці якості учнів і розвиваються з впровадженням ІКТ в освітній процес [2].

Із концепції нової школи зазначено, що:

Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху Нової школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності.

Серед 10 компетенцій нової української школи важливе місце посідає і інформаційно-цифрова компетентність, яка передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо)[3].

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Які ж є перспективи для використання інформаційно-комунікаційних технологій:

 • забезпечення нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної діяльності,

 • доступ до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної і наукової інформації, висока швидкість її отримання,

 • варіативність способів аналітичного оброблення,

 • виникнення феномену "безпосереднього включення" особистості в інформаційний простір.

Сучасні ІКТ в освітньо-інформаційному середовищі навчальних закладів повинні виконувати такі функції:

- засобу навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів);

- технічного засобу автоматизації процесу навчальної діяльності дитини, що включена у пізнавальну, пошукову, дослідницьку, експериментальну роботу, який дозволяє мобільно працювати з текстом, графічним, звуковим або відеодокументом, якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися зі своїми однолітками;

- зразка сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички оволодіння ними, дає знання про їхні назви і функціональне призначення, складові елементи;

- ефективного тренажера, що розвиває пізнавальну і творчу активність особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їхній результат, перевіряти їхню правомірність тощо.

Використання комп'ютерних технологій - це не вплив моди, а необхідність, продиктована сьогоднішнім рівнем розвитку освіти.

Інформаційні технології здатні:

 • стимулювати пізнавальний інтерес дітей,

 • надати навчально-виховній роботі проблемний, творчий, дослідницький характер і розвивати самостійну діяльність школярів,

 • забезпечувати навички діяльності учня стосовно інформації, що міститься в навчальних предметах і освітніх областях, а також в навколишньому світі,

 • за допомогою реальних об'єктів (телевізор, магнітофон, комп'ютер) та інформаційних технологій (відеозапис, ЗМІ, Інтернет), формувати вміння дітей самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати і передавати її,

 • сприяти соціальній адаптації дитини до школи, впливати на її відносини з однокласниками. Оволодіння комп'ютером благотворно впливає на формування особистості дитини і надає її більш високий соціальний статус.

Інтелектуалізація, соціалізація молодших школярів у розумінні використання ІКТ, на думку І.В. Соколової, має здійснюватися у єдності процесів впровадження курсів інформатики й залучення ІКТ у вивченні інших предметів початкової школи. Інтегративний зміст навчання, встановлення сутнісних зв’язків між змістом навчальних предметів засобами ІКТ, дасть змогу виховувати компетентну особистість, що вміє діяти адекватно ситуації, брати на себе відповідальність та критично мислити. Прогресивним, дієвим інструментом реалізації завдань сучасної початкової освіти постає створене учителем інформаційно-комунікаційне середовище. Сформована готовність проектувати інформаційно-комунікаційне середовище допоможе майбутньому учителю початкової школи реалізувати сучасні освітні тенденції, бути діяльним, орієнтовуватись на особистість кожного учня, формувати ключові компетентності школярів.

Враховуючи особливості психічних процесів дітей, керуючи різними

цифровими навчальними ресурсами, учитель отримує засоби для забезпечення високої вмотивованості до навчання, створення ситуації успіху для кожного учня, переживання радощів пізнання і перетворення навчання на цікавий, захоплюючий процес. На усіх уроках можна організувати дослідницьку роботу, раціонально розподілити час, скерувати індивідуальну діяльність учнів на пошук, аналіз, відбір необхідної інформації для подальшого практичного використання, оцінку надійності різних інформаційних

джерел. За результатами знайденої інформації діти можуть інтерпретувати

матеріал, створювати власні інформаційні продукти, такі як: презентації,

відеоролики, анімації, зображення, ігри, моделі тощо. Далі ділитися ними в

мережі, обговорювати, сперечатися, дискутувати, відстоювати свою пози-

цію. Використання засобів ІКТ дає змогу уникнути непотрібного заучу-

вання, перевантаження пам’яті дітей різними фактами, натомість, розши-

рює можливості для розвитку навичок критичного мислення, пошуку шля-

хів вирішення конкретної проблеми, створює ситуації для розвитку творчих здібностей та творчого потенціалу учнів[4].

Використання сучасних ІКТ у роботі педагога дає можливість:

 • самоосвіти педагога, підвищення його професійного рівня;

 • навчатися і здобувати знання, вміння та якості, необхідні сучасній людині;

 • отримувати найсучаснішу інформацію по темі, оновлювати навчальний та дидактичний матеріал;

 • мати доступ до методичної бази розробок;

 • спілкуватися з колегами на різних форумах;

 • отримувати кваліфіковані консультації та поради експертів;

 • публікувати свої матеріали;

 • брати участь в обговоренні опублікованих матеріалі в;

 • брати участь в професійних конкурсах, вебінарах;

 • обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн.

