Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Планування. Календарно-тематичне планування з української мови та літератури

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Українська мова

Для кого: 5 Клас

23.10.2021

72

2

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури у 5,6,8,9 класах на 2021-2022 навчальний рік.

Календарне планування уроків української мови в 6 класі (2021-2022 н.р.)

Дата

Зміст навчального матеріалу

1

Вступ. Краса й багатство української мови.

2

РМ №1. Види мовленнєвої діяльності. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування.

3

РМ №2. Повторення вивченого про типи мовлення.

4

РМ №3. Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого.

5

Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення. Просте речення.

6

Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні.

7

Складне речення. Пряма мова. Діалог.

8

РМ №4. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію.

9

Правопис префіксів, суфіксів, голосні в коренях і на межі значущих частин слова та основ.

10

Контрольна робота №1.

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого ( тест).

Лексикологія.

11

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

12

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично).

13

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і.

14

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа.

15

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

16

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

17

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова.

18

Пароніми (практично)

Фразеологія.

19

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологічний словник.

20

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологічний словник.

21

РМ №5. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

22

РМ №6. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму.

23

Джерела українських фразеологізмів.

24

РМ №7. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

25

Прислів’я, приказки, афоризми, крилаті вислови як різновиди фразеологізмів.

26

РМ №8. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі («Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.

27

РМ №9. Аналіз письмового твору.

Фразеологіз­ми в ролі членів речення.

28

Контрольна робота №2.

Фразеологія. (навчальне читання мовчки та тест).

Словотвір. Орфографія.

29

Змінювання і творення слів. Твірне слово.

30

Основні способи словотворення.

31

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слов.

32

Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-).

33

Зміни приголосних при творені відносних прикметників із суфіксами -ськ,

-цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о).

34

Контрольний диктант №1.

Навчальне читання мовчки текстів наукового стилю.

35

Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах.

36

Творення і правопис складноскорочених слів.

37

Правопис складних слів разом і через дефіс.

38

Написання слів з пів-.

39

Контрольна робота №3.

Словотвір (тест).

Морфологія. Орфографія.

Іменник.

40

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.

41

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.

42

РМ №10. Будова опису приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення.

43

Рід іменників. Іменники спільного роду.

44

РМ №11. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

45

РМ №12. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

46

Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

47

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників.

48

Контрольна робота №4.

Іменник. (тест).

49

Поділ іменників на відміни й групи.

50

Відмінювання іменників І відміни.

51

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

52

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

53

РМ №13. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.

54

Відмінювання іменників III відміни.

55

Відмінювання іменників IV відміни.

56

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

57

Особливості написання іменників у кличному відмінку.

58

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.

59

Не з іменниками.

60

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

61

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення).

62

Контрольна робота № 5.

Іменник. (тест).

Прикметник.

63

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

64

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу.

65

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу.

66

РМ №14. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису).

67

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

68

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

69

Відмінювання прикметників.

70

Відмінювання прикметників.

71

РМ №15. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

72

Прикметники твердої і м’якої груп.

73

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.

74

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-,

-ськ-,-цьк-, -зьк-.

75

РМ №16. Усний докладний переказ тексту, що містить опис природи

76

РМ №17. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

77

РМ №18. Аналіз письмового переказу.

Читання вголос текстів різних типів і стилів мовлення.

78

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, -ичн-.

79

Написання не з прикметниками.

80

Написання не з прикметниками.

81

РМ №19 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А.Куїнджі, С.Васильківського, І.Айвазовського, ін.

82

РМ №20. Аналіз письмового твору.

Систематизація матеріалу з теми «Прикметник».

83

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

84

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

85

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

86

Написання прізвищ прикметникової форми.

87

Контрольна робота № 6.

Прикметник. (тест).

88

Навчальний диктант. Навчальне аудіювання.

Числівник.

89

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

90

Числівники кількісні й порядкові.

91

Контрольний диктант №2.

92

Узгодження числівників з іменниками.

93

Числівники прості, складні і складені.

94

Відмінювання числівників.

95

Відмінювання числівників.

96

Відмінювання числівників.

97

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників.

98

Написання разом порядкових числівників з – тисячний.

99

Написання разом порядкових числівників з – тисячний.

100

Написання разом порядкових числівників з – тисячний.

101

Контрольна робота № 7.

Числівник (аудіювання та тест).

Займенник.

102

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

103

Розряди займенників за значенням.

104

РМ №21. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі ( «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

105

РМ №22. Аналіз письмового твору.

Систематизація матеріалу з теми «Займенник».

106

Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенниках.

107

Зворотний займенник себе, його відмінювання. Присвійні займенники, їх відмінювання.

108

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників.

109

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників.

110

РМ №23. Усний твір. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»).

111

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання.

112

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання.

113

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання.

114

Написання займенників із прийменниками окремо.

115

Контрольна робота № 8.

Займенник. (тест).

Повторення в кінці року.

116

Лексикологія . Фразеологія.

117

Контрольний диктант №2.

118

Словотвір та орфографія.

119

Словотвір та орфографія.

120

Морфологія й орфографія.

121

Морфологія й орфографія.

122

Підсумковий урок.

Календарне планування уроків української літератури в 6 класі на 2021-2022 н.р.

пп

Дата

Зміст навчального матеріалу

1

Вступ. Книжка в житті людини. Творча майстерня автора від давнини до сьогодення. Зміни формату книги впродовж віків. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.

Загадково прекрасна і славна давнина України.

Календарно-обрядові пісні.

2

Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди.Народна обрядова пісня, її різновиди .ТЛ:народна пісня (вивчити 2 пісні на вибір).

3

Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки добору» (русальні).ТЛ: рефрен, анафора

4

Пісні літнього циклу: «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, купайло» (купальські), «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські).

5

Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка».

6

Веснянки: «Ой весна, весна — днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця».

7

ЛРК №1. Календарно-обрядові пісні рідного краю.

8

Народні колискові пісні. «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Провідні мотиви колискових, їх лексичні особливості. ТЛ: колискова

9

РМ №1. Українська пісня – душа народу (письмово).

Пісні літературного походження.

10

Патріотичні мотиви пісень літературн. походження. «Ще не вмерла України…» П.Чубинського, М.Вербицького -національний гімн нашої держави .TЛ: гімн (вивчити).

11

Урок виразного читання №1. Виразне читання напамять гімну «Ще не вмерла України…».

12

Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, її зв’язок із «Молитвою» О. Кониського й М.Лисенка, духовним гімном України.

13

«Ой, у лузі червона калина похилилася» С.Чарнецького і Г.Труха – пісня, що стала народною (вивчити 1 на вибір).

14

Контрольна робота №1.

Загадково прекрасна і славна давнина України. Пісні літературного походження. (завдання та тест).

15

УПЧ №1. В.Близнець «Женя і Синько».

16

Микола Вороний. «Євшан-зілля». Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів. Краса природи рідного краю. ТЛ: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема

17

Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини за твором «Євшан-зілля».

18

Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. «Думка» («Тече вода в синє море...») (вивчити).

19

Патріотичні мотиви творів Т.Шевченка. «Іван Підкова». Зображення історичного минулого. Героїзм та відвага козаків та їхнього ватажка. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.

20

В. Рутківський. «Джури козака Швайки» («На козацьких островах») – твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях. Тема боротьби українських козаків проти татарської орди.

21

В. Рутківський. «Джури козака Швайки» («На козацьких островах»). Сміливість і відвага козацьких джур Грицика та Санька. Засудження підступності, жорстокості та підлості зрадників.

22

Незвичайні здібності козаків-характерників.

23

Контрольна робота №2.

Загадково прекрасна і славна давнина України (завдання та тест).

Я і світ.

24

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. «Мрії». Неповторний світ дитинства в поезіях.

25

Леся Українка . «Як дитиною, бувало...». Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. (вивчити)

26

Леся Українка. «Тиша морська». Значення мистецтва в житті людини. Гармонія людини і природи.

27

Володимир Винниченко. Дитинство письменника. «Федько-халамидник». Художня розповідь про Федька, його життя, стосунки з однолітками.

28

Володимир Винниченко. «Федько-халамидник». Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість. ТЛ: головний герой

29

Володимир Винниченко. «Федько-халамидник». Добро і зло, благородство і підлість у творі. ТЛ: другорядні герої

30

Контрольна робота № 3.

Я і світ. (письмовий твір).

31

РМ №№2. Цитатна характеристика персонажа твору «Федько-халамидник» (на вибір) (усно).

32

ЛРК №2. Творчість письменників-земляків для дітей (Миколаївщина).

УПЧ №2. Калинець І. «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою» або «Казки зі Львова»).

33

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму...», «Забула внучка в баби черевички...». Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність). Образ рідної людини та важливість родинних цінностей.

34

УПЧ №3. Всеволод Нестайко «Пригоди Робінзона Кукурудзо».

35

Ірина Жиленко. «Жар-Птиця». Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу.

36

Ірина Жиленко. «Підкова», «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

37

Ігор Калинець. «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка» зі збірки «Дивосвіт». Своєрідність форми його поезій. Персоніфіковані образи природних явищ – дивовижне й незвичайне в повсякденному житті. Гармонія людини і природи. (вивчити 1 на вибір)

38

Ігор Калинець. «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка» зі збірки «Дивосвіт». Своєрідність форми його поезій. Персоніфіковані образи природних явищ – дивовижне й незвичайне в повсякденному житті. Гармонія людини і природи. (вивчити 1 на вибір)

39

Емма Андієвська. Сучасна українська письменниця і художниця. Її казки-притчі. «Казка про яян».ТЛ: притча

40

Емма Андієвська. «Казка про яян». Порушення питань моралі, дружби, сили слова. Добро й любов до світу.

