План роботи НВК на 2018/2019 навчальний рік.

Опис документу:
План роботи Вірнопільського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області на 2018/2019 нвчальний рік та плани заходів щодо організованого початку та закінчення 2018/2019 навчльного року.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Індекс справи № 01-13

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою НВК радою НВК

Протокол № 7 Протокол №_3__

від 31.08.2017 від 31.08.2018

Голова педагогічної ради: Голова ради НВК:

___________ Г.М.Шевцова ________ І.Г.Акіншина

План роботи

Вірнопільського

навчально-виховного комплексу

Ізюмської районної ради

Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

ЗМІСТ

розділів плану роботи

Вірнопільського навчально-виховного комплексу

Ізюмської районної ради Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

розділу

Назва розділу

Сторінки

Вступ

3

І

Аналіз результативності управління освітнім процесом у НВК за минулий навчальний рік та завдання на 2018/2019 навчальний рік

6-32

ІІ

Організаційно - розпоряджувальна робота. Державна підсумкова атестація

33-37

ІІІ

Контрольно-аналітична та коригуюча діяльність керівництва школою:

 • План роботи педагогічної ради.

 • Наради при директорові.

 • Заходи щодо організації та здійснення контрольно-аналітичної та коригуючої діяльності.

 • Алгоритм контролю за документацією.

39-46

ІV

Підготовка, підбір та розстановка педагогічних кадрів. Наукова та методична робота з кадрами. Робота з молодими та малодосвідченими (новопризначеними) педагогічними працівниками.

47-50

V

Спільна робота школи, сім’ї та громадськості по вихованню дітей. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення:

 • Створення умов для навчання, виховання та розвитку учнів і вихованців дошкільного підрозділу.

 • Заходи щодо збільшення показників охоплення дошкільною освітою дітей від 0 до 6 років.

 • Здобуття учнями закладу повної загальної середньої освіти.

 • План спільних заходів з перспективності і наступності в роботі дошкільного і шкільного підрозділів.

 • План роботи з обдарованими дітьми.

 • Соціальний захист дітей.

 • Попередження правопорушень, злочинності, запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та випадків насильства серед школярів та вихованців НВК.

 • Позашкільна освіта

51-61

VІ

Харчування та медичне обслуговування. Безпека життєдіяльності, охорона праці працівників НВК:

 • Харчування

 • Медичне обслуговування

 • Безпека життєдіяльності

 • Охорона праці

66-67

VІІ

Розвиток фізичної культури, туризму і спорту:

 • Організаційні заходи.

 • Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази з фізичної культури.

 • Робота з батьками з питань організації фізичного виховання школярів та вихованців.

 • Внутрішньо шкільний контроль за станом фізичного виховання.

 • Участь у конкурсах, спортивних змаганнях.

59-69

VІІІ

Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання школярів.

70

ІХ

Цивільний захист

71-74

Х

Виховна робота з учнями:

 • Організаційна робота.

 • Організаційно-методична робота з виховання учнів.

 • Координація діяльності учнівського самоврядування

 • Превентивне виховання (організація роботи по профілактиці правопорушень, злочинів, інших негативних явищ серед учнівської молоді, формування здорового способу життя).

 • Розвиток особистості. Предметні тижні, олімпіади.

 • Тематичний зміст виховної роботи.

 • Організація роботи з батьківською громадськістю.

 • Організація роботи з позашкільними закладами.

75-83

ХІ

План роботи дошкільного підрозділу на літній оздоровчий період 2018/2019 навчального року:

 • Методична робота з кадрами.

 • Вивчення стану оздоровлення та організації життєдіяльності дітей влітку.

 • Організаційно-педагогічна робота.

 • Робота методичного кабінету.

 • Робота медичної служби.

 • Адміністративно-господарська діяльність.

77-86

ХІІ

Господарська та фінансова діяльність. Зміцнення матеріально-технічної бази

87-90

Додатки

1.План заходів щодо організованого початку 2018/2019 навчального року

2.План заходів щодо організованого закінчення 2018/2019 навчального року

3. Заходи щодо попередження правопорушень, бездоглядності та випадків насильства серед школярів

4.План заходів щодо проведення Тижня правової освіти (грудень 2018 року)

5.Циклограма видання наказів з основної діяльності

91-96

97-10

101-102

103-104

105-109

Вступ

Освітня діяльність у школі здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти, чинного законодавства, спрямовано на реалізацію державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативних документів.

У 2017/2018 навчальному році навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Освітній процес відбувався в одну зміну. Головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості.

Працюючи над розв’язанням методичної теми «Психолого-педагогічне та методичне забезпечення розвитку фахової компетенції педагогічних працівників в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та середньої освіти", педагогічний колектив та адміністрація закладу у 2017/2018 н.р. успішно реалізували поставлені у зв’язку з цим завдання:

1. Забезпечення умов щодо виконання законів України в галузі освіти: Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту»; «Про позашкільну освіту», «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя», Конституції України, Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції громадянської освіти в Україні, регіональної програми військово-патріотичного виховання в Україні, засад «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», інших нормативно-правових документів.

2. Формування інноваційної управлінської діяльності освітнім процесом на засадах теорії та практики сучасної науково-педагогічної думки.

3. Забезпечення моніторингу освітнього процесу.

4. Охоплення всіх дітей шкільного віку загальною середньою освітою.

5. Запровадження в освітній процес інноваційних освітніх технологій, ефективного педагогічного досвіду, забезпечення умов самовдосконалення, методичного та фахового росту кожного педагогічного працівника.

6. Використання різноманітних форм, прийомів та методів індивідуальної роботи з учнями, особливо з обдарованими, вироблення системи виявлення обдарованих та здібних дітей, розвиток творчого потенціалу кожної дитини як умови безперервного процесу формування інтелектуального, культурного рівнів з метою забезпечення інтересів особистості і формування престижу освіти нового соціального замовлення.

7. Пропаганда здорового способу життя, проведення профілактики тютюнопаління, вживання алкоголю; створення умов для достатньої рухової активності учнів в урочний та позаурочний час; сприяння запобіганню захворювань СНІД та ВІЧ-інфекцією.

8. Інформатизація та комп’ютеризація освітнього процесу, удосконалення комп’ютерної грамотності учасників освітнього процесу.

9. Забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу, охорони праці, створення умов для безпечної роботи закладу та його учасників.

10. Удосконалення системи методичної роботи з педагогічними кадрами, в тому числі з молодими та малодосвідченими педагогічними працівниками.

Уся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів. Таким чином, робота школи в 2017/2018 навчальному році відповідала вимогам Закону України «Про освіту, «Про загальну середню освіту», іншим чинним законодавчим документам в системі загальної середньої освіти.

І розділ

Аналіз результативності управління освітнім процесом у школі за минулий навчальний рік та завдання на 2018/2019 навчальний рік

Створення умов для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної освіти

Своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти. Усього на закріпленій території зареєстровано 69 особу віком від 0 до 18 років, із них шкільного віку - 53, дошкільного – 24. Навчались у школі - 45, в інших навчальних закладах – 10.

Усі діти шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні школи, здобувають повну загальну середню освіту.

Реалізовано право громадян на здобуття освіти за індивідуальною формою навчання. У 2017/2018 навчальному році таким правом скористалися 4 учні 8 класу, 2 учнів 10 класу та 2 учнів 11 класу.

Розклад занять було погоджено з батьками та затверджено директором НВК. До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі із відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора НВК. Кількість годин для організації навчання визначено відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: у 8 класі по 8 годин на тиждень на кожного учня та по 12 годин на тиждень на кожного учня в 10 та 11 класах.

У 8 та 9 класах здійснювалося допрофільне навчання за природничо-математичним спрямуванням, а в 10 та 11 класах профільне навчання проводилося за універсальним профілем.

Стан і розвиток шкільної мережі. Виконання ст. 52 Конституції України, ст. 3 та 12 Закону України «Про освіту»,

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 3 та 12 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.

Педагогічний колектив НВК провадить роботу зі збереження та розвитку шкільної мережі. На початок 2018/2019 навчального року відкрито 5 класів, із них 1- 4 класів – 2 класи, 5-9 класів – 2 класи, 10-11 класів – 1 клас. Індивідуальна форма навчання організована для 4 учнів 2 класу, 3 учнів 9 класу та 2 учнів 11 класу. Мова навчання – українська. Станом на 05.09.2018 кількість учнів становить 41 особа. Середня наповнюваність класів - 6,7 учнів.

Стан шкільної мережі

Шкільна мережа

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017/

2018

2018

/2019

Кількість класів на початок навчального року

9

9

9

6

5

Кількість класів на кінець навчального року

9

9

6

6

Середня наповнюваність

6,2

6

6,2

6,8

6,7

Охопленням профільним навчанням

19

13

16

13

10

Організація індивідуального навчання

7

6

6

8

9

Аналіз руху учнів упродовж 2017/2018 навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається тільки у зв’язку з переходом учнів на навчання до інших навчальних закладів: із 10 класу вибув зі школи в літній період 1 учень, із 1 класу – 1 учень, із 8 класу також 1 учень. Усі вони продовжують навчання в різних навчальних закладах, що дають повну загальну середню освіту. Дітей-переселенців із Донецької та Луганської областей немає.

У зв’язку зі здобуттям повної загальної середньої освіти вибули із школи 2 учнів 11 класу.

На кінець 2017/2018 навчального року програми з усіх предметів в усіх класах виконано в повному обсязі за рахунок ущільнення та інтенсифікації освітнього процесу.

У школі упродовж кількох років діє загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. У результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин.

З метою подальшого забезпечення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять у 2018/2019 н.р. перед педагогічним колективом постають такі завдання:

- забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням уроків;

- активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;

- на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять;

- у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно зясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків та осіб, що їх заміняють;

- у разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі. залучати практичного психолога відділу освіти, надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації;

- у випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним службу у справах дітей, а в разі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх;

- активно використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів і громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття.

Працевлаштування випускників

Адміністрація навчального закладу проводить поіменний моніторинг стану зайнятості випускників 9,11 класів.

До 10 класу було переведено 8 учнів, із них продовжують здобувати повну загальну середню освіту:

- в 10 класі – 7 учні (87,5%);

- у Харківському автодорожньому коледжі - 1 учень (12,5%);

Із 2 учнів-випускників 11 класу продовжують навчання в:

- У ВНЗ - 1 учень (50%), у Ізюмському РПЦ- 1 учень (50%),

Отже, цей напрям роботи виконано на 100%.

Виконання мовного законодавства

Забезпечуючи виконання заходів щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної, педагогічний колектив навчального закладу упродовж 2017/2018 н.р. спрямовував свою роботу на виконання Закону України «Про основні засади мовної політики». З цією метою адміністрація школи організовувала контроль за реалізацією цього Закону та статті 10 Конституції України про стан викладання української мови та літератури. Успішно працювало методичне обєднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, на засіданнях якого неодноразово розглядалося дане питання. Учителі української мови та літератури застосовують на уроках проектні та інформаційно-комунікаційні технології.

Здійснено ряд заходів, спрямованих на відзначення ювілейної дати від Дня народження Т.Г.Шевченка. Учні 5-11 класів брали участь у мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, Всеукраїнській грі «Патріот», «Соняшник» і отримали дипломи та відзнаки учасників та переможців. У березні було проведено предметний тиждень.

Кадровий ресурс навчального закладу

У НВК працює досвідчений педагогічний колектив у складі 14 основних педагогічних працівників, 1 сумісник та 2 вихователя дошкільного підрозділу.

Якісний склад педагогічного колективу

 • повну вищу освіту мають - 13 чоловік (76,4%),

 • неповну вищу – 2 вчителів та 2 вихователів (23,5%).

 • вищу кваліфікаційну категорію - 5 чоловік (29,4%),

 • І категорію - 3 чоловік (17,6%),

 • ІІ категорію – 2 чоловік (11,7%),

 • спеціалістів - 7 чоловік (41,1%),

 • педагогічне звання «вчитель-методист» - 2 вчителів (11,7%),

 • звання «старший учитель» - 4 чоловік (23,4%).

Із 17 педагогічних працівників 10 – досвідчені вчителі, стаж педагогічної діяльності яких складає 10 – 35 років, 3 – малодосвідчені педагогічні працівники та ті, педагогічна діяльність яких становить до 3-х - 8 років,з них один малодосвідчений педагогічний працівник, педагогічна діяльність якого нараховує 6 років, але з тривалою перервою у педагогічній діяльності: вчитель іноземної мови (англійської) Лях В.М. Вчитель-сумісник: Назаркін Ю.В. звільнився наприкінці навчального року.

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників у НВК проходить відповідно до оновленого положення про атестацію педагогічних працівників та згідно з перспективним планом-графіком на 5 років. У 2017/2018 навчальному році було атестовано 3 педагогічних працівники: Савченко Л.І., учитель початкових класів; Дяченко В.М., учитель російської мови та зарубіжної літератури; Демянченко Т.В., учитель математики. Упродовж атестаційного періоду вчителі, що атестувалися, провели ряд відкритих уроків та виховних заходів, які засвідчили зростання професійної майстерності педагогів. Дем’янченко Т.В., Дяченко В.М. підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Дем’янченко Т.В. підтвердила педагогічне звання «старший учитель». Савченко Л.І.– підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну діяльність та методичну діяльність кожного вчителя, що проходив атестацію.

У 2017/2018 н.р. в повному обсязі виконано план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

Методична робота з педагогічними кадрами

Методичну роботу в школі координує Методична рада. До її складу входять заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з навчально-виховної роботи та керівники шкільних методичних об’єднань. Методична рада координує діяльність усіх структурних одиниць методичної роботи, планує, узгоджує й аналізує проведення педагогічних заходів, керує роботою методичних об’єднань. Відповідно до наказу по школі від 08.09. 2017 № 84 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2017/2018 н.р.» проводить роботу щодо організації освітнього процесу, методичних об’єднань вчителів-предметників і  методичного об’єднання класних керівників. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних батьківських зборах, інших методичних заходів.

Протягом 2017/2018 навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися актуальні питання освітнього процесу у школі, професійної майстерності вчителів, результативності діяльності педагогів, а саме: впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти та затвердження заходів щодо впровадження Державного стандарту.

