Планування " Календарно- тематичне планування з фізики і астрономії , 11 клас "

Опис документу:
Календарне планування містить розділи, а саме : електродинаміка, коливання та хвилі, квантова фізика, основи практичної астрономії, фізика сонячної системи,методи і засоби астрономічних і фізичних досліджень, зорі і галактики, всесвіт. В календарному плануванні також містяться теми лабораторних робіт та навчальних проектів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

_______________________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

Календарно-тематичне планування

з фізики і астрономії

для 11 класу

на 2019/2020 н.р.

____________________________________________________________________________________

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО (кафедри)

Протокол № від « » 20 р.

Голова МО _______________________________________________________________

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: Сиротюк В.Д., Мирошніченко Ю. Б. Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навч. програмою авт. колективу під керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти – К. : Генеза, 2019

(4 години на тиждень всього 140 годин, з них на астрономічний складник відводиться 35 годин)

уроку

Дата прове-дення

Тема уроку

Домашнє завдання

Знання й уміння учнів

ФІЗИКА

Розділ 1. Електродинаміка (36 год)

1

Електромагнітна взаємодія. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість електричного поля

§ 1. Підготувати короткі повідомлення про застосування електричного поля

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

точковий заряд, електризація тіл, електричний заряд, електричне поле, закон Кулона, лінії напруженості електричного поля, напруженість електричного поля, потенціал та різниця потенціалів, енергія електричного поля, електрична ємність, конденсатор, постійний електричний струм, джерело струму, сторонні сили, сила струму, ЕРС, опір провідника, надпровідність, потужність електричного струму; послідовне і паралельне з'єднання провідників; закон Ома, закон Джоуля-Ленца, носії електричного струму в різних середовищах, дірка, електронно-дірковий перехід, електроліти, електролітична дисоціація, електроліз, закон Фарадея, іонізація газів, газовий розряд та його види, термоелектронна емісія, магнітна взаємодія, вектор магнітної індукції, сила Ампера, сила Лоренца, явище електромагнітної індукції, магнітний потік, правило Ленца, закон електромагнітної індукції, явище самоіндукції, індуктивність, енергія магнітного поля струму.

Пояснює:

властивості електричного поля, принцип суперпозиції, зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів; сутність силової та енергетичної характеристик електричного і магнітного поля, закон Ома для повного кола, природу електричного струму в металах, електролітах, газах, напівпровідниках, вакуумі, електронну провідність металів та електропровідність напівпровідників, властивості плазми;

природу електромагнітної взаємодії, дію магнітного поля на провідник зі струмом, рухомі заряджені частинки, закон електромагнітної індукції, принцип дії електричних двигунів.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі:

на застосування формул напруженості електричного поля, напруженості поля точкового заряду, принципу суперпозиції полів; ємності конденсатора, енергії зарядженого конденсатора; на закон Ома для повного кола; на розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням провідників, визначення роботи та потужності електричного струму; на взаємодію магнітного поля з провідником зі струмом, застосування формул сили Ампера, сили Лоренца, закону електромагнітної індукції, ЕРС самоіндукції, енергії магнітного поля.

Визначає напрямок індукційного струму, сили Лоренца та Ампера.

Зображує електричне і магнітне поле за допомогою силових ліній, схеми з’єднань.

Дотримується правил безпеки життєдіяльності під час роботи з електричними приладами та обладнанням.

Експериментально визначає ЕРС джерела струму, досліджує електричні кола з різними елементами, явища електромагнітної індукції.

Ціннісний компонент

Оцінює перспективи технічного використання: напівпровідникових приладів; електричного струму в різних середовищах; магнітного поля в медицині; магнітних властивостей речовини; енергоефективність різних електроприладів;

усвідомлює необхідність та основні принципи енергозбереження в побуті

2

Речовина в електричному полі. Провідники і діелектрики в електричному полі

§ 2.

Задачі та вправи

3

Робота за час переміщення заряду в однорідному електричному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів

§ 3.

Задачі та вправи

4

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля

§ 4.

Задачі та вправи

5

Розв’язування задач. Самостійна робота № 1

Задачі 1.32 – 1.35

6

Електричний струм. Електричне коло. З’єднання провідників

§ 5.

Задачі та вправи

7

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Правила Кірхгофа

§ 6.

Задачі та вправи

8

Робота та потужність електричного струму

§ 7.

Задачі та вправи

9

заходи та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями

§ 8.

Задачі та вправи

10

Розв’язування задач. Самостійна робота № 2

Задачі 1.52, 1.62, 1.75 – 1.77

11

Електричний струм у металах. Надпровідність

§ 9.

