Посібник "Іменник як частина мови"

Опис документу:
У посібнику стисло подається методика вивчення теми «Іменник як частина мови» за укрупненими дидактичними одиницями – блоками з використанням тестової комп’ютерної перевірки знань учнів 6-го класу. Посібник складається з таких розділів: слово про технологію уроків з української мови за вищезгаданою методичною системою, тести для комп’ютерного тестування, орієнтовні розробки уроку повторення, узагальнення та систематизації вивченого й уроку перевірки знань та навичок учнів. Призначений для вчител

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗМІСТ

Вступ……………………………………….…………………….4

 1. Укрупнені дидактичні одиниці з теми «Іменник»..………………………………………………….7

 2. Тести до укрупнених дидактичних одиниць……………………………………………………..9

  1. Тест №1…………………………..……………………….9

  2. Тест №2…………………………………………………..12

  3. Тест №3………………………….……………………….15

  4. Тест №4…………………………………………………..18

  5. Тест №5…………………………………………………..21

 3. Розробки уроків………………………………………….24

  1. Урок повторення, узагальнення і систематизації вивченого………………………………………………...24

  2. Урок перевірки знань та навичок учнів.……………….34

ВИСНОВКИ……………………………………………………….37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ……38

ВСТУП

Сучасний урок — це досконала технологія: темп, економія часу, особлива організація кожної його частини, самоосвіта учнів, доцільний та ефективний добір дидактичного матеріалу тощо.

Крім цього, сучасний урок має відзначатися багатоваріантністю форм праці і методів її організації, прийомів реалізації його мети, що дасть широкі можливості для здійснення індивідуального підходу в навчанні та вихованні.

Усе це вимагає під учителя удосконалення своїх знань, педагогічної майстерності. Саме на це розраховане (як один із засобів інтенсифікації навчання) викладання та засвоєння навчального матеріалу укрупненими дидактичними одиницями (структурами) за допомогою знаково-символічних засобів навчання.

Укрупнення як спосіб структурування й аналізу навчального матеріалу, який підлягає засвоєнню й упорядкуванню у відповідності з діяльністю вчителя й учнів, спрямоване на одержання школярами найкращих результатів у навчанні.

У самому визначенні «навчальний матеріал» закладена ідея організації його елементів у систему; обумовлена залежність реалізації функцій навчального матеріалу від певного порядку його елементів; зумовлюється необхідність процесу структурування, його варіантність. І це закономірно, адже навчальні здобутки — це не лише знання, уміння, навички, але й становлення пізнавальної, розумової діяльності учнів.

Одним із найважливіших є питання про те, як створити укрупнені частини, тобто проблема критеріїв відбору навчального матеріалу для структурування. Адже укрупнена дидактична одиниця — не випадковий добір мовних фактів, кожен елемент навчального матеріалу тут пов’язаний з іншим, наступне спирається на попереднє.

Отже, при укрупненні дидактичних одиниць доречно керуватися принципами:

 • інформаційної спільності різних елементів у складі укрупнення;

 • системності;

 • доступності і посильності пропонованого обсягу навчального матеріалу, можливості осмислення і запам’ятовування його;

 • проектування організації активної діяльності учнів на засвоєння знань.

Таким чином, при відборі навчального матеріалу потрібно здійснити класифікацію його елементів за важливістю, значущістю, а відтак генералізувати знання, визначити рівень їх засвоєння (чим важливіший навчальний матеріал, тим на більш високому рівні має бути засвоєний учнями). Ці критерії випливають із принципу інформаційної спільності (різні за логікою елементи, які становлять укрупнену дидактичну одиницю, мають володіти інформаційною спільністю), закладеної у самому понятті «укрупнені дидактичні одиниці», і тісно пов’язані з принципами доступності пропонованого учням обсягу знань та можливості осмислення, запам’ятовування і засвоєння усіх мовних фактів, поданих в укрупненій частині. Адже систематизовані факти запам’ятовуються легше. Це зумовлено позитивним впливом на процес запам’ятовування смислових угруповань такою особливістю людської пам’яті, як її прагнення до логічних смислових асоціацій.

Питання про можливості осмислення і запам’ятовування укрупненої одиниці за один урок не принципове: один чи два уроки на її засвоєння доцільно визначати залежно від умов роботи, рівня підготовленості класу, обсягу матеріалу і ступеня його складності. Важлива сама можливість більш досконалого вивчення лінгвістичного матеріалу, причому за коротший, ніж раніше, час. Проте наслідки експерименту і багаторічний практичний досвід переконують, що раціональніше, результативніше укрупнену дидактичну одиницю вивчати на спарених уроках (двох уроках підряд), щоб виробити уміння застосовувати набуті знання на третьому рівні засвоєння знань — творчому. Працюючи за традиційною методикою, новий матеріал учні засвоюють на уроці, як правило, на першому рівні (свідоме засвоювання, запам’ятовування інформації), рідше — на другому (застосування знань і умінь у знайомих ситуаціях).

Залежно від змісту, мети навчання, сучасні наука і практика пропонують різні способи структурування навчального матеріалу: на основі подібності, протиставлення, класифікації тощо.

