Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти (проект)

НУШ

24.08.2020

1330

77

0

Опис документу:
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти (проект) розроблено згідно з вимогами Закону України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України направленими на реалізацію Концепції Нової української школи. При формуванні цього Положення взято до уваги основні теоретичні і методологічні напрацювання теорії педагогіки, теорії педагогічно
Перегляд
матеріалу
Отримати код

СХВАЛЕНО

педагогічною радою ЗЗСО

Протокол № ____

від __/___ 2020 р

Голова педагогічної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом № ___ від ___/___2020 р

по ЗЗСО

Директор школи

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

у закладі загальної середньої освіти

(проект)

1.Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) розроблено згідно з вимогами Закону України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України направленими на реалізацію Концепції Нової української школи.

1.2. При формуванні цього Положення взято до уваги основні теоретичні і методологічні напрацювання теорії педагогіки, теорії педагогічного оцінювання, теорії моніторингу тощо.

1.3. Метою функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО є забезпечення вимог, що обумовлені законодавчими, іншими нормативно-правовими актами, Статутом ЗЗСО щодо якості надання освітніх послуг, шляхом створення системи моніторингу якості освітнього процесу на всіх етапах його реалізації для своєчасного виявлення причин виникнення відхилень фактичних показників від нормативних або бажаних, прийняття на цій основі виважених управлінських рішень і здійснення відповідних коригувальних процедур згідно з діючими на цей час стандартами загальної середньої освіти.

1.4. Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

– підвищення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу;

– оптимізація освітнього середовища закладу освіти;

– створення умов для підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників закладу освіти.

1.5. Внутрішня система забезпечення якості освіти ЗЗСО передбачає:

– стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

– механізми забезпечення академічної доброчесності;

– критерії, правила та процедури створення оптимального освітнього середовища;

– критерії, правила та процедури оцінювання здобувачів освіти;

– критерії, правила та процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

– критерії, правила та процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників;

1.6. Стратегію та процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, систему та механізми забезпечення академічної доброчесності схвалює педагогічна рада ЗЗСО.

1.7. Учасниками самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти ЗЗСО є його керівництво, педагогічні працівники, здобувачі освіти, їхні батьки або інші законні представники.

1.8. Відповідальними за виконання внутрішньої системи забезпечення якості освіти на рівні ЗЗСО є директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, заступник директора з господарської роботи.

1.9. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються рішенням педагогічної ради ЗЗСО та вводяться в дію наказом директора ЗЗСО .

2. Стратегія та процедури забезпечення якості освіти

2.1. Політика забезпечення якості освіти в КЗ «Богодухівська СШ» ХОР ґрунтується на таких принципах:

відповідність державним стандартам загальної середньої освіти;

– орієнтація всієї діяльності закладу на реалізацію місії діяльності закладу та суспільства в цілому;

– системність і систематичність, безперервне удосконалення всіх процедур і процесів освітньої діяльності в напрямку поліпшення їх якості;

– відповідальне ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу;

 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);

– постійна участь усіх учасників освітнього процесу в вирішенні проблем поліпшення якості освіти;

– побудова дієвої системи управління якістю освіти в закладі;

– створення системи мотивації поліпшення якості освіти в закладі для всіх учасників освітнього процесу;

– використання сучасних технологій освіти;

– створення ефективної системи моніторингу якості освіти;

– створення потужної ІТ-підтримки управління якістю освіти;

– безпека персональних даних;

– відкритість інформації та проведення процедур системи забезпечення якості освіти.

2.2. Основною процедурою забезпечення якості освіти в ЗЗСО моніторинг освітньої діяльності за окремими напрямами висвітленими нижче, що передбачає створення спеціальної системи збору, обробки, зберігання і поширення інформації про стан освітньої системи закладу для поліпшення його подальшого функціонування та розвитку.

2.3. Практична реалізація процедур забезпечення якості освіти в ЗЗСО відображується в річному та Стратегічному планах роботи закладу.

3. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

3.1. Педагогічні працівники ЗЗСО у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої освіти. Здобувачі освіти, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання.

3.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками закладу передбачає:

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про методики, що використовуються в освітньому процесі, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

– розгляд підготовлених до друку навчальних видань на засіданнях педагогічної ради школи;

– об’єктивне оцінювання результатів навчання.

3.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання, інших завдань для осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей;

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації (під час підготовки робіт конкурсів і проектів).

3.4. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

– відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

– позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

3.5. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

– повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

– повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

– виключення з членів учасників відповідних конкурсів і турнірів тощо.

3.6. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

– ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

– особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

3.7. Адміністрація ЗЗСО створює комісію з питань етики та академічної доброчесності.

3.8. Адміністрація ЗЗСО ухвалює внутрішній документ «Положення про академічну доброчесність» та оприлюднює його на офіційному сайті закладу освіти.

4. Критерії, правила і процедури оцінювання

4.1. Критерії, правила і процедури оцінювання є складовою системи освітнього моніторингу ЗЗСО .

4.2. Критерії оцінювання створення оптимального освітнього середовища, оцінювання здобувачів освіти, оцінювання педагогічної педагогічних працівників, оцінювання управлінських рішень керівних працівників ЗЗСО розробляються на засадах системного підходу з метою адекватного вимірювання результатів їх діяльності.

4.3. Критерії та показники в межах кожного напрямку розробляються з урахуванням існуючої нормативно-правової бази та традицій ЗЗСО, особливостей його організаційної культури.

4.4. Критерії та показники затверджуються педагогічною радою ЗЗСО.