41

Емма Андієвська. «Говорюща риба». Прихований повчальний зміст творів. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.

42

Урок виразного читання №2. Е.Андієвська. «Казка про яян», «Говорюща риба».

43

Контрольна робота № 4.

Я і світ (тест та завдання).

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА.

44

В. Нестайко – визнаний у світі український дитячий письменник. «Тореадори з Васюківки». ТЛ: повість, пригодницький твір.

45

Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». Пригодницький захоплюючий сюжет твору, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне у творі.

46

Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». Образи Яви Реня та Павлуші Завгороднього . Проблеми у творі.

47

РМ №3. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». «Дружба – велике слово!». Характеристика улюбленого героя (письмово).

48

ЛРК №3. Цікавий світ поезій наших земляків (Миколаївщина).

49

Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом.

50

Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків – головних героїв.

51

Леся Воронина — сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Фантастична, романтична повість про виховання гідності та мужності. ТЛ: сюжет, його елементи.

52

Леся Воронина «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Фантастична, романтична повість про виховання гідності та мужності. ТЛ: сюжет, його елементи

53

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Клим Джура – рятівник світу. Його друзі й вороги.

54

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Еволюція Клима від боягуза до супергероя.

55

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Роль сім’ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині.

56

Контрольна робота № 5.

Пригоди і романтика (завдання та тест).

ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ.

57

Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Роль гумору в житті українців.

58

Леонід Глібов. «Щука». Визначний український байкар, поет. Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки. ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль

59

Леонід Глібов. «Муха і Бджола», «Жаба і Віл». Алегоричні образи.

60

УПЧ №4. В. Нестайко «Кумедія з Костем».

61

Степан Руданський. «Добре торгувалось». Співомовки С.Руданського – уні-кальне явище у світовому письменстві. ТЛ: гумореска, співомовка

62

Степан Руданський. «Запорожці у короля». Висміювання моральних вад, нега-тивних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю, вміння відстояти свою гідність.

63

ЛРК №4. Гумористичні твори наших земляків (Миколаївщина).

64

Павло Глазовий. «Найважча роль». Іронічно-пародійна спрямованість гумористичних і сатиричних творів. (напам’ять 1 на вибір)

65

Павло Глазовий. «Заморські гості», «Похвала». Викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.

66

РМ №4. Сила гумору. Складання власної байки (усно).

Контрольний письмовий твір «Сила гумору».

67

Контрольна робота № 6. Гумористичні твори (письмово).

68

Твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення.

69

Практикум з теорії літератури. Літературні диктанти та ігри.

70

Підсумковий урок за рік. Рекомендована література для читання влітку.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

2021-2022 навчальний рік


Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

П

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

В

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

С

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

31

8

15

22

29

5

12

19

26

Ч

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

1

9

16

23

30

6

13

20

27

П

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

10

17

24

1

7

14

21

28


Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

П

31

7

14

21

28

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

6

13

20

27


4

11

18

25

В

1

8

15

22

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

7

14

21

28


5

12

19

26

С

2

9

16

23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

8

15

22

29


6

13

20

27

Ч

3

10

17

24

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

9

16

23

30


7

14

21

28

П

4

11

18

25

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

10

17

24

1


8

15

22

29


Розклад уроків

Розклад дзвінків

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця


1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

6. __________

7.

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

6. __________

7.

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

6. __________

7.

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

6. __________

7.

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

6. __________

7.

1 – 8.30-9.15

2 – 9.25-10.10

3 – 10.20-11.05

4 – 11.20-12.05

5 – 12.15-13.00

6 – 13.10-13.55

7 – 14.05-14.50

ДиктантТвірДіалог

Переказ

Обсяг тексту для стис-лого чи вибіркового пе-реказу має бути у 1,5-2 рази більшим за обсяг тексту для докладного

Обсяг творчого завдання для переказу

5 клас

90-100 слів

0,5 – 1,0 ст.

6-7 реплік

100-150 слів

0,3-0,5 ст.

6 клас

100-110 слів

1,0-1,5 ст.

7-8 реплік

150-200 слів

0,3-0,5 ст.

7 клас

110-120 слів

1,5-2,0 ст.

8-10 реплік

200-250 слів

0,5- 0,75 ст.

8 клас

120-140 слів

2,0-2,5 ст.

10-12 реплік

250-300 слів

0,5-0,75 ст.

9 клас

140-160 слів

2,5-3,0 ст.

12-14 реплік

300-350 слів

0,75-1,0 ст.

10 клас

170-180 слів

3,0-3,5 ст.

14-16 реплік

350-400 слів

0,75-1,0 ст.

11 клас

180-190 слів

3,5-0,4 ст.

16-18 реплік

350-450 слів

1,0- 1,5 ст.Аудіювання

Читання мовчки

Читання вголос

(5-9 класи)

Усний переказ (тривалість звучання)

Художній стиль

(слів) (хв..)

Інші стилі


(слів) (хв..)

Обсяг тексту

художнього стилю

Обсяг тексту інших стилів

Швидкість читання за хвилину

5 клас

400-500 (4-5)

300-400 (3-4)

360-450 слів

300-360 слів

100-150


80-120 слів за хвилину


Тривалість звучання 3-5 хвилин

6 клас

500-600 (5-6)

400-500 (4-5)

450-540 слів

360-420 слів

110-180

7 клас

600-700 (6-7)

500-600 (5-6)

540-630 слів

420-480 слів

120-210

8 клас

700-800 (7-8)

600-700 (6-7)

630-720 слів

480-540 слів

130-240

9 клас

800-900 (8-9)

700-800 (7-8)

720-810 слів

540-600 слів

140-270

10 клас

900-1000(9-10)

800-900 (8-9)

810-900 слів

600-660 слів

150-300

11 клас

1000-1100(10-11)

900-1000 (9-10

900-990 слів

660-720 слів

160-330

Кількість годин за програмами


Література

Мова

РЗМ

5 клас

70

122

24

6 клас

70

122

23

7 клас

70

88

22

8 клас

70

70

16

9 клас

70

70

19

10 клас

140

140


11 клас

140

140


Кількість помилок і бал за диктант

1 - 15-16 7 - 4

2 -13-14 8 - 3

3 - 11-12 9 - 1+ 1 негруба

4 - 9-10 10 - 1

5 - 7-8 11 - 1 негруба

6 - 5-6 12 - ------


Центральний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

«Погоджую» ________________________ Заступник директора з НВР _____________ Г.А. Труш

«Затверджую»

________________________

Директор школи О.П. ФещукРозглянуто

на засіданні ШМО

вчителів гуманітарного циклу

Протокол №____ від __________________ Керівник ШМО _______________ Дібрівна Т.В.


Календарно-тематичне планування

уроків української мови та літератури

у 6, 8, 9, 10, 11 класах

на 2021-2022

навчальний рік


учителя І категорії

Центрального ЗЗСО

І-ІІІ ступенів

Царинської Світлани Сергіївни
Календарне планування уроків української мови в 5 класі (2020-2021 н.р.)

з/п

Дата

Тема уроку

І семестр : Усний переказ. Діалог ІІ семестр: Усний твір. Читання вголос

Повторення вивченого в початкових класах

1


Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова – державна мова України

2


РМ №1. Мова та мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди мовленнєвого спілкування. Навчальне аудіювання

3


РМ №2. Основні правила спілкування. Монолог та діалог. Створення монологічних та діалогічних висловлювань

4


РМ №3. Текст, його ознаки: тема й основна думка. Поділ тексту на мікротеми й абзаци.

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.

ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО

5


Діагностичний диктант.

Усні і письмові висловлення. Текст.інтонація і розділові знаки в реченнях

6


Лексичне значення слова. Слово як частина мови.

7


Лексичне значення слова. Слово як частина мови.

8


РМ №4. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Особливості будови розповіді.

9


Лексичне значення слова.

10


РМ №5. Стилі мовлення.

11


Однозначні й багатозначні слова.

12


РМ№ 6. Особливості будови опису предмета. Усний та письмовий переказ тексту.

13


Пряме і переносне значення слова.

14


РМ №7. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Усний переказ переказ розповідного тексту, що містить опис тварини.

15


Групи слів за значенням. Синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення із словниками синонімів, антонімів, омонімів.

16


Антоніми.

17


РМ №8. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми.

18


РМ №9. Структура тексту (ознайомленн). Складання і розігрування діалогів.

19


Омоніми.

20


Пароніми. Значення паронімів у мовленні.

21


РМ №10. Контрольний письмовий переказ тексту розповідного характеруз елементами опису предмета або тварини, що містить синоніми й антоніми.

22


Контрольна робота №1.

«Повторення вивченого в початкових класах. Лексикологія» (тест та аудіювання).

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

23


Корінь, префікс, суфікс і закінчення – значущі частини слова. Основа слова.

24


Незмінні й змінні слова.

25


Спільнокореневі слова. Форми слова.

26


Спільнокореневі слова. Форми слова.

27


РМ №11. Контрольний твір-опис тварини у художньому стилі за власним спостереженням.

28


Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-.

29


РМ №12. Письмовий докладний переказ розповідного тексту, що містить опис тварини.

30


Контрольна робота №2.

«Будова слова. Орфографія» (тест).

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ.

31


Звуки мови і звуки мовлення.

32


Звуки мови і звуки мовлення.

33


Звуки голосні та приголосні, дзвінкі та глухі, тверді та м'які.