Найчастіше використовується спосіб ( також існують допоміжні контрастний і наскрізний, або вертикальний) укрупнення навчального матеріалу, так званий «горизонтальний», коли об’єднуються однорідні, близькі поняття, явища.

При укрупненні матеріалу, створенні узагальнюючих таблиць і схем, крім логічної структурності і смислової завершеності, враховувалися доступність для учнів пропонованого обсягу знань, можливість утримувати його в пам’яті, рівень осмислення і засвоєння, значущість того чи іншого матеріалу для вироблення практичних умінь і навичок.

Працюючи за блоковою системою навчання мови, можна застосовувати такі типи уроків:

 • уроки засвоєння нових знань;

 • уроки осмислення нових знань, формування умінь і навичок на основі знань, або уроки закріплення вивченого;

 • уроки повторення, узагальнення і систематизації вивченого;

 • уроки контролю і корекції знань;

 • уроки розвитку мовлення;

 • уроки аналізу письмових робіт.

У посібнику запропоновано зразок об’єднання годин з теми «Іменник» в укрупнені дидактичні одиниці (за В. Пономаренко), комп’ютерні тестові завдання (диск додається) до кожного блоку, розробка ігрового уроку повторення, узагальнення і систематизації вивченого, розробка уроку перевірки знань та навичок учнів.

1. Укрупнені дидактичні одиниці з теми «Іменник»

На вивчення теми «Іменник» програмою відведено 20 годин. Весь матеріал доречно об'єднати у 5 логічно завершених укрупнених дидактичних одиниць.

Блоки

Теми

Години

вивчення нового матеріалу

осмислен-ня знань, формуван-ня умінь і навичок на основі знань

1

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники, що означають назви істот і неістот. Загальні і власні назви. Рід іменників. Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини. Відмінки іменників. Кличний відмінок в українській мові. Типи відмін іменників.

2

4

2

Велика буква і лапки у власних назвах

1

1

3

Відмінювання іменників. Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині. Незмінні іменники

2

2

4

Основні способи творення іменників, найчастіше вживані суфікси. Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -інн(я), -ен(я), -инн(я ), -ив(о), -ев(о). Не з іменниками. Написання складних іменників. Правила переносу слів

1

3

5

Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

1

6

Уроки повторення, узагальнення і систематизації вивченого, перевірки знань, умінь і навичок, аналізу пись-мових робіт та розвитку зв’язного мовлення вчитель визначає сам

2. Тести до укрупнених дидактичних одиниць

2.1. Тест №1

Теми блоку (6 годин):

 • Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 • Іменники, що означають назви істот і неістот.

 • Загальні і власні назви.

 • Рід іменників

 • Іменники спільного роду

 • Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини

 • Відмінки іменників

 • Кличний відмінок в українській мові

 • Типи відмін іменників

Тест до блоку № 1

1. Продовжіть подане твердження. Іменник – це частина мови, що…

А. … означає дію або стан предмета і відповідає на питання що робити? що зробити? що роблять? що зробили? що зроблять?

Б. … виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий?

В. … означає предмет і відповідає на питання хто? що?

Г. … означає число, кількість предметів при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?

2. Визначте серед поданих слів іменник.

А. Десять.

Б. Зроблено.

В. Спросоння.

Г. Плавання.

3. Визначте відмінок виділеного у прислів’ї іменника. Злість починається з безглуздя і закінчується каяттям.

А. Родовий.

Б. Давальний.

В. Орудний.

Г. Кличний

4. Подані іменники належать до…

Вертихвіст, жевжик, шалапут, гонивітер

А. … назв неістот.

Б. … назв істот

В. … загальних назв.

Г. … власних назв.

5. Виберіть іменник, що вживається лише в одній із числових форм.

А. Залізо.

Б. Колесо.

В. Подія.

Г. Видра.

6. Виберіть іменник, що вживається в обох числових формах.

А. Хащі.

Б. Шахи.

В. Пащі.

Г. Дрова.

7. Вкажіть, до якого роду належить іменник молодчина.

А. Чоловічого.

Б. Жіночого.

В. Середнього.

Г. Спільного.

8. Визначте серед поданих іменник ІІ відміни.

А. Вежа.

Б. Гарбузиння.

В. Зозуленя.

Г. Осінь.

9. З’ясуйте, яке із слів належить до м’якої групи

А. Гілля.

Б. Далечінь.

В. Вись.

Г. Кошеня.

10.У якому реченні вжитий іменник у формі кличного відмінка?

А. Нічка розсипала зорі золотисті… (С. Черкасенко).

Б. Зоре моя вечірняя, зійди над горою… (Т. Шевченко).

В. На траві, зоря, хустинку не забудь! (В. Сосюра).

11. Визначте серед поданих слів іменник четвертої відміни.

А. Сім’я.

Б. Брат.

В. Ведмежа.

Г. Мати.

12. Вкажіть, якого з іменників, що входять до складу речень, стосується нижче поданий морфологічний розбір (номер речення).

А. В мареві тремтіла синя далечінь. (А. Головко).

Б. Вересень м’який повільно йде по травах… (П. Дорошко).

В. Улянка добре скопала город, розбила на грядки. (О. Донченко).