Для вчителя початкових класів застосування комп’ютера – це багатоцільове вирішення проблеми уроку:

- підвищення якості навчальних досягнень учнів;

- вдосконалення методики викладання навчальних предметів;

- надання можливості збільшити обсяг інформації;

- розвиток пізнавальної активності учнів;

- індивідуалізація та диференціація навчання;

- урізноманітнення форм роботи;

- підвищення мотивації учнів та зацікавленості матеріалом, що вивчається;

- розвиток самостійності та логічності мислення; контроль знань, умінь і навичок.

Для ефективного впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес від учнів, як і від педагога вимагається володіння комп'ютерною грамотністю, яка передбачає:

 • - вміння писати та редагувати інформацію (текстову, графічну),

 • - користуватися комп'ютерною телекомунікаційною технологією,

 • - користуватися базами даних,

 • - роздруковувати інформацію на принтері;

 • - вміння скласти та надіслати лист через мережу Інтернет;

- вміння «перекачати» інформацію з мережі на жорсткий або гнучкий диск і навпаки, з жорсткого або гнучкого диска - в мережу;

працювати в системах DOС і WINDOWS, користуючись редакторами WORD різної модифікації;

входити в електронні конференції, розміщувати там власну інформацію і читати, «перекачувати» наявну в різних конференціях інформацію[5].

Сучасними світовими тенденціями розвитку інформатизації освіти є:

 • створення єдиного освітнього простору;

 • активне запровадження нових засобів та методів навчання, що орієнтовані на використання інформаційних технологій;

 • синтез засобів та методів традиційного та комп’ютерного навчання;

 • створення системи випереджаючої освіти.

 • виникнення нового напрямку діяльності викладача – розробка інформаційних технологій навчання та програмно-методичних комплексів; зміна змісту діяльності викладача: з «репродуктора» знань до розробника нової технології (що з одного боку, підвищує його творчу активність, а з іншого – потребує високого рівня технологічної та методичної підготовки).

 • формування системи безперервного навчання як універсальної форми діяльності, що спрямована на постійний розвиток особистості протягом всього життя[6].

Інформатизація освіти вимагає впровадження у вищу освіту інноваційних за змістом методів, засобів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців нової формації, створення потужної інформаційної інфраструктури у вищих навчальних закладах з розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним середовищем, впровадження Інтернет–технологій, електронного навчання, комунікаційних мереж (глобальних, національних, локальних).

Основні переваги застосування сучасних ІКТ.

Переваги використання ІКТ можна звести до двох груп: технічні і дидактичні.

Технічними перевагами є швидкість, маневреність, оперативність, можливість перегляду і прослуховування фрагментів і інші мультимедійні функції.

Дидактичні переваги інтерактивних занять - створення ефекту присутності ("Я це бачив!"),

відчуття автентичності, реальності подій, інтерес, бажання дізнатися і побачити більше.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій не зводиться до простої заміни "паперових" носіїв інформації електронними. Інформаційно-комунікаційні технології дають можливість поєднувати процеси вивчення, закріплення і контролю засвоєння навчального матеріалу, які за традиційного навчання частіше всього є розірваними. Інформаційні технології дають можливість у більшій мірі індивідуалізувати процес навчання, зменшуючи фронтальні види робіт і збільшуючи частку індивідуально-групових форм і методів навчання, дають змогу учням розвивати та пізнавати свої духовні, творчі, освітні, комунікативні можливості учнів. Також інформаційні технології сприяють підвищенню мотивації до навчання, розвитку креативного мислення, дозволяють економити навчальний час; інтерактивність і мультимедійна наочність сприяє кращому представленню, і, відповідно, кращому засвоєнню інформації.

Важливо, що разом з тим, інформаційно-комунікаційні технології не витісняють традиційні методи і прийоми, вони дозволяють наблизити методику навчання до вимог сьогодення. З цією метою здійснюється розширення використання в освітній галузі нових інформаційних освітніх технологій, які базуються на сучасній комп’ютерній базі, нових інтерактивних методах: комп’ютерні навчальні програми, технічні засоби навчання на базі аудіо-відеотехніки, дистанційні засоби навчання, телеконференції тощо.

Сьогодні найбільше розповсюдження отримали комп’ютерні навчальні програми, зокрема, комп’ютерні підручники, діагностично-тестові системи, лабораторні комплекси, експертні системи, бази даних, консультаційно-інформаційні системи, прикладні програми, які забезпечують обробку інформації.

Виходячи з цього, можна визначити дві групи тенденцій: сформовані сучасні та перспективні, тобто які на сьогодні лише формуються - тенденції майбутнього. Розвиток і відкриття нових ІКТ є в освіті є запорукою становлення учня як особистості із сформованим критичним, алгоритмічним мислення, вмінням легко знаходити інформацію з різних джерел, опрацьовувати, зберігати, та редагувати її.

Дидактичні можливості інтернет технологій

Інформатизація освіти сприяє зародженню новим інтернет-технологіям в освіті. Так інтернет-технології є беззаперечно корисними та зручними у своєму використанні, адже вони не потребують від користувача власного завантаження на персональний комп'ютер, достатнього всього вихід до мережі інтернет.