34


Звуки голосні та приголосні, дзвінкі та глухі, тверді та м'які.

35


РМ №13. Особливості будови роздуму.

36


Позначення звуків на письмі. Алфавіт.

37


Позначення звуків на письмі. Алфавіт.

38


Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г.

39


Склад. Правила переносу слів. Наголос.

40


Склад. Правила переносу слів. Наголос.

41


РМ№14. Усний та письмовий переказ із творчим завданням.

42


Орфоепічна помилка.

43


Поняття про орфограму. Орфографічна помилка, її умовне позначення. Робота з орфографічним словником.

44


Поняття про орфограму. Орфографічна помилка, її умовне позначення. Робота з орфографічним словником.

45


Вимова ненаголошених й наголошених голосних, позначення їх на письмі.

46


РМ №15 . Усний докладний переказ, що містить роздум.

47


Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних.

48


Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних.

49


Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

50


Спрощення в групах приголосних.

51


Спрощення в групах приголосних.

52


РМ №16. Усний твір-роздум на тему, пов’язану із життєвим досвідом учнів.

53


Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування Е-І, Е-И у коренях дієслів.

54


Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування О-А та А-О в коренях дієслів.

55


Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування О, Е з І та Е,О після Ж, ДЖ, Ч, Ш.

56


Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування И, І після Ж, Ч, Ш, ШЧ та Г, К, Х у коренях слів.

57


Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування Г, К, Х – Ж, Ч, Ш – З, Ц, С.

58


Чергування приголосних звуків у коренях дієслів.

59


Контрольний диктант №1.

60


Основні випадки чергування у-в, і-й.

61


Вимова і правопис префіксів з-, с-, зі-.

62


Вимова і правопис префіксів з-, с-, зі-.

63


Вимова і правопис префіксів роз-, розі-.

64


РМ №17. Написання есе (розмірковування в довільній формі).

65


Контрольна робота №3.

«Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія». (тест і завдання).

66


Позначення мякості приголосних на письмі. Букви Ь, І, Є, Ю, Я.

67


Сполуки літер ЙО, ЬО. Фонетичний розбір слова.

68


Правила вживання знака м’якшення.

69


Правила вживання знака м’якшення.

70


Правила вживання знака м’якшення.

71


Правила вживання апострофа.

72


Правила вживання апострофа.

73


РМ №18. Замітка в газету або Інформація до веб-сайта про цікавий випадок із життя класу.

74


Робота над виправленням помилок. Навчальне читання мовчки та вголос.

75


Подвоєння букв на позначення подовження мяких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

76


Подвоєння букв на позначення подовження мяких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.


77


Подвоєння букв на позначення подовження мяких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

78


РМ №19. Письмовий переказ розповідного тексту з елементами роздуму.

79


Контрольна робота №4.

«Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тест).

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

80


Словосполучення. Головне й залежне слово в словосполученні.

81


Словосполучення. Головне й залежне слово в словосполученні.

82


Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (ознайомлення).

83


Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (ознайомлення).

84


Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Головні члени речення.

85


Види речень за емоційним забарвленням: окличні і неокличні.

86


Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини.

87


Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини.

88


Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини.

89


Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини.

90


РМ №20. Складання діалогів-розпитувань.

91


Контрольна робота №5.

«Відомості з синтаксису та пунктуації. Словосполучення та речення» (тест і читання мовчки).

92


Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками А, АЛЕ, І). Кома між однорідними членами.

93


Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками А, АЛЕ, І). Кома між однорідними членами.

94


РМ №21. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

95


Узагальнювальне слово при однорідних членах речення.

96


Узагальнювальне слово при однорідних членах речення.

97


Звертання. Роль звертань у реченні.

98


Звертання. Роль звертань у реченні.

99


Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами і сполученнями слів.

100


Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами і сполученнями слів. Синтаксичний розбір простого речення.

101


Урок-практикум. Ділові папери. Лист. Адреса. Оформлення конверта.

102


РМ №22. Ділові папери. Лист. Адреса. Написання листа до рідної людини.

103


Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.

104


Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Синтаксичний розбір складного речення.

105


Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

106


Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

107


Діалог. Тире при діалозі.

108


РМ №23. Усний переказ художнього тексту, що містить діалог.

109


РМ №24. Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами.

110


Контрольна робота №6.

«Другорядні члени речення. Однорідні члени речення» (тести і завдання).

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ МАТЕРІАЛУ

111


Повторення вивченого «Будова слова. Орфографія. Значущі частини»

112


Повторення вивченого. Синтаксичний розбір речення

113


Повторення з розділу «Лексикологія».

114


Повторення з розділу «Лексикологія». Тренувальні вправи

115


Повторення з розділу «Синтаксис і пунктуація. Просте речення»

116


Повторення з розділу «Синтаксис і пунктуація. Складне речення»

117


Повторення з розділу «Орфоепія й орфографія. Графіка. Фонетика»

118


Контрольний диктант №2

119


Повторення з розділу «Орфографія». Тренувальні вправи

120


Повторення з розділу «Синтаксис. Пунктуація»

121


Повторення з розділу «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»

122


Підсумковий урок. Змагання «Філологічний експрес»


Календарне планування уроків української літератури в 5 класі на 2021-2022 н.р.

зп

Дата

Тема урокуВСТУП.

1


Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ.

Міфи і легенди давніх українців.

2


Міфи і легенди українців. «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини». ТЛ: фольклор, міф

3


Міфи та легенди українців «Бере­гиня».

ЛРК №1. Перекази та легенди нашого краю (Миколаївщина, Снігурівщина).

ТЛ: легенда

4


Міфи та легенди українців „Дажбог", „Неопалима купина".

ЛРК №2. Перекази та легенди нашого краю (Миколаївщина, Снігурівщина) ТЛ: переказ

5


Міфи та легенди українців. «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі».

6


Народні перекази. «Прийом у запорожці». Звичаї та традиції запорозьких козаків.

Народні казки.

7


Тематика народних казок, їхні різнови­ди. Побудова казки, її яскравий національний колорит. „Мудра дівчина". ТЛ: народна казка

8


«Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок з міфами. ТЛ: тема, гіпербола

9


«Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок з міфами. ТЛ: тема, гіпербола

10


Летючий корабель". Фантастичне й реальне, смішне і страшне, красиве й потворне в казках.

11


Летючий корабель". Фантастичне й реальне, смішне і страшне, красиве й потворне в казках.

12


УПЧ №1. „Мене чарує дивосвіт казок". Українські народні казки.

Урок виразного читання1. Українські народні казки.

13


РМ №1(усно). Складання казок.

14


Контрольна робота №1.

Вступ. Світ фанта­зії та мудрості (завдання та тест).

Літературні казки.

15


Дитинство письменника. І. Франко – казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»). Казка „Фарбований Лис". ТЛ: літературна казка. Особливості літературної казки, її відмінність від народної

16


І.Франко. „Фарбований Лис". Зміст казки, головні і другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру. ТЛ: мова автора і мова персонажів, прозова мова

17


І.Франко. „Фарбований Лис". Зміст казки, головні і другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру. ТЛ: мова автора і мова персонажів, прозова мова

18


В. Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. „Хуха-Моховинка". Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору.

19


В. Королів-Старий. „Хуха-Моховинка". Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки. ТЛ: портрет

20


В. Королів-Старий. „Хуха-Моховинка". Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки. ТЛ: портрет

21


УПЧ №2.В. Королів-Старий «Потерчата».

22


В. Симоненко. Цікаві сторінки з дитинства митця. Ка­зка „Цар Плаксій та Лоскотон". ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), епітети

23


В. Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон". Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона. Казкова історія і сучасне життя. Поняття про віршовану мову.

24


Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної дитячої письменниці. ТЛ: повість-казка

25


Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми у творі: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети

26


Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми у творі: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети

27


Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Художні особливості. Символіка країни Недоладії та її мешканців.

28


Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Елементи незвичайного в повісті-казці. Складання власних творів за мотивами повісті-казки.

29


Контрольна робота №2.

Літературні казки (завдання та тест).

Із народної мудрості.

30


Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослини, тварин). ТЛ: загадка, метафора

31


Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості. ТЛ: прислів’я, приказка

32


Леонід Глібов - відомий український поет і байкар. „Химерний, маленький…", „Що за птиця?". ТЛ: акровірш

33


Л. Глібов. Фольклорна основа його віршованих загадок. «Хто вона?», „Хто розмовляє?", „Хто сестра і брат?".

34


РМ №2(письмово). Краса і мудрість у прислівях та приказках.

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ.

35


«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Літописна оповідь «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь». «Володимир вибирає віру». Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів. ТЛ: літопис

36


Літописна оповідь «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність.

37


УПЧ №3. О. Сенатович. «Малий Віз».

РМ №3. Усне переказування літописних оповідей.

38


Олександр Олесь. „Ярослав Мудрий". Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.

39


Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки.

40


Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки.

41


ЛРК №3. Поети Миколаївщини. Дніпрова Чайка

42


Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України. ТЛ: епічний твір

43


Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Фантастичне і реальне в повісті. Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини.

44


Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі.

45


Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Екзотика старовинних українських замків.

46


Контрольна робота3 .

Світ фанта­зії, мудрості. Історичне минуле нашого народу (письмовий твір).

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ.

47


Т. Шевченко. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С.Васильченка «У бур’янах») .Україна часів Т.Шевченка.

48


Т. Шевченко. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С.Васильченка «У бур’янах») .Україна часів Т.Шевченка.

49


Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе...». Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т.Шевченка. (вивчити).

ТЛ: ліричний твір, персоніфікація

50


Т. Шевченко. «Садок вишневий коло хати». Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. (вивчити)

51


П. Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. „Не бував ти у наших краях!".

