Побудова графіків в Excel

Опис документу:
Теоретичний матеріал (методичний посібник до уроку)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

План уроку

Тема № 2. Обробка табличної інформації.

Тема уроку: Побудова графіків в Excel.

Мета уроку: Ознайомити з основними поняттями та видами графіків в Excel. Розглянути принцип створення, редагування і форматування графіків в Excel. Розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, самоконтроль і вміння конспектувати; Виховувати інтерес до предмету та наполегливість у навчанні, інформаційну культуру, акуратність, дисциплінованість, посидючість.

Метод проведення уроку: лекція.

Тип уроку: пояснювально – демонстраційний.

Обладнання: зошит, підручник, опорний конспект, наочний матеріал, комп’ютер.

Хід уроку

І. Оргмомент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Графік у MS Excel – це набір точок, які часто сполучені лініями, положення яких визначається парою координат.

Представлення даних у графічному вигляді дозволяє вирішувати різноманітні задачі. Інформація подана у такому вигляді є більш наглядною. На графіках легко проглядається тенденція до зміни, при цьому можна визначати швидкість змінення цієї тенденції. Різні співвідношення, приріст, взаємопов’язання різних процесів – усе це легко можна побачити на графіках.

СТАНДАРТНІ ВИДИ ГРАФІКІВ

В MS Excel 2003 існує всього сім видів графіків:

1. - відображає розвиток процесу у часі або за категоріями;

2. - графік з накопичуванням. Добре відображає зміну загальної суми за часом або за категоріями;

3. - нормований графік. Відображає зміну вкладу кожного значення у часі або за категоріями;

4. - графік з маркерами, які відмічають точки даних;

5. - графік з накопичуванням, на якому окремі значення відмічені маркерами;

6. - нормований графік, на якому окремі значення відмічені маркерами;

7. - об’ємний варіант графіка.

СТВОРЕННЯ ГРАФІКІВ

Створення графіків відбувається аналогічно принципу створення діаграм - за допомо­гою Майстра діаграм або кнопки «Тип диаграммы» на панелі «Диаграммы». Майстер діаграм викликається ко­мандою Головного меню «Вставка \ Диаграмма» або кнопкою «Мастер диаграмм» на Стандартній панелі інс­трументів.

Майстер діаграм виконує побудову графіка для виділеного діапазону комірок в інтерак­тивному режимі за чотири кроки.

Крок 1: Тип діаграми. Вибір типу і вигляду графіка, який найкраще подає результат.

Крок 2: Джерело даних діаграми. Вибір і вказівка діапазону даних для побудови графіка:

 • задання діапазону даних, для яких будується графік. Якщо діапазон клітинок не був вибраний, виділити необхідний діапазон клітинок (адреса автоматично відобразиться в рядку діапазон);

 • вказівка розміщення даних - за ряд­ками або стовпцями будуватиметься графік. У вікні зразка відображатиметься вибраний тип графіка для заданого діапазону даних.

Крок 3: Параметри діаграми. Задання па­раметрів графіка у вікнах вкладок «Подписи данных», «Заголовки», «Оси», «Линии сетки», «Легенда», «Таблица данных».

Крок 4: Розміщення діаграми. Вибір роз­міщення графіка. Встановити вид розміщення графіка на окремому чи поточному аркуші та натиснути кнопку «Готово».

РЕДАГУВАННЯ ГРАФІКІВ

Редагування графіків відбувається за допо­могою пункту Головного меню «Диаграмма», па­нелі інструментів «Диаграммы» або контекстного меню. Пункти меню надають користувачеві можливість повернутися до будь-якого з чо­тирьох етапів створення графіка і здійснити необхідні зміни:

 • змінити тип і формат діаграми;

 • змінити початкові дані:

  • перевизначити початковий інтервал клітинок, на підставі яких побудовано графік;

  • перевизначити орієнтацію рядів та їхню назву;

  • змінити дані, використовувані для під­писів осі;

  • змінити параметри графіка (заголовки, осі, лінії сітки, легенду, підписи даних);

  • змінити розміщення графіка.

ФОРМАТУВАННЯ ГРАФІКІВ

1. Форматування типів графіків. Зміна типу може бути здійснена або за допомогою кноп­ки «Тип диаграммы» на панелі інструментів «Диаграммы», або за рахунок переходу до першого етапу побудови графіку і вибору команди «Тип диаграммы» в контекстному меню.

2. Форматування елементів графіка. Існують два способи форматування елемен­тів графіка:

І спосіб

Вказати курсором миші на будь-який ком­понент графіка (ряд, вісь, підписи, легенду...), клацнути по ньому ПКМ і в кон­текстному меню, що з’явилося, обрати коман­ду Формат... (...= конкретний компонент).

II спосіб

На панелі інструментів «Диаграммы» у полі «Обьекты диаграммы» клацнути по стрілці та вибрати необхідний елемент, потім натиснути на позначку Формат.

3. Форматування ділянки графіка та ділянки побудови графіка. Змінення вигляду ділян­ки графіка (кольору фону, візерунка, вико­ристання рамок навколо ділянки форматуван­ня) і шрифту (типу, стилю і розміру символів тексту, які розміщені в ділянці форматування).