Задачі та вправи

12

Електричний струм у напівпровідниках

§ 10.

Задачі та вправи

13

Електричний струм в електролітах. Електролітична дисоціація

§ 11.

Задачі та вправи

14

Електричний струм у газах

§ 12.

Задачі та вправи

15

Електричний струм у вакуумі

§ 13.

Задачі та вправи

16

Розв’язування задач

Задачі 1.100, 1.115, 1.117 – 1.119

17

Контрольна робота № 1

Аналіз розв’язків задач

18

Взаємодія струмів. Магнітне поле. Дія магнітного поля на провідник зі струмом

§ 14.

Задачі та вправи

19

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції

§ 15.

Задачі та вправи

20

Сила Ампера. Сила Лоренца

§ 16.

Задачі та вправи

21

Розв’язування задач. Самостійна робота № 3

Задачі 1.34, 1.44, 1.146 – 1.149

22

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції

§ 17.

Задачі та вправи

23

Індуктивність. Енергія магнітного поля струму. Густина енергії магнітного поля

§ 18.

Задачі та вправи

24

Розв’язування задач.

Задачі 1.179, 1.180, 1.192 – 1. 194

25

Контрольна робота № 2

Аналіз розв’язків задач

26

Лабораторний практикум: Визначення енергії зарядженого конденсатора та його ємності

Підготовка до робіт

27

Лабораторний практикум: Перевірка законів послідовного та паралельного з'єднання провідників

Підготовка до робіт

28

Лабораторний практикум: Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму

Підготовка до робіт

29

Лабораторний практикум: Розширення меж вимірювання амперметра та вольтметра

Підготовка до робіт

30

Лабораторний практикум: Дослідження властивостей p-n переходу

Підготовка до робіт

31

Лабораторний практикум: Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом

Підготовка до робіт

32

Лабораторний практикум: Визначення електрохімічного еквіваленту речовини

Підготовка до робіт

33

Лабораторний практикум: Дослідження явища електромагнітної індукції

Підготовка презентацій навчальних проектів

34

Захист навчальних проектів

Підготовка презентацій навчальних проектів

35

Захист навчальних проектів

Аналіз результатів навчальних проектів

36

Залікова тестова робота

Обговорення результатів

Розділ 2. Коливання та хвилі (35 год)

37

Коливальний рух. Гармонічні коливання

§ 19.

Задачі та вправи

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

види механічних коливань; гармонічні коливання; період коливань математичного та пружинного маятника; механічні хвилі; довжина хвилі, інтерференція і дифракція хвиль, вільні електромагнітні коливання; коливальний контур; резонанс, вимушені електричні коливання, змінний струм, трансформатор, електромагнітні хвилі; світло, закони відбивання і заломлення світла, дисперсія світла, інтерференція, дифракція та поляризація світла, сила світла, освітленність, яскравість.

Пояснює перетворення енергії в коливальних системах; утворення й поширення механічних і електромагнітних хвиль; діапазони електромагнітних хвиль та їх властивості; сутність змінного струму як вимушених електромагнітних коливань, будову та принцип дії трансформатора; пояснює на якісному рівні принципи дії електропобутових приладів і пристроїв (радіо, телекомунікаційних пристроїв тощо); суть хвильових властивостей світла: поширення світла в різних середовищах, розсіювання й поглинання світла; інтерференцію й дифракцію світлових хвиль; поляризацію й дисперсію світла.

Діяльнісний компонент

Експериментально визначає період коливань маятника, довжину електромагнітної хвилі за її частотою;

досліджує залежність періоду коливань маятника.

Розв’язує задачі на застосування формули взаємозв’язку довжини, періоду й швидкості поширення хвилі; закони геометричної оптики, період дифракційної ґратки, фотометричні величини.

Представляє отримані результати графічно і за допомогою формул. Будує зображення, одержані за допомогою дзеркал і лінз.

Ціннісний компонент

Оцінює важливість спостережень у всьому діапазоні електромагнітного спектра; можливості використання різних видів електромагнітних хвиль у техніці, на виробництві; застосування оптичних явищ у техніці й виробництві

38

Математичний і пружинний маятники. Період коливань маятників

§ 20.