52


П. Тичина. „Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвія­ла…». Майстерне від-творення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П.Тичини. ТЛ: метафора, епітет (1 вірш на вибір)

53


РМ №4. Художній етюд про природу.

Урок виразного читання2. Поезії Т. Шевченка та П.Тичини.

54


Є. Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». ТЛ: оповідання

55


Є. Гуцало. «Лось». Співчуття, милосердя шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань

56


М. Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови. «Дощ» (1 вірш на вибір)

57


М. Рильський. Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…».

58


Контрольна робота №4.

Рідна Україна. Світ природи (завдання і тест).

59


ЛРК №4. Цікаві твори письменників-земляків. Микола Вінграновський.

60


Г. Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів природи й людини, зображених в оповіданні.

61


Г. Тютюнник. «Дивак». Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

62


УПЧ №4. Сучасний український детектив. Твори Валентини Гуріної.

63


Микола Вінграновський. «Сіроманець» – захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи.

64


Микола Вінграновський. «Сіроманець» – захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи.

65


Микола Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті.

66


Микола Вінграновський. «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

67


Микола Вінграновський. «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

68


Контрольна робота №5.

Рідна Україна. Світ природи (завдання та тест).

69


«Свято літератури». Повторення вивченого. Літературні диктанти та ігри.

70


Повторення та узагальнення вивченого. Урок-підсумок.

Календарне планування уроків української мови в 6 класі (2021-2022 н.р.)

Дата

Зміст навчального матеріалу


1


Вступ. Краса й багатство української мови.

2


РМ №1. Види мовленнєвої діяльності. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування.

3


РМ №2. Повторення вивченого про типи мовлення.

4


РМ №3. Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого.

5


Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення. Просте речення.

6


Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні.

7


Складне речення. Пряма мова. Діалог.

8


РМ №4. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію.

9


Правопис префіксів, суфіксів, голосні в коренях і на межі значущих частин слова та основ.

10


Контрольна робота №1.

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого ( тест).

Лексикологія.

11


Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

12


Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично).

13


Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і.

14


Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа.

15


Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

16


Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

17


Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова.

18


Пароніми (практично)

Фразеологія.

19


Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологічний словник.

20


Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологічний словник.

21


РМ №5. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

22


РМ №6. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму.

23


Джерела українських фразеологізмів.

24


РМ №7. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

25


Прислів’я, приказки, афоризми, крилаті вислови як різновиди фразеологізмів.

26


РМ №8. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі («Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.

27


РМ №9. Аналіз письмового твору.

Фразеологіз­ми в ролі членів речення.

28


Контрольна робота №2.

Фразеологія. (навчальне читання мовчки та тест).

Словотвір. Орфографія.

29


Змінювання і творення слів. Твірне слово.

30


Основні способи словотворення.

31


Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слов.

32


Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-).

33


Зміни приголосних при творені відносних прикметників із суфіксами -ськ,

-цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о).

34


Контрольний диктант №1.

Навчальне читання мовчки текстів наукового стилю.

35


Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах.

36


Творення і правопис складноскорочених слів.

37


Правопис складних слів разом і через дефіс.

38


Написання слів з пів-.

39


Контрольна робота №3.

Словотвір (тест).

Морфологія. Орфографія.

Іменник.

40


Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.

41


Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.

42


РМ №10. Будова опису приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення.

43


Рід іменників. Іменники спільного роду.

44


РМ №11. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

45


РМ №12. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

46


Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

47


Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників.

48


Контрольна робота №4.

Іменник. (тест).

49


Поділ іменників на відміни й групи.

50


Відмінювання іменників І відміни.

51


Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

52


Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

53


РМ №13. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.

54


Відмінювання іменників III відміни.

55


Відмінювання іменників IV відміни.

56


Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

57


Особливості написання іменників у кличному відмінку.

58


Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.

59


Не з іменниками.

60


Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

61


Правопис складних іменників (повторення й поглиблення).

62


Контрольна робота 5.

Іменник. (тест).

Прикметник.

63


Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

64


Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу.

65


Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу.

66


РМ №14. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису).

67


Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

68


Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

69


Відмінювання прикметників.

70


Відмінювання прикметників.

71


РМ №15. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

72


Прикметники твердої і м’якої груп.

73


Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.

74


Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-,

-ськ-,-цьк-, -зьк-.

75


РМ №16. Усний докладний переказ тексту, що містить опис природи

76


РМ №17. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

77


РМ №18. Аналіз письмового переказу.

Читання вголос текстів різних типів і стилів мовлення.


78


Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, -ичн-.

79


Написання не з прикметниками.

80


Написання не з прикметниками.

81


РМ №19 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А.Куїнджі, С.Васильківського, І.Айвазовського, ін.

82


РМ №20. Аналіз письмового твору.

Систематизація матеріалу з теми «Прикметник».

83


Написання -н- і -нн- у прикметниках.

84


Написання складних прикметників разом і через дефіс.

85


Написання складних прикметників разом і через дефіс.

86


Написання прізвищ прикметникової форми.

87


Контрольна робота № 6.

Прикметник. (тест).

88


Навчальний диктант. Навчальне аудіювання.

Числівник.

89


Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

90


Числівники кількісні й порядкові.

91


Контрольний диктант №2.

92


Узгодження числівників з іменниками.

93


Числівники прості, складні і складені.

94


Відмінювання числівників.

95


Відмінювання числівників.

96


Відмінювання числівників.

97


Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників.

98


Написання разом порядкових числівників з тисячний.

99


Написання разом порядкових числівників з тисячний.

100


Написання разом порядкових числівників з тисячний.

101


Контрольна робота № 7.

Числівник (аудіювання та тест).

Займенник.

102


Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

103


Розряди займенників за значенням.

104


РМ №21. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі ( «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

105


РМ №22. Аналіз письмового твору.

Систематизація матеріалу з теми «Займенник».

106


Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенниках.

107


Зворотний займенник себе, його відмінювання. Присвійні займенники, їх відмінювання.


108


Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників.

109


Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників.

110


РМ №23. Усний твір. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»).

111


Питальні й відносні займенники, їх відмінювання.

112


Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання.

113


Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання.

114


Написання займенників із прийменниками окремо.

115


Контрольна робота № 8.

Займенник. (тест).

Повторення в кінці року.

116


Лексикологія . Фразеологія.

117


Контрольний диктант №2.

118


Словотвір та орфографія.

119


Словотвір та орфографія.

120


Морфологія й орфографія.

121


Морфологія й орфографія.

122


Підсумковий урок.Календарне планування уроків української літератури в 6 класі на 2021-2022 н.р.

пп

Дата

Зміст навчального матеріалу

1


Вступ. Книжка в житті людини. Творча майстерня автора від давнини до сьогодення. Зміни формату книги впродовж віків. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.

Загадково прекрасна і славна давнина України.

Календарно-обрядові пісні.

2


Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди.Народна обрядова пісня, її різновиди .ТЛ:народна пісня (вивчити 2 пісні на вибір).

3


Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки добору» (русальні).ТЛ: рефрен, анафора

4


Пісні літнього циклу: «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, купайло» (купальські), «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські).

5


Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка».

6


Веснянки: «Ой весна, весна — днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця».

7


ЛРК №1. Календарно-обрядові пісні рідного краю.

8


Народні колискові пісні. «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Провідні мотиви колискових, їх лексичні особливості. ТЛ: колискова

9


РМ №1. Українська пісня – душа народу (письмово).

Пісні літературного походження.

10


Патріотичні мотиви пісень літературн. походження. «Ще не вмерла України…» П.Чубинського, М.Вербицького -національний гімн нашої держави .TЛ: гімн (вивчити).

11


Урок виразного читання №1. Виразне читання напамять гімну «Ще не вмерла України…».

12


Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, її зв’язок із «Молитвою» О. Кониського й М.Лисенка, духовним гімном України.

13


«Ой, у лузі червона калина похилилася» С.Чарнецького і Г.Труха – пісня, що стала народною (вивчити 1 на вибір).

14


Контрольна робота №1.

Загадково прекрасна і славна давнина України. Пісні літературного походження. (завдання та тест).

15


УПЧ №1. В.Близнець «Женя і Синько».

16


Микола Вороний. «Євшан-зілля». Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів. Краса природи рідного краю. ТЛ: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема

17


Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини за твором «Євшан-зілля».

18


Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. «Думка» («Тече вода в синє море...») (вивчити).


19


Патріотичні мотиви творів Т.Шевченка. «Іван Підкова». Зображення історичного минулого. Героїзм та відвага козаків та їхнього ватажка. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.

20


В. Рутківський. «Джури козака Швайки» («На козацьких островах») – твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях. Тема боротьби українських козаків проти татарської орди.

21


В. Рутківський. «Джури козака Швайки» («На козацьких островах»). Сміливість і відвага козацьких джур Грицика та Санька. Засудження підступності, жорстокості та підлості зрадників.

22


Незвичайні здібності козаків-характерників.

23


Контрольна робота №2.

Загадково прекрасна і славна давнина України (завдання та тест).

Я і світ.

24


Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. «Мрії». Неповторний світ дитинства в поезіях.

25Леся Українка . «Як дитиною, бувало...». Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. (вивчити)

26


Леся Українка. «Тиша морська». Значення мистецтва в житті людини. Гармонія людини і природи.

27


Володимир Винниченко. Дитинство письменника. «Федько-халамидник». Художня розповідь про Федька, його життя, стосунки з однолітками.