Інтернет-техноглогії є дуже різноманітними за своїми функціями.

Наприклад, LearningApps.org - онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для використанням і на уроках, і позаурочний час, і для малечі, і для старшокласників.

Сервіс Learningapps є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах різних типів. Конструктор Learningapps призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу.

Використовуючи даний сервсіс, вчитель має змогу створити різноманітні завдання подаючи їх у різних формах: вікторин, ігрових завдань на знаходження пар, класифікацію, простого упорядкування, заповнення пропусків, кросвордів і пазлів. доповнення слів і т.д.

Я використовував сервіс LearningApps на практиці з учнями 4 класу на практиці, безпосередньо на уроці. Учням дуже сподобалося працювати з ним, а саме через його ефекту новизни, нової, незвичайної форми навчання для учнів.

Quizizz

Quizizz представляє собою інтернет-інструмент оцінювання учнів. Це цікавий сервіс для створення вікторин та флеш-карток. І що є значущим для багатьох педагогів - він має мільтимовний інтерфейс, в тому числі український та російський. Дуже зручний та простий у використанні, безкоштовний, учні можуть користуватись сервісом як в класі, так і вдома, необовязково їм заводити аккаут та реєструватись для того, щоб пройти вікторину.

Зокрема, вчителям можна знайти вікторину, створену іншим викладачем та скористуватись нею. Учні грають разом, або окремо, вікторину можна пройти у вигляді гри, тобто маємо елементи гейміфікаціїї у навчанні, учні обирають аватари, які їм подобаються, у вікторині присутні меми, таблиця лідеров. Вікторина може містити до 4-х варіантів відповідей на запитання. В питання можна додавати рисунки. Ось так виглядає сервіс, коли ви вже вибрали «створити вікторину». Слід зазначити, що Quizizz має і характер змагання. Бо чим швидше учень відповість на запитання, тим більше зарахують йому балів у загальну таблицю досягнень гравців. наявне і табло лідерів та, учнів які набирають найменшу кількість балів.

Я проводив вікторину розроблену у сервісі Quizizz в 4 класі і виходячи з власного досвіду, усвідомив усі моменти та специфіку використання сервісу на практиці: необхідно заздалегідь (один або навіть і декілька днів) готувати учнів до роботи з Quizizz. Підготовка буде заключатися в наступному: виявити точну кількість учнів, які мають смартони, а також вихід до мережі інтернету. Також, необхідно чітко записати на дошці усі етапи, кроки до підключення гри дітьми та її проходження, а особливо, якщо учні ніколи не працювали з даним сервісом. Необхідно виділити необхідну кількість часу організаційні питання та на виконання роботи учнями (не менше 20-25хв).

Використання Google-сервісів у навчально-виховному процесі

Сучасна освіта грунтується на формування особистості з високим рівнем інформаційної компетентності, вмінню співпрацювати у інформаційному середовищі з різними категоріями людей. Стрімкий розвиток Інтернет технологій створює необхідне підґрунтя до появи нових навчальний сервісів. Зокрема, потужними можна назвати і сервіси від Google.

Вони мають низку переваг у використанні:

 • є безкоштовними;

 • дають змогу користувачам спільно навчатися у мережі Інтернет;

 • містять середовище, на якому можливо розміщувати різноманітну інформацію;

 • можуть надавати доступ до багатьох типів файлів з різноманітною інформацією і т.д.

Розглянемо найактуальніші Google-сервіси, які мають великі можливості ефективного застосування їх у навчально-виховному процесі учнів.

ClassRoom

ClassRoom є безкоштовним сервісом від Google, який має необхідний функціонал для комунікацій з учнями, для постановки завдань і їх виконання. Інтерфейс сервісу є досить простим, щодозволяє вчителеві, учням та батькам швидко розібратися з усіма подробицями і успішно розпочати роботу. Цей сервіс активно використовується навчальними закладами Сполучених Штатів Америки та інших країн.

Тобто, за допомогою даного сервісу, вчитель створює клас, до якого приєднуються учні, які мають змогу вивчати різні теми уроків, та виконувати безліч завдань. поставлених вчителем.

Google ClassRoom є відмінним сервісом, для розвитку творчих здібностей та вмінь і навичок учнів працювати в одній команді, створювати спільні продукти творчої діяльності.

Сервіс надає платформу для проектної роботи (літературний портрет, віртуальна екскурсія, мовознавче дослідження), тобто самостійної роботи учнів над конкретним завданням, що завершується створенням творчого продукту. Командна робота над проектами сприяє комунікації, взаємодії учнів у групі, згуртуванню колективу, а також ефективному плануванню часових ресурсів.

Є ідеальним сервісом для організації та запровадження дистанційного навчання школі.

Таким чином, сервіс дає можливість індивідуалізувати навчальний процес, спрощуючи роботу, разом з тим збільшуючи кількість індивідуально-групових методів і форм навчання. Також використання Classroom сприяє підвищенню мотивації до навчання, дозволяє економити час підготовки до навчання; наочність і інтерактивність інформації при подібній організації сприяє кращому засвоєнню інформації.