Задачі та вправи

39

Вільні та вимушені коливання

§ 21. Задачі та вправи

40

Поширення механічних коливань у пружному середовищі

§ 22. Задачі та вправи

41

Розв’язування задач. Самостійна робота № 4

Задачі 2.11, 2.26, 2.36 – 2.37

42

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі

§ 23. Задачі та вправи

43

Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру

§ 24. Задачі та вправи

44

Вимушені електромагнітні коливання. Резонанс

§ 25. Задачі та вправи

45

Змінний струм. Трансформатор. Виробництво, передача, та використання енергії електричного струму

§ 26. Задачі та вправи

46

Розв’язування задач. Самостійна робота № 5

Задачі та вправи

47

Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі

§ 27. Задачі та вправи

48

Властивості електромагнітних хвиль

§ 28. Задачі та вправи

49

Принципи радіозв’язку, телебачення та стільникового зв’язку

§ 29. Задачі та вправи

50

Розв’язування задач

Задачі 2.53, 2.63, 2.79 – 2.83

51

Контрольна робота № 3

Аналіз розв’язків задач

52

Розвиток поглядів на природу світла. Електромагнітна теорія світла

§ 30. Задачі та вправи

53

Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера

§ 31. Задачі та вправи

54

Дисперсія світла

§ 32. Задачі та вправи

55

Інтерференція світла

§ 33. Задачі та вправи

56

Дифракція світла

§ 34. Задачі та вправи

57

Поляризація світла

§ 35. Задачі та вправи

58

Розв’язування задач. Самостійна робота № 6

Аналіз розв’язків задач

59

Основні фотометричні величини

§ 36. Задачі та вправи

60

Розв’язування задач

Задачі 2.89, 2.113, 2.116 – 2.119

61

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики

§ 37. Задачі та вправи

62

Оптичні прилади та їх застосування

§ 38. Задачі та вправи

63

Розв’язування задач

Задачі 2.124, 2.133 – 2.136

64

Контрольна робота № 4

Аналіз розв’язків задач

65

Лабораторний практикум: Визначення прискорення вільного падіння за допомогою нитяного маятника

Підготовка до робіт

66

Лабораторний практикум: Дослідження коливань пружинного маятника

Підготовка до робіт

67

Лабораторний практикум: Визначення роздільної здатності людського ока

Підготовка до робіт

68

Лабораторний практикум: Визначення довжини світлової хвилі

Підведення підсумків

69

Захист навчальних проектів

Підготовка презентацій навчальних проектів

70

Захист навчальних проектів

Аналіз результатів навчальних проектів

71

Залікова тестова робота

Обговорення результатів

Розділ 3. Квантова фізика (34 год)

72

Квантові властивості світла. Постулати Бора

§ 39.

Задачі та вправи

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

стала Планка та її значення, швидкість поширення світла у вакуумі, повітрі й воді; рівняння Ейнштейна для фотоефекту; радіоактивність, α-розпад, β-розпад, γ-випромінювання, період піврозпаду, термоядерний синтез, питома енергія зв'язку, енергетичний вихід ядерної реакції, кварки.

Пояснює: сутність квантових постулатів Бора, енергетичні стани атома, положення хвильової і квантової теорії світла, рівняння Ейнштейна для фотоефекту; атомні і молекулярні спектри, протонно- нейтронну модель атомного ядра; стійкість ядер, альфа- і бета-розпади, дефект мас, формулу взаємозв’язку маси та енергії, способи забезпечення безпеки ядерних реакторів і АЕС, методи реєстрації елементарних частинок.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на розрахунок енергії та імпульсу фотона, застосування формули Планка, рівняння Ейнштейна для фотоефекту, квантових постулатів Н.Бора, енергію зв’язку атомного ядра, закон радіоактивного розпаду, взаємозв’язок маси та енергії.

Ціннісний компонент

Оцінює історичні особливості розвитку вчення про світло, становлення квантової фізики

73

Випромінювання та поглинання світла атомами. Спектри. Спектральний аналіз та його застосування

§ 40.

Задачі та вправи

74

Розв’язування задач. Самостійна робота № 7

Задачі 3.12, 3.22 – 3.24

75

Поширення механічних коливань у пружному середовищі

§ 22. Задачі та вправи

76

Розвиток квантової фізики. Гіпотеза Планка

§ 41.

