Посадова інструкція заступника начальника шкільного табору

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

М. КИЄВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

заступника начальника пришкільного табору

м. КИЇВ

Школа І-ІІІ ступенів №294 Деснянського району м. Києва

Погоджено Затверджено

Голова ПК Наказом начальника табору

__________ М.Кітаєва від ___________ року № ___

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №_____

заступника начальника пришкільного табору

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Обов’язки заступника начальника табору покладаються на педагогічного працівника.

1.2.Заступник начальника пришкільного табору підпорядковується безпосередньо начальнику табору.

1.3.У своїй діяльності заступник начальника пришкільного табору відпочинку керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом і 60 локальними правовими актами школи, трудовим договором.

1.4.Заступник начальника пришкільного табору відпочинку дотримується Конвенції про права дитини.

2.ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Заступник начальника пришкільного табору відпочинку:

2.1.Організовує позакласну і позашкільну роботи з учнями врахуванням їх інтересів і здібностей, побажань батьків на принципах взаємоповаги і співробітництва.

2.2.Забезпечує дотримання норм правил техніки безпеки в позакласній та позашкільній роботі з учнями.

2.3.Організовує поточне і перспективне планування позакласної і позашкільної роботи з учнями та її здійснення.

2.4.Корегує роботу вихователів та інших безпосередньо підпорядкованих йому працівників.

2.5.Організовує і коригує розробку необхідної навчально-методичної документації.

2.6.Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, проведенням позакласних і позашкільних заходів.

2.7.Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків з питань організації виховного процесу.

2.8.Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій.

2.9.Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації.

2.10.Надає допомогу колективам учнів у проведенні культурно-освітніх і оздоровчих заходів.

2.11.Контролює дотримання учнями Статуту і Правил для учнів.

2.12.Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.

2.13.Забезпечує виконання вихователями та іншими працівниками покладених на них обов’язків щодо організації забезпечення життєдіяльності учнів, організовує виховну роботу, суспільно-корисну працю учнів відповідно до норм та правил охорони праці.

2.14.Бере участь у здійсненні адміністративно-господарчого контролю з питань забезпечення безпеки життєдіяльності, у розслідуванні нещасних випадків, які трапилися з працівниками та учнями.

2.15.Інструктує працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки з оформленням відповідної документації, складає інструкції з техніки безпеки.

2.16.Контролює дотримання та вживає заходи щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів та робіт за межами навчального закладу.

2.17.Організовує з учнями та їх батьками заходи щодо запобігання травматизму, дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам, організовує залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями, сприяє створенню комплексної системи виховання.

2.18.Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога у школі, побуті, громадських місцях.

2.19.Проходить періодичні медичні обстеження.

3.ПРАВА

Заступник начальника пришкільного табору відпочинку має право:

3.1.Перевіряти роботу працівників, бути присутнім на заняттях та заходах, які проводяться в навчальному закладі, давати педагогічним працівникам обов’язкові для виконання розпорядження.

3.2.Притягувати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які дезорганізують виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи й Правилами про заохочення та покарання.

3.3.Вносити в разі необхідності тимчасові зміни до розкладу занять гуртків, спортивних секцій тощо.

3.4.Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

3.5.Вимагати від працівників відповідних відомостей, документів, пояснень.

3.6.Захист професійної честі і гідності.

3.7.Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо цих пояснень.

3.8.Захист своїх інтересів, у випадку дисциплінарного або службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етика. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією інструкцією, в тому числі на невиконання наданих прав, заступник начальника пришкільного табору відпочинку несе дисциплінарну відповідальність у порядку визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення з роботи.

4.2.За використання методів виховання, пов’язаних з фізичним чи психологічним насиллям над особистістю учня, а також споєння іншого аморального вчинку заступник начальника пришкільного табору відпочинку може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.

4.3.За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу заступник начальника пришкільного табору відпочинку притягається до адміністративної відповідальності у порядку та у випадках, передбачених законодавством.

4.4.За завдані школі в зв’язку з виконанням або невиконанням своїх обов’язків збитки заступник начальника пришкільного табору відпочинку несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

4.5.Виконання розкладу виховної роботи школи.