Google Диск

Диск - хмарне сховище даних, яке дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарах та ділитися ними з іншими користувачами хмар в інтернеті. Можливо надавати доступ до файлів або цілих тек окремим людям або групам. Можна писати відповідати на комері до файлів, щоб дізнатися про думку інших або ділитися своїми ідеями. Таким чином, вчитель може розміщувати дидактичні матеріали на диску, надавати доступ групі учням. а учні мають змогу переглядати матеріали надані вчителем. отримувати інформацію та виконувати поставленні завдання. Використання Google ДИСКА сприяє ефективній взаємодії учасників освітнього процесу, надає можливість до дистанційного навчання та привчає учнів до цифрового стилю роботи[7].

Також цікавими у використанні є такі сервіси, як Google Slides, Google Drawings та інші.

Prezi

Як ми ми знаємо, презентації у навчально-виховному процесі учнів присутні на багатьох уроках. Вони дають змогу підвищувати пізнавальну активність учнів, підвищувати пізнавальний інтерес до вивчення тем предметів шляхом демонтрації слайдів презентації з цікавим та яскравим матеріалом різниих типів.

Чому саме Prezi?

Загалом, Prezi – це засіб створення презентацій, якому дуже добре реалізований механізм зумінгу, тобто зміни масштабу зображення в процесі перегляду. Це дає змогу створювати презентації нового виду з нелінійною , ієрархічною структурою. Сервіс унікальний завдяки тому, що презентацію можна згорнути в одну картинку, і навпаки, кожен елемент презентації може бути збільшений для більш детального вивчення та залучення уваги учнів.

Презентації, створенні за допомогою сервісу Prezi зацікавлюють учнів до вивчення нового матеріалу, бо мають велику бібліотеку шаблонів, якісні шрифти, динаміку, змішування та візуальні об’єкти; вставки зображення, відео. Отже, даний сервіс має низку переваг для успішного його використання вчителем на уроці.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop є чудовою програмою для розвитку творчих здібностей учнів.

Adobe Photoshop— потужний графічний редактор, розроблений і поширюваний фірмою Adobe Systems. Цей продукт є лідером ринку в області комерційних засобів редагування растрових зображень, і найвідомішим продуктом фірми Adobe. Часто цю програму називають просто Photoshop (Фотошоп).

Серед можливостей Adobe Photoshop можна виділити наступні:

 • висока якість обробки графічних зображень;

 • зручність і простота в експлуатації, а це є гарним моментом для використання даної програми молодшими школярами;

 • великі можливості, які дозволяють виконувати будь-які операції створення і обробки зображень;

 • широкі можливості автоматизації обробки растрових зображень, які базуються на використанні сценаріїв;

 • сучасний механізм роботи з кольоровими профілями, які допускають їх втілення в файли зображень з метою автоматичної корекції кольорових параметрів при виводі на друк для різних пристроїв;

 • великий набір команд фільтрації, за допомогою яких можна створювати найрізноманітніші художні ефекти.

Отже, фотошоп є програмою для розвитку творчості учнів, під час виконання учнями певних поставлених учителем завдань.

Практична частина

У практичній частині ми зробили аналіз існуючих навчальних програм та ігор для дітей розроблені для операційної системи Android.

Проаналізували навчальні програми та ігри з таких предметів: математика, українська мова та англійська мова.

Аналізували за такими критеріями:

 • зміст, структура програми;

 • доступність та зрозумілість для дитини;

 • інтерфейс програми;

 • дидактична цінність змісту програми;

 • плюси та недоліки;

 • відповідність вимогам Держстандарту;

 • тип та наявність реклами(як реклама відволікає дитину від навчального процесу).

1) Назва програми: «Математика для дітей»

Розробник: Intellijoy Educational Games for Kids

Клас:1

Зміст та структура програми.

Програма складається з шести блоків, які мають такі назви:


- «Порахуй квіти»;

- «Вибери найбільше число»;

- «Вибери найменше число»;

- «Розв'яжи приклад»;

- «Розв'яжи приклад»;

- «Знайди пару».

Під час проходження усіх завдань у блоках, словесно хвалять дитину, при правильному виконанні завдання. Наприклад, молодець, чудово, відмінно і т.д. А при неправильно вирішенні прикладу, завдання говорять – «Не правильно!», «Не вірно!»

Доступність та зрозумілість для дитини.

Усі завдання у блоках є доступними та абсолютно зрозумілими для дитини. При роботі із програмою не мають виникнути проблеми у дитини , пов’язані з орієнтуванням дитини у програмному засобі.

Інтерфейс програми.

Інтерфейс програми є різнокольоровим.

Наявний загальний фон у програмі, а також фон у кожному з блоків.

Гарні та цікаві малюнки сприяють підвищенню інтересу дитини для роботи з програмою.

У кожному вікні наявна кнопка «Додому», тому дитина з легкістю зможе повернутися у головне меню програми.

Дидактична цінність змісту програми.

Дана програма призначена для старших дошкільників та учнів першого класу.