У 2017/2018 н.р. методичну роботу з педагогічними кадрами було спрямовано на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти» і завдань методичної роботи: реалізація оновленого Базового компоненту дошкільної освіти через виконання Програм виховання і навчання дітей-дошкільного віку «Дитина»; забезпечення переходу початкової та основної школи на новий зміст навчання, впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти; забезпечення модернізації змісту та методики шкільної освіти на засадах компетентнісного підходу; сприяння формуванню та удосконаленню фахової компетентності, поглиблення методичних знань педагогічних працівників; вивчення і використання у практиці досягнень психолого–педагогічної науки і ефективного педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів; навчання і виховання учнів через здоров’язберігаючу освіту і екологічну безпеку; вивчення і аналіз навчальних планів і програм, підручників, нормативних документів, методичних рекомендацій і їх творче застосування; вивчення і аналіз стану викладання рівня знань, умінь, практичних навичок вихованців та учнів і їх вихованості, вияв труднощів у засвоєнні ними програмового матеріалу; надання практичної допомоги вихователям та учителям у вирішенні актуальних проблем навчання і виховання вихованців й учнів, підвищення їх професійної майстерності, психолого–педагогічної підготовки, оволодіння сучасною методикою викладання і методами виховання.

Методична робота має певну систему, нею охоплені всі педагогічні працівники школи. На виконання Плану роботи наказом по школі було створено та забезпечено діяльність таких методичних обєднань: вчителів початкових класів, суспільно-гуманітарного і природничо-математичного циклів, класних керівників. Крім цього, функціонував інформаційно-методичний клуб «Джерело», керівником якого є бібліотекар Дем’янченко І.А.

Методичний кабінет забезпечує методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходять стажування молоді спеціалісти, організовано роботу шкільної атестаційної комісії. Роботу шкільного методичного кабінету організовано за відповідним планом, проводяться інструктивно-методичні наради, відбулося ознайомлення з нормативними документами, матеріалами педагогічної преси, розглядалися питання щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів у 2018 році. Координацію методичної роботи здійснює методична рада на чолі з директором НВК Хатьком М.І. Педагогічними працівниками вивчалися, обговорювалися й аналізувалися нові підручники і програми, творчо впроваджувалися в освітній процес інноваційні освітні технології.

Учителі основної та старшої школи працюють над реалізацією Державного стандарту базової загальної середньої освіти та Державного стандарту повної загальної середньої освіти, знайомилися з новими програмами зі змінами 2016 року для 5-8 класів, повторно зверталися до нормативних документів щодо особливостей організації та здійснення навчального процесу у 1-4, 8-9 та 10-11 класах, щодо педагогічної адаптації учнів 5 класу до навчання в основній школі, вивчили нормативні документи та методичні рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін у 5-10 та 11 класах у 2017/2018 навчальному році; продовжували опрацьовувати нормативні документи, навчальні програми з профільного навчання, методику особистісно-орієнтованого, інтерактивного навчання та компетентнісного підходу до організації навчання учнів.

Організація методичної роботи в школі є складовою системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників і забезпечує формування та удосконалення їхньої фахової майстерності через поєднання індивідуальних, групових і масових її форм, впливає на рівень організації навчально-виховного процесу, його результативність і забезпечує їх підвищення шляхом озброєння педагогічних працівників знаннями психолого-педагогічної науки і досягненнями педагогічної практики, вироблення у педагогів відповідних умінь та навичок.

Педагогічні працівники успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності, згідно затвердженого графіка.

Важливим моментом у роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності членів педагогічного колективу є курси підвищення кваліфікації педагогів, які здійснюються відповідно до Перспективного 5-річного плану. Однією з форм підвищення професійного рівня педагогічних працівників є проходження курсів підвищення кваліфікації, які відбуваються планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження.

Проходження курсів підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до перспективного плану. Він щорічно коригується. Поряд з основними предметами вчителі мають можливість пройти спецкурси. Чітко дотримується періодичність підвищення кваліфікації педагогічних працівників відносно атестації.

Копії посвідчень щодо проходження курсів підвищення кваліфікації зберігаються в особових справах вчителів. Паралельно з курсами підвищення кваліфікації широко застосовується самоосвітня діяльність, де кожен педагог розробляє індивідуальний план, який містить вимоги щодо опрацювання післякурсових завдань. У систему методичної роботи включено заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: семінари, педагогічні ради, презентації ефективного педагогічного досвіду, оприлюднення індивідуальних напрацювань.

Із 15 педагогічних працівників школи в 2017/2018 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації 5 (35,8%) педагогів: вчитель математики та інформатики Чуденко Л.О., вчитель природознавства Шевцова Г.М., вчителі початкових класів Щиковська Н.А., Льозна О.Г., Прокопенко Л.Ф. та два вихователя Ястремська Г.С., Степанова О.О. Особлива увага приділялася вчителям, які викладають два і більше предметів, у тому числі не за фахом. У 2017/2018 н.р. в повному обсязі (100%) виконано план курсової перепідготовки педагогічних працівників.

Навчальний рік

Усього педагогічних працівників

Курси підвищення кваліфікації

Усього педагогів, які пройшли

курси підвищення кваліфікації

2009/2010

16

6

6

2010/2011

15

4

7

2011/2012

16

10

5

2012/2013

17

9

6

2013/2014

16

14

7

2014/2015

16

8

7

2015/2016

16

4

4

2016/2017

14

6

6

2017/2018

15

5

5

У школі діють чотири методичні об‘єднання вчителів, що працюють над своїми методичними темами, які тісно пов’язані з методичними завданнями школи:

1. ШМО вчителів початкових класів (керівник Савченко Л.І «Використання інтерактивних технологій на уроках», «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах безперервної освіти»;

2. ШМО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Дем'янченко Т.В.) «Підвищення ефективності уроку на основі забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до учнів», «Зростання рівня педагогічної майстерності вчителів природничо-математичного циклу»;

3. ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Гаврюшенко Т.М.) «Розвиток творчих здібностей як умова формування талановитої особистості», «Зростання професійної компетентності і майстерності вчителів суспільно-гуманітарного циклу»;

4. ШМО класних керівників (керівник Гаврикова Л.Ф. «Впровадження в систему роботи основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів», «Підвищення ефективності уроку на основі використання інноваційних технологій».

На засіданнях ШМО розглядалися такі питання:

- вивчення нормативних документів та змін у програмах;

- аналіз моніторингу успішності учнів;

- аналіз проведення предметних олімпіад у 2017/2018 навчальному році;

- реалізація принципу наступності в початковій та основній школі в умовах введення нових стандартів.

Плани методичних об'єднань сплановані, затверджені. Діяльність висвітлюється у протоколах засідань. На засіданнях ШМО вчителі розглядали питання впровадження нових педагогічних технологій, шляхи удосконалення та вироблення системи роботи з обдарованими дітьми.

Оновлення роботи шкільної організаційно-методичної служби відбувалося за напрямами:

 • створення бази сучасних нормативно-правових документів щодо розвитку освіти;

 • допомога вчителям опанувати інноваційні методики, активізацію творчої ініціативи, розробляння індивідуальних методичних тем;

 • сприяння організації та проведенню шкільних творчих інтелектуальних змагань учнів та залучення їх до участі у Всеукраїнських конкурсах з предметів базових дисциплін робочого навчального плану;

 • широке інформування громадськості щодо інноваційних процесів та ефективного педагогічного досвіду в школі.

Під час засідань ШМО були розроблені рекомендації щодо орієнтованого структурування програмового матеріалу для тематичного оцінювання, різнорівневі завдання для підсумкових контрольних робіт учнів 5-8 класів з української мови, англійської мови, математики, історії України та завдання до державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів.

Більшість педагогічних працівників школи забезпечують творчий підхід до виконання навчальних планів та програм, високий і достатній науково-методичний рівні освітньої діяльності, забезпечують реалізацію Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової загальної середньої освіти, Державного стандарту повної загальної середньої освіти та сприяють встановленню пріоритету уроку як простору реалізації освітніх інновацій та засобу формування ключових предметних компетенцій учнів, забезпечують компетентнісний підхід як засіб підвищення ефективності і якості уроку, приділяють достатню увагу формуванню власної дидактичної компетентності як засобу підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу.

Протягом минулого навчального року було проведено ряд змістовних засідань методичних об’єднань вчителів природничо-математичного циклу (керівник Демянченко Т.В.) та суспільно-гуманітарного (керівник Гаврюшенко Т.М.).

Методичні об’єднання в певній мірі сприяли підвищенню фахової майстерності педагогів, запровадженню ЕПД, ЕЗНП. З метою розповсюдження ефективного педагогічного досвіду та вивчення системи роботи вчителя або стану викладання предметів організовувалися відвідування та наступне обговорення відкритих уроків та виховних заходів. У творчій лабораторії вчителя більше місця стали посідати сучасні методи навчання, різнорівневі за змістом контрольні та самостійні роботи, диференційовані домашні завдання.

Творчо працювали вчителі природничо-математичного циклу. У школі функціонує Екологічна стежка, де учні отримують практичні знання в природі з біології, екології, географії, історії. Її створили вчитель біології та хімії Шевцова Г.М. та керівник гуртка позашкільної освіти «Юні музеєзнавці» Чорнобай Н.Д.

Плідною була робота і вчителів суспільно-гуманітарного циклу: Хатька М.І., Гаврюшенко Т.М., Дяченко В.М.

ШМО вчителів початкових класів (керівник Савченко Л.І.) працювало над проблемним питанням «Сучасний погляд на сучасний урок» та над упровадженням інтерактивних форм навчання як засобу формування навчальних компетенцій молодших школярів.

На кінець 2017/2018 навчального року у Вірнопільському НВК навчалося 44 учнів, з них у 1 класі - 5 учнів, у 9 класі – 9 учнів, у 11 класі – 2 учнів. У дошкільному підрозділі НВК 15 вихованців До послуг учнів 11 навчальних кабінетів, 1 комп’ютерний клас (5 ПК), спортивна зала, майданчик з нестандартним обладнанням, їдальня, актова зала, шкільна бібліотека. Бібліотечний фонд налічує – 8141 примірників художньої та навчальної літератури.

За підсумками 2017/2018 навчального року із школи випущено 2 учнів 11 класу та 9 учнів 9 класу. З 9 учнів 9 класу жоден учень не отримав свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Навчальний рік

Кількість учнів

Золоті медалі

Срібні медалі

Свідоцтво з відзнакою

Похвальні листи

Похвальні грамоти

2010/

2011

57

-

-

5

-

2011/

2012

57

-

-

6

5

2012/

2013

56

-

-

2

Шевцова К.,

Щиковська Д.

4

6

2013

/2014

55

-

1

Дем’янченко А.

8

2

2014/

2015

56

1

Шевцова К.

1

Щиковська Д.

5

3

2015/

2016

57

-

-

1

Прокопенко Д.

5

-

2016/

2017

56

-

-

-

5

5

2017/

2018

44

-

-

-

4

-

Протягом 2017/2018 навчального року педагогічні працівники школи були активними учасниками роботи РМО, семінарів та районних методичних заходів.

Адміністрацією школи, керівниками ШМО належна увага приділяється роботі з молодими та малодосвідченими спеціалістами. У 2017/2018 навчальному році у школі працював 1 малодосвідчений фахівець ( вчитель іноземної мови Лях В.М.) та 2 молодих вихователя (Степанова О.О., Ястремська Г.С.) Видано наказ по школі від 09.09.2018 № 96 «Про організацію роботи з молодими і малодосвідченими вчителями в 2017/2018 навчальному році», яким призначено наставників; складено план роботи з молодими спеціалістами, в якому передбачено форми роботи ( консультації, індивідуальні бесіди, співбесіди, відкриті уроки, круглий стіл, відвідування уроків з метою надання методичної допомоги. У закладі діє школа молодого вчителя, роботу якої координує Шевцова Г.М., заступник директора з навчальної роботи.

У кожного молодого спеціаліста наявні плани: індивідуальний план самоосвіти, план роботи молодого вихователя, робочий щоденник; у наставника Савченко Л.І. розроблені плани роботи з молодими спеціалістами, графіки взаємовідвідування уроків та занять.

Вчителі - початківці беруть участь у засіданнях РМО, ШМО, педагогічних радах школи, передплачують фахову періодичну літературу, постійно цікавиться новинками. Класні керівники, працюючи з класом, вивчають вікові особливості дітей. Вони отримували консультації у досвідчених педагогічних працівників школи та району, відвідали засідання РМО, заняття районної школи молодого спеціаліста, підвищували власний фаховий та методичний рівні шляхом роботи над індивідуальними проблемними питаннями.

У квітні 2018 року у школі пройшла декада молодого вчителя, під час якої молоді вихователі провели відкриті заняття, які пройшли на достатньому та високому науково-методичному рівні. Згідно планів самоосвіти молоді спеціалісти у квітні 2018 року звітували про виконану роботу.

На достатньому рівні організовувалася робота з молодими спеціалістами в таких напрямках: школа молодого спеціаліста та робота наставників: (Савченко Л.І. – у Степанової О.О., Ястремської Г.С., Шевцова Г.М. – у Ляха В.М.) Робота наставника з молодим спеціалістом включала в себе бесіди за розділами педагогіки та психології, ознайомлення з віковими особливостями учнів, опрацювання структури уроку, типів уроку, вибір форм, методів, прийомів навчання відповідно до навчальних програм та мети уроку, консультації щодо організації освітнього процесу, щодо особливостей викладання у дітей різного віку, щодо удосконалення матеріально-методичної бази кабінету, взаємовідвідування уроків; опрацювання інтерактивних методів навчання.

Активізувалася діяльність та підвищилась ефективність засідань педагогічної ради. Активно працювали вчителі: Шевцова Г.М., Дем’янченко Т.В., Шевцова Г.М., Льозна О.Г., Савченко Л.І., Гаврикова Л.Ф., Гаврюшенко Т.М., Дяченко В.М. та інші. Вони ділилися досвідом роботи, пропонували конкретні заходи щодо удосконалення освітнього процесу, підвищення якості навчання та виховання учнів у школі.

З метою виконання Державної цільової програми впровадження у освітній процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікативних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 13 квітня 2011 року № 494, усі вчителі школи та вихователі оволоділи навичками роботи з персональним комп’ютером, частина з них пройшли відповідну курсову перепідготовку на базі Харківської академії безперервної освіти.

У 2018/2019 н.р. пріоритетним завданням слід вважати впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій у освітній процес. Відповідно до Програми компютеризації роботу в 2018/2019 н.р. проводити за такими напрямками:

- стан комп’ютеризації управлінської діяльності;

- стан використання навчального, управлінського, програмного забезпечення;

- використання Інтернет-технологій у освітньому процесі та управлінській діяльності;

- запровадження дистанційної освіти.