28


Володимир Винниченко. «Федько-халамидник». Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість. ТЛ: головний герой

29


Володимир Винниченко. «Федько-халамидник». Добро і зло, благородство і підлість у творі. ТЛ: другорядні герої

30


Контрольна робота № 3.

Я і світ. (письмовий твір).

31


РМ №№2. Цитатна характеристика персонажа твору «Федько-халамидник» (на вибір) (усно).

32


ЛРК №2. Творчість письменників-земляків для дітей (Миколаївщина).

УПЧ №2. Калинець І. «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою» або «Казки зі Львова»).

33


Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму...», «Забула внучка в баби черевички...». Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність). Образ рідної людини та важливість родинних цінностей.

34


УПЧ №3. Всеволод Нестайко «Пригоди Робінзона Кукурудзо».

35


Ірина Жиленко. «Жар-Птиця». Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу.

36


Ірина Жиленко. «Підкова», «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

37


Ігор Калинець. «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка» зі збірки «Дивосвіт». Своєрідність форми його поезій. Персоніфіковані образи природних явищ – дивовижне й незвичайне в повсякденному житті. Гармонія людини і природи. (вивчити 1 на вибір)

38


Ігор Калинець. «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка» зі збірки «Дивосвіт». Своєрідність форми його поезій. Персоніфіковані образи природних явищ – дивовижне й незвичайне в повсякденному житті. Гармонія людини і природи. (вивчити 1 на вибір)

39


Емма Андієвська. Сучасна українська письменниця і художниця. Її казки-притчі. «Казка про яян».ТЛ: притча

40


Емма Андієвська. «Казка про яян». Порушення питань моралі, дружби, сили слова. Добро й любов до світу.

41


Емма Андієвська. «Говорюща риба». Прихований повчальний зміст творів. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.

42


Урок виразного читання №2. Е.Андієвська. «Казка про яян», «Говорюща риба».

43


Контрольна робота № 4.

Я і світ (тест та завдання).

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА.

44


В. Нестайко – визнаний у світі український дитячий письменник. «Тореадори з Васюківки». ТЛ: повість, пригодницький твір.

45


Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». Пригодницький захоплюючий сюжет твору, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне у творі.

46


Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». Образи Яви Реня та Павлуші Завгороднього . Проблеми у творі.

47


РМ №3. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». «Дружба – велике слово!». Характеристика улюбленого героя (письмово).

48


ЛРК №3. Цікавий світ поезій наших земляків (Миколаївщина).

49


Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом.

50Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків – головних героїв.

51


Леся Воронина — сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Фантастична, романтична повість про виховання гідності та мужності. ТЛ: сюжет, його елементи.

52


Леся Воронина «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Фантастична, романтична повість про виховання гідності та мужності. ТЛ: сюжет, його елементи

53


Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Клим Джура – рятівник світу. Його друзі й вороги.

54


Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Еволюція Клима від боягуза до супергероя.

55


Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Роль сім’ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині.

56


Контрольна робота № 5.

Пригоди і романтика (завдання та тест).


ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ.

57


Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Роль гумору в житті українців.

58


Леонід Глібов. «Щука». Визначний український байкар, поет. Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки. ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль

59


Леонід Глібов. «Муха і Бджола», «Жаба і Віл». Алегоричні образи.

60


УПЧ №4. В. Нестайко «Кумедія з Костем».

61


Степан Руданський. «Добре торгувалось». Співомовки С.Руданського – уні-кальне явище у світовому письменстві. ТЛ: гумореска, співомовка

62


Степан Руданський. «Запорожці у короля». Висміювання моральних вад, нега-тивних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю, вміння відстояти свою гідність.

63


ЛРК №4. Гумористичні твори наших земляків (Миколаївщина).

64


Павло Глазовий. «Найважча роль». Іронічно-пародійна спрямованість гумористичних і сатиричних творів. (напам’ять 1 на вибір)

65


Павло Глазовий. «Заморські гості», «Похвала». Викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.

66


РМ №4. Сила гумору. Складання власної байки (усно).

Контрольний письмовий твір «Сила гумору».

67


Контрольна робота № 6. Гумористичні твори (письмово).

68


Твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення.

69


Практикум з теорії літератури. Літературні диктанти та ігри.

70


Підсумковий урок за рік. Рекомендована література для читання влітку.Календарне планування уроків української мови в 7 класі (2021-2022н.р.)

пп

Дата

Тема уроку

1


Діагностика знань за період дистанційного навчання.

Вступ. Мова – скарбниця духовності народу.

2


Повторення матеріалу вивченого під час дистанційного навчання. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

3


Частини мови. Вивчені групи орфограм.

4


Частини мови. Вивчені групи орфограм.

5


РМ №1. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту. Стилі мовлення.

6


Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

7


Форми дієслова.

8


Форми дієслова.

9


РМ №2. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю.

10


Доконаний і недоконаний види дієслова.

11


Часи дієслів. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

12


Часи дієслів. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

13


Майбутній час дієслів.

14


РМ №3. Різновиди читання.

15


Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І-ІІ дієвідмін.

16


Контрольна робота №1.

Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Дієслово (тестування).

17


Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).

18


Творення дієслів умовного й наказового способів.

19


РМ №4. Ділові папери. Розписка.

20


Безособові дієслова.

21


Перехідні та неперехідні дієслова.

22


Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови.

23


РМ №5. Усний стислий переказ тексту наукового стилю.

24


Правопис не з дієсловами.

25


РМ №6. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру.

26


Систематизація та узагальнення знань з теми «Дієслово».

27


Контрольна робота №2.

Дієслово (тестування, читання мовчки).

Дієприкметник.

28


Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

29


Активні і пасивні дієприкметники.

30


Відмінювання дієприкметників.

31


РМ №7. Особливості побудови опису прицесу праці.

32


Дієприкметниковий зворот.

33


Дієприкметниковий зворот.

34


Безособові дієслівні форми на -но, -то.

35


Перехід дієприкметників у прикметники та іменники.

36


Не з дієприкметниками.

37


Контрольний диктант №1.

38


Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова.

39


РМ №8. Письмовий стислий переказ тексту з елементами опису процесу праці у художньому стилі.

40


Контрольна робота №3.

Дієприкметник (тестування).

Дієприслівник.

41


Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

42


Вид і час дієприслівників.

43


Вид і час дієприслівників.

44


РМ №9. Письмовий твір-опис процесу праці за власними спостереженнями.

45


Дієприслівниковий зворот.

46


Не з дієприслівниками.

47


Контрольна робота №4.

Дієприслівник (тестування).

48


Дієприслівниковий зворот. Поглиблення знань.

Прислівник.

49


Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

50


Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

51


Ступені порівняння прислівників.

52


Способи творення прислівників.

53


Букви -н- та -нн- у прислівниках.

54


Не і ні з прислівниками.

55


РМ №10. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму.

56


И та і в кінці прислівників.

57


Написання прислівників через дефіс.

58


Написання прислівників через дефіс.

59


Написання прислівників разом та окремо.

60


Написання прислівників разом та окремо.

61


РМ №11. Складння й розігрування діалогів.

62


Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день.

63


Контрольна робота №5.

Прислівник (тестування).

Прийменник.

64


Прийменник як службова частина мови.

65


Види прийменників за будовою.

66


РМ №12. Особливості побудови опису зовнішності людини.

67


Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.

68


РМ №13. Письмовий докладний переказ тексту з елементами опису зовнішності людини.

69


РМ №14. Контрольний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини.

Сполучник.

70


Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності.

71


РМ №15. Твір-опис зовнішності людини за картиною.

72


Написання сполучників разом та окремо.

73


Сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення.

74


РМ №16. Усний твір-опис зовнішності людини.

75


РМ №17. Портретний нарис у публіцистичному стилі.

Частка.

76


Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.

77


РМ №18. Контрольний твір-оповідання за поданим сюжетом.

78


Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -от, - таки.

79


РМ №19. Аналіз помилок допущених у творах.

Систематизація матеріалу з теми «Частка».

80


Правопис часток не і ні з різними частинами мови.

81


РМ №20. Усний твір-роздум дискусійного характеру.

Вигук.

82


Вигук як особлива частина мови.

83


Контрольний диктант №2. Аудіювання.

84


РМ №21. Анотація. Бібліографія.

85


Контрольна робота №6.

Службові частини мови (тестування).

86


РМ№22. Замітка в газету дискусійного характеру.

Узагальнення й систематизація.

87


Самостійні частини мови, їх правопис і використання в мовленні.

88


Службові частини мови. Орфограми в службових частинах мови. Підсумковий урок.


Календарне планування уроків української літератури в 7 класі на 2021-2022 н.р.

п/п

Дата

Тема уроку

1


Діагностика знань отриманих під час дистанційного навчання.

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ . Суспільно-побутові пісні.

2


Повторення вивченого матеріалу.

Суспільно-побутові пісні. «Ой на горі та женці жнуть». Жанрово-тематичне розмаїття пісень .ТЛ: суспільно-побутові пісні (вивчити напам’ять 1пісню (на вибір))

3


Суспільно-побутові пісні.«Ой у степу криниченька». Трагізм у чумацьких піснях. Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Ідейно-художнє багатство цих творів.

4


ВЧ №1. Виразне читання народних пісень напам*ять.

Коломийки.

5


«Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» — «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Гумор і любов до життя. ТЛ: коломийки

6


ЛРК №1. Давня пісення творчість (Миколаївщина).

ПРО МИНУЛІ ЧАСИ.

7


Іван Франко – митець і громадський діяч. Історична повість «Захар Беркут». ТЛ: історична повість

8


Іван Франко. «Захар Беркут». Тема та провідні мотиви повісті.