У формі гри, діти пізнаватимуть початкові уявлення про предмет «Математика», вчитимуться рахувати кількість предметів, розв'язувати прості приклади та порівнювати числа. Наявне співвідношення кількості елементів множини певному числу.

Плюси.

 • Зрозумілий та яскравий інтерфейс;

 • Дотримана правильна методика запису прикладів.

Недоліки.

На мою думку, доцільно було б дотримуватися принципу наростання складності при розв'язанні прикладів, якого у програмі не прослідковується.

 • Відповідність вимогам Держстандарту.

Програма відповідає таким вимогам:

- Очевидність. Тобто, результати дій. вибір користувача завжди повідомляються у словесній формі.

- Слухняність. Система завжди знаходитися під керуванням користувача.

- Зрозумілість. Система не ускладнює роботу користувачу необхідністю вибору з декількох кнопок.

- Простота. Тобто, система звела до мінімуму введення з клавіатури команд, які необхідні для досягнення визначеної мети (тобто рішення стандартних або простих задач досягається натисканням декількох ключових клавіш).

- Стійкість. Система виявляє і коректує помилки введення, які людині здаються очевидними.

- Узгодженість. З погляду користувача система діє зрозуміло і послідовно (логічно). Повідомлення про помилки старанно спроектовані для того, щоб відповідати уявленням користувача про спосіб дії системи.

 • Тип та наявність реклами.

Реклама відсутня.

2) Серія ігор «Уроки української мови»

Назва програми: «Уроки української мови»

Розробник: «UKROP INC»

Клас:1

Зміст та структура програм.

У серію ігор «Уроки української мови» входить декілька програм, які мають свою одну тему. Тобто, одна програма включає у себе у одну певну тему, яку вивчають діти.

Перелік тем: Транспорт. Обличчя. Зоопарк. Кольори. Сім'я. Столиці країн. Іграшки.

Усі програми мають однаковий зміст завдань та сутність їх проходження. Програма налічує 6 блоків-завдань. Як приклад, візьмемо програму Уроки української мови.Сім'я», для аналізу завдань програм.

Завдання:

- Знайди, де чия тінь;

- Знайди пару однакових картинок;

- Розташуй предмет на вказаному місці;

- З'єднай предмети у правильному співвідношенні;

- Розклади загублені літери у правильній послідовності;

- Склади з літер речення..

Доступність та зрозумілість для дитини

Програма абсолютно доступна для дитини. Для зрозумілості виконання завдань, у програмі є герой - дівчинка, яка оголошує зміст завдання, при необхідності допомагає та мотивує дитину до роботи. Тобто, дівчинка виступає у ролі провідника, помічника користувачеві.

Інтерфейс програми

Інтерфейс програми багатий на різноманітні кольори, є головне меню з цікавим сюжетним малюнком. У програмі використанні динамічні ефекти при переході до завдань.

У блоках-завданнях присутні кнопки «до головного меню», «вимкнення звуку» та «повторення умови завдання». Це полегшує роботу дитини у ході виконання завдань.

Дидактична цінність змісту програм

Програми збагачують словниковий запас дітей з вибраних тем, розвивають фонематичний слух, навчають складати речення.

Плюси

- Наявність дівчинки-помічниці;

- Використані динамічні ефекти та музичний супровід;

- Використані сюжетно-тематичні малюнки.

Недоліки

У програмі «Уроки української мови. Сім'я» у завданні «Склади речення» неправильно вказано займенник «мого». Неправильно: Я люблю «мого» тата. А правильно: Я люблю «свого» тата.

 • Відповідність вимогам Держстандарту.

- Очевидність. Тобто, результати дій. вибір користувача завжди повідомляються у словесній формі.

- Слухняність. Система завжди знаходитися під керуванням користувача.

- Зрозумілість. Система не ускладнює роботу користувачу необхідністю вибору з декількох кнопок.

- Простота. Тобто, система звела до мінімуму введення з клавіатури команд, які необхідні для досягнення визначеної мети (тобто рішення стандартних або простих задач досягається натисканням декількох ключових клавіш).

- Стійкість. Система виявляє і коректує помилки введення, які людині здаються очевидними.

- Керованість. При роботі з системою користувач має можливість визначити своє місце на шляху до досягнення навчальної мети.

- Узгодженість. З погляду користувача система діє зрозуміло і послідовно (логічно). Повідомлення про помилки старанно спроектовані для того, щоб відповідати уявленням користувача про спосіб дії системи.

 • Тип та наявність реклами.

Реклама відсутня.

3) Назва програми: «English learning for kids»

 • Зміст, структура програми.

Програма складається з семи великих блоків-тем:

- вивчення назв геометричних фігур;

- вивчення назв речей;

- вивчення назв тварин;

- вивчення назв фруктів та овочів;

- вивчення назв цифр;

- вивчення назв літер англійського алфавіту;

- вивчення назв кольорів.

У кожному блоці міститься 4 підтеми:

- «Learn» - вивчення лексичного матеріалу даної підтеми.