Протягом 2017/2018 н.р. адміністрація школи здійснювала контрольно-аналітичну діяльність на достатньому рівні. Проведено:

 • 4 перевірки ведення шкільної документації в школі;

 • перевірку стану викладання предметів: хімії, географії, правознавства, української мови та літератури, Захисту Вітчизни;

 • перевірку адаптації учнів 6 класу до навчання у школі ІІ ступеня;

 • персональний контроль учителів, що атестуються;

 • щомісяця контроль за веденням класних журналів і журналів спецкурсів та факультативів, відвідування школи учнями;

 • перевірку питань виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлено довідки, накази, які заслухано на засіданнях педагогічної ради, методичного обєднання вчителів-предметників; нарадах при директорові.

Педагогічні працівники школи мають плани самоосвіти. У методичному кабінеті зберігаються портфоліо вчителів, у яких відображено результати діяльності протягом міжатестаційного періоду, відслідковується зростання професійної майстерності.

Планування методичної роботи відображено в річному плані роботи школи в розділі «Наукова та методична робота з кадрами».

В закладі є перспективний план перевірки стану викладання предметів, перспективний план педагогічних рад на 5 років. Протягом останніх 3-х років перевірявся стан викладання предметів початкових класів, української мови та літератури, географії, хімії, природознавства, математики, фізики, музичного мистецтва, основ здоров’я, Захисту Вітчизни, біології, трудового навчання. За наслідками перевірки стану викладання предметів адміністрацією школи готуються довідки та видаються узагальнюючі накази. Питання стану викладання предметів відповідно до річного плану роботи розглядається на засіданнях нарад при директорі, педагогічних рад, ШМО. Вчителям надаються рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності викладання.

Педагогічні працівники НВК беруть участь у роботі РМО, семінарів, районних методичних заходах. На базі Вірнопільського НВК у квітні 2018 року проведено РМО вчителів математики з теми «Компетентісний підхід у навчанні математики як складова Нової Української Школи». У рамках якого проведено нестандартний відкритий кейс-урок алгебри у 8 класі (вчитель Дем’янченко Т.В.,) з використанням ІКТ та мультимедійної презентації, який оцінено учасниками РМО на високому рівні.

Протягом минулих років у школі проведено засідання районного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури (вчитель Гаврюшенко Т.М.), інформатики (вчитель Чуденко Л.О.), математики (вчитель Ковальський А.В.), на яких вчителі закладу давали відкриті уроки, ділились досвідом роботи, семінар для заступників директорів з навчальної роботи «Методичний аспект сучасного уроку».

Успішно пройшов семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи з теми «Виховний вплив громадянського виховання на учасників навчально-виховного процесу». Під час семінару здійснено електронні презентації «Знайомство зі школою» (ЗДНР Шевцова Г.М.), з досвіду роботи «Громадянське виховання» (ЗДНВР Стренадко О.В. ) та проведено круглий стіл з учнями 11 класу “Вибір професії – вибір мого життя ”.

Районні семінари та методичні об’єднання проводяться відповідно до плану відділу роботи освіти Ізюмської райдержадміністрації.

Отже, розв’язання проблемного питання «Психолого-педагогічне та методичне забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до освітнього процесу в умовах модернізації освіти» виконано.

Таким чином, є підстави визнати методичну роботу в 2017/2018 навчальному році на достатньому рівні.

Спрямувати внутрішньошкільну методичну роботу педагогічного колективу школи у 2018/2019 навчальному році на реалізацію методичної теми: «Психолого-педагогічне та методичне забезпечення розвитку фахової компетенції педагогічних працівників в умовах впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної середньої школи."

Пріоритетними завданнями методичної роботи

на 2017/2018 навчальний рік вважати такі:

- поглиблення методичних знань педагогічних працівників;

- сприяння формуванню фахової мобільності педагогічних працівників;

- формування та удосконалення дидактичної компетентності педагогічних працівників;

- вивчення і використання у практиці досягнень психолого–педагогічної науки і ефективного педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;

- вивчення і аналіз навчальних планів і програм, підручників, нормативних документів, методичних рекомендацій і їх творче застосування;

- вивчення і аналіз стану викладання, рівня знань, умінь, практичних навичок учнів і їх вихованості, вияв труднощів у засвоєнні ними програмового матеріалу;

- надання практичної допомоги учителям у вирішенні актуальних проблем навчання і виховання учнів, підвищення їх професійної майстерності, психолого–педагогічної підготовки, оволодіння сучасною методикою викладання і методами виховання;

- застосування в навчально-виховному процесі інформаційно-комунікативних технологій.

Реалізація програми «Обдарована молодь»

У школі щорічно проводиться систематизована робота щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах. Учителі готують цікаві завдання для учнів, пропонують для самостійного опрацювання додаткову літературу, займаються індивідуальну роботу з обдарованими дітьми, проводять змістовну позакласну роботу по предметах, організовують різні конкурси та змагання. Однак у 2017/2018 н.р. показник 43% учнів-учасників районних олімпіад є значно нижчим у порівнянні з попереднім, 2016/2017 навчальним роком (було 50,9 %). На це слід звернути особливу увагу вчителям-предметникам.

Під час написання олімпіади з біології, хімії, фізики учні виконували тестові різнорівневі завдання, які охоплювали теоретичний матеріал не лише цього року, а й попередніх років, та практичні навички, присутня пошукова робота, робота з мікроскопом, уміння виконувати практичні та лабораторні роботи.

Вчителі суспільно-гуманітарного напрямку включали завдання творчого рівня: написання творів, складання віршів, створення міні-проектів, розвиток творчого мислення, збагачення словникового запасу, робота з архівними матеріалами та документами.

Але є і деякі труднощі в роботі. Так, наприклад, деякі учні не повністю володіють знаннями про процеси ручної і механізованої обробки одягу через відсутність швейних машин, виникали певні труднощі в практичних навичках учнів з хімії та фізики, так як із-за недостатнього та застарілого матеріального забезпечення кабінетів хімії і фізики лабораторні роботи проводяться в основному демонстраційно. Деякі складнощі виникали у дітей із практичними роботами з географічними та історичними картами, на що слід звертати особливу увагу і посилити роботу дітей з різними типами географічних та історичних карт, особливо з контурною.

Слід звернути увагу вчителів на розв’язання різних типів задач з математики, фізики, хімії, алгебри та геометрії.

Результати участі учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

у 2017/2018 н.р.:

Предмет

П.І. учня

Місце

Клас

П.І.Б. вчителя

-

-

-

-

-

Результати участі учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

у 2016/2017 н.р.:

Предмет

П.І. учня

Місце

Клас

П.І.Б. вчителя

-

-

-

-

-

Результати участі учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

у 2015/2016 н.р.:

Предмет

П.І. учня

Місце

Клас

П.І.Б. вчителя

Українська мова

Гаврикова Ірина

ІІ

9

Гаврюшенко Т.М.

Результати участі учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

у 2014/2015 н.р.:

Предмет

П.І. учня

Місце

Кла

П.І.Б. вчителя

Англійська мова

Гаврикова Іра

ІІ

9

Майборода А.М.

Рос.мова

Шевцова Ксенія

ІІ

11

Дяченко В.М.

Результати участі учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

у 2013/2014 н.р.:

Предмет

П.І. учня

Місце

Клас

П.І.Б. вчителя

Українська мова

та література

Донченко

Юлія

ІІІ

11

Хатько М.І.

Біологія

Дем’янченко Анастасія

ІІІ

11

Шевцова Г.М.

Екологія

Шевцова Ксенія

ІІІ

10

Шевцова Г.М.

Математика

Щебликін Андрій

Дем’янченко Анастасія

ІІІ

ІІІ

8

11

Демянченко Т.В.

Ковальський А.В.

Фізика

Дем’янченко Анастасія

ІІІ

11

Ковальський А.В.

Англійська мова

Шевцова Ксенія

ІІ

10

Степанова Н.О.

Трудове навчання

Волкова Оксана

ІІ

10

Большова В.Л

Результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських

районних олімпіадах та районних конкурсах 2012/2013 навчального року

Предмет

П.І. учня

Місце

Клас

П.І.Б. вчителя

Українська мова

та література

Гаврикова Ірина

ІІ

7

Гаврюшенко Т.М.

Біологія

Дем’янченко Анастасія

ІІІ

10

Шевцова Г.М.

Правознавство

Донченко Юлія

Новицький Дмитро

ІІ

ІІІ

10

11

Корецька Н.В

Фізика

Щиковська Дарина

Новицький Дмитро

І

ІІІ

9

11

Ковальський А.В.

Результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських

районних олімпіадах та районних і обласних конкурсах 2011/2012 навчального року

Предмет

П.І. учня

Місце

Клас

П.І.Б. вчителя

Екологія

Моя батьківщина – Україна»

Гаврикова Ірина

І (в районі),

І (в області)

6

Гаврикова Л.Ф.

Біологія, МАН

Шевцова Ксенія

І (в районі),

ІІІ (в області)

8

Шевцова Г.М.

Екологія «Моя батьківщина – Україна»

Шевцова Ксенія

І (в районі),

І (в області)

8

Ш

вцова Г.М.

Світова література

Шевцова Ксенія

ІІ

8

Дяченко В.М.

Географія

Шевцова Ксенія

І

8

Прокопенко Л.Ф.

Біологія

Калініна Діана

ІІ

9

Шевцова Г.М.

Світова література

Дем’янченко Анастасія

І

9

Дяченко В.М

Біологія

Дем’янченко Анастасія

ІІІ

9

Шев

ова Г.М.

Історія

Григорян Анастасія

ІІІ

10

Корецька Н.В.

Математика

Новицький Дмитро

ІІ

10

Ковальський А.В.

Виконані олімпіадні завдання свідчать про те, що учні засвоїли основний програмовий матеріал за даний період навчального року, частина з них в плані самоосвіти ознайомлена з матеріалом тем, які ще не вивчалися на уроках, що говорить про потяг окремих учнів до поглибленого вивчення окремих предметів.

У своїй подальшій роботі вчителям слід звертати особливу увагу на практичне спрямування знань учнів, на регулярне повторення вивченого матеріалу не лише цього навчального року, а й попередніх, спланувати роботу з обдарованими дітьми на наступний навчальний рік, поповнювати кабінети матеріальною базою, звертати особливу увагу на термінологію та її використання на уроках, залучати дітей до позакласних заходів з кожного предмета, проводити регулярно предметні тижні та конкурси.

Таким чином, робота з обдарованими учнями проводилася у 2017/2018 н.р. систематично, цілеспрямовано. Результати олімпіад та участь у конкурсах свідчать про не достатній рівень знань учнів. У загальному рейтингу команд – учасниць шкіл району ІІ етапу школа посіла у 2013/2014 н.р.5 місце, у порівнянні з 8 у 2012/2013 н.р, у 2014/2015 н.р. - 4 місце, а у 2015/2016 н.р. – 16 місце, у 2016/2017н.р. – 18 місце, у 2017/2018 н.р. – також 18 місце.

Учні нашої школи беруть активну участь у

 • Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;

 • Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок»;

 • Всеукраїнському конкурсі «Бобер»,

демонструють чудові результати та отримують сертифікати.

Рекомендовано іншим вчителям взяти участь у

 • Всеукраїнському конкурсі «Гринвіч» з англійської мови;

 • Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус»;

 • Всеукраїнській грі «Соняшник»;

 • Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»;

 • Всеукраїнському конкурсі «Русский медвежонок»;

 • Всеукраїнському фізичному конкурсі «Патріот»,

У 2017/2018 н.р. 12 учні школи взяли активну участь у Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок - 2018» (вчитель Шевцова Г.М.), 10 учнів - у Всеукраїнському конкурсі з інформатики «Вебрас» (вчитель Чуденко Л.О.), 10 - у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» (вчитель Дем’янченко Т.В.)

Діаграма участі дітей у конкурсі «Колосок» та «Смішний колосок»

за період з 2009 по 2018 роки

Діаграма участі дітей у конкурсі «Золотий ключик» та «Кенгуру»

за період з 2007 по 2018 роки

Аналіз

моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів

з базових дисциплін на кінець

2017/2018 н.р.

На кінець 2017/2018 навчального року у Вірнопільському НВК навчалося 45 учні, з них у 1 класі - 5 учнів, у 9 класі – 9 учнів, у 11 класі – 2 учнів.

За підсумками 2017/2018 навчального року із школи випущено 2 учнів 11 класу та 9 учнів 9 класу переведено до 10 класу.

Із 44 учнів 1-11 класів навчальні досягнення високого рівня мають 4 учні (10%), достатнього – 24 учнів (60%), середнього – 11 учнів (27,5%), початкового – 1 учень (2,5%).

Моніторинг навчальних досягнень учнів 1 -11 класів

на кінець 2017 /2018 навчального року

Клас

Кількість

учнів

Рівень навчальних досягнень

П (%)

С (%)

Д (%)

В (%)

1

4

-

-

-

-

2

5

-

1 (25%)

4 (75%)

-

3

6

-

-

4 (66,7%)

2 (33,3%

4

7

2 (28,6%)

3 (42,8%)

2 (28,6%)

Разом 1 – 4

22 (18)

-

3 (1

,6%)

11 (61,2%)

4 (22,2%)

5

-

-

-

-

-

6

5

-

-

5 (100%)

-

7

-

-

-

-

-

8

4

-

2 (50%)

2 (50%)

-

9

9

1 (11%)

4 (44,5%)

4 (44,5%)

-

Разом 5 – 9

18

1 (5,6%)

6 (33,3%)

11 (61,1%)

10

2

-

2 (100%)

-

11

2

-

2 (100%)

-

-

Разом 10-11

4

-

2 (50%)

2 (50%)

-

По школі

44 (40)

1 (2,5%)

11 (27,5%)

24 (60%)

4 (10%)

Моніторинг навчальних досягнень учнів 1 - 11 класів

на кінець 2016 /2017 навчального року

Діаграма моніторингу навчальних досягнень учнів 1 -11 класів

Вірнопільського НВК

на кінець 2017 /2018 навчального року

Державна підсумкова атестація учнів 4, 9,11 класів

у 2018 році.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 навчального року та особливості проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти», протягом травня-червня 2018 року було проведено державну підсумкову атестацію учнів 4,9 класів та у формі ЗНО - учнів 11 класу, було охоплено 17 учнів. За підсумками ДПА можна спостерігати позитивну тенденцію до збільшення кількості учнів, які володіють навчальним матеріалом на достатньому рівні.

