Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Планування фізика і астрономія 11 клас рівень стандарт

Фізика

Для кого: 11 Клас

27.08.2020

641

38

0

Опис документу:
відпрацьоване календарне планування фізики на 2020-2021 навчальний рік для 11 класу на базі підручника "Фізика і астрономія 11 клас" під редакцією В.Д. Сиротюк: Київ, 2019, рівень стандарту за новою програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування на 2020-2021р.

Фізика і астрономія 11клас

(4 години на тиждень всього 140 годин,

з них на астрономічний складник відводиться 35 годин)

Підручник Сиротюк В.Д., Мирошніченко Ю. Б. Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навч. програмою авт. колективу під керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти – К. : Генеза, 2019

Номер уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Примітки

Розділ 1 ЕЛЕКТРОДИНАМІКА (36 год)

І . ЕЛЕКТРОСТАТИКА (12 год.)

1/1

Електромагнітна взаємодія. Електричне поле. Електрична взаємодія точкових зарядів

§1

2/2

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.

§1

3/3

Розв’язування задач «Закон Кулона. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.»

4 /4

Речовина в електричному полі. Провідники й діелектрики в електричному полі

§2

5/5

Робота під час переміщення заряду в однорідному електричному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів

§3

6/6

Зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів

§3

7/7

Розв’язування задач «Робота під час переміщення заряду в однорідному електричному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів.»

8/8

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів

§4

9/9

Розв’язування задач «Електроємність. Конденсатори» Використання конденсаторів у техніці

10/10

Енергія електричного поля

§4

11/11

Лабораторна робота№1 «Визначення енергії зарядженого конденсатора та його ємності»

Стор. 53

12/12

Контрольна робота №1/1 «Електричне поле»

§1-4

ІІ ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (12 год)

1/13

Постійний електричний струм та його характеристики

§5

2/14

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

§ 6

3/15

Лабораторна робота№2 «Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму»

Стор.

4/16

Розв’язування задач

5/17

Розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням провідників

§5

6/18

Лабораторна робота№3 «Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднання провідників»

Стор.

7/19

Лабораторна робота №4 «Розширення меж вимірювання амперметра і вольтметра»

Стор.

8/20

Розв’язування задач

9/21

Робота та потужність електричного струму

§7

10/22

Безпека під час роботи з електричними пристроями

§8

11/23

Розв’язування задач

12/24

Контрольна робота №1/2 «Постійний електричний струм»

§5-8

ІІІ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ (11 год)

1/25

Електричний струм у металах. Залежність питомого опору від температури. Надпровідність

§9

2/26

Електропровідність напівпровідників. Власна й домішкова провідність напівпровідників

§10

3/27

Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування

§21

4/28

Напівпровідникова елементна база сучасної мікроелектроніки

§

5/29

Лабораторна робота №5 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом»

6/30

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Електроліз та його закони

§11

7/31

Розв’язування задач

8/32

Лабораторна робота № 6 «Визначення електрохімічного еквівалента речовини»

9/33

Газові розряди та їх застосування. Плазма

§12

10/34

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія

§13

11/35

Контрольна робота №1/3 «Електричний струм у різних середовищах»

§9-13

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ВЗАЄМОДІЯ (12 год)

1/36

Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого й колового струмів.

§14

2/37

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції

§15

3/38

Сила Ампера. Принцип дії електричних двигунів

§16

4/39

Розв’язування задач

5/40

Сила Лоренца

§16

6/41

Розв’язування задач

7/42

Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції

§17

8/43

Лабораторна робота №7 «Дослідження явища електромагнітної індукції»

9/44

Самоіндукція. Індуктивність котушки

§18

10/45

Енергія магнітного поля

§18

11/46

Розв’язування задач

12/47

Контрольна робота №1/4 «Електромагнітна взаємодія»

§14-18

Розділ 2 КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

V МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ (10 год)

1/48

Механічні коливання. Гармонічні коливання.

§19

2/49

Рівняння гармонічних коливань

§19

3/50

Математичний та пружинний маятники

§20

4/51

Лабораторна робота №8 «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника»

5/52

Перетворення енергії під час коливань

§20

6/53

Вимушені коливання. Резонанс

§21

7/54

Автоколивання

§21

8/55

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Принцип Гюйгенса

§22

9/56

Розв’язування задач

10/57

Контрольна робота №1/5 «Механічні коливання та хвилі»

§19-22

VІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ (10 год)

1/58

Вільні електромагнітні коливання. Коливальний контур

§23,24

2/59

Вимушені електромагнітні коливання. Змінний струм та його характеристики

§25,26

3/60

Змінний струм та його характеристики. Робочі значення напруги і сили струму

§25,26

4/61

Трансформатор

§26

5/62

Розв’язування задач

6/63

Виробництво, передача та використання електричного струму

§26

7/64

Утворення й поширення електромагнітних хвиль

§27

8/65

Властивості електромагнітних хвиль

§28

9/66

Фізичні основи сучасного телекомунікаційного зв’язку

§29

10/67

Контрольна робота №2/6 «Електромагнітні коливання та хвилі»

§23-29

VІІ СВІТЛОВІ ХВИЛІ (16 год)

1/68

Світло як електромагнітна хвиля. Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера

§30,31

2/69

Інтеференція світлових хвиль

§33

3/70

Дифракція світлових хвиль

§34

4/71

Лабораторна робота №9 «Визначення довжини світлової хвилі»

5/72

Поглинання й розсіювання світлової хвилі. Поляризація й дисперсія світла

§35,32

6/73

Основні фотометричні ве6личини та їх вимірювання

§36

7/74

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової .

§37

8/75

Закони геометричної оптики

§37

9/76

Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз і дзеркал

10/77

Розв’язування задач

11/78

Кут зору людини

§37,38

12/79

Лабораторна робота №10 «Визначення роздільної здатності людського ока»

13/80

Оптичні прилади та їх застосування

§38

14/81

Контрольна робота №3/7 «Світлові хвилі»

§30-38

Розділ 3 КВАНТОВА ФІЗИКА

VІІІ КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА ІТА АТОМА (10 год)

1/82

Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Світлові кванти

§39,41

2/83

Енергія і імпульс фотона

§41,42

3/84

Фотоефект. Рівняння фотоефекту

§42

4/85

Розв’язування задач

5/86

Застосування фотоефекту. Сонячні батареї

§43

6/87

Квантові властивості атома. Квантові постулати Бора

§40

7/88

Випромінювання та поглинання світла атомами

§40

8/89

Атомні й молекулярні спектри. Неперервний спектр світла

§40

9/90

Спектроскоп. Спектральний аналіз та його застосування

§40

10/91

Контрольна робота №1/8 «Квантові властивості світла та атома»

§39-43

ІХ ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА (10 год)

1/92

Атомне ядро. Ядерні сили та їхні особливості

§44

2/93

Ядерні реакції. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

§45

3/94

Взаємозв’язок маси та енергії

§44-45

4/95

Енергія зв’язку атомного ядра

§45

5/96

Розв’язування задач

6/97

Ядерна енергетика. Види ядерних реакторів

§46,47

7/98

Способи забезпечення безпеки ядерних реакторів і АЕС

§47

8/99

Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізаційоного випромінювання

§48

9/100

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок

§49

10/101

Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

§49

11/102

Чернобильська катастрофа. Її наслідки. Як зберігаються ядерні відходи

§48,49

12/103

Модель геліостанції

§49

13/104

Розв’язування задач

14/105

Контрольна робота №1/9 «Фізика атомного ядра»

§44-49

АСТРОНОМІЯ (35 ГОД)

Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства

Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії

1/1

Астрономія – фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. Галузі астрономії. Зв'язок астрономії з іншими науками. Історія розвитку астрономії

2/2

Псевдонауковість астрології та її завбачень. Значення астрономії для формування світогляду та культури людини. Об’єкти дослідження та просторово-часові масштаби в астрономії

Тема1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері (5 год)

1/3

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних тіл. Небесні координати.

§1,2,5

2/4

Практична робота № 1. Екваторіальні системи небесних координат. Карта зоряного неба

3/5

Видимий рух Сонця. Видимий рух Місяця. Сонячні і Місячні затемнення.

§3,4

4/6

Видимі рухи планет Закони Кеплера

5/7

Практична робота № 2. Робота з рухомою картою зоряного неба.

6/8

Типи календарів. Астрономія та визначення часу

§6

7/9

Визначення маси й розмірів небесних тіл

§6

Тема 2. Методи та засоби астрономічних досліджень (3 год)

1/10

Випромінювання небесних тіл. Методи астрономічних досліджень

§ 15

2/11

Принцип дії й будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки й технологій

§16

3/12

Сучасні наземні та орбітальні телескопи. Астрономічні обсерваторії

§17

4/13

Контрольна робота №1 «Небесна сфера. Методи та засоби астрономічних досліджень»

Тема3. Наша планетна система(6год)

1/14

Земля і Місяць як небесні тіла

§7

2/15

Планети земної групи

§8

3/16

Планети-гіганти та їхні супутники

§9,10

Карликові планети. Пояс Койпера, хмара Оорта

§11

4/17

Малі тіла Сонячної системи - астероїди, комети, метеороїди.

§11

5/18

Гіпотези формування планетної системи

§14

Тема 4. Сонце – найближча зоря(4 год)

1/19

Основні відомості про Сонце

§18

2/20

Практична робота №3 Визначення висоти (кульмінації ) Сонця за допомогою гномона

3/21

Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю

§19

4/22

Контрольна робота №2 «Наша планетна система. Сонце»

Тема 5.Зорі. Еволюція зір.(3 год)

1/23

Зорі та їх класифікація. Звичайні, подвійні, фізично змінні зорі

§20,21

2/24

Планетні системи інших зір

§22

3/25

Еволюція зір. Біли карлики. Нейтронні зорі. Чорні діри

§22,23

Тема 6. Наша Галактика (4 год)

1/26

Наша Галактика. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці

§24

2/27

Зоряні скупчення та асоціації. Туманності

3/28

Підсистеми Галактики та її спіральна структура

4/29

Надмасивна чорна діра в центрі Галактики

Тема7.Будова й еволюція Всесвіту (2 год)

1/30

Світ галактик. Активні ядра галактик. Спостережні основи космології

§27

2/31

Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту

§28,29

Тема 8. Життя у Всесвіті (3 год)

1/32

Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Формула Дрейка. Пошук життя за межами Землі

§30,31

2/33

Питання існування інших всесвітів.

3/34

Мультивсесвіт

4/35

Контрольна робота №3 «Зорі. Наша Галактика. Всесвіт»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.