- «Color» - у якій намальовані предмети з теми чорно-білим кольором, під словом міститься палітра кольорів. Натискаючи на будь-який колір, то називається предмет англійською мовою.

- «Puzzle» -де необхідно скласти пазли вивчених предметів з даної підтеми, натискаючи на який, оголошується назва предмета.

- «Play» - де ставиться питання і декілька варіантів відповідей.

 • Доступність та зрозумілість для дитини.

Програма повністю побудована на англійській мові, проте своєю зрозумілою та доступною структурою не ставить дитину у проблемну ситуацію при роботі з програмою. Має чітку, логічну структуру.

 • Інтерфейс програми.

Програма має легкий та багатокольоровий інтерфейс. Наявна милозвучна, спокійна музика. Містить у вікнах кнопки «Назад», та «Головне меню».

 • Дидактична цінність змісту програми.

Програма є корисною для дітей усіх початкових класів , бо включає у себе важливі теми англійської мови, які вивчаються у школі. Кожні види завдань з тем тісно пов’язані між собою та доповнюють один одного у результаті чого діти добре оволодівають лексичним матеріалом з тем.

Корисно!

Можна завдати учням таке домашнє завдання, як попрацювати з даною програмою. Наприклад, програма складається з семи блоків-тем, тому можна при перевірці домашнього завдання об’єднати учнів класу у сім команді, закріпити за командою певну тему і дати можливість командам продемонструвати отримані знання вдома, працюючи за цією програмою.

 • Наявність реклами.

Реклама повністю відсутня.

 • Плюси.

- Яскравий інтерфейс;

- Проста, логічна структура;

- Багато різноманітних, взаємопов’язаних завдань;

- Відсутність реклами.

Недоліки.

На мою думку, їх немає.

 • Відповідність вимогам Держстандарту.

- Очевидність. Тобто, результати дій. вибір користувача завжди повідомляються у звуковій формі.

- Слухняність. Система завжди знаходитися під керуванням користувача.

- Зрозумілість. Система не ускладнює роботу користувачу необхідністю вибору з декількох кнопок.

- Простота. Тобто, система звела до мінімуму введення з клавіатури команд, які необхідні для досягнення визначеної мети (тобто рішення стандартних або простих задач досягається натисканням декількох ключових клавіш).

- Стійкість. Система виявляє і коректує помилки введення, які людині здаються очевидними.

- Узгодженість. З погляду користувача система діє зрозуміло і послідовно (логічно). Повідомлення про помилки старанно спроектовані для того, щоб відповідати уявленням користувача про спосіб дії системи.

4) Назва програми: English For Kids.

 • Зміст, структура програми.

Програма складається з 16 тем: Animals. Numbers. Fruits. Colors. Vegetables. Transports. Countries. Occupation. School objects. Verbs. Sports. Instrumentws. Clothes. Foods. Kitchen. Bathroom.

Кожна тема має однаковий принцип вивчення. Обираючи будь-яку тему для вивчення, відкривається віконце з розділами теми: «Learning», де учні вивчають лексичний матеріал з теми.

«Game - де висвітлений певний об’єкт з теми, до якого ставиться питання «What is this і варіанти відповідей до нього. Дитина має обрати правильний варіант відповіді;

«Game2» - у якій ставиться питання «Which picture is the GRAPEFRUIT?». Знизу малюнка прикріплюються малюнки-об'єкти. Дитина має обрати правильний, тим самим відповісти на питання у грі.

У кожній грі по 10 запитань такого вигляду:

При вивченні лексичного матеріалу, якщо натиснути на об'єкт вивчення, то повторюватиметься його назва.

Доступність та зрозумілість для дитини.

Програма за своєю побудовою є дуже простою, доступною та зрозумілою для дитини. У ній дуже легко орієнтуватися. Усі теми детально виділяються контуром, завдяки чим структура є більш чіткою та виразною.

Інтерфейс програми.

У програмі не використали дуже багато кольорів.

Програма має зручну структуру для дитини. Немає нічого зайвого.

Після проходження гри, вискакує віконце, на якому містяться кнопки, завдяки яким дитина може перейти до наступної категорії, або обрати іншу гру. Наявна кнопка виходу з гри, та повернення до головного меню.

Дидактична цінність змісту програми.

Програма є дуже корисною, має велике навчальне та розвивальне значення для дитини. Також можна сказати, що програма є універсальною. Бо містить багато тем, які вивчають учні як початкової школи, так і середньої.

Плюси.

- проста та чітка структура;

- легкий інтерфейс;

- зручна у користуванні;

- є універсальною;

- наявні аудіо-ефекти (оплески при обранні правильної відповіді, сигнал, при неправильній відповіді на питання)

Недоліки.

Наявна реклама.

 • Відповідність вимогам Держстандарту

- Очевидність. Тобто, результати дій. вибір користувача завжди повідомляються у динамічній формі.

- Слухняність. Система завжди знаходитися під керуванням користувача.

- Зрозумілість. Система не ускладнює роботу користувачу необхідністю вибору з декількох кнопок.