Варіанти завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4 та 9 класів дібрані вчителями згідно з відповідними методичними рекомендаціями у формі тестових контрольних робіт, розглянуті на засіданні ШМО вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклів, погоджені на засіданні педради та затверджені директором школи.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснено об’єктивно та відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів.

Державна підсумкова атестація проводилася в 4 та 9 класах, нею було охоплено 7 учнів 4 класу та 9 учнів 9 класу. За підсумками ДПА можна спостерігати позитивну тенденцію до збільшення кількості учнів, які володіють навчальним матеріалом на достатньому рівні.

Узагальнена інформація

про проведення ДПА учнів 4 класу Вірнопільського НВК

у 2017/2018 навчальному році

Навчальний предмет

Кількість учнів 4 класів

Складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий 1-3 бала

середній 4-6

балів

достатній 7-9

балів

високий 10-12 балів

1

Українська мова та читання

7

7

-

2

28,5%

3

43%

2

28,5%

2

Математика

7

7

-

2

28,5%

3

43%

2

28,5%

У 4 класі навчається 7 учнів. Під час виконання державної підсумкової атестації з української мови всі учні були присутні. Двоє учнів виконали на високому рівні ( Демянченко Каріна і Стренадко Юлія), троє - на достатньому і двоє – на середньому.

Перші два завдання були з літературного читання, в ході якого діти самостійно читали текст і виконували одне тестове завдання, з яким справилися без помилок. 5 завдань з мови ( 3 з яких тестові, 1- на встановлення звзку слів у реченні та 1- творчого характеру. Найбільше помилок допустили діти у 6 завданні (на встановлення звзку слів у реченні)

В творчому завданні необхідно було скласти та записати розповідь з 5-6 речень. Виконали його добре 5 учнів. Остапенко Юля до нього так і не приступила.

Державну підсумкову атестацію з математики виконували всі учні: 2 - на високому рівні ( Дем’янченко Каріна і Стренадко Юлія), 3 - на достатньому і 2 – на середньому.

Контрольна робота складалася з 8 завдань ( 5- тестового характеру, 1 з наданням короткого запису та 2 з розгорнутим розвязком і повною відповіддю).

4 учні допустили помилки у визначенні розрядних одиниць у багатоцифрових числах, під час вибору формули для обчислення периметра прямокутника та допустили помилки при розвязуванні прикладів, а також допускались виправлень. Задачу повністю неправильно виконав один учень – Литвин Іван.

ІНФОРМАЦІЯ

про результати державної підсумкової атестації учнів 9 класу у 2017/2018 н.р.

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА:____9____________

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА: ________9______________

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ: _________9_______________

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ____0______

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ: ____0______

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9 кл

су

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

Українська мова

9

-

9

-

2

22,2%

3

33,3%

4

44,

%

Математика

9

-

9

-

4

44,5%

5

55,5%

-

Предмет за вибором ЗЗСО:Українська література

9

-

9

-

2

22,2%

3

33,3%

4

44,5%

Узагальнена інформація

про проведення ДПА учнів 11 класу у 2017/2018 навчальному році

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА: ________2______

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА (ЗНО) : __________2____

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ: ___________2______________

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ:__________________0________________

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ: ______________0________________

СРІБНА МЕДАЛЬ: _______________0_________________

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ ( АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ): 0

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів

11 класу

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

доста

ній

Високий

Українська мова

2

-

2

-

2

100%

-

-

Історія України

2

2

-

1

50%

1

50%

-

Географія

2

-

2

-

2

100%

-

Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2018

100% учнів 11 класу брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні в 2018 році. Українську мову, історію України складали 2 учнів (100%), Були обрані такі предмети за вибором:

- географія – 2 чол. (100%), 1 чол. (50%) склав, 1 чол. (50%) не склав;

- біологія – 1 чол. (50%), 1 чол. (50%) не склав;

- історія України - 2 чол. (100%), 1 чол. (50%) склав, 1 чол. (50%) не склав;

Українська мова - 2 учнів (100%) склали.

У 2017/2018 навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний рік на середньому рівні з 1-2 дисциплін та учнів, які навчаються на високому рівні. Пріоритетним слід вважати підготовку учнів середніх та старших класів до ДПА та ЗНО протягом навчального року.

Учителі нашої школи, на превеликий жаль, не брали участь у професійних конкурсах та в роботі МАН На засіданнях ШМО вчителі розглядали питання впровадження ефективного педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, шляхи удосконалення та вироблення системи роботи з обдарованими дітьми, впровадження в роботу нового Державного стандарту початкової освіти.

В ході засідань ШМО були розроблені різнорівневі завдання для контрольних робіт та завдання до ДПА учнів 9 класу. Усі документи (доповіді, матеріали з різних питань удосконалення навчально-виховного процесу та рівня викладання навчальних дисциплін, плани підготовки вчителів та учнів до ДПА, до предметних олімпіад, до ЗНО, з обдарованими учнями та невстигаючими) зосереджені в методичному кабінеті.

У 2018/2019 навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний рік на середньому рівні з 1-2 дисциплін, та учнів, які навчаються на високому рівні. Пріоритетним слід вважати підготовку учнів 4,9,11 класів до ДПА та випускників школи до ЗНО.

Допрофільна підготовка та профільне навчання

Профільне навчання у 2017/2018 н.р. здійснювалося за універсальним профілем в 10-11 класах. У 8 класі допрофільна підготовка проводилася за природничо-математичним спрямуванням.

Варіативну складову навчального плану, за яким працює навчальний заклад, створено з урахуванням інтересів і запитів учнів та їхніх батьків.

З метою вивчення ефективності організації профільного навчання вивчено особливості подальшого навчання випускників.

Отже, профілізація є інструментом забезпечення якісної освіти й успішної соціалізації особистості.

З метою організації допрофільної та профільної підготовки учнів пріоритетними завданнями на 2018/2019 н.р. вважати:

- вивчення навчально-пізнавальних і професійних інтересів учнів, створення умов для їхнього розвитку в процесі загальноосвітньої підготовки;

- забезпечення умов для життєвого та професійного самовизначення учнів, готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;

- організація наступно-перспективних зв’язків у навчанні через участь у МАН, предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Фізична культура і спорт

У році, що минув, проводилися заходи, спрямовані на реформування фізичного виховання школярів. На виконання цілого ряду документів, що надійшли з Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки, відділу освіти з даного питання уроки фізичної культури організовувалися за модулями. Викладання даного предмета здійснювалося за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів. У НВК ведеться журнал супроводу освітнього процесу щодо викладання фізичної культури, згідно якого уроки фізичної культури відвідують класні керівники, адміністрація НВК та медична сестра. Рекомендації та висновки відвідування занять фіксуються в журналі.

У січні 2018 року здійснено медичне обстеження учнів 1-11 класів. Встановлено групу здоровя кожного учня. При проведенні уроків учителі 1-4 та 5-11 класів враховували фізичний стан дітей і забезпечували постійний контроль за фізичним навантаженням учнів під час проведення уроків та позакласних спортивно-масових заходів. При організації спортивних змагань, поїздок на районні змагання стало обов’язковою умовою проходження медичного обстеження в місцевій медичній установі та отримання дозволу лікаря на участь дитини в спортивних змаганнях.

Систематично проводилися бесіди, інструктажі з питань профілактики та дотримання правил безпеки, охорони безпеки життєдіяльності учнів. Питання здорового способу життя періодично порушувалися на класних та загальношкільних батьківських зборах, загальношкільних учнівських лінійках, висвітлювалися в шкільній пресі.

Профілактичне медичне обстеження

У травні 2018 року було проведено поглиблений медичний огляд учнів НВК на підставі наказу відділу освіти.

Із 44 оглянутих учнів школи (100%) практично здоровими, без патологічних показників, було 16 особи (36%), 23 учнів (52%) перебуває на диспансерному обліку, 28 учнів (64%) направлено на дообстеження. Медичний огляд виявив найпоширеніші захворювання:

Виявлено патології

В тому числі вперше

Класи хвороб

Абс

%

Абс.

%

Хвороби органів дихання

5

11,36

5

11,36

хвороби системи кровообігу

-

-

-

-

Хвороби органів травлення

-

-

-

Хвороби ендокринної системи

2

4,5

-

Хвороби сечостатевої системи

3

6,8

-

Хвороби органів зору

6

13,6

1

2,27

Хвороби ЛОР-органів

6

13,6

2

4,5

Неврологічна патологія

-

-

Хвороби кістково-м’язової системи

10

22,7

3

6,8

Хірургічна патологія

-

-

-

Гінекологічна патологія

-

-

-

-

Стоматологічна патологія

-

-

-

Упродовж 2017/2018 навчального року учні НВК були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги. Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було. Усі учні за графіком, без відмов, пройшли вікові обстеження, щеплення, здали відповідні аналізи.

Згідно листів здоровя проведено розподіл дітей для занять на уроках фізичної культури: основна група – 5 чол. (11,4%), підготовча – 36 (82%), спеціальна – 3 (7%). Звільнено від занять фізичною культурою не було.

На початку 2018/2019 навчального року здійснено обстеження усіх учнів 1-11 класів.

Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.

Охоплення учнів харчуванням

У минулому навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо).

Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Проводиться облік учнів, які отримували безоплатне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Гарячим харчуванням було охоплено 22 учнів 1-4 класів, що становило 100%, учні 5-11 класів харчувалися за кошти батьків.

Для 12-х учнів пільговиків, було організоване безоплатне гаряче харчування, з них:

 • 1учень - позбавлений батьківського піклування (Демченко Д. 4 клас);

 • 3 учнів – із малозабезпеченої сім”ї (Остапенко Іра, 6 кл., Остапенко Юля, 6 кл., Остапенко Владислав, 9 кл.;

 • 3 учнів – із багатодітних сімей (Устименко Кіріл, Устименко Максім, Литвин Іван, 4 кл.);

 • 2 учнів – батьки яких були учасниками АТО (Цибульніков Гліб, 1 кл., Григорян Роман, 6 кл.);

 • 3 учнів – напівсиріт (Гаврюшенко Іра, 8 кл, Мирошниченко Маргарита, 2 кл., Сускова Неллі, 9 кл.)

Усіх батьків інформовано про правила одержання безоплатного харчування та вимоги до оформлення документів. Створено з представниками ради школи групу громадського контролю за якістю харчування.

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу кухарем та медичною сестрою Вірнопільського відділення сімейної медицини.

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню-розкладки та затверджувалося директором НВК. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сімї дітей різного віку.

У 2017/2018 навчальному році не організовувалася робота буфету.

Суттєвими в організації харчування у 2017/2018 н.р. є такі недоліки: недостатність «овочевих столів», одноманітність страв, недостатня кількість фруктів.

Виховна робота. Учнівське самоврядування

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював над проблемним питанням: «Громадянське виховання школярів в умовах роботи сільської школи». Виховний процес здійснювався на основі нормативно-правових та законодавчих документів: законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.10 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом МОНУ від 31.10.2011 №1243, наказу ГУОН від 26.02.10 № 96 «Про затвердження плану заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров'я», Закону України «Про охорону дитинства»,

Виховна робота в закладі була спрямована на досягнення виховної мети: формування моральної, духовно розвиненої, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал; формування й розвиток соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ціннісне ставлення до загальнокультурних і національних цінностей.

Виховна діяльність педагогів та класних керівників була спрямована на розв’язання проблемного питання у відповідності до плану роботи школи на 2017/2018 навчальний рік, який охоплює усі види виховної діяльності, передбачені програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», та включала роботу з обдарованими дітьми, дітьми, схильними до правопорушень, та роботу з класними керівниками. З метою подальшого об'єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів продовжено роботу з розвитку шкільного учнівського самоврядування «Коло друзів». У кожному класному колективі функціонували органи самоврядування, які підпорядковувалися шкільному парламенту «Коло друзів».

Школа забезпечена навчально-методичною літературою та періодичними виданнями з питань виховної роботи (журнали «Позакласний час», «Розкажіть онуку», інші методичні посібники).

До системи виховної роботи з класом кожен класний керівник включав роботу з профорієнтації, особливо у 9, 10 та 11 класах (класні керівники Гаврюшенко Т. М., Чуденко Л. О., Льозна О. Г.).

На високому рівні була поставлена робота з батьками в 9 класі класним керівником Гаврюшенко Т. М. Слід відзначити підвищення активності до участі у житті школи учнів 10 класу (класний керівник Чуденко Л. О.). Десятикласники взяли на себе ініціативу та підготували і провели День самоврядування, «Новий рік».

На високому рівні була поставлена робота з учнями 9 класу (класний керівник Гаврюшенко Т.М.), з учнями молодших класів (учителі Щиковська Н.А., Гаврикова Л.Ф.,Савченко Л.І.).

Завжди на високому рівні проводилися традиційні шкільні свята, вечори відпочинку. Завдяки тісній співпраці класних керівників, учителів із членами шкільного парламенту «Коло друзів» робота по підготовці заходів проходила злагоджено. Виховна діяльність відображена у фото- та відеоматеріалах, за які відповідають члени прес-центру шкільного парламенту.

Раз на тиждень проходила загальношкільна лінійка, на якій звітував черговий клас та висвітлювалися різноманітні питання життя школи, відбувалися виступи, присвячені попередженню дитячого травматизму.

Форми проведення заходів були різноманітні: дискусії, ринги, вечори, подорожі до джерел рідної культури. Шкільний парламент висвітлює події учнівського життя у газеті «Шкільний вісник», яку із задоволенням читають школярі та жителі села Вірнопілля (голова шкільного парламенту Стренадко Віталіна, учениця 10 класу).

Класні керівники середніх та молодших класів (Дем'янченко Т. В., Савченко Л. І., Стренадко О. В., Щиковська Н. А., Гаврикова Л. Ф., Гаврюшенко Т. М., Прокопенко Л. Ф.) працювали системно над проблемою «Громадянське виховання в умовах роботи сільської школи», застосовуючи різноманітні форми та методи роботи з класними колективами.

Результатами такої роботи є підвищення загального рівня культури школярів, серйозне ставлення до своїх доручень, відсутність правопорушень, активна участь дітей у житті школи, села, участь в олімпіадах з предметів та конкурсах різних рівнів.

Робота з батьками посідала одне з важливих місць у функціонуванні виховного процесу школи. Результатом співпраці є добрі показники вихованості школярів, участь батьків у житті школи, підвищення активності роботи батьківського комітету.

У 2017/2018 навчальному році не було правопорушень, допущених учнями школи.