Іменник означає предмет. Назва неістоти, загальна. Стоїть у формі називного відмінка однини, Належить до жіночого роду. Третя відміна. У реченні виступає підметом.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в

г

в

б

а

в

г

б

а

б

в

а

2.2. Тест №2

Тема блоку (2 години):

 • Велика буква і лапки у власних назвах

Тест до блоку № 2

1. З великої літери пишуться…

А. ... загальні назви.

Б. … власні назви.

В. … іменники – назви істот.

Г. … іменники – назви неістот.

2. Вказати рядок, де всі іменники є загальними назвами.

А. Коза, дерево, школа.

Б. Олеся, цукерки «Оріон», кошеня.

В. Леся Українка, Верховна Рада, Карпати.

Г. Зошит, зірка, газета «Слово».

3. Вказати рядок, де всі іменники є власними назвами.

А. Завод «Арсенал», Львів, Біблія.

Б. Човен, місяць, вулиця.

В. Мати Божа, Чумацький Шлях, Ярослав Мудрий.

Г. Медаль «За відвагу», майданчик, Кривий Ріг.

4. У яких власних назвах вживаються лапки?

А. У назвах вулиць, майданів, міст.

Б. У астрономічних та географічних назвах.

В. У кличках свійських тварин, псевдонімів, прізвиськ.

Г. У назвах художніх та музичних та інших творів, газет, журналів, заводів, театрів, літаків, виробів та ін.

5. У лапки не беруться…

А. … назви готелів, організацій, підприємств.

Б. … назви культових (релігійних книг), назви релігійних свят.

В. … назви пароплавів, тракторів, літаків.

Г. … назви виробів, продуктів.

6. Визначте іменник, який пишеться з великої літери.

А. (А, а)кадемік.

Б. (Р, р)усалка

В. (Г, г)оверла.

Г. (Д, д)изель (двигун).

7. З’ясуйте, яка з поданих власних назв береться у лапки.

А. Сатурн (планета).

Б. Таврія (автомобіль).

В. Конституція України (документ)

Г. Миколаїв (місто).

8. Знайди рядок із власними назвами.

А. Казка «Колобок», планета Земля, місто Орел, шоколадка «Чайка».

Б. Сидіти на землі, друг Роман, зірка Сонце, місто Кривий Ріг.

В. Галаслива чайка, молодий орел, хрещатий барвінок.

Г. Цукерки «Барвінок», кривий ріг, пригодницький роман.

9. Помилки у правописі великої літери допущено у рядку…

А. … пес Сірко, балет «Лебедине озеро».

Б. … трактор «Білорусь», День знань.

В. … Президент України, День Перемоги.

Г. … Запорізька січ, чорне море.

10. Помилки у правописі великої літери допущено у рядку…

А. … Різдво, Новий рік.

Б. … «Лебідь, Рак та Щука»,

В. … великдень, газета «червоний гірник».

Г. … папуга Кеша, теплохід «Іван Боярський».

11. Усі власні назви пишуться в лапках у рядку…

А. … Будинок культури, Псалтир.

Б. … телешоу Я люблю Україну, роман Тигролови.

В. … П’ятницька церква, орден Незалежності.

Г. … Херсон, футбольний клуб Дніпро.

12. Визначте речення з помилкою.

А. Голуба планета земля стоїть у Галактики на краю. (Р. Росіцький).

Б. На славетнім Запорожжі молитви читали Божі. (Д. Білоус).

В. І Господь для добрих справ нам Хмельницького послав. (Д. Білоус).

Г. Нема на світі України, немає другого Дніпра… (Т. Шевченко).

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

б

а

в

г

б

в

б

а

г

в

б

а

2.3. Тест №3

Теми блоку (4 години):

 • Відмінювання іменників

 • Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині

 • Незмінні іменники

Тест до блоку № 3

1. У якому рядку записані лише іменники?

А. Зима, зимовий, жолудь.

Б. Країна, крайній, скраю.

В. Деревце, біг, книга.

Г. Рух, бігати, читати.

2. Як змінюються іменники?

А. За родами і відмінками.

Б. За відмінками й відмінами.

В. За родами й числами.

Г. За відмінками й числами.

3. У якому відмінку стоїть підмет у реченні?

А. Орудному.

Б. Називному.

В. Називному й знахідному.

Г. Місцевому.

4. У якому відмінку стоять іменники бою, сторожу, людині?

А. Орудному.

Б. Давальному.

В. Місцевому.

Г. Кличному.

5. У якому відмінку стоять іменники радістю, зеленню, людиною?

А. Орудному.

Б. Давальному.

В. Місцевому.

Г. Кличному.

6. У якому рядку немає орфографічних помилок?

А. Стежкою, чесністю, вежою.

Б. Піснею, мрією, нічю.

В. Любоввю, гордісттю, молодістю.

Г. Піччю, річчю, радістю.

7. У якому рядку немає орфографічних помилок?

А. Холода, континента, соняшника.

Б. Сніга, салата, кавуна.

В. Відльоту, голоду, лопуха.

Г. Дуная, пеналу, мосту.

8. У якому рядку перелічені іменники, що вживаються тільки в формі множини?

А. Кияни, школярі, земляки.

Б. Карпати, ворота, окуляри.

В. Солі, вод, сталі.

Г. Танці, сани, сукні.

9. У якому рядку перелічені лише незмінні іменники?