4.6.Активність і культуру поведінки учнів, відвідування занять в гуртках, секціях.

4.7.Якісний склад, рівень знань і професійних умінь педагогічних працівників закладу для здійснення позакласної роботи.

4.8.Організацію методичної роботи з педагогами.

4.9.Залучення до співпраці позашкільних та культурно-освітніх закладів, державних установ та громадських організацій.

4.10.Стан матеріально-технічної бази для здійснення виховної роботи, перспективи її поповнення.

4.11.Формування в учнів загальнолюдських цінностей та моралі, національне та культурне відродження, запровадження національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання поваги до рідної мови.

4.12.Організацію інформаційно-просвітницької роботи серед учнів, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами.

4.13.Організацію морально-правового виховання.

4.14.Захист прав та інтересів учнів.

4.15.Виконання графіку чергування учнів та вчителів по школі, їдальні.

4.16.Охорону та зміцнення здоров’я дітей, організацію літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей, організацію відпочинку в канікулярний час.

4.17.Організацію соціально-педагогічної допомоги учнями і сім’ям, які потребують особливої уваги.

4.18.Роботу з дітьми-сиротами, напівсиротами, дітьми з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей, учнями-правопорушниками; 67 соціальний захист неповнолітніх при розгляді питань, пов’язаних з вирішенням їх долі.

5. ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ТАБОРУ ВІДПОЧИНКУ ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1.Вимоги чинного законодавства.

5.2.Основні напрями і перспективи розвитку освіти і педагогічної науки.

5.3.Організацію навчально-виховного процесу і методи управління ним.

5.4.Теорію і методику виховання, плани, програми.

5.5.Методи обліку і аналізу контролю діяльності структурних підрозділів.

5.6.Педагогіку, загальну і вікову психологію, фізіологію дітей і підлітків.

5.7.Основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення.

5.8.Державну мову.

6.КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Заступник начальника пришкільного табору відпочинку повинен мати вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, володіти ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу, забезпечувати високу результативність, якість праці педагогічного колективу, мати загальну культуру, високі моральні якості.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ)

Заступник начальника пришкільного табору відпочинку взаємодіє з:

- педагогічним та загально шкільним колективом, учнями, батьками, або особами, що їх замінюють;

- педагогічною радою школи;

- органами управління освітою;

- громадськими організаціями, позашкільними та культурно-освітніми закладами, державними установами;

- правоохоронними органами.

8. ОХОРОНА ПРАЦІ

8.1. Перед призначенням на роботу і періодично, раз на рік, заступник начальника табору повинен проходити медичний огляд.

8.2. Заступник начальника табору раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань.

8.3. Заступник начальника табору повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).

8.4. Заступник начальника табору повинен мати навички в наданні першої долікарської допомоги.

8.5. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні прояви та нещасні випадки, які трапилися під час роботи пришкільного табору відпочинку, повинен повідомити директора школи або особу, яка його заміщує.

8.6. Виконувати роботу згідно зі своїми функціональними обов'язками:

  • берегти державну власність;

повністю виконувати вимоги охорони праці,

пожежної безпеки, передбачені відповідними правилами, інструкціями, наказами;

тримати в порядку й чистоті своє робоче місце

не порушувати санітарно-гігієнічні правила;

утримуватися від дій, які заважають іншим працівникам виконувати свої обов'язки;

  • дотримуватися зобов'язань щодо охорони праці,

передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8.7. У випадку травмування дітей або працівників під час роботи пришкільного оздоровчого табору необхідно звернутися до медичного працівника, викликати швидку допомогу або в разі потреби надати першу долікарську допомогу.

8.8. При виявленні сторонніх осіб під час роботи пришкільного табору відпочинку, які створюють загрозу безпеки життєдіяльності для вихованців, працівників, повідомити начальника табору відпочинку, викликати міліцію телефоном 102.

Начальник табору Н.Ворончук

 Посадову інструкцію отримав

з її змістом ознайомлений

__________20 ___ р. ____________ _______________________________

__________20 ___ р. ____________ _______________________________

__________20 ___ р. ____________ _______________________________

__________20 ___ р. ____________ _______________________________

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!