Суттєву роль у виховному процесі школи відіграла робота гуртка: «Граматика ефективного спілкування» (керівник Стренадко О.В. Його робота сприяла вихованню у дітей підтримки та вшануванню надбань і традицій українського народу, вихованню потреби у здоровому способі життя.

Особлива увага приділялася національно-патріотичному вихованню учнів. У вересні 2017 року учні школи та вчителі стали активними учасниками проведення Дня визволення села Вірнопілля від німецько-фашистських загарбників. У жовтні проводилися зустрічі з учасниками АТО - мешканцями села. 9 Травня учні школи підготували літературно-музичну композицію, присвячену Дню Перемоги.

Проблеми виховної роботи регулярно висвітлювалися на нарадах при директорові, батьківських зборах, засіданнях методичного об’єднання класних керівників та в газеті «Шкільний вісник».

У роботі з учнями було застосовано різноманітні форми організації та способи виховання, інноваційні та традиційні технології виховання, зокрема технологія колективної творчої праці та проектна технологія. При плануванні роботи ураховувались такі вимоги: зв’язок з життям; різносторонність виховної роботи; доцільність вибраних форм організації; конкретні справи і раціональний розподіл їх за часом; опора на вихованців, сім’ю, громадськість.

З метою формування в учнів ціннісного ставлення до себе, до свого здоров’я упродовж навчального року проведено превентивну роботу з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекції (СНІДу), а саме: бесіди про шкоду вживання пива та слабоалкогольних напоїв; лекцію сільського лікаря «Про шкідливі звички та їх наслідки»; виступ агітбригади «Ми - за здоровий спосіб життя!»; бесіди циклу «Я обираю здоровий спосіб життя»; організовано профілактичний рейд «Тютюнопаління»; акцію «Скажімо курінню «Ні!»; цикл психологічних тренінгів «Школа без агресії»; «Причини та наслідки вживання алкоголю»; «Профілактика наркоманії і токсикоманії» для учнів 6-10 класів, валеологічну акцію «Молодь за здоровий спосіб життя».

З метою формування навичок свідомого відповідального ставлення до свого життя та життя інших людей було проведено відкрите заняття у день ЦЗ, вікторину «Знай та виконуй правила дорожнього руху». Напередодні канікул було проведено дні безпеки життєдіяльності, тижні запобігання дитячому травматизму.

Важливою складовою виховання свідомого ставлення до свого здоров’я є спортивно-оздоровча робота. З метою забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони і зміцнення їх здоров’я; пропаганди здорового способу життя систематично проводяться різноманітні спортивні змагання . Так команда юнаків 9-11 класів брала активну участь у районних змаганнях з волейболу. Також у всіх класах школи було проведено диктанти з олімпійської тематики, інтегрований урок української мови та олімпійської освіти «Історія естафети олімпійського вогню» у 6 класі, в 9-11 класах – відкриту годину спілкування «Видатні українці – олімпійські чемпіони». Протягом навчального року було збільшено кількість спортивних змагань командного типу для дітей та підлітків, що сприяло нейтралізації їх гіперактивності та зняттю агресії.

З метою формування в учнів ціннісного ставлення до людей, сім'ї, родини упродовж 2017/2018 навчального року було проведено комплекс заходів: у Міжнародний день людей похилого віку, День ветерана було проведено бесіду «Пам’ятай про старших у твоїй родині». З нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів було проведено Єдину годину спілкування морально-етичного напрямку «Поспішайте робити добро»; годину спілкування «Сильні духом» про українських спортсменів-параолімпійців. З нагоди Міжнародного дня толерантності - годину спілкування «Стався до інших, як до себе».

З метою виховання патріотизму та збереження історичної пам'яті у молодого покоління, виховання поваги до минулого свого народу, відповідальності за його майбутнє було проведено лінійку Слави - «Герої не вмирають» присвячену Дню Героїв Небесної Сотні, учнівську конференцію з обговорюванням кінофільму «Голодомор. Технологія геноциду”, газетних та інтернет-публікацій, організовано екскурсію до шкільного музею на тему: «Краса і біль України», проведено відкриті години спілкування: «Історія українського вбрання», «Моральні основи взаємин юнаків і дівчат. Моральні основи сім’ї», Свято мами у початковій школі, конкурс малюнків до Свята мами.

З метою протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації у школі було проведено конкурс малюнків та плакатів «Всі народи – брати»; бесіду «Що таке толерантність. Що таке нетерпимість»; батьківські збори за темами «Агресія: її причини та наслідки» (6-9 класи), «Як уберегти дитину від насильства» (2 - 3 класи); конкурс-свято «Як відзначають Різдвяні та Новорічні свята у різних країнах світу», конкурс-свято «Як відзначають Пасху на Україні та у різних країнах світу».

До профілактичної роботи залучено лідерів шкільної організації учнівського самоврядування «Коло друзів» та представників батьківської громадськості, організовано спільну роботу класних керівників, лідерів учнівського самоврядування щодо формування в учнів потреби духовності та фізичної досконалості, морально-правової культури й уміння жити в громадянському суспільстві.

З метою формування ціннісного ставлення до праці організовано чергування учнів по школі; проведено акції «Зробимо чистим свій кабінет, школу, село!», «Шкільне подвір 'я», трудові десанти з благоустрою пришкільної території та території мікрорайону; проведено виставки творчих робіт з декоративно-ужиткового мистецтва. Організовано взаємодію зі службою зайнятості щодо проведення спільних профорієнтаційних заходів, оформлено куточок, проведено профорієнтаційні бесіди для старшокласників.

З метою формування ціннісного ставлення до природи протягом навчального року було організовано, свято квітів «Барви чарівної осені», виставку осінніх композицій з природного матеріалу; екологічну акцію «Чиста Україна – чиста Земля»; виставку фоторобіт «Природа навколо нас»; свято старшокласників «Осінній бал»; виставку робіт «Зимова казка»; акцію «Допоможи перезимувати птахам», екскурсії в природу.

З метою формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва проведено такі заходи: свято старшокласників «Осінній бал»; шкільне свято «День української писемності та мови»; новорічний бал-маскарад, годину спілкування «Духовність особистості і мистецтво. Почаєвська Лавра». Було організовано проведення святкових концертів з нагоди Дня Учителя, 8 Березня, дня Св. Валентина, Дня Перемоги, музична вистава «Свято Пасхи на Україні» (6 клас). До Шевченківських днів було проведено конкурс-інсценізацію «Сторінками творів Т.Г.Шевченка» (5-8 класи), до свята Пасхи проведено виставку-конкурс дитячих творчих робіт «Христос воскресе – славімо його!», учні школи взяли активну участь у районному конкурсі «Писанковий рай», «Лялька-мотанка».

З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави проведено такі заходи: годину спілкування «Моя Україна – вільна держава, я з нею пов’язую долю свою» до Дня Соборності України, конкурс стінних газет «Я – дитина. Ось мої права та обов’язки», години спілкування «Символи моєї держави» (2 - 3 класи), «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна» (6-8 класи), «Моральні цінності мого народу» (6-8 класи), «Люди, які прославили мій край» (9 клас), «У нашій рідній країні ми всі – український народ!» (10-11 класи)..З метою виховання патріотизму, знання історії країни, поваги до ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів Збройних Сил України на честь відзначення річниці партизанського руху було проведено відкритий виховний захід до Дня партизанської слави за участю ветеранів (діти війни) Великої Вітчизняної війни, представників ветеранської організації, уроки мужності на честь Дня партизанської слави; було оформлено виставку у шкільній бібліотеці «Партизанський рух на Харківщині» (1-11 класи). У 6 класі на високому емоційному рівні проведено відкриту годину спілкування за участю ветеранів дітей війни, батьків «Сімейні реліквії. Листи з фронту»; також на високому методичному рівні проведено відкриті години спілкування «Збройні Сили України – надійний захист Вітчизни» (6 - 10 класи), «Афганістан болить в душі моїй» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (11 клас). У День пам’яті жертв Бабиного Яру було організовано перегляд документально-публіцистичного фільму «Правда про нацистські концтабори». До річниці визволення України від фашистських загарбників було проведено виставку дитячого малюнку, плакатів, стіннівок «Уклін живим, загиблим – слава»; учнівську конференцію «Героїчні сторінки історії Великої Вітчизняної війни». До Дня захисника Вітчизни був проведений огляд-конкурс строю та військової пісні.

Правова освіта та правове виховання

Робота з правової освіти населення була спрямована на виконання відповідного наказу відділу освіти Ізюмської РДА з метою створення необхідних умов для набуття і використання правових знань широкими верствами населення, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, адекватного ставлення до порушень законності та правопорядку, формування активної громадянської позиції. На виконання Програми правової освіти населення у школі були розроблені Заходи щодо виконання основних положень Програми правової освіти населення Харківської області на 2017/2018 навчальний рік.

За період із вересня 2017 року по травень 2018 року виконано ряд заходів, спрямованих на виконання зазначеної програми. У шкільній бібліотеці організовувалася тематична виставка з питань правової освіти “Закон і право” та проведено вікторину щодо обізнаності учнів із основними положеннями Конституції України. Із учнями школи та їхніми батьками була спланована і проведена відповідна виховна та пропагандистська робота як учителями, класними керівниками, так і в рамках роботи університету для батьків.

Особлива увага у 2017/2018 навчальному році приділялася роботі з учнями та їхніми батьками щодо ознайомлення з нормативно-правовою базою з питань підготовки та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначена категорія населення ознайомлена із Правилами прийому випускників школи до вищих навчальних закладів України у 2017 році.

Профілактика злочинності

У 2017/2018 навчальному році продовжувалася робота з реалізації Комплексної програми профілактики злочинності. Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх районної державної адміністрації було складено комплексні заходи щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі.

Питання стану роботи з профілактики запобігання правопорушенням, злочинам постійно заслуховували на нараді при директорові, на засіданнях МО класних керівників, на класних батьківських зборах (листопад, квітень). Адміністрація школи та класні керівники проводили роботу з батьками та особами, що іх замінюють, із учнями школи, в тому числі із дітьми з девіантною поведінкою:

- відвідування родин удома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сімї (вересень, квітень);

- здійснення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять;

- розроблення правил для учнів;

- проведення циклу бесід із правової тематики.

У школі створено раду профілактики, яка складається із 5 осіб і збирається 4 рази на рік. Вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; випадки порушення дисципліни в школі, сім'ї, поза межами навчального закладу.

У 2017/2018 навчальному році на обліку в відділі кримінальної міліції не перебувало жодного учня. Також немає сім'ї, яка б опинилася у складних життєвих обставинах.

Упродовж навчального року у межах Всеукраїнської акції «Рейд «Урок»» проведено 2 рейди, спрямовані на вивчення безпритульності дітей і дітей, які займалися жебракуванням або безпідставно пропускали заняття. Під час таких рейдів не було виявлено учнів навчального закладу.

Таким чином, робота з профілактики правопорушень відбувається на достатньому рівні.

Робота з батьками та громадськістю

2017/2018 навчального року проводилася дієва робота з батьками: 1 раз на семестр проходили загальношкільні батьківські збори із залученням фахівців. 4 рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори. Батьки школи відвідували заняття батьківського правового лекторію. Протягом навчального року проведено спортивні змагання за участю батьків, концерти, відкриті виховні заходи, екскурсії, святкові ранки тощо. Для батьків проведено свято «Мамі вклонюся до землі».

Спостереження, анкетування учнів, проведена діагностика рівня вихованості показують відносно високий рівень вихованості учнів школи, поступову зміну ціннісних орієнтацій, зростання інтелектуальних та духовних потреб школярів.

Зовнішні показники (зниження кількості правопорушень, відсутність у школі учнів, які знаходяться на обліку у ВКМСД, відсутність скарг жителів мікрорайону) також свідчать про покращення ситуації. Це показник того, що система виховної роботи, яка діє в школі, достатньо ефективна.

Завдання роботи школи з батьками на 2018/2019 навчальний рік:

- пропаганда педагогічних знань серед батьків;

- допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

- упровадження форм роботи з сім’єю, які сприятимуть гуманізації взаємовідносин «педагоги – батьки – учні».

Завдання роботи школи з учнями на 2018/2019 навчальний рік:

- продовження роботи з розвитку соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування. удосконалення рейтингової системи, упровадження проектної діяльності;

- удосконалення діяльності батьківського всеобучу шляхом проведення засідань батьківського лекторію;

- організація роботи з психологічного супроводу виховної діяльності;

- упровадження новітніх виховних технологій, спрямованих на самопізнання та самовдосконалення особистості через створення банку методичних доробок із реалізації системи відкритих позакласних заходів;

- створення умов для продуктивної співпраці учасників виховного процесу, спрямованих на формування творчого працездатного колективу через упровадження діагностичної карти класного керівника та психологічної діагностики особистості саморозвитку колективу.

- продовжити у 2018/2019 навчальному році роботу над розв’язанням проблемного питання: «Громадянське виховання в умовах сільської школи» шляхом застосування сучасних методів, прийомів та форм роботи; застосування у виховній роботі проектів, КТС; посилення роботи з профорієнтації.

Соціальний захист учнів

Роботу навчального закладу спрямовано на реалізацію законів України, які регламентують соціальний захист дітей різних соціально незахищених категорій.

У навчальному закладі знаходиться на обліку 13 учнів пільгового контингенту. Із них: 3 учні-напівсироти; 1 учень, позбавлений батьківського піклування (опікуном є його бабуся); 3 учнві із багатодітних родин; 1 учениця, що виховується матір’ю-одиначкою (ст. 135 Сімейного кодексу України) та 2 дітей, батьки яких були учасниками АТО.

Усі учні пільгового контингенту були охоплені позакласною виховною роботою, були залучені до гурткової роботи.

З метою виконання положень Закону України «Про охорону дитинства», особлива увага надавалася вихованню, утриманню і розвитку дітей в сім’ях опікунів і піклувальників. У 2017/2018 н.р. у школі навчалася 1 дитина, що знаходилася під опікою - Демченко Даніїл Андрійович, учень 3 класу.

Опікуном дитини є його бабуся: Ромашко Ніна Григорівна, пенсіонерка, що проживає у с.Вірнопілля Ізюмського району Харківської області.