9


Іван Франко. «Захар Беркут». Змалювання героїчної боротьби тухольської громади проти монголо-татарських нападників.

10


Іван Франко. «Захар Беркут». Проблема вибору людини у вирішальній ситуації.

11


РМ №1. Твір-розповідь з елементами роздуму за порвістю Івана Франка «Захар Беркут».

12


Іван Франко. «Захар Беркут». Образи героїв твору.

13


Контрольна робота №1.

Вступ. Із пісенних скарбів. Про минулі часи (завдання та тест).

14


Тарас Шевченко - видатний український поет. Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало…»).

15


Тарас Шевченко. Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»). Вірш «Заповіт» – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

16


Т. Шевченко. «Заповіт» . Виразне читання напам*ять.

17


УПЧ №1. Володимир Малик. «Таємний посол».

18


Андрій Чайковський. «За сестрою». Історична основа повісті.ТЛ: героїко-романтична повість, композиція

19


Андрій Чайковський. «За сестрою». Сюжет твору.

20


Андрій Чайковський «За сестрою». Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.

ТЛ: романтичний герой

21


Андрій Чайковський. «За сестрою». Художні особливості повісті.

22


Контрольна робота №2.

«Про минулі часи» (завдання та тест).

23


ЛРК №2. Творчість земляка Валерія Бойченка.

24


УПЧ №2. Г.Тютюнник. «Вогник далеко в степу».

25


Михайло Стельмах. Повість «Гуси-лебеді летять…».

ТЛ: автобіографічний твір

26


Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Єдність світу природи і світу дитячої душі. Образ гусей-лебедів.

27


Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Система образів повісті.

28


Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.

29


Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Звичаї та традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. Художні особливості повісті.

30


РМ №2. Актуальність пробоем порушених М. Стельмахом у творі «Гуси-лебеді летять…» (усно).

31


Контрольна робота №3.

«Про минулі часи» (письмовий твір).

32


Григір Тютюнник. Воєнне дитинство в повісті «Климко».

33


Григорій Тютюнник. Повість «Климко».

34


Григорій Тютюнник «Климко». Художня деталь.

35


Григір Тютюнник. «Климко». Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки повісті (мова персонажів, художня деталь). ТЛ: художня деталь

«ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ — ЛЮДИНА…».

36


Олекса Стороженко. Оповідання «Скарб». Сюжет твору.

37


Олекса Стороженко. «Скарб». Морально-етичні проблеми оповідання. Засоби гумористичного зображення.

38


Богдан Лепкий. «Мишка (казка для дітей: для малих і великих)». Актуальні морально-етичні проблеми у творі.

39


Богдан Лепкий. «Мишка (казка для дітей: для малих і великих)». Збереження загальнолюдських цінностей – необхідна умова життя в суспільстві. Трагічна й комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

40


УПЧ №3. Б. Лепкий. «Цвіт щастя».

41


Ліна Костенко. «Дощ полив…». (вивчити напам’ять 1 вірш (на вибір))

42


Ліна Костенко. «Кольорові миші».

43


Ліна Костенко. «Чайка на крижині», «Крила».

44


Ліна Костенко. «Чайка на крижині», «Крила». Виразне читання напам*ять.

45


ЛРК №3. Поезія Людмили Чижової (Миколаївщина).

46


Василь Симоненко – «лицар на білому коні» в українській літературі. Поезія «Лебеді материнства». (вивчити 1 вірш(на вибір))

47


ВЧ №2. Виразне читання поезій В.Симоненко.

48


В.Симоненко. «Ти знаєш, що ти – людина?». «Гей, нові Колумби й Магелани».

49


Контрольна робота № 4.

Про минулі часи. Ти знаєш, що ти людина (завдання та тест).

50


Марина Павленко. Повість-казка «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських».

51


Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або …». Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного. Добро і зло в повісті, у сучасному світі та людині.

52


М. Павленко. «Русалонька із 7-В, або …». Образи дітей і дорослих.

53


Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або…». Особливості композиції повісті-казки, роль художніх засобів у творі.

54


Любов Пономаренко. «Гер переможений». Наскрізний гуманістичний пафос новели. ТЛ: новела

55


Любов Пономаренко. «Гер переможений». Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин).

56


РМ №3. Твір-розповідь з елементами роздуму за новелою Л. Пономаренко «Гер переможений» (письмово).

МИ – УКРАЇНЦІ.

57


Олег Ольжич. Українські національні герої, лицарі духу. «Захочеш – і будеш». Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. (вивчити)

58


Олена Теліга. «Сучасникам». Моральний заповіт нащадкам.

59


Контрольна робота №5.

Творчість М. Павленко, Л. Пономаренко, О. Ольжича, О. Теліги (завдання та тест).

60


Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про пригоди українського силача.

61


Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Іван Сила (Іван Фірцак) – утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості.

62


Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

63


О. Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

64


РМ №4. «Нова пригода Івана Сили». Продовження повісті Олександра Гавроша (усно).

Письмовий контрольний твір «Сила: перевага чи недолік».

65


УПЧ №4. Повість М. Павленко. «Миколчині історії».

ЛРК №4. Поети рідного краю для дітей (Миколаївщина).

66


Андрій Малишко. «Пісня про рушник». Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. (вивчити 1 вірш(на вибір))

67


Андрій Малишко. «Чому, сказати, й сам не знаю…», «Вчителька». Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті.

68


Контрольна робота №6.

Ми – українці (завдання).

69


Шляхами літературних героїв.

70


Підсумковий урок. Завдання на літо.

Календарне планування уроків української мови в 8 класі на 2021-2022 н.р.

Дата

Тема уроку

1


Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО.

2


Лексикологія. Фразеологія.

3


РМ1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування. Засоби міжфразового зв’язку в тексті.

4


Основні правила правопису.

5


Основні правила правопису. Орфографічний практикум. Попереджувальний диктант.

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ.

Словосполучення й просте речення.

6


Словосполучення. Будова словосполучень.

7


Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.

8


РМ №2. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Вивчальне читання.

9


Речення. Речення прості і складні (повторення).

10


Речення односкладні та двоскладні.

11


РМ3. Усний пере­каз розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в художньому стилі.

12


Підмет, способи його вираження. Простий і складений присудок. Способи вираження присудка.

13


Узгодження головних членів речення. Тире між під­метом і присудком.

14


РМ №4. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в публі­цистичному стилі.

15


Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в публі­цистичному стилі. (продовження).

16


Речення поширені й непоширені. Порядок слів у речен­ні. Логічний наголос.

17


Означення як другорядний член речення.

18


Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок з дефісом. Прикладки, що беруться в лапки.

19


Додаток як другорядний член речення.

20


Види обставин (за значенням), способи їх вираження.

21


Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

22


Контрольна робота №1. «Повторення вивченого. Синтаксис. Пунктуація». (тест).

Односкладне речення.

23


Означено-особові речення. Узагальнено-особові речення.

24


Неозначено-особові речення.

25


РМ №5.Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі (за простим або складним планом з використанням порівняльних зворотів).

26


РМ №6. Контрольний твір-опис пам’ятки історії та культури на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.

27


РМ №6. Контрольний твір-опис пам’ятки історії та культури на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі. (продовження).

28


Безособові речення.

29


Називні речення.

Контрольний диктант №1.

30


Односкладне речення. Тире в неповних реченнях. Незакінчені речення, їхні стилістичні функції.

31


Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

32


Контрольна робота №2.

«Просте речення. Двоскладне речення». Читання мовчки. (тест).

Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами.

33


Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполуч­никовим і змішаним зв’язком). Поширені і непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові).

34


Речення з кількома рядами однорідних членів.

35


Однорідні і неоднорідні означення.

36


РМ №7. Усний стис­лий переказ тексту публіцистичного стилю (на основі прослуханих телепередач).

37


Розділові знаки при однорідних членах речення.

38


Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

39


РМ № 8. Усний і письмовий стислий переказ розповідного тексту з еле­ментами опису місцевості в художньому стилі.

40


РМ № 9. Контроль­ний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

41


РМ № 9. Контроль­ний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням. (продовження).

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

42


Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання.

43


Розділові знаки при звертаннях.

44


Вставні слова( словосполучення й речення).

45


Групи вставних слів і словосполучень за значенням.

46


Розділові знаки при звертаннях та вставних словах.

47


РМ № 10. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі власних спостережень у художньому стилі.

48


Узагальнення й систематизація знань з теми «Речення зі звертаннями і вставними словами (словосполучення­ми, реченнями)».

49


РМ № 11. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі власних спостережень у художньому стилі.
50


Контрольна робота №3.

Ускладнене речення. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами. (тестування).

Речення з відокремленими членами.

51


Поняття про відокремлення.

52


Відокремлені означення, способи їх вираження.

53


РМ № 12. Конспект прочитаного науково‑навчального тексту, тематичні виписки.

54


Розділові знаки при відокремлених означеннях.

55


РМ № 13. Усне повідомлення на тему про мову, що вимагає зістав­лення й узагальнення матеріалу в науковому стилі.

56


Відокремлені прикладки.

57


Відокремлені додатки. Розділові знаки при них.

58


Відокремлені обставини, способи їх вираження.

59


Розділові знаки при відокремлених обставинах.

60


РМ № 14. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.

61


РМ № 14. Інтерв’ю в публіцистичному стилі. (продовження).

62


Уточнювальні члени речення.

63


Розділові знаки при відокремлених й уточнювальних членах речення.

64


РМ № 15. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу

65


Контрольний диктант №2.

Аудіювання тексту художнього стилю.

66


Контрольна робота №6.

«Речення з відокремленими членами». (тест).

Повторенні у кінці року.

