Пояснювальна записка до електронного навчального курсу на Classroom для поглибленого вивчення української мови. 8 клас

Опис документу:
У цьому матеріалі подається пояснювальна записка до електронного навчального курсу на Classroom для поглибленого вивчення української мови (8 клас), календарне планування на І семестр. Курс має тематичну послідовність вивчення навчального матеріалу. Складається з мовних тем, які передбачені програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Пояснювальна записка

до електронного навчального курсу на Classroom

для поглибленого вивчення української мови

8 клас

Програму електронного навчального курсу (ЕНК) з української мови на Classroom розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти., Концепції профільного навчання в старшій школі ( наказ МОН освіти і науки № 1456 від 21.10.2013 року) і скориговано зі змістом чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. «Українська мова 8-9 класи» (за редакцією Станіслава Олександровича Карамана).

Першорядним у навчанні мови залишається загальноосвітня мета – закласти міцний ґрунт лінгвістичної підготовки учнів; виробити в них уміння самостійно поповнювати і творчо застосовувати здобуті знання в різних мовленнєвих ситуаціях; розкрити невичерпні скарби рідного слова, сформувати духовно багату особистість, яка відзначалася б свідомим ставленням до державної мови, високою мовною компетентністю і готовністю до освіти в старшій школі в умовах профільного навчання.

Відповідно до поставленої мети головними завданнями курсів на Classroom для поглибленого вивчення української мови є:

  • вироблення в учнів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

  • ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок – орфоепічних, граматичних, лексичних, орфографічних, стилістичних;

  • формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства загалом.

Зміст і структура електронного навчального курсу

Електронний навчальний курс з української мови для 8 класу на Classroom спрямований на оновлення змісту освіти, володіння інструментарієм дистанційного навчання й узгоджений його з сучасними потребами. ЕНК розрахований на підвищення рівня знань учнів через практичну діяльність.

Курс має тематичну послідовність вивчення навчального матеріалу. Складається з мовних тем, які передбачені програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови, а саме: «Словосполучення», «Речення як комунікативна одиниця», «Головні та другорядні члени речення», «Односкладні речення», «Вставні слова, словосполучення, речення», «Речення із звертаннями», «Однорідні члени речення», «Речення з відокремленими членами». На початку кожної мовної теми вчитель визначає, якими вміннями та навичками повинні учні оволодіти.

В електронному курсі для вивчення нових тем створено презентації, корисні посилання; для закріплення розроблено комплекс інтерактивних вправ, завдань для індивідуальної роботи, тестів для контролю та самоконтролю. Вивчення програмового матеріалу організовується з урахуванням міжпредметних зв’язків, що забезпечить поглиблене розуміння мовних явищ, розширення кругозору учнів, формування в них умінь використовувати знання з інших предметів на уроках української мови.

Кінцевий результат використання ЕНК на Classroom виконання вправ, тестових завдань електронного курсу та засвоєння програмового матеріалу на 70 %. Роль учителяспрямувати діяльність учнів, надати необхідний теоретичний матеріал, перевірити творчі вправи. Завдання учня навчитися самостійно здобувати знання.

Умови реалізації роботи з ЕНК:

Науково-методичні.

Особливості організації навчально-виховного процесу. Навчання може відбувається як дистанційно, через мережу Інтернет, так і у класі з групою учнів. Форми занять: індивідуальна, групова. Навчання відбувається через Інтернет.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: за кожний вид завдань максимальна оцінка 12 балів, програма автоматично оцінює тестові завдання, творчі роботи оцінюються вчителем. Відбувається постійний зв'язок між учителем та учнем протягом вивчення усього курсу.

Психолого-педагогічні:

- кількісно-якісний склад групи: 15-18 чоловік;

- вікові особливості дітей: 13-14 років.

Мотиваційні заходи: підвищення рівня знань із української мови, якісна підготовка до ДПА та ЗНО.

Матеріально-технічні:

  • комп'ютерний клас;.

  • вільний доступ до роботи в мережі Інтернет;

  • наявність електронної скриньки;

  • достатній рівень володіння основами комп’ютерної грамотності;

  • робоче місця вчителя, доступ до мережі Інтернет.

Календарно-тематичний план

електронного навчального курсу на Classroom

для поглибленого вивчення української мови

8 клас

І семестр

/п

Тема курсу

Теоретичний матеріал

Практична робота

Самостійна робота

Контроль знань

1

Словосполучення

Презентації «Словосполучення. Будова словосполучень»,

«Сурядний і підрядний звязок у словосполученнях».

Корисні посилання :

«Керування слів», «Складні випадки керування і узгодження», «Стилістика словосполучень»

Гра «Знайди пару» на

https://learningapps.org/display?v=p9dei0m6317

Синтаксичний розбір словосполучень

Завдання 1.

Тест для підготовки до контрольної роботи «Словосполучення»

Тестове опитування «Словосполучення»

2

Речення як комунікативна одиниця

Презентації «Речення як комунікативна одиниця. Ознаки речень», « Типи речень за метою висловлювання», «Порядок слів у реченні. Логічний наголос», «Активні та пасивні звороти»

Гра на «Типи речень»

https://learningapps.org/display?v=p9dei0m6317

Завдання до теми

«Речення як комунікативна одиниця»

Питання до теми «Типи речень за метою висловлювання»

3

Головні

члени речення

Презентація «Присудок як головний член речення»,.

Корисні посилання: «Способи вираження підмета», «Способи вираження присудка»,

Алгоритм «Тире між підметом і присудеом»

Гра «Простий та складений дієслівний присудок» на https://learningapps.org/display?v=py32fgafj17

Завдання 1 до теми «Підмет», завдання 2 до теми «Присудок».

Тест « Підмет і присудок. Способи їх вираження»

1. Закінчіть думку.

2. Тестове опитування «Головні члени речення»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»