Діти даної категорії взяті на шкільний облік, на кожного учня заведено особову справу. Інспектор з охорони дитинства на громадських засадах Стренадко О.В. забезпечувала постійний контроль щодо дотримання вимог законодавства в процесі здійснення навчання та виховання дітей, що знаходяться під опікою. Учні систематично відвідували навчальні заняття, пропуски уроків спостерігалися лише в разі їхньої хвороби, про що є відповідні довідки із лікарських установ. Усі діти забезпечені необхідним шкільним приладдям та іншими речами, забезпечені шкільною формою за кошти державного бюджету. Кожна дитина має Єдиний квиток. Для них було організоване безоплатне гаряче харчування.

Таким чином, можна вважати, що утримання дітей та забезпечення навчання і виховання дітей, що знаходяться під опікою, відбувається на задовільному рівні.

Охорона праці. Безпека життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму

Організацію роботи щодо безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму у Вірнопільському НВК регламентують такі нормативно-правові документи: Закони України «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Укази Президента України, Концепція освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» (затверджена МОН України 12.03.01 р.), Положення «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (затверджене наказом МОН України від 01.08.01 р. № 563), Положення «Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (затверджене МОН України від 07.10.2013 р. № 1365), Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Харківської області (затверджене наказом ГУОН ХОДА від 26.08.02 р. № 262), Програма «Основи безпеки життєдіяльності» (затверджена МОН України від 22.11.01 р. № 1/11 – 3580), Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання ЗНЗ та організацій навчально-виховного процесу, Державні санітарні правила ДСАН Пін 5.5.2.008-01.

В основі роботи вчителі школи та адміністрація керуються методичними рекомендаціями ХОНМІБО «Система нормативних і методичних матеріалів. Харків: ХОНМІБО.- 2005 - 44 с.». У НВК питання охорони життя та здоров’я дітей проводиться через комплекс обов’язкових бесід (занять), курс «Я обираю здоровий спосіб життя», через бесіди на виховних, класних годинах, позакласних заходах, роботу гуртків. Матеріали систематизуються та поповнюються по кожному виду дитячого травматизму. У кожному класі створений відповідний куточок з даного питання. Записи про проведення обов’язкових бесід (занять) обліковуються у класному журналі та щоденниках учнів. Класні керівники 1-11 класів провели першого навчального дня І семестру первинні інструктажі, які були зафіксовані у Журналах реєстрації первинного, цільового та позапланового інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів. Такі ж записи ведуться і під час проведення екскурсій та поїздок (вони знаходяться у класних керівників).

Класні керівники проводять бесіди по застереженню всіх видів дитячого травматизму згідно тематики з відповідним записом у класному журналі та щоденниках учнів

У передканікулярний період класні керівники 1-11 класів проводять узагальнюючі бесіди по попередженню всіх видів дитячого травматизму, надсилають пам’ятки та листи батькам про дотримання техніки безпеки учнями на канікулах та відповідальність батьків за збереження життя і здоров'я їхніх дітей вдома, знайомлять батьків з розробленою пам’яткою на канікули, вихідні та святкові дні, яка зберігається у справах класних керівників.

У 2017/2018 н.р. питання профілактики дитячого травматизму розглядалися на шкільних та класних батьківських зборах, на засіданні педагогічної ради та на нарадах при директорові (січень, лютий, березень, квітень, травень).

У перший день навчальних занять І-ІІ семестрів у кожному класі пройшли класні години, на яких учні пригадали розроблені на початку навчального року «Схеми безпечного руху для учнів у школу та додому». Ці схеми розміщені в щоденниках учнів, з ними ознайомлені батьки дітей.

Робота по запобіганню травматизму проводиться під час проведення екскурсій, навчальної практики, туристично-краєзнавчих походів, поїздок на районні та обласні олімпіади, спортивних змагань та конкурсів, під час трудових десантів та фіксується в Журналах інструктажів. На класних учнівських та загальношкільних батьківських зборах обговорюються випадки травмування дітей, що сталися в інших школах.

Робота щодо попередження дитячого травматизму в школі ведеться регулярно і має свою систему: вона передбачена планом роботи школи та відображена в планах виховної роботи класних керівників. В систему роботи входить розроблена циклограма діяльності класного керівника, яка діє не перший рік в НВК, складено схему роботи з питань попередження дитячого травматизму. Упродовж 2017/2018 н.р. випадків травмування учнів під час освітнього процесу та в побуті не було.

Під час здійснення внутрішньо шкільного контролю з даного питання було виявлено, що роботу із запобігання всім видам дитячого травматизму проведено на достатньому рівні.

З метою профілактики травматизму в школі створено куточок з різних видів дитячого травматизму. У кожній класній кімнаті розміщені плани евакуації дітей під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Для учителів початкових класів та класних керівників 5-11 класів розроблені «Посадові обов’язки з безпеки життєдіяльності», які затверджені наказом по НВК і погоджені заступником директора з навчальної роботи та підписані вчителями.

Адміністрацією навчального закладу своєчасно видаються накази з основної діяльності щодо профілактики дитячого травматизму та перед здійсненням екскурсій, навчальної практики, подорожей. Екскурсії відбуваються за наявності відповідних дозволів відділу освіти. Перед екскурсіями та іншими позашкільними заходами з учнями проводяться бесіди та інструктажі з попередження нещасних випадків, здійснюються записи у відповідні журнали реєстрації інструктажів. До відома учнів доводиться інформація про випадки травмування в інших закладах району, області. З метою запобігання травматизму під час перерв організовано чергування учнів та педагогічних працівників, розроблено графіки чергування учнів та вчителів на навчальний рік.

У НВК наявні законодавчі та нормативні акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці з учнями;

- журнал реєстрації цільового інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів ;

- журнал реєстрації первинного, цільового та позапланового інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів у навчальних кабінетах та приміщеннях підвищеного ризику (біології, хімії, фізики, трудового навчання, спортивному залі);

- журнал реєстрації первинного, цільового та позапланового інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів 1-11 класів (вони знаходяться у класних керівників);

- журнал реєстрації нещасних випадків під час освітнього процесу з учнями;

- журнал реєстрації нещасних випадків з учнями у побуті;

- журнал реєстрації інструкцій з безпеки життєдіяльності для учнів;

- журнал обліку видачі інструкцій з безпеки життєдіяльності для учнів;

- журнал реєстрації мікротравм з безпеки життєдіяльності для учнів;

- акти розслідування нещасних випадків за формою Н-Н та Н-Т.

Особлива робота по попередженню дитячого травматизму проводиться вчителями на уроках фізичної культури, трудового навчання, біології, хімії, фізики, в початковій школі. Учителі проводять відповідні інструктажі, вивчають і вимагають від учнів дотримання правил техніки безпеки, розробляють пам’ятки, з якими знайомлять і батьків. Робота обліковується у спеціальних журналах з техніки безпеки, які прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою школи й підписом директора школи.

Цілеспрямована робота з даного питання сприяє розвитку в учнів навичок поводження на дорогах, у побуті, з електроприладами, іншими технічними засобами та продуктами харчування, що створює умови для безпечного перебування дітей в школі, вдома, в громадських місцях.

З метою збереження здоров’я дітей протягом навчального року та напередодні канікул, навчальних екскурсій та навчальної практики систематично проводилися запобіжні щеплення, диспансерні огляди, пропаганда здорового способу життя

Згідно робочого навчального плану викладається предмет «Основи здоров’я» вчителем Стренадко О.В., яка за фахом – вчитель трудового навчання та ОБЖ, «спеціаліст ІІ категорії». Учитель виконує вимоги програми якісно, на уроках достатньої уваги надає питанням теоретичного змісту, виробленню практичних навичок надання долікарської допомоги потерпілому. Учні із задоволенням на уроках розв’язують задачі ситуаційного характеру, пов’язані з виникненням надзвичайних ситуацій, залучаються до випуску стіннівки та виготовлення інформаційно-профілактичного бюлетеня «Знай, умій, виконуй».

Діюча система роботи в школі сприяє розвитку в учнів навичок поводження на дорогах, у побуті з електроприладами, технічними засобами та продуктами побутової хімії, що створює умови для безпечного перебування дітей у школі, вдома, в громадських місцях.

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електрообладнання на заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації освітнього процесу в кабінетах фізики, біології, інформатики, спортивній залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу та учнів. Здійснено обстеження та складено акти на відповідність вимогам техніки безпеки усіх класних приміщень та навчальних кабінетів, спортивної зали, кабінетів фізики, біології, інформатики, нестандартного обладнання спортивного майданчика та інвентарю, що використовується під час уроків фізичної культури і позакласних спортивних заходів.

Разом з тим мають місце певні недоліки, а саме:

- потребує постійного поповнення та систематизації база нормативних документів із питань охорони життя та здоровя учнів;

- наявні випадки, коли вчителі фізичної культури та трудового навчання не своєчасно проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності на уроках перед вивченням нової теми;

- недостатньо залучено до роботи з дітьми працівників різних служб.

У 2017/2018 н.р. адміністрації навчального закладу необхідно посилити контроль за проведенням профілактичних заходів та інструктажів щодо охорони життя та здоров’я, сумлінного ставлення до виконання своїх функціональних обов’язків.

Літнє оздоровлення

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2018 року на базі школи працював табір з денним перебування «Дружба. Всього було оздоровлено 20 дітей. Табір працював в одну зміну, з 8 до 14 години, за затвердженим планом роботи та режимом, погодженими санітарно-епідеміологічною службою та відділом освіти. Упродовж роботи зміни учні залучалися до різноманітних виховних та спортивно-масових заходів.

Під час роботи табору учні отримували безоплатне 2-разове харчування. На належному рівні забезпечувалося медичне обслуговування дітей працівниками Вірнопільської медичної амбулаторії. Підтримувався на достатньому рівні санітарно-гігієнічний стан приміщень та території табору.

Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у таборі з денним перебуванням, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Скарг та травмування учасників табору з денним перебуванням «Дружба» влітку 2018 року не було.

Цивільний захист

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Єдиної державної системи запобігання та регулювання на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 841. плану підготовки цивільного захисту на 2016-2017 роки у навчальному закладі проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі – ЦЗ) в цілому виконані.

На кінець 2017/2018 н.р. відбулася контрольна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту, стану організації роботи з питань пожежної безпеки, готовності школи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Згідно з планом проведення Дня ЦЗ організовано теоретичні та практичні заняття з учнями 1-11 класів НВК.

Умілі навички показали старшокласники з питань надання першої домедичної допомоги. На відкритих уроках, в естафетах, вікторинах, випуску газет, практичних діях санітарних постів узяли участь усі учні та працівники НВК.

Проведення евакуації було здійснено згідно розроблених планів евакуації та показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення школи.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоровя», «Захист Вітчизни». З урахуванням надходження нових документів оновлені куточки ЦЗ, «Основи безпеки життєдіяльності».

Навчально-матеріальна база НВК на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоровя в надзвичайних ситуаціях.

Підсумки вивчення предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичне виховання

Допризовну підготовку юнаків і військово-патріотичне виховання в школі організовано та проведено на підставі Конституції України, Законів України «Про Збройні Сили України», Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України», Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Положення про допризовну підготовку, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 30.11.2000 р. № 1770, програми допризовної підготовки юнаків, рішень Колегії міністерства освіти і науки України, наказів і рекомендацій військового комісаріату, відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації.

У 2017/2018 н.р. в процесі виконання програми предмета «Захист Вітчизни» учні засвоїли основні вимоги військової присяги, статутів Збройних Сил, здобули знання про озброєння та військову техніку, набули військових умінь і практичних навичок в обсязі підготовки молодого солдата, вивчили основи цивільної оборони та набули навичок захисту від зброї масового ураження. Програму предмета «Захист Вітчизни» виконано в повному обсязі.

На уроках, у позакласній, позашкільній роботі учням школи постійно пояснювали внутрішню та зовнішню політику України, зміцнення обороноздатності нашої країни. Протягом навчального року проведено тематичні бесіди, лекції, диспути, доповіді, теоретичні конференції та збори з питань знаменних дат і подій у житті України та її Збройних Сил. До Дня перемоги, Дня заснування Збройних Сил проводилися уроки миру та мужності, зустрічі з ветеранами війни, армії, воїнами-випускниками школи.

Шкільна бібліотека. Забезпеченість підручниками

Упродовж 2017/2018 н.р. шкільна бібліотека під час виконання триєдиної функції – інформативної, просвітницької та духовної – сприяла реалізації державної політики в галузі освіти. Бібліотекар проводила роботу з якісного й оперативного обслуговування читачів. Бібліотечний фонд складається із 8044 примірників, у тому числі: підручників – 3133, в тому числі: 572 (1-4 класи), 1722 (5-9 класи), 384 (10-11 класи); художньої літератури – 5366, дисків - 16.

Слід відзначити активну роль інформаційно-методичного клубу «Джерело», яким керує шкільний бібліотекар Дем’янченко І.А. На його засіданнях, які проводилися раз на місяць, відбувалося ознайомлення із новинками методичної літератури, що надійшла до бібліотеки, із змістом фахових журналів і газет. Учителі, в свою чергу, проводили анотований огляд літератури, яку придбали для приватної бібліотеки. Бібліотекар постійно працює над створенням бази ЕПД, складає бібліотечні списки (з кожного предмета) методичної та довідкової літератури, що є не тільки в НВК, а й у кожного вчителя вдома. Це дає можливість орієнтуватися у новинках методичної літератури, а, значить, при потребі скористатись тим, що є в шкільній бібліотеці, в методкабінеті відділу освіти чи в приватній бібліотеці вчителя.

Згідно з навчальними програмами учні та вчителі одержали комплекти підручників.

Було відкрито сторінку «Шкільна бібліотека» на шкільному сайті. Бібліотекар бере участь у проведенні тематичних тижнів (пошук матеріалів, допомога учням в оформленні тематичних сторінок, доповідей, рефератів, міні-проектів). Організовано та проведено конкурс «Живи, книго!», Тиждень дитячої та юнацької книги. У бібліотеці є читальний куточок, відкритий доступ до художньої, науково-популярної та довідкової літератури. Постійно поновлюється інформація про нові надходження підручників і методичної літератури для вчителів.

З метою підвищення інтересу в учнів до книги, розвитку бібліотечно-бібліографічної грамотності, виховання загальної культури пріоритетними у 2018/2019 навчальному році вважати:

- продовження роботи над розвитком читацько-бібліотечної грамотності, виховання загальної культури;

- поповнення фонду шкільної бібліотеки художньою та навчальною літературою із залученням позабюджетних та спонсорських коштів.