А. Київ, Харків, Одеса.

Б. Листоноша, суддя, стаття.

В. Маестро, метро, кашне.

Г. Пюре, соня, дівча.

10. Визначте рід іменника Міссісіпі.

А. Чоловічий.

Б. Жіночий.

В. Середній.

Г. Спільний.

11. З’ясуйте, яке з прізвищ не змінюється при відмінюванні.

А. Тетяна Пархоменко.

Б. Архип Тесленко.

В. Марія Тополя.

Г. Федір Непийвода.

12. Знайдіть речення з помилкою.

А. Осипалося зоряне шоу… (Р. Скиба).

Б. Земля змінила незбагненно швидко зелене кімоно на золоте (О. Пресіч).

В. На фото мати молода… (В. Цілий).

Г. Кореспонденти прагнуть інтерв’ї. (Л. Костенко).

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в

г

б

в

г

в

в

б

в

б

а

г

2.4. Тест №4

Теми блоку (4 години):

 • Основні способи творення іменників, найчастіше вживані суфікси

 • Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -інн(я), -ен(я), -инн(я ), -ив(о), -ев(о)

 • Не з іменниками

 • Написання складних іменників

Тест до блоку № 4

1. Виберіть рядок, у якому в усіх слова треба вставити однакову букву.

А. Мереж..во, мар..во, мел..во.

Б. Ход..ння, буряч..иння, кор..ння.

В. Вар..во, кош..чок, квасол..ння.

Г. Говор..ння, плет..во, печ..во

2. Виберіть рядок, у якому в усіх слова треба вставити однакову букву.

А. Сит..чко, дон..чка, вивч..ння.

Б. Ріш..ння, кон..чок, сон..чко.

В. Вікон..чко, вул, чка,вузл..чок.

Г. Бадил..ння, писан..на, сумл..ння.

3. Визначте іменник, у якому на місці пропуску в суфіксі слід писати іншу літеру, ніж у решти іменників.

А. Вар..во.

Б. Пал..во.

В. Кол..во.

Г. Мар..во.

4. Визначте іменник, у якому на місці пропуску в суфіксі слід писати іншу літеру, ніж у решти іменників.

А. Буряч..ння.

Б. Поверн..ння.

В. Моркв..ння.

Г. Гарбуз..ння.

5. У якому рядку слова потрібно писати разом?

А. Полу/станок, криго/лам, міні/футбол.

Б. Трудо/день, біло/ручка, зірви/голова.

В. Людино/день, пів/аркуша, вело/трек.

Г. Полу/мисок, гірко/солоний, синьо/зелений.

6. У якому рядку слова потрібно писати разом?

А. Пів/Європи, стоп’ятдесяти/річчя, свят/вечір

Б. Пів/яблука, дванадцяти/тонка, максі/спідниця.

В. Диван/ліжко, темно/бузковий, відео/зв’язок.

Г. Шлако/блок, водо/гін, земле/рийка.

7. У якому рядку слова потрібно писати через дефіс?

А. Лісо/сплав, розрив/трава, чорно/зем.

Б. Авто/парк, фото/графія, мас/медіа.

В. Лікар/еколог, яблучно/сливовий, батько/мати.

Г. Перекоти/поле, три/ніжок, тепло/гідро/електро/станція.

8. У якому рядку слова потрібно через дефіс?

А. Бас/гітара, 125/річчя, хліб/сіль.

Б. Напів/автомат, купівля/продаж, носо/ріг.

В. Авто/мото/гурток, світо/водо/лікування, бактерія/донор.

Г. Пів/огірка, Перебий/ніс, норд/вест.

9. З’ясуйте, який іменник пишеться з не окремо.

А. Не/года.

Б. Не/вітер, а ураган.

В. Не/вільник.

Г. Не/нависть.

10. З’ясуйте, який іменник пишеться з не разом.

А. Не/село.

Б. Не/роман.

В. Не/вітер.

Г. Не/мовля.

11. У якому рядку слова без не не вживаються?

А. Не/злий, не/дорід, не/безпека.

Б. Не/мовля, не/дуга, не/ук.

В. Не/роба, не/солома, не/щастя.

Г. Не/озорість, не/билиця, не/воля.

12. Знайди прислів’я, у якому допущено помилку на правило про вживання не з іменниками.

А. За невміння деруть реміння.

Б. Дурний друг – справжній недруг.

В. Несловами хвались, а справами.

Г. Згода будує, а незгода руйнує.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в

а

б

г

б

г

в

а

б

г

б

в

2.5. Тест №5

Тема блоку (1 година):

 • Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

Тест до блоку № 5

1. Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфіксів…

А. … -ович, -івн.

Б. … -йович, -ївн.

В. … -івн, -ївн.

Г. … -ович, -ич.

2. Жіночі імена по батькові творяться за допомогою суфіксів…

А. … -ович, -івн.

Б. … -йович, -ївн.

В. … -івн, -ївн.

Г. … -ович, -іч, -ич.

3. Як відмінюються чоловічі та жіночі імена та імена по батькові?

А. Як іменники відповідної відміни.

Б. Визначаються за кличним відмінком.

В. Не відмінюються.

Г. Відмінюються не всі.