Виділену ділянку побудови графіка можна вилучити (ряди даних розміщуються в ділянці графіка, а ділянка побудови є їх оточенням). Під час форматування ділянки побудови, як і для ділянки графіка, змінюється лише її вигляд.

4. Форматування осей графіка. Під час фор­матування осей активізується:

 • вкладка «Вид» - вибирається зовнішнє оформлення осі (лінії), зазначається наявність і розміщення основних і допоміжних карбувань та їхніх міток;

 • вкладка «Шрифт» - вибирається вигляд і розмір шрифту міток карбувань;

 • вкладка «Шкала» - задається масштаб зна­чень елементів даних ряду на осі та розмітка осі (відстань між карбуваннями і лініями сітки), значення точки перетину з віссю X (для плос­ких графіків) або з підставою (для об’ємних); вибирається у разі необхідності логарифмічна шкала і зворотний порядок значень (для осі категорій - зміна порядку проходження міток зліва направо, для осі значень - зміна значення від меншого до більшого);

 • вкладка «Число» - задається формат мі­ток карбувань або самих числових значень на осі;

 • вкладка «Выравнивание» - змінюється орієнтація тексту міток карбувань.

5. Форматування рядів даних. Графік може містити декілька рядів даних - груп елементів даних, які відповідають одному діапазону кліти­нок робочого аркуша, не обов’язково суміжних. Кожний ряд на графіку виділяється кольором і / або візерунком.

Існує деяка відмінність у складі вкладок діалогового вікна «Формат рядов данных...» обумо­влена типом графіка, який відтворює дані ряди, а саме плоскими і об’ємними графіками. Так, вкладки «Вид», «Подписи данных», «Порядок ря­дов», «Параметры» є загальними для об’ємних (тривимірних) графіків.

6. Форматування легенди. Під час форма­тування вікна легенди задається вид рамки, колір і візерунок зафарбовування легенди, ви­значається шрифт, який використовується для тексту легенди, розміщення легенди (унизу, угорі, ліворуч, праворуч, у кутку).

7. Форматування сітки. Сітка забезпечує краще зображення числових даних, полегшує порівняння даних. Під час виділення сітки в полі імен з’являється стандартна назва ком­понента – «Сетка». У разі форматування сітки зазначається тип лінії і шкала розмітки (пере­тин ліній сітки з осями).

РОЗГЛЯНЕМО ПРИКЛАДИ ПОБУДОВИ ГРАФІКА

Приклад №1

Умова:

За даними в таблиці побудувати графік змінення температури:

Порядок дій для побудови графіка:

1. Виділимо діапазон А1:Н2.

2. Викличемо «Мастер диаграмм».

3. Виберемо тип – «График», вид – графік з маркерами, які відмічають точки даних. Натискаємо кнопку «Далее».

4. На вкладці «Ряд» видаляємо ряд який має назву Число (виділяємо за допомогою миші ім’я ряду натискаємо кнопку «Удалить»). Встановимо курсор у поле «Подписи оси х» і за допомогою ЛКМ виділяємо діапазон В1:Н1. Натискаємо кнопку «Далее».

5. Укажемо назву графіка – Графік змінення температури, назву осі хДні тижня, осі у - t°C. На вкладці «Подписи данных» встановлюємо прапорець у поле «значения». Натискаємо кнопку «Далее».

6. Розмістимо графік на поточному аркуші й натиснемо кнопку «Готово». Одержимо наступний графік:

Приклад №2

Умова:

Побудувати графік функції y = x2 на відрізку від -5 до 5 із кроком 1 (Стандартними видами графіків у цьому випадку не обійтись. Тому для побудови графіку функції ми будемо використовувати Точкову діаграму).

Порядок дій:

Підготовка таблиці з даними для побудови графіка (із двох рядків для значень х і у): у комірку А2 запишемо «Х», в А3 – «У».

Введемо у комірку В2 значення -5 (перше значення для Х), С2 значення -4 – виділимо діапазон В2:С2 та маркером автозаповнення скопіюємо на 11 стовпців до комірки L2 як арифметичну прогресію.

Введемо у комірку В3 формулу функції =В2^2 та маркером заповнення скопіюємо на 11 стовпців до комірки L3.

Побудова графіка:

Виділимо діапазон А2:L3.

Викличемо «Мастер диаграмм». Виберемо тип – «Точечная диаграмма», вид – із значеннями, що сполучені гладкими лініями без маркерів.

Перевіримо діапазон даних.

Укажемо назву діаграми – Графік функції, назви осей – х і у відповідно. Прапорці «Легенда» й «Линии сетки» вилучаємо.

Розмістимо графік на новому аркуші й натиснемо «Готово». За допомогою контекстного меню відредагуємо підписи осей та їхнє розміщення. Одержимо наступний графік:

V. Закріплення нового матеріалу.

VІ. Підведення підсумку уроку.

VІІ. Завдання до наступного уроку:

 • конспект.

 • Заповнити комірки таблиці значеннями денної температури за минулий тиждень. Побудувати на основі цих даних графік.

Викладач: Теницький С. М.

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розроблення і використання цифрового освітнього контенту в освітньому процесі Нової української школи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн
590 грн