Посадова інструкція вчителя музичного мистецтва

Опис документу:
Посадова інструкція вчителя музичного мистецтва у НВК, закладах І-ІІІ ступенях.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Посадова інструкція №

вчителя музики

І. Загальні положення

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя, за­твердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.1995 р., № 463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України.

Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.

1.2. Вчитель музики призначається і звільняється з посади начальником управління освіти міської ради з погодження директора НВК.

1.3. Вчитель музики повинен мати педагогічну освіту за фахом.

1.4. Вчитель музики підпорядковується безпосередньо заступнику ди­ректора НВК з навчально-виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності вчитель музики керується Конституцією і Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами комплексу (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

ІІ. Функції

Основними напрямами діяльності вчителя музики є:

2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.

2.2. Забезпечення єдності національного та загальнолюдського аспектів змісту музичної освіти, орієнтація навчального матеріалу на цінності української національної музичної культури та світової музичної класики.

2.3. Забезпечення особистісного розвитку кожного учня і збагачення його емоційно-естетичного досвіду під час сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва і музично-практичної діяльності.

2.4. Формування культури почуттів, розвиток загальнокультурної, комунікативної, інформаційної, навчально-пізнавальної компетенцій у школярів засобами музичного мистецтва.

2.5. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в НВК .

ІII. Посадові обов'язки

Вчитель музики виконує такі посадові обов’язки :

3.1. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки в закріплених за ним згідно розподілу навчального навантаження класах, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

3.2. Реалізує прийняті в НВК освітні програми у відповідності з навчальним планом, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

3.3. Вчитель музики обовязково повинен вести тематично-календарне планування на кожний семестр навчального року та план-конспект на кожний урок.

3.4. Забезпечує належний рівень підготовки учнів НВК з музики, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

3.5. Реалізує розвиваючі, навчальні, виховні функції при викладанні предмета.

3.6. Виконує правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоровя учнів під час навчально-виховного процесу.

3.7. Відповідає за:

 • якісне проведення уроків з музики;

 • своєчасне ведення ділової документації;

 • позакласну виховну роботу з навчального предмета.

3.8. Вносить пропозиції щодо покращення умов проведення навчального процесу.

3.9. Веде в установленому порядку ділову документацію, здійснює поточний контроль відвідувань учнями уроків, успішності школярів, виставляє оцінки в класний журнал, щоденники, своєчасно подає адміністрації комплексу звітні дані.

3.10. Впроваджує в практику роботи інформаційно-комунікаційні та інші інноваційні педагогічні технології.

3.11. Допускає до занять представників адміністрації з метою контролю та оцінки своєї діяльності.

3.12. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно розпорядження заступника директора НВК з навчально-виховної роботи.

3.13. Здійснює постійно зв’язок з учителями, батьками учнів.

3.14. Дотримується Статуту НВК, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних правових актів комплексу.

3.15. Добросовісно готується до проведення уроків, постійно підвищує свою професійну майстерність та кваліфікацію.

3.16. Бере участь у роботі педагогічної ради, нарад при директорові, заступниках директора, у діяльності методичних обєднань комплексу, в інших формах методичної роботи.

3.17. Чергує по НВК у відповідно з графіком чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. і протягом 20 хв. після закінчення уроків.

3.18. Проходить постійні медичні огляди.

3.19. Дотримується етичних норм поведінки в комплексі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

3.20. Вчителю музики забороняється:

 • змінювати розклад уроків без згоди з адміністрацією комплексу;

 • відміняти, скорочувати уроки.

3.21. Дотримується санітарних норм і правил організації навчально-виховного процесу.

IV. Права

Вчитель музики має право:

4.1. Брати участь в управлінні комплексом в порядку, передбаченому Ста­тутом НВК.

4.2. На захист професійної честі та гідності.

4.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін­ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо­вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

4.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

V. Відповідальність

5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель музики несе відповідальність за:

 • реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;

 • життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

 • порушення прав і свобод учнів.

5.2. За безпечний та належ­ний санітарний стан приміщення, в якому проводиться урок.

5.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку НВК, законних розпоряджень директора комплексу та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель музики несе дис­циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо­давством.

5.4. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

5.5. За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель музики несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна­чених трудовим чи цивільним законодавством.

VІ. Повинен знати

Вчитель музики повинен знати:

6.1. Предмет та методику викладання, виховні цілі, особливості змісту навчальної програми з музики.

6.2. Основні вимоги до реалізації програми з музичного мистецтва.

6.3. Основні національні музично-педагогічні традиції та сучасні тенденції розвитку музичної культури в Україні та за її межами.

6.4. Навчальні, виховні, розвиваючі, освітні функції організації навчально-виховного процесу при вивченні музики.

6.5. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

6.6. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів з музики.

6.7. Вимоги до ведення навчальної документації школи.

6.8. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.

6.9. Цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної освіти, зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

6.10. Психологічні основи диференційованого навчання, форми, методи і засоби навчально-виховного процесу.

6.11. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

6.12. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з ураху­ванням конкретних умов.

6.13. Основи формування системності знань школярів.

6.14. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

6.15. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

6.16. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

6.17. Сучасні методики навчання.

6.18. Основну і додаткову літературу з даного предмета.

6.19. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза­гальнення педагогічного досвіду.

6.20. Вимоги до матеріально-технічного оснащення навчально-виховного процесу.

6.21. Методику використання ІКТ на уроках.

VIІ. Кваліфікаційні вимоги

7.1. Вчитель музики повинен мати відповідну освіту з фаху.

7.2. Володіти сучасними формами, методами, прийомами організації навчально - виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

7.3. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках.

7.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

7.5. Впроваджувати інформаційно-комунікаційні та інші педагогічні технології, розробляти мультимедійні презентації та програми.

7.6. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфі­кації з предмета і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.

7.7. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

7.8. Ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

7.9. Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості.

VIIІ. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Вчитель музики:

8.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

8.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора НВК.

8.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (в залежності від тривалості заміни).

8.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі.

8.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-право­вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними праців­никами школи.

З посадовою інструкцією ознайомлений (а):

 • 15.08.2018
 • Музика
 • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 1185
 • 0
 • 41
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
2
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!