4. Вкажіть, у якому імені по батькові допущено помилку.

А. Леонідович.

Б. Хомичівна.

В. Аркадіївна.

Г. Хомич.

5. Вкажіть, у якому імені по батькові допущено помилку.

А. Василівна.

Б. Лукич.

В. Андрійович.

Г. Віталівна.6. Вкажіть рядок, у якому правильно записані імена по батькові.

А. Ілліч, Савич, Кузьмич.

Б. Денисович, Лукич, Васильйович.

В. Миколайович, Ігоревич, Степанич.

Г. Сергійович, Євгеньйович, Євгенович.

7. Вкажіть рядок, у якому правильно записані імена по батькові.

А. Сергійовна, Миколаївна, Денисівна.

Б. Вітальївна, Євгеніївна, Степановна.

В. Хомівна, Яківна, Іллівна.

Г. Кузьмівна, Савівна, Фабіановна.

8. Вкажіть, яке ім’я по батькові написане правильно.

А. Алла Олександрівно.

Б. Маріє Іллівно.

В. Євгеніє Савівни.

Г. Світлані Миколаївішні.

9. Вкажіть, яке ім’я по батькові написане правильно.

А. Романе Андрійовичу.

Б. Луке Івановичу.

В. Євгене Васильйовичу.

Г. Юріє Кузьмічу.

10. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку.

А. Івану Франку.

Б. Ліні Костенко.

В. Василю Симоненку.

Г. Ірині Жиленці.

11. Вкажіть, у якому рядку немає помилки.

А. Ольга Сторожук – Ользі Строжучці.

Б. Оксана Іваненко – Оксани Іваненки.

В. Дарина Демчик – Дарини Демчик.

Г. Ярослава Маринець – Ярославі Маринці.

12. Знайди речення з помилкою.

А. Дорогий Олеже Петровичу, радий Вас бачити!

Б. Вельмишановна Галина Віталіївна, щиро. вітаю Вас з Днем знань!

В. Шановна Ольго Яківно, Вас кличуть.

Г. Любий Дмитре Івановичу, ми скоро приїдемо.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

г

в

а

б

г

а

в

б

а

г

в

б

3. РозробкИ урокІВ

3.1. Урок повторення, узагальнення і систематизації вивченого

Тема уроку: Лінгвістичні ігри (Іменник)

Мета:

 • повторити, узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Іменник як частина мови»;

 • закріпити засвоєний теоретичний матеріал на практиці;

 • розвивати уміння самостійно мислити, робити висновки;

 • розвивати усне мовлення школярів;

 • виховувати любов до української мови, бажання поглиблено вивчати державну мову України.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення та систематизації вивченого.

Обладнання: підручник «Рідна мова», (С. Єрмоленко, В. Сичова. – К.: Грамота. 2014), схема-опора, інтерактивна дошка, картки, мультимедійна система, комп’ютери, кросворд, жетони, пісочний годинник, російсько-український словник.

Хід уроку:

І. Мотивація навчальної діяльності школярів

1. Організаційний момент.

2. Оголошення теми та мети уроку.

Учитель:

Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою...

Щоб людському щастю дбанок свій надбати,

Щоб раділа з мене Україна-мати.

Саме такими поетичними рядками Андрія Малишка я б хотіла почати урок, тема якого «Лінгвістичні ігри». Сьогодні ми з вами систематизуємо та узагальни-мо знання з вивченої теми. Ви продемонструєте свої знання у цікавих ігрових та інтелектуальних завданнях, матимете можливість проявити творчі здібності та збагатити словниковий запас. Вважаю, цей урок надихне вас на поглиблене вивчення державної мови України. Адже мені хочеться, щоб ви не тільки добре знали українську мову, а й любили її.

Отже, любі діти, я пропоную вам урок-змагання, щось на зразок брейн-рингу. У нас є три команди, капітани.

Умови змагання: кожна правильна відповідь – 10 б; доповнення – 5 б; за порушення правил для учнів команда штрафується на 3 б.

II. Актуалізація-опорних знань учнів

Тож починаємо змагання. Але перш за все, давайте пояснимо значення слів "ЛІНГВІСТИКА" (наука про мову, мовознавство), "БГЕЙН" (блискуча думка, ідея), "РИНГ" (майданчик для змагання, арена).

Спочатку я пропоную вам розгадати кросворд (на інтерактивній дошці), бо тільки так ви знайдете приховане слово, яке буде головувати у нас на уроці.

Завдання: вписати у клітини український переклад поданих нижче російських слів.

1. Лента. 2. Луч. 3. Искусство. 4. Колодец. 5. Вдохновение. 6. Охотник.

7. Парикмахерская.

Користуватися російсько-українськими словниками (або підручниками протягом уроку) дозволяється лише членам першої команди.

С

Т

Р

І

Ч

К

А

П

Р

О

М

І

Н

Ь

М

И

С

Т

Е

Ц

Т

В

О

К

Р

И

Н

И

Ц

Я

Н

А

Т

Х

Н

Е

Н

Н

Я

М

И

С

Л

И

В

Е

Ц

Ь

П

Е

Р

У

К

А

Р

Н

Я

Отже, сьогодні ми узагальнюємо знання з теми ІМЕННИК .