67


Просте неускладнене речення.розділові знаки в ньому.

68


РМ16. Складання і розігрування діалогів дискусійного характеру.

69


Розділові знаки в простому ускладненому реченні.

70


Узагальнення й систематизація вивченого про просте речення.

Календарне планування уроків української літератури в 8 класі на 2021-2022 н.р.

Дата

Тема за програмою

Примітки

Вступ. Усна народна творчість


1


Художня література як одна з форм духовної діяльності людини.


ТЛ. Художній образ, художній твір

2


Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками «Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко».

ТЛ. Історичні пісні

3


Українські історичні пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту «Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк».


4


«За Сибіром сонце сходить», «Чи не той то Хміль?». Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.


5


Пісні Марусі Чурай. Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна доля її життя. Пісні, що сстали народними. «Засвіт встали козаченьки»


6


Пісні Марусі Чурай. «Ой не ходи, Грицю». «Віють вітри, віють буйні».

Вивчити пісню.

7


Р.М. №1.

Письмова творча робота про українську історичну пісню.


8


Українські народні думи. Різновиди дум. Дума «Маруся Богуславка». Проблема вибору героїні.

ТЛ. Дума

9


Дума «Маруся Богуславка». Образ української полонянки Марусі.


10


П.Ч. №1.

Дума «Втеча трьох братів з города Азова, з турецької неволі».


11


Л.Р.К. №1.

Творчість Олеся Бердника.


12


КР №1.

«Усна народна творчість.»

Різнорівневі завдання.


Світ української поезії (Т. Шевченко, Леся Українка)

13


Тарас Шевченко. Викуп поета з неволі, заслання. «Думи мої, думи мої…»(1847).

Вивчити вірш

14


Тарас Шевченко. «Ой три шляхи широкії…». Фольклорні мотиви у вірші.


15


Роздуми Тараса Шевченка про власну долю, долю України. «Мені однаково, чи буду…».

ВЧ №1. Виразне читання напам*ять поезій.

Вивчити вірш

16


Леся Українка. Життя поетеси, її мужність і сила духу. Тема гармонійного єднання людини з природою в творі «Давня весна».


17


Леся Українка. «Хотіла б я піснею стати…».


Вивчити вірш

18


Леся Українкя «Давня казка». Ідея вільної

творчості, вільнолюбства людини.


19


Леся Українка. «Давня казка». Проблеми і мотиви твору.


20


РМ №2. Порівняльна характеристика поета й Бертольда (Леся Українка «Давня казка»). Усно.


21


К.Р. №2.

Контрольний письмовий твір за творчість

Т. Шевченка та Л.Українки.


Світ української поезії. В. Сосюра, В. Підпалий, В. Голобородько

22


В. Сосюра. Розповідь про поета. «Любіть Україну!». Патріотичний пафос вірша

ТЛ. Грома­дянська лірика

23


В. Сосюра. «Васильки» - взірець інтимної лірики.

ТЛ. Інтимна лірика

24


В. Сосюра. «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер») – пейзажний мотив твору.

ТЛ. Пейзажна лірика

25


Володимир Підпалий «Бачиш: між трав зелених…», Ідея гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи.


26


Володимир Підпалий «Зимовий етюд». Багатозначність і змістова глибина художніх образів.


27


Василь Голобородько – самобутня постать в українській літературі. «З дитинства: Дощ», «я уплетений». Основний пафос поезій.

ТЛ. Вільний вірш.

28


«Наша мова», «Теплі слова» Василя Голобородька. Образний зміст творів.


29


ПЧ №2. Н.Королева. «Легенди старокиївські» («Скитський скарб»).


30


КР №3.

«Світ української поезії.».

Різнорівневі завдання.


31


Л.Р.К. №2.

Творчість Володимира Винниченка.


32


Урок-підсумок. Бесіда про твори, вивчені упродовж І семестру.Із сучасної української поезії кінця ХХ ст. початку ХХІ ст.

Розмаття сучасної лірики.

33


В Герасим’юк «Чоловічий танець». Ідейно-образний зміст твору.


34


І. Малкович «Із янголом на плечі», «Із нічних молитов». Глибокі роздуми поета-сучасника над проблемами української мови, національної культури.

Вивчити вірш

35


А. Мойсієнко «Жовтень жовті жолуді». Краса художнього світу у поезіях.


36


І. Павлюк «Дівчинка». Прагнення поета зазирнути у світ душі звичайної людини.


37


Г. Кирпа «Мій ангел такий маленький», «Коли до вас темної ночі». Відчуття сучасної присутності в поезіях.


Національна драма. Іван Карпенко-Карий

38


Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ століття.

ТЛ. «театр корифеїв»

39


Трагікомедія «Сто тисяч» - класичний взірець українського «Театру корифеїв».

ТЛ. Трагіко-медія

40


Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням наживи у трагікомедії «Сто тисяч».


41


Проблема влади грошей. Засоби сатиричного змалювання в трагікомедії «Сто тисяч».

ТЛ. сатира

42


І. Карпенко-Карий «Сто тисяч». Образи твору.


43


Р.М. №3.

Письмовий твір «Яким має бути ставлення людини до грошей? Гроші – це добро чи зло?».44


ПЧ №3. Марко Вовчок «Ведмідь».


45


Л.Р.К. №3.

Творчість Валерія Бойченка.


46


КР № 4.

Із сучасної української поезії. В. Герасим’юк,

І. Малкович, А. Мойсієнко, І. Павлюк, Г. Кирпа. Національна драма. І. Карпенко-Карий (тест)


З української прози. М. Коцюбинський, О. Довженко, Н. Бічуя

47


Михайло Коцюбинський. Коротко про письменника. «Дорогою ціною». Пригодницький, романтичний сюжет у повісті.

ТЛ. повість

48


Проблема волі людини та можливостей її здобуття в повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною».


49


Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги, будь-якого насильства над людиною.

Вивчити прозовий уривок

50


Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.

В.Ч. №2.

Виразне читання уривка з повісті «Дорогою ціною».


51


Олександр Довженко – видатний український кінорежисер і письменник. «Ніч перед боєм» - твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців, проявлені під час воєнного лихоліття.


52


Образи діда Платона і діда Савки – представників українського трудового народу. Їхній моральний урок для солдатів.


53


Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути» - повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей. Особливості композиції твору.

ТЛ. повість

54


Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». Роль батьків у вихованні дітей та їхньому дозвіллі.


55


Проблема особистості у сучасному світі у творі Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути».56


«Шпага Славка Беркути». Характеристика образів героїв твору.


57


РМ №4. Дискусія про роль впливу оточення на виховання дитини за твором Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути». Усно.


58


К.Р. №5.

«Національна драма. Українська проза».

Твір.
59


Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії.


60


«Білий кінь Шептало». Алегоричність образу коня Шептала.


61


Повість Юрія Винничука «Місце для дракона». Казка про сучасний світ, у якому й досі панують «драконячі закони».

ТЛ. казка

62


Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин. Характеристика образів.


63


Роздуми про вірність і зраду, самопожертву у творі «Місце для дракона».


Український гумор

64


Валентин Чемерис і його гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі «Вітька+Галя, або Повість про перше кохання».

ТЛ. Гумор і сатира, іронія

65


Особливості розповіді про дитячі проблеми в дорослому житті за допомогою гумористичних засобів.


66


Характеристика головних образів твору «Вітька+Галя…».


67


К.Р. №6.

«Український гумор».

Тест.
68


ЛРК №4. Творчість Олесі Бертдника.


69


ПЧ №4. І. Франко «Лис Микита».


70


Урок-підсумок.

Календарне планування уроків української мови в 9 класі на 2021-2022 н.р.

Дата

Зміст урокуВступ.

1


Вступ. Українська мова серед інших мов. Розвиток української мови.

Повторення вивченого у 8 класі.

2


Граматична основа речення. Односкладне та двоскладне речення.

3


Просте ускладнене речення, розділові знаки в ньому.

4


Основні правила правопису.

Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова.

5


Пряма мова. Інтонування речень із прямою мовою.

6


Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

7


Непряма мова як засіб передачі чужої мови. Заміна прямої мови непрямою.

8


РМ №1. Повторення і узагальнення вивченого про мовлення. Вимоги до мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Стилі, типи мовлення (повторення).

9


Цитата як спосіб передачі чужої мови.

10


РМ № 2. Усний вибір­ковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел).

11


РМ № 3. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю.

12


Діалог. Розділові знаки при діалозі.

13


Контрольна робота №1. Пряма й непряма мова.

Контрольний тест.

Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення.

14


Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

15


Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.

16


Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

17


Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

18


Синоніміка складносурядних речень з різними сполучника­ми, а також складносурядного речення і простих речень.

19


Контрольний диктант №1.

РМ. №4.Читання мовчки тексту публіцистичного стилю.

Складнопідрядне речення.

20


Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому.

21


Основні види складнопідрядних речень. Підрядні сполучники й сполучні слова. Розділові знаки в складнопідрядному реченні.

22


Складнопідрядні речення з підрядними означальними.

23


Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

24


РМ5. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

25


РМ6. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

26


Основні типи складнопідрядних речень з підрядними обста­винними. Складнопідрядне речення з підрядними способу дії та ступеня і міри, з підрядними порівняльними.

27


Складнопідрядні речення з підрядними часу, умови, місця, мети, причини, наслідку, допусту.

28


Складнопідрядні речення з підрядними обставинними (тренувальні вправи).

29


Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

30


Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.

31


Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами (тренувальні вправи).

32


Контрольна робота № 2. Складнопідрядне речення. Контрольний тест

Безсполучникове складне речення.