Задачі та вправи

77

Фотон. Енергія, маса, імпульс фотона. Фотоелектричний ефект

§ 42. Задачі та вправи

78

Застосування фотоефекту

§ 43. Задачі та вправи

79

Розв’язування задач

Задачі 3.30, 3.38, 3.40 – 3.43

80

Контрольна робота № 5

Аналіз розв’язків задач

81

Розв’язування задач. Самостійна робота № 5

Задачі та вправи

82

Атомне ядро. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер

§ 44. Задачі та вправи

83

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

§ 45. Задачі та вправи

84

Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану

§ 46. Задачі та вправи

85

Фізичні основи ядерної енергетики

§ 47. Задачі та вправи

86

Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання

§ 47. Задачі та вправи

87

Елементарні частинки, їх класифікація та характеристика

§ 48. Задачі та вправи

88

Розв’язування задач

Задачі 3.53, 3.63, 3.73

89

Контрольна робота № 6

Аналіз розв’язків задач

90

Лабораторний практикум: Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини

Підготовка до робіт

91

Лабораторний практикум: Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

Підведення підсумків

92

Захист навчальних проектів

Підготовка презентацій навчальних проектів

93

Захист навчальних проектів

Аналіз результатів навчальних проектів

94

Залікова тестова робота

Обговорення результатів

95

Узагальнення роботи над навчальними проектами

96

Узагальнення роботи над навчальними проектами

97

Розв’язування задач

Задачі з рубрики «Фізичні задачі навколо нас»

98

Розв’язування задач

Задачі з рубрики «Фізичні задачі навколо нас»

99

Розв’язування задач

Задачі з рубрики «Фізичні задачі навколо нас»

100

Розв’язування задач

Задачі з рубрики «Фізичні задачі навколо нас»

101

Контрольна робота за навчальний рік

102

Аналіз результатів контрольної роботи за навчальний рік

103

Загальна тестова перевірка знань, умінь і навичок учнів з фізики

104

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок учнів з фізики

105

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок учнів з фізики

АСТРОНОМІЯ

Розділ 1. Основи практичної астрономії (7 год)

1

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я

§1. Вправа 1.4, 1.5. §2.

Вправа 1.12, 1.18. §3. Вправа 1.28, 1.29

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

сузіря; точки й лінії небесної сфери; одиниці відстаней в астрономії; небесні координати, закони Кеплера.

Пояснює: причини видимих рухів світил по небесній сфері; принцип визначення відстаней до небесних світил; визначення тривалості доби та календарного року за астрономічними спостереженнями;

розрізняє: місцевий, поясний і всесвітній час; типи календарів.

Діяльнісний компонент

використовує рухому карту зоряного неба для розв’язування практичних завдань; орієнтується на місцевості по Сонцю і Полярною зорею.

Ціннісний компонент

Оцінює значення основ практичної астрономії для практичних потреб людини

2

Небесні координати. Системи координат

3

Видимі рухи Сонця та планет. Конфігурації та умови видимості планет

4

Закони Кеплера та їх зв’язок із законами Ньютона

§4. Вправа 1.32

5

Визначення відстаней до небесних світил

§5. Підготувати навчальний проект

6

Астрономія та визначення ча­су. Календар

§6. Вправа 1.41, 1.43

7

Практикум з розв’язування задач.

Навчальні проекти.

Залікова тестова робота

Повторити §1 – 6. Ознайоми-тися з астрономіч-ними сайтами та порталами

Розділ 2. Фізика Сонячної системи (9 год)

8

Земля і Місяць

§7. Вправа 2.4, 2.5

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

фізичні особливості тіл Сонячної системи;

етапи формування нашої планетної системи.

Пояснює: причини парникового ефекту, причини виникнення припливів і відпливів; суть астероїдної небезпеки для Землі; використання законів руху небесних тіл для практичних потреб космонавтики; особливості рухів штучних супутників та автоматичних міжпланетних станцій.

Діяльнісний компонент

наводить приклади: дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів.

Ціннісний компонент

Оцінює значення вивчення планет для природничих наук та вирішення практичних проблем людства

9

Планети земної групи

§8. Вправа 2.13

10

Планети-гіганти.

§9. Вправа 2.9

11

Супутники планет

§10.

Вправа 2.14, 2.15

12

Карликові планети та малі тіла Сонячної системи

§11. Вправа 2.20, 2.21

13

Космічні дослідження об’єктів Сонячної системи.

Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій

§12. Вправа 2.22, 2.24

14

Розвиток космонавтики.

§13. Підготовка навальних проектів

15

Космогонія Сонячної системи

§14. Підготовка навальних проектів

16

Практикум із розв’язування задач. Навчальні проекти.

Залікова тестова робота

§1-14. Підготовка до контрольної роботи

17

Контрольна робота за І семестр

Розділ 3. Методи та засоби фізичних і астрономічних досліджень (4 год)

18

Дослідження електромагнітного випромінювання небесних світил. Фотометричні величини та спектральний аналіз

§ 15, 36, 40.