У такому разі я пропоную пред'явити доказ готовності до уроку і пропоную вам знайти помилку або відсутній компонент у схемі-опорі. Кожна команда працює з блоком (схему спроектовано на екран) під своїм номером.

І М Е Н Н И К

ІІ

Морфологічні

ознаки

рід

відміна

особа

відмінок

(число, а не особа)

І

Предмет

Хто? Як? Що?

Власні, загальні, істоти, неістоти, конкретні, абстрактні, збірні, речовинні

(як?)

ІІІ

Синтаксична роль підмет,

…,

означення,

…,

обставини

(додаток, присудок)

ІІІ. Виконання різних видів практичних завдань

1 – Я пропоную вам трохи розім’ятися і розшифрувати комп’ютерну шифрограму (інтерактивна дошка).

Завдання: уявити себе супершифрувальниками, розшифрувати слова і підкреслити зайве слово.

1 к. АНДРОЯТ, ЛЮТПНЬА, АЛІФАК, РАШФ

(троянда, тюльпан, фіалка, шарф)

2 к. КОХЙЕ, СІНЕТ, ІЖИВТ, ЛУФОБТ

(хокей, теніс, живіт, футбол)

3 к. АШТПО, АІДРО, ФАГРЕЛТЕ, КТІВИНК

(пошта, радіо, телеграф, квітник)

2 – А зараз ви будете С Л О В Н И К А Р Я М И.

Завдання: за одну хвилину скласти якомога більше слів із букв слова «ЛІНГВІСТИКА». Охайно записати в зошитах. При перевірці не повторюватись, не затримуватись. (Ліки, нитки, таксі, гнів, сітка, лати, лікті, син, тин, кат, кит, лан, лин, квіти, ліс, лак, лис, кіт, вік…)

3 – Я знаю, що ви самостійно готували на сьогодні ребуси і шаради до вивченої теми. Давайте спробуємо деякі розгадати…

– А я приготувала для вас загадки. Хто правильно і швидко розгадає?

1 к. Вдень блідніє, а вночі ясніє. (Місяць) – місцевий відмінок.

2 к. Вам його дано, а люди користуються. (Ім’я) – родовий відмінок.

3 к. Чорне сукно лізе у вікно. (Ніч) – орудний відмінок.

– Я ускладнюю вам завдання. Поставте слово-відгадку у відповідний відмінок і поясніть особливості словозміни.

Розберіть слово-відгадку як частину мови.

4 – Наступне завдання буде своєрідним продовженням попереднього. Я викликаю до дошки капітанів. Уважно слухаєте моє висловлювання і записуєте (на інтерактивній дошці) визначення одним словом.

Людина, що пише лівою рукою (лівша). Той, хто плаче без причини (плакса). Надзвичайно лінива людина (ледацюга). Той, хто вередує без причини (вереда). Людина, всі близькі родичі якої померли (сирота). Той, хто любе відлежувати боки (лежебока).

Питання групам.

Іменники якого роду записані на дошці? Як можна визначити чоловічий чи жіночий рід у таких іменниках? Спробуйте усно скласти два простих речення з будь-яким словом, щоб можна було чітко визначити чоловічий чи жіночий рід іменника.

Фізкультхвилинка (Звучить легка та приємна музика.) Прошу всіх вийти

з-за парт і підняти високо-високо ручки, ніби ви хочете дістати сонця. Опустіть їх так, як зовсім недавно падали перші сніжинки. Присядьте і зникніть між партами, як зникли всі осінні квіти. Підведіться, займіть свої місця. Сядьте зручно і кожен подумайте про себе:

Я молодець. Я намагаюся бути активним, бо хочу показати свої знання. У мене все буде добре.

5 – А тепер я пропоную вам розіграти щасливі 10 балів. Увага на екран. Через мультимедійний пристрій проектується текст:

Учитель попросив одного з учнів: «Поклич, будь ласка, Петренка».

Кого ж покликати, міркував він, Артема чи Марину? Обоє мають однакове прізвище.

Один з учнів озвучує текст.

Кого мав на увазі вчитель?

Довести свою думку.

– Діти, а яка ще граматична ознака іменника (крім роду) визначається у контексті? (Відмінок).

– Зараз ми перевіримо правильність такого твердження. До дошки запрошуються представники з кожної команди. Учні й команди працюють із своїм реченням.

1. Мов... – дзеркало душі людини.

2. Кожен народ пишається своєю мов...

3. У мов... кожного народу ніжна і замріяна душа.

Завдання: дописати закінчення, визначити відмінок, синтаксичну роль іменника в реченні.

6 – Зараз кожна група по черзі пройде комп’ютерне тестування. Поки працює одна група, дві інші грають у гру «Пошта». Отримані «листи» правильно «відправте» у поштові скриньки. Продовжуємо заробляти бали.

Тест для комп’ютерного тестування

1. Визначте серед поданих слів іменник

А. Два

Б. Двійка.

В. Подвоїти

Г. Двохрічний.

2. Продовжіть речення. Подані іменники належать до ... Карпати, Крим, Світязь, Львів.

А. … загальних назв.

Б. … власних назв.

В. … назв істот.

Г. … назв неістот.

3. Вкажіть іменник, що вживається лише в одній з числових форм.