33


Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між його частинами.

34


Особливості інтонації безсполучникових складних речень.

35


Кома і крапка з комою між частинами безсполучнико­вого складного речення.

36


Двокрапка в безсполучниковому складному реченні.

37


Тире в безсполучниковому складному реченні.

38


РМ7. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

39


РМ8. Письмо­вий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

40


Розділові знаки в безсполучниковому реченні (трену­вальні вправи).

41


Синоніміка складних речень зі сполучниками, без сполучників і простих речень.

42


РМ9. Складан­ня діалогів відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми.

43


Розділові знаки в безсполучниковому реченні (трену­вальні вправи).

44


РМ10. Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну й суспільну теми в публіцистичному стилі.

45


Контрольна робота № 3. Складнопідрядне речення. Безсполучникове складне речення (тест).

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

46


Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

47


Складні речення з різними видами зв’язку (тренувальні вправи).

48


Розділові знаки в складних реченнях з різними ви­дами зв’язку.

49


РМ № 11. Усний стислий переказ тексту наукового стилю.

50


РМ № 12. Контрольний письмовий вибірковий переказ текстів наукового стилю (на основі кількох джерел).

51


Розділові знаки в складних реченнях з різними видами зв’язку (тренувальні вправи).

52


РМ № 13. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково‑пізнавальної статей).

53


РМ № 14. Конспект почутого науково‑навчального тексту.

54


Використання складних речень із різними видами зв’язку в текстах різних стилів.

55


Розділові знаки в складних реченнях з різними ви­дами зв’язку (тренувальні вправи).


56


Контрольна робота №4. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Контрольний тест.

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності.

57


Текст і його основні ознаки.

58


Будова тексту. Мікротема й абзац.

59


Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку. Актуальне членування у висловлюванні: відоме і нове.

60


Рм № 15. Усний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

61


РМ № 16. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

62


Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

63


Контрольний диктант №2.

РМ №17. Навчальне аудіювання тексту публіцистичного стилю та читання вголос текстів різних типів і стилів мовлення.

Узагальнення і систематизація вивченого

64


Слово як предмет вивчення. Основні орфограми.

65


Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Ділові папери. Заява.

66


Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Ділові папери. Резюме.

67


Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

68


Контрольна робота №5. Повторення вивченого протягом року. Тест.

69


Правопис. Орфографія. Пунктуація.

70


Узагальнення й систематизація вивченого про складне речення.


Календарне планування уроків української літератури в 9 класі на 2021-2022 н.р.

Дата

Зміст уроку.

1


Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивіду­альність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм національних і загально­людських цінностей.


Усна народна творчість.

Родинно-побутові пісні.

2


Родинно-побутові пісні. Процес виник­нення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого).

ТЛ: народна піс­ня (поглиблено).

3«Місяць на небі, зіроньки сяють», «цвіте терен, цвіте терен», «сонце низенько, вечір близенько», «Ой, під вишнею, під черешнею». Культ роман­тизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.


Українські народні балади.

4


Українські народні балади. «Ой летіла стріла», «ой на горі вогонь горить». Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад.

ТЛ: балада.

Напам’ять: одна балада або пісня (на вибір).

5


ЛРК №1. Творчість Олеся Бердника.


6


Виразне читання напам’ять родинно-побутових пісень та балад.


7Контрольна робота № 1. Контрольний твір за темою «Родинно-побутові пісні. Народні балади».


Давня українська література.

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст.

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України.

8


Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).


9


Перекладна література. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії. Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея.

ТЛ: легенда.

10


Притча про блудного сина. Українські переклади Біблії (п. Куліш, і. Пулюй, і. Нечуй-Левицький, і. Огієнко, і. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів у світовій та українській літературах.

ТЛ: притча.

11


Літописи як історико-художні твори.

ТЛ: літописи.

12


«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст.

ТЛ: ліро-епіка.

13


Особливості композиції та стилістичних засобів у творі.


14


Образи руських князів у творі.


15


Наскрізна ідея патріотизму. Поетичність образу Ярославни. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету.


16


РМ № 1. Літературно-критичний твір (письмово).


Українська література доби Ренесансу і доби Бароко.

17


Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури. Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

ТЛ: Ренесанс, Бароко. Вертеп.

18


ПЧ № 1. «Історія русів» (у перекладі і. Драча).

ТЛ: Ренесанс, Бароко.

19


Життя і творчість філософа, просвітителя, поета - Г. Сковороди. Його християнські морально-етичні ідеали. Проповідь житейського пошуку гармонії з собою і світом. «Всякому місту – звичай і права…», «De libertate».

Напам*ять «Всякому місту…».

20


«Бджола та Шершень». Г. Сковорода філософські трактати. Біблійна основа творчості та його вчення про самопізнання і «сродний труд». Повчальний характер збірки «Байки Харківські».


21Контрольна робота № 2. Тестування з теми «Давня українська література».


Нова українська література. Іван Котляревський. Григорій Квітка-Основ*яненко.

22


Українська література як новочасна. Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кін­ця xvііі— першої половини хіх сто­ліття. Основні художні напрями.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск

23


Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку національного само-усвідомлення. Драматург і театраль­ний діяч. Історія появи «Енеїди».


24


І. П. Котляревський «енеїда». На­ціональний колорит, зображення всіх верств суспільства, алюзії на україн­ську історію в ній.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

25


Бурлескний гумор, народна українська мова в «Енеїді». Ствердження народної моралі (картини пекла).

Напам’ять: ури­вок з «Енеїди».

26І.Котляревський. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя.


27


«Наталка Полтавка». Наталка як уособлення кращих рис української жінки. Інші дійові особи твору. Роль і функція пісень у драмі.


28


Г.Квітка – Основяненко. Батько української прози. Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло творів.  «Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури. Композиція повісті. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень.ТЛ: сентименталізм.

29


Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Інші персонажі повісті. П. Куліш про г. Квітку-Основ’яненка.


30


РМ №2. Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся». Цитатна характеристика героїв повісті Наума Дрота, Марусі та Василя.


31


Контрольна робота № 3. Нова українська література. Різнорівневі завдання.


32


УПЧ № 2. Іронія та сатира, поєднання реклізму та фантастики у повісті Г. Квітки-Основяненка «Конотопська відьма».

ЛРК №2. Думи. Козацькі та чумацькі пісні Побужжя.


Література українського романтизму.

33


Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Поети-романтики. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур. Головні мотиви поетів-романтиків. Оглядово.

ТЛ: романтизм, романс.

34


Петро Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка». Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.


35Євген Гребінка. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.).

Напам*ять один із віршів Є. Гребінки або П. Гулака-Артемовського)

36


ПЧ №3. М. Костомаров «Сава Чалий».

ЛРК №3. Оповідання О. Сизоненка.


37


Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело.


38


М. Гоголь. «Тарас Бульба». Сюжет твору як узагальнення драматичної історії України. Внутрішній епічний розмах твору. Піднесено-героїчний образ головного героя.


39


М. Гоголь «Тарас Бульба». Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Характеристика основних персонажів.


40


Контрольна робота №3. Творчість поетів-романтиків. Різнорівневі завдання.


Творчість Тараса Шевченка.

41


Т.Г.Шевченко – геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні.


42


Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»). Історична тема («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»).

ТЛ: послання.

43


Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»). Історична тема («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»).

ТЛ: послання.

44


«Сон» («У всякого своя доля…»). Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Компо­зиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення.

Напам’ять: фрагмент (на ви­бір).

45


Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

46


Національна проблематика періоду «Трьох літ». «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Уза­гальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.


47


Національна проблематика періоду «Трьох літ». «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Уза­гальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.


48


Т. Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття байдужості частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови.


49


Т. Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

Напам’ять фрагмент (на вибір)

50


Т. Шевченко. «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка. Романтичний тип втілення теми жіночої долі. «Катерина». Жіночі образи письменника. Реалістично-побутовий тип у творі «Наймичка».


51


Т. Шевченко. «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка. Романтичний тип втілення теми жіночої долі. «Катерина». Жіночі образи письменника. Реалістично-побутовий тип у творі «Наймичка».


52


Т. Шевченко. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»).53


Особистісна лірика Т. Шевченка періо­ду арешту й заслання і після повернен­ня з нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…» Ознаки автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

ТЛ: ліричний герой (поглиб-лено), лірична медитація.

Напам’ять: вірш «Доля»

54


РМ № 3. Ідейно-художній аналіз віршів Т. Шевченка (усно).


55


Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, ознаки її національної своєрідності в Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внут-рішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів.

ТЛ: псалом.

56


Світова велич українського поета. Його вплив на літератури інших народів. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.


57


ЛРК №4. Творчість Миколи Аркаса.


58


Контрольна робота №4. Письмовий контрольний твір. Світова велич Шевченка.


Творчість Пантелеймона Куліша та Марка Вовчка.

59


П.Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач. Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша.


60


«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет .

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман

61


Непросте життя та романтичні пригоди героїв.


62


П.Куліш. «Чорна рада». Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Шевченком.


63


РМ №3. Усний аналіз прозового уривка із повісті. Виразне читання напам*ять прозового уривка.


64


Марко Вовчок. Життя і творчість. Вовчок як перекладач. «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини.

ТЛ: реалізм

65


Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.


66


РМ №4. Складання анкети літературного героя (письмово)


67


Контрольна робота № 5. Нова українська література. Тестування.


68


УПЧ №4. І Нечуй-Левицький «Маруся».


69


Літературні ігри та диктанти. Підсумковий урок.


70


Літературні ігри та диктанти. Підсумковий урок.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Нещодавно завантажили