4.5. Критерії і правила оцінювання створення оптимального освітнього середовища, оцінювання здобувачів освіти, оцінювання педагогічної педагогічних працівників, оцінювання управлінських рішень керівних працівників ЗЗСО, способи збирання інформації по напрямкам наведені в Додатку 1 до цього Положення.

5. Способи збирання інформації:

- аналіз документів (плани роботи, звіти, протоколи засідань педагогічної ради, класні журнали тощо);

- опитування:

- анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків);

- інтерв’ю (із педагогічними працівниками, представниками учнівського самоврядування); 

- фокус-групи (із батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, педагогами);

- моніторинг:

- навчальних досягнень здобувачів освіти;

- педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних занять, позакласною роботою тощо);

- спостереження за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан забезпечення навчальних приміщень, безпека спортивних та ігрових майданчиків, робота їдальні й буфету, вплив середовища на навчальну діяльність тощо).

6. Інструментарій методів збирання інформації:

- пам’ятки для аналізу документів (щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів, фінансування закладу освіти, кількісно-якісного складу педагогічних працівників тощо);

- анкети (для педагогів, учнів, батьків);

- бланки спостереження (за проведенням навчальних занять, позакласною роботою тощо).

7. Очікувані результати

У результаті запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО передбачається реалізація його місії шляхом надання споживачам якісних освітніх послуг згідно з національними і світовими вимогами до закладів освіти такого типу, постійний розвиток і саморозвиток всіх учасників освітнього процесу в межах концепції освіти впродовж життя.

Результати моніторингу зазначаються у звіті, який готує заклад освіти. Звіт може містити таблиці, діаграми, графіки та інші форми узагальнення інформації.

Результати моніторингу можуть передаватися іншим особам та оприлюднюватися на офіційному сайті закладу освіти.

8. Фінансування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Фінансування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО здійснюється за рахунок коштів засновника, власних надходжень закладу освіти та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерела:

 1. Портал громадських експертів. Освітня політика. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти (Проект для обговорення) Автор: Вадим Лунячек, Валентина Косміна, Наталія Лунячек; режим доступу: http://education-ua.org/ua/draft-regulations.

 1. Державна служба якості освіти України. Внутрішня система забезпечення якості освіти: Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти; режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf

Додаток 1 до Положення про внутрішню

систему забезпечення якості освіти

у ЗЗСО

Критерії і правила оцінювання створення оптимального

освітнього середовища, оцінювання здобувачів освіти,

оцінювання педагогічної педагогічних працівників,

оцінювання управлінських рішень керівних працівників

ЗЗСО

Напрям 1. Освітнє середовище закладу освіти

Вимога/правило 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

► Критерій 1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці

►Критерій 1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми

► Критерій 1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

►Критерій 1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях

► Критерій 1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників

►Критерій 1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті

► Критерій 1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників

Вимога/правило 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

► Критерій 1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі

► Критерій 1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

► Критерій 1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви

Вимога/правило 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

► Критерій 1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування

► Критерій 1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

► Критерій 1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти

► Критерій 1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя

► Критерій 1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо)

Оцінювання створення оптимального освітнього середовища відбувається у способи:

 • спостереження за формою;

 • анкетування педагогічних працівників, учнівства та іхніх батьків (осіб, що їх замінюють), інших законних представників.

Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти

Вимога/правило 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

► Критерій 2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень

► Критерій 2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання

► Критерій 2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним

Вимога/правило 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

► Критерій 2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти

► Критерій 2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання

Вимога/правило 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

► Критерій 2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання

► Критерій 2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відбувається у способи:

 • моніторинг навчальних досягнень учнівства - один раз на семестр;

 • моніторинг наступності між ланками освіти за окремим планом - наприкінці навчального року.

Результати моніторингу можуть оприлюднюватися на офіційному вебсайті закладу освіти.

Напрям 3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

Вимога/правило 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

► Критерій 3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

► Критерій 3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти

► Критерій 3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби)

► Критерій 3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо)

► Критерій 3.1.5 Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку

► Критерій 3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі

Вимога/правило 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

► Критерій 3.2.1. Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

► Критерій 3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти

Вимога/правило 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

► Критерій 3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

► Критерій 3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок

► Критерій 3.3.3. У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

Вимога/правило 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

► Критерій 3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності

► Критерій 3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти

Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників відбувається у способи:

 • вивчення документації, зокрема календарно-тематичного плану;

 • спостереження за навчальним заняттям;

 • інтерв' ю за результатами спостереження за навчальним заняттям;

 • анкетування здобувачів освіти та їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), інших законних представників;

 • ведення діагностичних карт.

Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти

Вимога/правило 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

► Критерій 4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

► Критерій 4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми

► Критерій 4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

► Критерій 4.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання

Вимога/правило 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

► Критерій 4.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру

► Критерій 4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

Вимога/правило 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

► Критерій 4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми

► Критерій 4.3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

► Критерій 4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

Вимога/правило 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

► Критерій 4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу

► Критерій 4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу

► Критерій 4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

► Критерій 4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади

► Критерій 4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам

► Критерій 4.4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти

Вимога/правило 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

► Критерій 4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності

► Критерій 4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

Оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти відбувається у способи:

 • вивчення документації, зокрема Стратеriї розвитку, Статуту закладу освіти, плану роботи закладу освіти на рік, протоколів засідань педагогічної ради, наказів директора з питань основної діяльності та кадрових питань;

 • анкетування педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків, інших законних представників.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.