Завдання на 2018/2019 навчальний рік

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та з метою реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти, враховуючи результати аналізу розвитку освіти у школі в році, що минув, реалізовуючи положення Указу Президента України № 344 від 25.06.2013 року «Про Національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року», у 2017/2018 навчальному році пріоритетними завданнями є:

У дошкільній освіті:

- забезпечити необхідні умови функціонування і розвитку дошкільної освіти в мікрорайоні НВК;

- сприяти подальшому підвищенню показника охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою та підготовкою їх до шкільного навчання шляхом упровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Дитина»;

- забезпечити взаємодію батьків із школою І ступеня навчання з метою покращення підготовки дітей до шкільного життя.

У загальній середній освіті:

- забезпечити взаємодію школи І ступеня із школою ІІ та ІІІ ступенів навчання з метою успішної адаптації учнів 1,5 класів до шкільного життя;

- із 01 вересня 2018 року продовжити перехід на новий Державний стандарт базової загальної середньої освіти та продовжити впровадження Державного стандарту початкової освіти;

- охопити всіх дітей шкільного віку загальною середньою освітою;

- забезпечити моніторинг освітнього процесу;

- забезпечити подальший психолого-педагогічний та методичний супровід функціонування профільного навчання;

- забезпечити в 2018/2019 н.р. допрофільне навчання учнів 8 класу за природничо-математичним спрямуванням;

- раціонально використовувати варіативну частину робочого навчального плану з урахуванням вимог допрофільної підготовки учнів 8-9 класів за принципом поглибленого вивчення окремих предметів, запровадження курсів за вибором, факультативів різного профільного спрямування;

- упроваджуючи допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи;

- забезпечуючи програму переходу загальноосвітніх навчальних закладів на профільне навчання, організувати навчання учнів у школі ІІІ ступеня навчання у 10 класі за гуманітарним, а у 11 класі за універсальним профілем;

- покращити координацію роботи щодо своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді;

- використовувати різноманітні форми, прийоми і методи індивідуальної роботи з учнями, особливо з обдарованими, виробити діючу систему виявлення обдарованих та здібних дітей, розвивати творчий потенціал кожної дитини як умову безперервного процесу формування інтелектуального, культурного рівнів з метою забезпечення інтересів особистості і формування престижу освіти нового соціального замовлення;

- забезпечити подальший інформаційно-методичний супровід оволодіння педагогічних працівників навчального закладу основами інформаційно-комунікативних технологій;

- формувати здоровий спосіб життя дітей та учнівської молоді шляхом запровадження здоровязберігаючих технологій у діяльність НВК;

- орієнтувати роботу педагогічний працівників та вихователів НВК на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну основу, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків.

У позакласній освітній та виховній роботі:

- забезпечити розвиток мережі гуртків, творчих об’єднань, секцій за основними напрямами позашкільної освіти для максимального охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою з урахуванням їхніх потреб, здібностей, нахилів та з метою реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти;

- спрямувати виховний процес на реалізацію державних та регіональних програм в частині виховання підростаючого покоління шляхом здійснення інформаційно-просвітницької та організаційно-масової роботи;

- активізувати правоосвітню роботу, спрямовану на попередження та профілактику негативних проявів в учнівському середовищі, зокрема вчинення неповнолітніми протиправних діянь та злочинів, реалізуючи зміст правового та превентивного виховання;

- пропагувати здоровий спосіб життя, проводити профілактику тютюнопаління, вживання алкоголю; створити умови для достатньої рухової активності учнів в урочний та позаурочний час; сприяти запобіганню захворювань СНІД та ВІЧ-інфекцією;

- забезпечити належний рівень профорієнтаційної роботи, зокрема, популяризацію в молодіжному середовищі робітничих професій, орієнтуючи учнівську молодь на свідомий вибір професій, враховуючи тенденції розвитку суспільства;

- забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу, охорону праці, створювати умови для безпечної роботи закладу та його учасників. Для досягнення даного завдання здійснити такі заходи:

а) виявити дітей із вадами розумового та фізичного розвитку, забезпечити умови для реабілітації їх в учнівському колективі;

б) надавати особливу увагу вихованню і навчанню дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків;

в) забезпечити можливості для індивідуального навчання кожної дитини шкільного віку;

г) створити умови для реабілітації асоціальної групи дітей шкільного віку та соціального захисту дітей пільгового контингенту;

- разом із органами внутрішніх справ, відділу у справах сім’ї та молоді, сільською радою, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

- активізувати роботу та сприяти організації діяльності учнівського органу самоуправління – учнівського парламенту «Коло друзів».

В управлінській та методичній роботі

- забезпечити виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, реалізацію державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів;

- забезпечити належні умови щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, виконання Указу Президента України №344 від 25.06.2013 року «Про Національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року»;

- формувати інноваційну управлінську діяльність освітнім процесом на засадах теорії та практики сучасної науково-педагогічної думки;

- створити оптимальні умови для якісного професійного розвитку педагогічних кадрів НВК у між атестаційний період;

- запроваджувати в освітній процес інноваційні освітні технології, ефективний педагогічний досвід, забезпечувати умови самовдосконалення, методичного та фахового росту кожного педагогічного працівника;

- удосконалювати систему методичного супроводу та навчально-методичного забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють із обдарованими учнями та дітьми з особливими освітніми потребами;

- організувати функціонування такої системи методичної роботи:

а) вчителів суспільно-гуманітарного напрямку;

б) вчителів природничо-математичного циклу;

в) початкових класів;

г) класних керівників;

- забезпечити підвищення інформаційної культури учасників освітнього процесу, сприяти подальшому використанню можливостей інформаційно-комунікативних технологій, мережі Internet у освітньому процесі.

ІІ розділ

Організаційно - розпоряджувальна робота

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про

виконання

1

Провести облік дітей шкільного віку в мікрорайоні школи:

  1. Провести перепис дітей шкільного віку мікрорайону;

  2. Підтвердити довідками навчання дітей в інших учбових закладах;

  3. Скласти списки дітей шкільного віку від 0 до та від 6 до 18 років, завірити їх у сільській раді;

  4. Провести матеріально-побутове обстеження сімей, які потребують особливої уваги (багатодітні, малозабезпечені, неповні, асоціальні, з девіантною поведінкою). Скласти акти обстеження

Серпень

До 10.09

ЗДНР

Вчителі

Вчителі,

ЗДНР

ЗДНВР

Класні керівники

2

Організувати медичне обстеження учнів, працівників закладу на початок навчального року

Серпень, згідно графіку

Класні керівники,

директор

3

Провести пробний день для учнів 1-11 класів з метою ознайомлення їх із режимом роботи НВК, розкладом навчальних занять

31.08

Класні керівники

4

Здійснити комплектування класів

До 01.09

ЗДНР

5

Призначити класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, здійснити закріплення території школи за учнівськими колективами

До 01.09

Директор

6

Організувати безоплатне гаряче харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій та учнів 5-11 класів (за кошти батьків). Упорядкувати документацію на учнів, які потребують безоплатного харчування. (Видати наказ)

01.09

Директор, голова Ради школи

7

Скласти списки дітей пільгового контингенту. (Видати наказ)

До 01.09

ЗДНВР

Чуденко Л.О.

8

Закріпити наставників за учнями, схильними до правопорушень. (Видати наказ)

До 04.09

Директор

9

Скласти статистичні звіти для відділу освіти з питань охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою

Згідно графіку

ЗДНР,

директор

10

Звільнити від занять фізичною культурою (за довідками медичних установ та у відповідності з листами здоровя) учнів 1-11 класів

З 01.09

Директор, ЗДНР, наказ

11

Скласти тарифікацію, видати накази до тарифікації, упорядкувати тарифікаційні

матеріали

До 05.09

Директор,

ЗДНР

12

Скласти та затвердити плани:

- роботи методичних обєднань;

- календарно-тематичні плани вчителів;

- плани виховної роботи класних керівників;

- план роботи бібліотеки;

- координаційний план роботи адміністрації школи;

- графік проведення контрольних робіт.

До 01.09

ЗДНР, Директор

ЗДНВР

Бібліотекар

ЗДНР

13

Скласти та погодити розклад уроків, режим роботи НВК (в продспоживслужбі), факультативів, індивідуальних та групових занять, розклад занять та режим роботи ДНЗ.

До 25.08

ЗДНР, ЗДНВР

14

Затвердити мережу на 2018/2019 н. р.

До 01.09

Директор, ЗДНР

15

Провести вступний інструктаж з працівниками, учителями, що прибули до НВК, та з учнями.

01.09

Директор, ЗДНР

16

Скласти і затвердити графіки чергування учнів і вчителів по НВК та по їдальні.

До 01.09

Директор,

ЗДНВР

17

Скласти Соціальний паспорт школи

До 04.09

ЗДНВР

18

Провести доукомплектування шкільної бібліотеки новими підручниками та забезпечити учнів підручниками.

До 01.09

Бібліотекар

19

Провести інструктажі для вчителів, класних керівників щодо ведення класних журналів у відповідності до методичних рекомендацій ХАНО та забезпечити контроль за їх оформленням.

29.08

ЗДНР

20

Визначити та затвердити функціональні обовязки працівників НВК. (Видати наказ, погодити з ПК).

До 01.09

Директор, ПК

21

Обстежити матеріально-побутові умови учнів 1 класу, нових учнів, які прибули до НВК за літо, та тих учнів, у сім’ях яких змінився матеріальний стан. Скласти акти.

До 10.09

ЗДНВР

22

Перевірити прихід до НВК дітей з неблагополучних сімей та організацію індивідуальної роботи з учнями девіантної поведінки.

До 10.09

ЗДНВР

23

Перевірити заповнення класних журналів, журналів інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці.

До 10.09

Директор, ЗДНР

24

Проводити аналіз відвідування учнями уроків та надавати оперативну інформацію щодо відвідування учнями навчальних занять до відділу освіти.

Щоденно

ЗДНР,

черговий учитель

25

Скласти статистичні звіти з працевлаштування випускників.

До 10.09

ЗДНР

26

Здійснити контроль за організацією харчування учнів.

До 15.10

Директор

27

Здійснити заходи по підготовці закладу до

роботи в зимовий період: видання наказу, складання плану заходів.

До 01.10

Директор

28

Організувати підготовку до проведення шкільних олімпіад.

До 01.10

Керівники ШМО,

ЗДНР

29

Здійснити передплату педагогічних видань на 2019 рік.

До 25.10

Бібліотекар

30

Провести шкільні олімпіади.

Жовтень-листопад

ЗДНР

31

Здійснити контроль за організацією харчування дітей пільгового контингенту. Видати наказ.

До 20.11

Директор

32

Аналіз участі учнів НВК в районних олімпіадах та МАН. (Видати наказ).

До 25.11

Директор, ЗДНР

33

Організоване завершення І семестру. Моніторингові звіти класних керівників про рівень навчальної компетентності учнів за І семестр та стан виконання навчальних програм.

До 25.12

ЗДНР

34

Аналіз виконання навчальних програм за І семестр. (Видати наказ).

До 25.12

ЗДНР

35

Корекція, планування навчальних програм на ІІ семестр.

До 10.01

ЗДНР

36

Аналіз виконання плану роботи школи за І семестр.

До 30.12

Директор, наказ

37

Корекція розкладу уроків, позакласних занять на ІІ семестр.

1 тиждень

ЗДНР

38

Підготовка звіту до відділу освіти про рух учнів та стан охоплення навчанням дітей шкільного віку за І семестр.

1 тиждень

ЗДНР

39

Корекція тарифікації у відповідності зі змінами у розстановці кадрів.

1 тиждень (за потребою)

ЗДНР

40

Корегування плану роботи на ІІ семестр.

1, 2 тиждень

ЗДНР

41

Складання графіків контрольних, практичних, лабораторних робіт на ІІ семестр.

2 тиждень

ЗДНР

42

Укладання угоди з профспілкою з охорони праці на рік.

4 тиждень

Голова ПК, директор

43

Створення творчої групи з розробки плану роботи закладу на новий навчальний рік (Наказ).

До 20.02

Директор

44

Проведення тижня дитячої та юнацької книги.

Весняні канікули

Бібліотекар

45

Організація проведення весняних канікул.

До 20.03

ЗДНВР

46

Співбесіди щодо попереднього розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік.

До 25.04

Директор

47

Ознайомлення учнів та їхніх батьків з організацією зовнішнього незалежного оцінювання учнів-випускників школи ІІІ ступеня, проведення ДПА в 4,9,11 класах.

До 01.03

ЗДНР, класний керівник

48

Складання і затвердження попередньої тарифікації педагогічних працівників.

До 25.04

Директор

49

Обговорення творчою групою пропозицій до плану роботи закладу на новий навчальний рік.

До 21.05

Директор

50

Проведення Дня цивільного захисту.

Квітень

Учитель Захисту Вітчизни

51

Складання розкладу підсумкової державної атестації учнів 4,9,11 класів, графіків консультацій.

До 01.04

ЗДНР

52

Підготувати стенди: “Як готуватися до державної підсумкової атестації”, «ЗНО – 2019».

До 01.05

ЗДНР

53

Аналіз виконання навчальних програм за рік; складання моніторингу навчальних досягнень учнів НВК.

До 18.06

ЗДНР

54

Проведення навчально-польових занять з предмета “Захист Вітчизни”.

Згідно графіку

Директор,

вчитель ЗВ

55

Підготовка звітів за рік.

До 10.06

ЗДНР, ЗДНВР, директор

56

Переведення учнів до наступних класів та випуск учнів 11 класу із школи.

До 30.05, червень

Директор,

наказ

57

Аналіз виконання плану роботи закладу за рік.

До 15.06

Директор

58

Упорядкування алфавітної книги запису учнів, книг видачі документів про освіту

До 25.06

ЗДНР

59

Організація літнього оздоровлення дітей пільгового контингенту.

Червень-серпень

Класні керівники

60

Оформлення особових справ учнів.

До 10.06

ЗДНР, кл. керівники

61

Організація повернення підручників до бібліотечного фонду.

До 01.06

Бібліотекар

62

Організація роботи щодо підготовки закладу до нового навчального року: ремонт шкільних приміщень, планування роботи школи на новий навчальний рік.

Травень

Директор

63

Упорядкування шкільної документації у відповідності з номенклатурою справ.

Травень-червень

Директор, ЗДНР,

кер. МО

64

Організація роботи табору з денним перебуванням.

Червень

Директор, ЗДНВР, голова ради школи

65

Упорядкування шкільної документації згідно номенклатури справ.

Червень

Директор, ЗДНР

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

З метою якісної підготовки та проведення державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти необхідно виконати:

п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Видання наказу “Про організоване закінчення навчального року та проведення ДПА”.