А. Гори.

Б. Річки.

В. Обценьки.

Г. Степи.

4. Визначте відмінок виділеного у прислів’ї іменника. Добрий чоловік надійніше кам’яного мосту (Нар. творчість).

А. Називний.

Б. Родовий.

В. Давальний

Г. Кличний.

5. Визначте рід іменника колібрі.

А. Чоловічий.

Б. Жіночий.

В. Середній.

Г. Спільний.

6. Визначте серед поданих слів іменник четвертої відміни.

А. Стаття.

Б. Суддя.

В. Ім’я.

Г. Гордість.

7. Вкажіть у якому іменнику другої відміни в родовому відмінку однини пишеться закінчення –а (-я).

А. Хліб… .

Б. Граніт… .

В. Асфальт... .

Г. Спирт.. .

8. З’ясуйте, яке зі слів належить до мішаної групи.

А. Терези.

Б. Кущ.

В. Двигун.

Г. Кулемет.

9. Серед поданих слів визначте незмінюваний іменник.

А. Нанду.

Б. Базар.

В. Вісь.

Г. Пальто.

10. Вкажіть, у якому імені допущено помилку у формі давального відмінка.

А. Світозарові.

Б. Левові.

В. Мар’яні.

Г. Ольгі.

11. Визначте спосіб творення іменників. Передмістя, піддашшя, піднебесся.

А. Перехід однієї частини мови в іншу.

Б. Основоскладання.

В. Префіксально-суфіксальний.

Г. Безафіксний.

12. Вкажіть, якого з іменників, що входять до складу речень, стосується поданий нижче морфологічний розбір.

А. Обом треба було в гуртожиток, а замість того вони опинилися якимось чином в саду імені Шевченка (О. Гончар).

Б. Тут, на цій не раз скропленій потом і кров’ю землі, виростала і колосилась наша сила, зводилась наперекір усім вітрам і грозам наша гілляста крона, вставав мужній, волелюбний і працьовитий український народ (І. Цюпа).

В. Добрий чоловік надійніше кам’яного мосту (Нар. творчість).

Г. Земля змінила незбагненно швидко зелене кімоно на золоте (О. Пресіч).

Іменник, означає предмет. Назва неістоти, загальна. Стоїть у формі орудного відмінка однини, належить до жіночого роду, третя відміна. У реченні виступає додатком.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

б

б

в

б

а

в

а

б

а

г

в

б

«Листи»-картки для гри «Пошта»

Що називається іменником?

Гора, дівчина, мрія, межа.

Іменник – самостійна частина мови, яка вказує на предмет

Любов - любов’ю

Села.

Квасу.

У якому розділі про мову вивчається іменник?

Комар, автомобіль, снігур, звір, пастух, ріг.

Морфологія

Рука-руці

Ведмедя. Млина.

На які питання відповідає іменник?

Мати, ніжність, любов, молодість

Хто? Що?

Молодість - молодістю

Дністра. Єгипту.

Які морфологічні ознаки властиві іменнику?

Курча, плем’я, кошеня, ім’я

Загальні й власні назви, істоти і не-істоти, рід, число, відмінок, відміна

Друг - друже

Десятка. Вогню.

Яку синтаксичну роль виконує іменник?

Сонце, вікно,

жито, весло

Підмет, присудок та інші члени речення

Вим’я - вимені

Метра. Крику.

За якою ознакою іменники поділяються на відміни?

Ілля, Микола, суддя, сирота

За родовими закінченнями іменники поділяються на чотири відміни

Річ - річчю

Автомобіля. Клубу.

7 – А тепер для вас творче завдання: складіть мовленнєве висловлювання продовживши речення:

Я вивчаю українську мову тому, що ...

IV. Підсумок уроку

1. Що таке іменник?

2. Назвіть морфологічні ознаки іменника.

3. Синтаксична роль іменника в реченні?

4. Чи згодні ви зі мною у тому, що державною мовою повинен добре володіти кожен громадянин України?

Оцінювання. Протягом уроку капітани виставляли отримані бали. Вони рахують їх і визначають команду-переможницю. Учні протягом уроку отримували жетони, які тепер (ребуси і комп’ютерну оцінку) вкладають у зошити й здають на перевірку вчителеві.

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал § 26-43, підготуватися до тематичної контрольної роботи.

3.2. Розробка уроку перевірки знань та навичок учнів

Тема уроку: Контрольна робота з теми «Іменник»

Мета:

 • перевірити знання учнів з теми «Іменник», формування мовної компетенції;

 • розвивати логічне мислення, аналіз, синтез, увагу, зосередженість, швидко орієнтуватись, працювати самостійно;

 • оцінити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності шестикласників: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила; виявити орфографічні та пунктуаційні помилки, на ліквідацію яких слід звернути особливу увагу; перевірити якість оформлення роботи (охайність, каліграфія, дотримання червоного рядка, відсутність виправлень);

 • виховувати уважне й шанобливе ставлення до мови, прагнення до самовдоскона-лення.

Форма проведення контрольної роботи: написання контрольного текстового диктанту з граматичним завданням.

Тип уроку: перевірки знань та навичок учнів

Хід уроку:

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою і завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення з критеріями оцінювання контрольного диктанту та граматичного завдання. Проведення інструктажу щодо написання диктанту з граматичним завданням й підготовка учнів до сприймання тексту.

