Посадова інструкція керівника гуртка шкільного табору

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

М. КИЄВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

керівника гуртка пришкільного табору

м. КИЇВ

Школа І-ІІІ ступенів №294 Деснянського району м. Києва

Погоджено Затверджено

Голова ПК Наказом начальника табору

__________ М.Кітаєва від ___________ року № ___

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № _______

КЕРІВНИКА ГУРТКА ПРИШКІЛЬНОГО ТАБОРУ

1. Загальні положення

1.1. Керівник гуртка призначається на посаду і звільняється з неї начальником управління освіти за погодженням із директором школи.

1.2. Керівник гуртка повинен мати вищу або середню спеціальну освіту без вимог до стажу роботи. Особа, яка не має відповідної освіти, але володіє достатнім практичним досвідом, знаннями та вміннями і виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов’язки, за рекомендацією атестаційної комісії, як виняток, може бути призначена на посаду керівника гуртка.

1.3. Керівник гуртка підпорядковується безпосередньо заступнику директора з виховної роботи.

1.4. У своїй діяльності керівник гуртка керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, безпеки життєдіяльності та протипожежного захисту, а також Статутом і правовими актами школи (у тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою інструкцією), трудовим договором. Керівник гуртка дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основним напрямами діяльності керівника гуртка є:
2.1. Додаткова освіта учнів школи.

2.2. Розвиток творчих здібностей учнів.

2.3. Сприяння саморозвитку і самореалізації учнів

3. Завдання та посадові обов’язки

3.1. Комплектує склад гуртка, секції, здійснює заходи щодо його збереження протягом усього терміну навчання.

3.2. Здійснює додаткову освіту учнів.

3.3. Забезпечує педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання), виходячи з психофізіологічної доцільності.

3.4. Забезпечує дотримання прав і свобод учнів.

3.5. Бере участь у розробці та реалізації освітніх програм.

3.6. Складає плани і програми занять, забезпечує їх виконання, веде встановлену документацію та звітність. Своєчасно проводить записи в журналах про проведену роботу та після закінчення занять здає їх на зберігання методисту відділу (чи працівнику, призначеному наказом). Проведення занять поза закладом оформляє у відповідності до вимог.

3.7. Виявляє творчі здібності учнів, сприяє їхньому розвитку, формуванню стійких професійних інтересів і нахилів.

3.8. Підтримує здібних і талановитих учнів, у тому числі дітей з обмеженими можливостями здоров’я.

3.9. Забезпечує участь гуртківців у змаганнях, виступах, концертах, виставках, масових заходах згідно із затвердженим планом роботи відділу.

3.10. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам (особам, що їх заміняють), а також педагогічним працівникам школи.

3.11. Забезпечує дотримання правил охорони праці під час проведення занять, а також правил безпеки життєдіяльності та протипожежного захисту, проводить інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності з обов’язковою реєстрацією.

3.12. Оперативно повідомляє адміністрацію про кожен нещасний випадок, здійснює заходи щодо надання першої медичної допомоги.

3.13. Підвищує свою кваліфікацію, бере участь у діяльності методичних об’єднань та інших форм методичної роботи.

3.14. Проходить періодичне медичне обстеження.

3.15. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм насильства.

4. Охорона праці та безпека життєдіяльності

4.1. Керівник гуртка, секції роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснює згідно із законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Кодексом законів про працю та іншими нормативними актами про охорону праці та безпеку життєдіяльності.

4.2. Керівник гуртка, секції забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження тощо.

4.3. Проводить інструктаж з учнями, вихованцями з безпеки життєдіяльності на заняттях.

4.4. Допускає до занять лише учнів у спецодязі, взутті, інших засобах індивідуального захисту відповідно до вимог.

4.5. Негайно сповіщає директора школи про нещасний випадок. Несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за нещасні випадки, що трапились з учнями під час проведення занять (заходів).

4.6. Веде профілактичну, роз’яснювальну роботу серед учнів із безпеки життєдіяльності.

4.7. Бере участь в обговоренні і вирішенні питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
4.8. Підвищує кваліфікацію, проходить перепідготовку з питань охорони та безпеки життєдіяльності.


5. Права

Керівник гуртка має право:

5.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи, брати участь у роботі педагогічної ради школи.

5.2. На захист професійної честі і гідності.

5.3. Знайомитись із скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати на них пояснення.

5.4. Захищати свої інтереси самостійно і (або) через представника, у тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування або службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

5.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством.

5.6. Самостійно вибирати і використовувати форми і методи роботи з учнями, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

5.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

5.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

5.9. Давати учням під час занять і перерв розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати до дисциплінарної відповідальності учнів за дії, що дезорганізують навчально-виховний процес, у встановленому Статутом школи порядку.

6. Відповідальність:

6.1. Керівник гуртка несе відповідальність згідно із законодавством за якість виконання освітніх програм, життя і здоров’я учнів під час занять, порушення їх прав і свобод.

6.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього розпорядку, інших нормативних актів, розпоряджень адміністрації, посадових обов’язків, керівник гуртка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

6.3. За застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним або психічним насиллям над особистістю учня, здійснення іншого аморального вчинку керівник гуртка може бути звільнений із займаної посади у відповідності з трудовим законодавством.

6.4. За порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності керівник гуртка може притягуватися до адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності у порядку, визначеному трудовим і (або) цивільним законодавством.

6.5. За спричинені школі або учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв’язку з виконанням (чи невиконанням) своїх посадових обов’язків керівник гуртка несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим законодавством.

6.6. За збереження життя і здоров'я вихованців (у межах, визначених чинним адміністратив­ним, кримінальним та цивільним законодавством України).

6.7. За своєчасне складання встановленої звітної документації.

6.8. За належний санітарний стан приміщення, в якому проходять заняття.

7. Кваліфікаційні вимоги

Керівник гуртка повинен бути професійно компетентний, забезпечувати нормативні рівні педагогічного процесу, задовольняти загальні етичні та культурні вимоги до педагогічних працівників; виявляти достатньо професіоналізму, використовувати сучасні форми, методи навчання та виховання учнів, досягати вагомої результативності в своїй діяльності, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.

8. Взаємовідносини:

Керівник гуртка:

8.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження в повному обсязі відповідно до розкладу занять, участі в обов'язкових планових заходах і самопланування обов'язкової діяльності, для якої не встановлені норми обсягів виконання.

8.2. Самостійно планує свою роботу на семестр і навчальний рік. План роботи затверджується заступником директора з виховної роботи.

8.3. Подає заступнику директора з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність протягом 5 днів після закінчення семестру.

8.4. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру.

8.5. Тісно співпрацює з учителями, батьками учнів; систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з педагогічними працівниками школи.

Начальник табору Н.Ворончук

 Посадову інструкцію отримав

з її змістом ознайомлений

__________20 ___ р. ____________ _______________________________

__________20 ___ р. ____________ _______________________________

__________20 ___ р. ____________ _______________________________

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!