- Простота. Тобто, система звела до мінімуму введення з клавіатури команд, які необхідні для досягнення визначеної мети (тобто рішення стандартних або простих задач досягається натисканням декількох ключових клавіш).

- Стійкість. Система виявляє і коректує помилки введення, які людині здаються очевидними.

- Керованість. При роботі з системою користувач має можливість визначити своє місце на шляху до досягнення навчальної мети.

- Узгодженість. З погляду користувача система діє зрозуміло і послідовно (логічно). Повідомлення про помилки старанно спроектовані для того, щоб відповідати уявленням користувача про спосіб дії системи.

 • Тип та наявність реклами.

Реклама від Google. Через її присутність дитина може частково відволікатися від навчального процесу.

5) Назва програми: Вчимо слова, картки для дітей.

 • Зміст, структура програми.

Програма складається з шести блоків-тем:

- Все живе;

- У домі;

- Все смачне;

- Речі;

- Техніка;

- Все разом.

Побудована вона за таким принципом роботи.

Обираючи будь-яку тему, на екрані смартфону з’являється малюнок (предмет) і напис назви предмету. Одночасно іде озвучування назви предмету. Якщо натиснуть на предмет, то назва предмету озвучиться знову.

 • Доступність та зрозумілість для дитини.

Програма має чітку, легку для дитини структуру.

 • Інтерфейс програми.

Програма має цікавий інтерфейс у вигляді космосу. Наявний синій фон, у вигляді зоряного неба. Блоки обведені рамочкою ілюмінатора. Використано динамічні ефекти: блоки-теми рухаються вгору-вниз. Якщо вийти до головного меню, то грає музика.

 • Дидактична цінність змісту програми.

Програма збагачує словниковий запас дитини. Дитина вивчає назви предметів українською мовою. Вона добре підходить як дошкільникам, так і учням початкової школи.

 • Плюси.

- Збагачує словниковий запас дитини, вчить вимовляти слова українською мовою.

- Дібрані доцільні малюнки до предметів вивчення.

- Відсутність реклами.

Недоліки.

- Неправильно використанні слова «Поїзд», «Кот». Правильно «Потяг», «Кіт».

 • Відповідність вимогам Держстандарту.

- Слухняність. Система завжди знаходитися під керуванням користувача.

- Зрозумілість. Система не ускладнює роботу користувачу необхідністю вибору з декількох кнопок.

- Простота. Тобто, система звела до мінімуму введення з клавіатури команд, які необхідні для досягнення визначеної мети (тобто рішення стандартних або простих задач досягається натисканням декількох ключових клавіш).

- Узгодженість. З погляду користувача система діє зрозуміло і послідовно (логічно). Повідомлення про помилки старанно спроектовані для того, щоб відповідати уявленням користувача про спосіб дії системи.

 • Тип та наявність реклами.

Реклама відсутня.

6) Назва програми: «Математика для дітей»

 • Зміст, структура програми.

Після запуску програми відкривається віконце, у я кому пропонується вибрати рівень навчання: наввчальний(найлегший), середній, просунутий иа екперт. У кожному рівні учні розв'язують приклади на додавання, віднімання, множення та ділення.

На кожну дію пропонують отримати 7 зірочок. Щоб отримати одну зірочку, дитина має правильно вирішити 5 прикладів. За таким же прикладом дитина розв'язує приклади на усі інші дії додавання.

Програма дає дитині можливість у налаштуваннях змінити рівень складності, кількість правильних віідповідей для отримання зірочки та кількість цифр у прикладі.

Для зручності наявна кнопки «Стерти цифру у розв'язанні» при розв'язання прикладу.

 • Доступність та зрозумілість для дитини.

Програма організована для легкого навчання маленьким користувачам. Є одне зрозуміле головне меню, у якому дитина не розгубиться.

 • Інтерфейс програми.

Головне вікно виступає у вигляді дошки, а цифри ніби накреслені крейдою.

При отриманні зірочки лунає коротка музика, оповіщуючи про її отримання.

Дидактична цінність змісту програми.

Програма має високу дидактичну цінність. Використовуючи її, діти розвивають навички розв’язувати приклади на чотири дії, а також декілька дій одночасно.

 • Плюси.

- У програмі дитина має широкий вибір, тобто приклади за складністю їй вирішувати на які дії, вибирати кількість цифр у прикладі.

- Легкий інтерфейс.

 • Недоліки.

На мою думку, недоліків немає.

 • Тип та наявність реклами.

Реклама відсутня.

 • Відповідність вимогам Держстандарту.

- Очевидність. Тобто, результати дій. вибір користувача завжди повідомляються у словесній формі.

- Слухняність. Система завжди знаходитися під керуванням користувача.

- Зрозумілість. Система не ускладнює роботу користувачу необхідністю вибору з декількох кнопок.

- Простота. Тобто, система звела до мінімуму введення з клавіатури команд, які необхідні для досягнення визначеної мети (тобто рішення стандартних або простих задач досягається натисканням декількох ключових клавіш).

- Стійкість. Система виявляє і коректує помилки введення, які людині здаються очевидними.