Вправа 3.4

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

діапазони випромінювання небесних світил; приймачі випромінювання; наземні та космічні телескопи; нейтринна і гравітаційна астрономія.

Пояснює: принцип дії оптичного телескопа та радіотелескопа; особливості реєстрації випромінювання небесних світил;

обґрунтовує: важливість спостережень у всьому діапазоні електромагнітного спектра.

Діяльнісний компонент

дотримується правил спостереження небесних об’єктів з допомоги шкільного телескопа.

Ціннісний компонент

Оцінює внесок астрономічних обсерваторій України та світу у розвиток теоретичної та практичної астрономії, застосування в телескопобудуванні досягнень техніки й технологій

19

Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Сучасні наземні телескопи. Астрономічні обсерваторії

§ 16. Вправа 3.9, 3.10

20

Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. Сучасні космічні дослідження

§ 17. Вправа 3.15

21

Практикум із розв’язування задач. Навчальні проекти.

Залікова тестова робота

Повторити §15 - 17

Розділ 4. Зорі і галактики (8 год)

22

Сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії

§18. Вправа 4.1, 4.3

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

зоря, сонячна активність, подвійна зоря, фізичні змінні зорі, нейтронні зорі, чорні діри, галактика, зоряні скупчення, туманності, квазари.

Пояснює: фізичні умови на Сонці; будову Сонця; походження плям, протуберанців, спалахів; циклічність сонячної активності; вплив сонячної активності на життя і здоров’я людей та біосферу Землі; різницю між типами зір; причину існування Молочного Шляху на зоряному небі Землі; природу чорної діри; місце Сонячної системи в Галактиці; природу галактик і квазарів; природу активності ядер галактик; методи, за допомогою яких визначають відстані до зір.

Діяльнісний компонент

Розрізняє: зорі, зоряні скупчення й асоціації, туманності, міжзоряне середовище.

Описує: спектральну класифікацію зір; еволюцію зір; методи вимірювання відстаней до галактик; класифікацію галактик.

Дотримується правил спостереження Сонця.

Ціннісний компонент

Оцінює масштаби астрономічних явищ та об’єктів, місце Сонячної системи в Галактиці

23

Будова сонячної атмосфери. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю

§19. Вправа 4.5, 4.6

24

Основні характеристики зір. Температура та розміри зір. Зорі та їх класифікація. Планетні системи інших зір. Маса зір

§ 20 – 21. Вправа 4.10, 4.11

25

Еволюція зір. Білі карлики

§ 22. Вправа 4.19

26

Фізично-змінні зорі. Нейтронні зорі. Чорні діри

§ 23. Вправа 4.17, 4.18

27

Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації

§ 24. Вправа 4.24,4.27

28

Міжзоряне середовище. Туманності.

Зоряні системи – галактики. Світ галактик.

Квазари

§ 25 – 26.

Підготувати навчальний проект.

Вправа 4.25, 4.29

29

Практикум із розв’язування задач. Навчальні проекти.

Залікова тестова робота

Повторити §18 - 26

Розділ 5. Всесвіт (4 год)

30

Всесвіт. Проблеми космології.

Фундаментальні взаємодії в природі. Роль фізичної та астрономічної наук у формуванні наукового світогляду сучасної людини.

Єдина природничо-наукова картина світу

§27 – 28.

Вправа 5.7.

Знайти цікаві астрономічні новини на сайтах та порталах

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

фундаментальні взаємодії в природі, антропний принцип.

Пояснює: основні етапи еволюції всесвіту; основні положення СТВ, спостережні дані, які підтверджують теорію Великого Вибуху; пошук життя на інших планетах Сонячної системи; міжнародні наукові проекти з пошуку життя у Всесвіті, великомасштабну структуру Всесвіту; загальноприйняті моделі (сценарії) його походження й розвитку; імовірність існування життя на інших планетах, гіпотезу про існування інших Всесвітів; природу реліктового випромінювання; антропний принцип.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та формулює оціночні судження щодо: особливостей Землі як унікальної планети Сонячної системи; існування позаземного життя у Всесвіті; унікальності нашого Всесвіту.

31

Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту. Основні положення спеціальної теорії відносності

§29 – 30.

Підготувати навальний проект.

Вправа 5.8

32

Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унiкальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів

§31. Підготувати навальний проект. Вправа 5.9

33

Практикум із розв’язування задач. Навчальні проекти.

Залікова тестова робота

Повторити §15 – 31.

Підготовка до контрольної роботи

34

Контрольна робота за ІІ семестр

35

Узагальнення знань, умінь і навичок учнів з астрономії

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.