ІV. Написання контрольного диктанту

Перше читання тексту контрольного диктанту вчителем

Учні під час першого слухання тексту диктанту сприймають його зміст, звертають увагу на наявність вивчених орфограм і пунктограм, визначають слова, значення яких не зрозуміли у процесі сприймання.

Повторне читання тексту контрольного диктанту вчителем окремими частинами і його написання учнями

 1. Учитель читає повністю речення – учні слухають.

 2. Учитель зачитує речення повторно окремими частинами – учні записують.

 3. Учитель утретє читає повністю речення – учні перевіряють написане.

Диктант

Дорога історії

Тече й тече в глибину століть загадкова дорога історії. Чому нас так манить та дорога?

Свою історію має кожна людина, рід, село, місто. Кожен топче свою стежку. Разом з’єднані ті стежки становлять історичний шлях народу.

Наш український народ свою дорогу не згубив. Він пройшов через тяжкі випробування, проте зберіг своє ім’я, свою гідність та честь.

Історія нашого народу героїчна. Не завжди дорога його була широкою. Він падав і знову підіймався, він боровся, оборонявся. Він будував фортеці й міста, орав свої ниви, творив дивовижний світ казок, пісень та легенд.

Найпершою ознакою культури й розуму людини та суспільства є відчуття історії власного народу.

(101 слово) (За В. Шевчуком.)

V. Виконання граматичного завдання

1-й варіант

 1. Виписати з тексту (або підкреслити) іменники І відміни, визначити групу кожного.

 2. Утворити форму О. в. одн. від іменників мідь, річ, матір, скатерть.

 3. Утворити форму О. в. від іменників ворота, іменини, кури.

2-й варіант

 1. Виписати з тексту (або підкреслити) іменники II відміни, визначити групу кожного з них.

 2. Утворити форму М. в. одн. від іменників ім’я, плем’я, хлоп’я, зайченя.

 3. Утворити форму О. в. від іменників гроші, сани, гуси.

VІ. Організований збір зошитів для контрольних робіт

VІІ. Відповіді на запитання, що виникли підчас написання контрольної роботи.

VІІІ. Домашнє завдання (на вибір)

 1. Створити презентацію до теми «Іменник».

 2. Розробити власні тестові завдання до теми «Іменник».

 3. Скласти зв’язну розповідь у науковому стилі на тему «Правопис іменників».

Висновки

Навчання мови укрупненими, логічно завершеними частинами з використанням узагальнюючих таблиць і схем сприяє інтенсифікації знань, активізує пізнавальну діяльність учнів. Наочні посібники дозволяють здійснювати багаторазове варіативне повторення виучуваного матеріалу безпосередньо на уроках, що позитивно позначається на його засвоєнні, розвиває всі види пам’яті.

Діти не просто заучують певні відомості, а вчаться аналізувати цілісне мовне явище, самі беруть участь у дослідженні, виведенні правил та висновків, визначенні понять. Цим досягається високий рівень інтелектуального розвитку учнів. Їхні знання усвідомлені, міцні та глибокі.

Узагальнюючі таблиці та схеми, що містять головні теоретичні відомості та факти певного блоку, об’єднують у систему розрізнені поняття та явища, і подають їх учням у сконцентрованому вигляді, включаючи в роботу зорову пам’ять. Це полегшує розумову діяльність, сприяє об’ємнішому і швидкому засвоєнню теоретичного матеріалу, вказує шлях до практичного його застосування.

Як допоміжний доречно використовувати метод випереджаючого навчання. Таблиці та схеми мають з’явитися в кабінеті за тиждень-два до початку вивчення теми, напередодні опрацювання їх на уроці запропонувати дітям не тільки повторити вивчене, а й ознайомитися з тим, що буде вивчатися.

Учитель же, при застосуванні укрупнених дидактичних одиниць, матиме можливість майже автоматично проводити моніторинг навчальних досягнень учнів, бачитиме, над якими темами варто більше попрацювати під час повторення.

список ВИКОРИСТАНих

ЛІТЕРАТУРних джерел

 1. Глазова О. П. Українська мова. 6 клас. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Харків: Ранок, 2000 – 208 с.

 2. Горошкіна О. М., Попова Л.О. Сучасний урок української мови: від планування до проведення. – Х.: Вид група «Основа», 2010.

 3. Скуратівський Л. В., Піскорська, Л. І., Шелехова, Т. Г., Скуратівська Г. В., Новосьолова В. І., Цінько. С. В. За заг. ред. Скуратівського В. – К.: КІМО: РУТА, 2001. – 104 с. (17-25).

 4. Пономаренко В. М. Уроки морфології в школі. – К., Партнер – 1997. –

222 с. (3-80).

 1. Підручник «Рідна мова», (С. Єрмоленко, В. Сичова. – К.: Грамота. 2014),

 2. Програма з української мови для 5-9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К: Видавничий дім «Освіта» 2013р.

 3. Скляр С.С., Нечволод Л.І. Нетрадиційні уроки з рідної мови. 5-11 класи. – Х.: Торсінг, 2004.

 4. Ющук І. П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»