- Керованість. При роботі з системою користувач має можливість визначити своє місце на шляху до досягнення навчальної мети.

- Узгодженість. З погляду користувача система діє зрозуміло і послідовно (логічно). Повідомлення про помилки старанно спроектовані для того, щоб відповідати уявленням користувача про спосіб дії системи.

Отже, ми проаналізували багато наявних програм у PlayMarket, які несуть навчально-розвиваючу мету для учнів початкової школи, а також і дошкільних навчальних закладів. Вважаємо, що дані програмні засоби мають великі перспективи стосовно використання їх на уроках у навчальних закладах. Тому радимо вчителям, використовувати типові програмні засоби на власних уроках, експериментувати у введенні на певних етапах уроку нових програмних засобів з метою урізноманітнення етапів уроків та занять, робити їх найбільш сучасними, продуктивними та цікавими для учнів.

ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ

З появою інформаційного суспільства у сфері освіти відбувається інтенсивне насичення інформаційними продуктами й технологіями. Цей процес отримав назву “інформатизація освіти” – створення інформаційно-комунікаційного середовища засобами масової комунікації, комп’ютерних мереж, що повинні ґрунтуватися на інформаційно-комунікаційних, інформаційно-освітніх технологіях, принципах інтеграції, гуманізації тощо. Зазнає суттєвих змін організація навчального процесу. Розширюються можливості вдосконалення методики викладання навчальних предметів початкової школи.

Уроки з використанням ІКТ не тільки розширюють і закріплюють отримані знання, а й значною мірою підвищують творчий і інтелектуальний потенціал учнів. Оскільки фантазія і бажання проявити себе у молодшого школяра великі, то за допомогою інформаційних технологій учні мають можливість висловлювати власні думки. Використання інформаційних технологій на уроках у початковій школі дає можливість проявити себе кожному з учнів, при цьому форми роботи вибирає для себе сам учень. Учні мають міцні, глибокі знання з предметів, у них сформовані стійкі пізнавальні інтереси, розвинене вміння самостійно застосовувати отримані знання на практиці.

Педагог у даний час вчиться користуватися комп'ютерною технікою, оволодіває інформаційними технологіями та вправно застосовує отримані знання і навички для вдосконалення методики уроку. Для вчителя комп'ютер – це вже не розкіш, це необхідність.

Інформаційні технології навчання надають і потужні й універсальні засоби отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації, полегшують виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, пов'язаних із дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей, розкривають широкі можливості щодо істотного зменшення навантаження під час навчально-пізнавальної діяльності

Для ефективного використання комп'ютерної підтримки навчальних предметів у початковій школі я використовую систему ігор, ілюструю уроки яскравими прикладами, враховуючи при цьому вікові, індивідуальні особливості кожного учня та не забуваючи про досягнення навчальної мети.

На нашу думку, вчителю необхідно частіше використовувати інноваційні електронні форми навчання, такі як learningApps та Quizizz та інші. Вони розвивають учнівський пізнавальний інтерес. бажання навчатися та перевіряти якість власних знань, умінь та навичок, сприяють «усуванню» традиційних, узвичаєних форм роботи, проводити урок у більші мірі в ігровій формі, сприяють позитивному настрою та атмосфері на уроці.

Нами проаналізовані педагогічні програмні засоби, які є у вільному доступі у PlayMarket для учнів початкової школи. Проведене співставлення дидактичних можливостей програмних продуктів з вимогами діючого стандарту початкової загальної середньої освіти. Підготовлені рекомендації для учителів початкової школи щодо доцільності використання проаналізованих педагогічних програмних засобів.

У сфері освіти відбувається інтенсивне насичення інформаційними продуктами й технологіями. Кількість програмних продуктів постійно зростає. На жаль, наш аналіз свідчить, що якісних безкоштовних педагогічних програмних засобів поки що дуже мало і потрібно направити зусилля для їх розроблення, залучивши вчителів до цієї роботи.

Безперечно, на уроці з використанням ІКТ в учнів розвивається пізнавальна активність, логічне мислення, увага і пам'ять, вони стають більш активними. Проведення уроків з використанням інформаційно-комунікативних технологій в початковій школі – справа важлива і необхідна, і є одним із невідкладних завдань сучасної школи та кожного вчителя зокрема. Адже, головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, яке здатне мислити, навчатися впродовж всього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

Список використаних джерел

1. goo.gl/pz7jb2

2. Стаття «З досвіду роботи вчителів початкових класів КЗ «Верхньодніпровська СШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов» з теми: «Використання ІКТ в початкових класах»

3. МОН. Проект для обговорення «Нова школа . Простір освітніх можливостей».

4. Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цьому навчати / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська. – Х. : “Основа”, 2007. – 108.

5. goo.gl/FZshnz

6. КНЕУ, стаття «Дослідження світових тенденцій розвитку інформатизації освіти».

7. Навчальний посібник «Використання сервісів Google та хмарних технологій в навчальному процесі» Автор: Виноходов Андрій Анатолійович

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.