Лютий-березень

Д

2.

Оформлення шкільного куточка “ ДПА 2018” з рекомендаціями щодо підготовки, забезпечення наявності кабінетних куточків.

Березень-квітень

З-1

3.

Складання розкладу проведення ДПА у закладі.

З-1

4.

Ознайомлення з Положенням про державну підсумкову атестацію, Інструкцією “Про переведення та випуск ” учнів, їхніх батьків та вчителів закладу.

березень

З-1, 9, 11 кл., КК

5.

Визначення навчальних кабінетів для проведення письмової ДПА.

травень

З-1

6.

Підготовка, розгляд та погодження на засіданнях ШМО, та затвердження матеріалів ДПА на педагогічній раді.

квітень

Керівники ШМО, З-1

7.

Підготовка шкільного приладдя для письмових робіт, штампування аркушів, укомплектування папок, голів комісій.

З-1

8.

Своєчасний збір та подання відповідних документів на звільнення учнів від проходження ДПА за станом здоров’я.

Квітень

9.

Здійснення інструктажу комісій за півгодини до початку екзаменів, ознайомлення їхніх членів з вимогами до проведення ДПА.

Згідно розкладу

Д

10.

Забезпечення своєчасного заповнення протоколів та класних журналів, виставлення балів за ДПА.

наступний день після ДПА

11.

Обрання предмету за вибором в 9 класі.

Квітень

З-1

12.

Збір повних даних про випускників для заповнення документів про освіту.

Жовтень-лютий

КК, З-1

ІІІ РОЗДІЛ

Контрольно-аналітична

та коригуюча діяльність керівництва школою

Педагогічний колектив НВК у 2018/2019 навчальному році продовжуватиме працюватиме над розв’язанням методичних тем:

1. «Психолого-педагогічне та методичне забезпечення розвитку фахової компетентності педагогічних працівників в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

2. «Громадянське виховання в сільській школі».

ПЛАН РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

з/п

Порядок денний

Термін

виконання

Виконавець

Відм. про викон.

1

1. Про підсумки діяльності навчального закладу у 2017/2018 навчальному році та завдання педагогічного колективу на 2018/2019 навчальний рік.

(Доповідач Шевцова Г.М., директор НВК).

2. Обговорення доповіді.

3. Про погодження Плану роботи НВК на 2018/2019 навчальний рік.

(Доповідач Шевцова Г.М., директор НВК).

4. Про організацію навчальних екскурсій учнів 1-4 класів та навчальної практики учнів 5-8,10 класів у 2018/2019 н.р.

(Доповідач заступник директора з навчальної роботи Гаврикова Л.Ф.)

5. Про організацію харчування та медичного обстеження учнів школи в новому навчальному році.

(Доповідач заступник директора з навчально-виховної роботи)

6. Про заходи щодо запобігання дитячому травматизму в 2018/2019 н.р.

(Доповідач заступник директора з навчальної роботи)

30.08

Директор

Керівники ШМО, вчителі

ЗДНР

ЗДНР

ЗДВР

2

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

2. Про адаптацію першокласників. (Доповідач: заступник директора з навчальної роботи)

3. Стан організації харчування учнів.

4. Про моніторинг закінчення І семестру 2018/2019 навчального року.

5. Гуманізація змісту і форм роботи з сім’єю (методичні рекомендації до програми виховання і навчання дітей віком від 2 до 3 років «Дитина».

6. Про результати поглибленого медичного обстеження учнів 1-11 класів.

Грудень

Директор

ЗДНР, кл.кер. 1 кл.

ЗДНВР

ЗДНР

ЗДНВР

ЗДНР

3

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

2. Про підготовку та проведення ДПА учнів 4,9,11 класів та ЗНО випускників 11 класу.

3. Шляхи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку.

4. Наступність як дієва ланка між дошкільним та шкільним підрозділами НВК.

Лютий

ЗДНР

ЗДНР

ЗДНВР

Директор

4

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

2. Про організацію літнього оздоровлення учнів школи.

3. Про підсумки чергової атестації педагогічних працівників у 2017/2018 н.р.

4. Урізноманітнення форм роботи з батьками дітей дошкільного віку.

5. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмета «Захист Вітчизни».

Квітень

ЗДНР

ЗДНВР

Голова АК

ЗДВНР, вихователі

ЗДНР, учитель

5

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

2. Про погодження проектів Навчального плану та Плану роботи школи на 2019/2020 н.р.

3. Про перевід до наступних класів учнів 1-4, 5-10 класів.

4. Про випуск із школи учнів 11 класу.

5. Про підсумки організації виховної та методичної роботи в 2018/2019 н.р.

6. Взаємодія дошкільного підрозділу та сім’ї у вихованні патріотичних почуттів дітей дошкільного віку.

7. Створення умов у дошкільному підрозділі для здорового способу життя – першооснова повноцінного розвитку та виховання. Обговорення та схвалення плану заходів на літній оздоровчий період 2019 року. Про заходи щодо профілактики травматизму під час літніх канікул та літнього оздоровлення вихованців дошкільного підрозділу НВК

Травень-червень

ЗДНР

Кл .кер.

Директор, керівники МО

Директор

ЗДНР, ЗДНВР

ЗДНР, ЗДНВР

ЗДНВР, вихователі

ЗДНВР, вихователі

НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ

1

- Про організаційно-методичне забезпечення початку нового навчального року.

- Про заходи щодо організації безпеки праці та навчання в школі.

- Про організацію харчування учнів.

- Про вимоги до ведення шкільної документації у відповідності до Інструкції та рекомендацій ХАНО.

- Про підсумки оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2018 року.

- Про стан забезпеченості підручниками та програмами на 2018/2019 н.р.

Серпень

ЗДНР

ЗДНВР

Директор

ЗДНР

ЗДНВР

Бібліотекар

2

- Про стан відвідування учнями школи та організацію індивідуальної роботи з сім’ями, діти яких схильні пропускати уроки.

- Про заходи щодо організації роботи по попередженню правопорушень та злочинності серед учнів НВК.

- Про стан готовності НВК до опалювального сезону.

Вересень

ЗД, класні керівники

ЗДНВР, класні керівники

Директор

3

- Про результати обстеження дітей пільгового контингенту.

- Про план проведення осінніх канікул.

- Про проведення шкільних предметних олімпіад та участь учнів школи в районних олімпіадах з базових дисциплін, в МАН.

- Про стан організації харчування у 2018/2019 н.р.

Жовтень

ЗДНВР

ЗДНВР

ЗДНР,

кер. МО

ЗДНВР

4

- Про виконання заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, інших видів травмування учнів.

- Про стан ведення шкільної документації (класних журналів, особових справ учнів).

- Про стан організації роботи з молодими вчителями

- Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з правознавства, предмета «Людина і світ»

Листопад

ЗДНР

ЗДНР

ЗДНР,

керівники МО

ЗДНР

5

- Про план проведення зимових канікул та заходи по запобіганню дитячого травматизму.

- Про стан організації виховної роботи за І семестр 2018/2019 н.р.

Грудень

ЗДНВР

ЗДНВР

6

- Про стан виконання Комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень.

- Про стан виконання методичних рекомендацій МОН України щодо ведення класних журналів у 5-11 класах.

Січень

ЗДНВР,

класні кер.

ЗДНР, керівники МО

7

- Про стан організації методичної роботи.

- Про стан організації роботи з питань профілактики злочинності та соціального захисту учнів.

- Про стан роботи шкільної бібліотеки.

Лютий

ЗДНР, вчитель

кер. МО

ЗДНВР

Бібліотекар

8

- Робота адміністрації НВК по соціальному захисту сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

- Про роботу із зверненнями громадян та протидії корупції.

- Стан викладання економіки та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.

Березень

Інспектор з ОД

ЗДНР

ЗДНР, вчитель

9

- Про результати атестації педагогічних працівників НВК.

- Про організаційно-методичне забезпечення завершення навчального року і проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 11 класу та ДПА учнів 4,9,11 класів

- Про заходи щодо організації ремонтних робіт з питань підготовки НВК до роботи в новому навчальному році.

- Про стан фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з учнями.

Березень

Голова АК

Керівники МО, ЗДНР

Директор,

голова ради НЗ, голова ПК

ЗДНР, вчитель

10

- Звіти керівників ШМО про роботу в 2018/2019 н.р. та завдання на новий 2019/2020 навчальний рік.

- Про проведення свята Останнього дзвоника та випускного вечора.

- Про план оздоровлення учнів на період літніх канікул та заходи з питань профілактики дитячого травматизму на період літа 2019 р.

- Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів, ДПА.

- Про виконання навчальних програм та планів.

Травень

Керівники МО, ЗДНР

Класні керівники

ЗДНВР

ЗДНР

ЗДНР, керівники МО

11

- Про стан організації оздоровлення та відпочинку дітей.

- Про стан виконання Закону України «Про освіту»

Червень

ЗДНВР, кл. керівники

ЗДНР

Заходи щодо організації та здійснення

контрольно-аналітичної та коригуючої діяльності:

з/п

Зміст

Термін

Викона-вець

Вихід

Виконання

1

Контроль за плануванням навчально-виховної роботи вчителями та класними керівниками у відповідності до діючих програм та навчального плану на 2018/2019 н.р., рекомендацій МОН України та ХАНО.

До 01.09

Д, ЗДНВР ЗДНР керівники ШМО

Співбесіди, затвердження планів роботи

2

Затвердження та узгодження календарних і поурочних планів, планів виховної роботи класних керівників, інших планів щодо організації освітнього процесу та функціонування навчального закладу.

До 01.09

Д, ЗДНВР ЗДНР

Співбесіда, затвердження планів

3

Вивчення стану роботи по попередженню правопорушень та злочинності серед учнів школи

Вересень

ЗДНВР

Співбесіди, довідка, наказ

4

Вивчення стану роботи з обдарованими дітьми

Вересень

ЗДНР, ЗДНВР

Довідка, наказ

5

Вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів з правознавства

Жовтень

Д, ЗДНР

Довідка, наказ

6

Стан виконання Інструкції з ведення ділової документації (класних журналів, особових справ учнів, календарно-тематичних планів, планів роботи ШМО, класних керівників)

1-20 жовтня

ЗДНР, Д

Довідка, нарада

7

Вивчення стану організації харчування учнів

Жовтень

Д

Довідка, нарада, наказ

8

Вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів з правознавства, «Людина і світ»

Листопад

ЗДНВР, Д

Довідка, наказ,

9

Фронтальний контроль: відвідування уроків учителів, що атестуються

Жовтень-березень

Д, ЗДНР, керівники ШМО

Аналіз уроків

10

Вивчення стану роботи щодо попередження дитячого травматизму та охорони праці

Січень

Д

ЗДНР

Довідка, нарада, наказ

11

Вивчення стану виконання Комплексної програми профілактики злочинності

Січень

ЗДНВР

Довідка, нарада

12

Вивчення стану викладання з та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.

Березень

ЗДНР

Довідка, нарада, наказ

13

Про стан підготовки учнів до ЗНО-2019, ДПА

Березень

ЗДНР,

Д

Наказ, довідка

14

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмета «Захист Вітчизни»

Квітень

Д

Довідка, наказ

15

Вивчення стану ЦЗ за ІІ півріччя

Травень

ЗДНР

Довідка, наказ

16

Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів

Травень

ЗДНР

Довідка, наказ

17

Про розподіл попереднього тижневого навчального навантаження між педагогічними працівниками НВК на 2019/2020 н. р.

До 25.05

ЗДНР, Директорголова ПК

Протокол ПК, наказ

18

Вивчення стану роботи щодо охоплення навчанням дітей віком від народження до 18 років

Травень

Д

Довідка, наказ

19

Вивчення стану проведення ДПА в 4,9,11 класах та організованого закінчення 2018/2019 навчального року

Травень

Д

Довідка, наказ

20

Інвентаризація бібліотечних фондів

Червень

Д, комісія

Наказ, акт

21

Самоаналіз експертизи закінчення навчального року

Червень

Д

ЗДНВР, ЗДВР

Протокол самоаналізу

22

Стан ведення шкільної документації на кінець навчального року: класних журналів, особових справ учнів, книги видачі документів про освіту учням випускних класів, протоколів ДПА, ШМО тощо

Червень

Д

ЗДНВР, ЗДВР

Довідки, накази, нарада

АЛГОРИТМ КОНТРОЛЮ ЗА ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

Семестр

Місяць року

Вид документа

Строки

виконання

Відмітка

про виконання

І

Вересень

Календарні плани, перспективне планування вихователів.

до 08.09.18

Поурочні плани, плани-конспекти на кожен день

протягом року

Графік контрольних робіт на І семестр.

до 14.09.18

Класний журнал.

2 рази на семестр

Графік вивчення стану викладання предметів у навчальному році.

згідно плану

Щоденники.

2 рази на семестр

Плани виховної роботи.

1 раз на семестр

Списки неблагополучного контингенту.

до 08.09.18

до 03.04.19

План роботи психолога на навчальний рік.

до 28.08.18

Наказ про проведення атестації.

до 11.09.18

Наказ про організацію методичної роботи в закладі.

До 11.09.18

Плани роботи ШМО.

до 15.09.18

Наказ про роботу з молодими вчителями.

До 11.09.18

Протоколи педради.

протягом року

Протоколи нарад при директорові.

протягом року

Протоколи ради закладу.

Протягом року

Протоколи батьківських зборів.

Статут НВК.

Постійно

Особові справи 1-го класу.

до 06.09.18

План роботи на поточний рік.

до 30.08.18

Навчальний план на поточний рік.

До 30.08.18

Алфавітна книга.

До 05.09.18

Книга обліку руху учнів,книга обліку руху вихованців.

05.09.18

Книга обліку вхідної документації.

Протягом року

Книга обліку вихідної документації.

Статистичні звіти.

Щокварталу

Особові справи педпрацівників.

До 04.09.18

Інвентарна книга бібліотечного фонду.

1 раз

у квартал

Жовтень

Книга видачі трудових книжок.

До 02.10.18

Книга обліку особистого складу.

До 02.10.18

Трудові книжки вчителів.

До 10.10.18

Листопад

Наказ про проведення інвентаризації.

До 03.11.18

Наказ про ведення шкільної документації.

До 05.09.18

Наказ про стан викладання предметів.

Згідно плану

Грудень

Звіт психолога за І семестр.

До 29.12.18

Наказ про попередження дитячого травматизму.

Протоколи ШМО.

До 28.12.18

Протоколи педрад.

Протоколи ради закладу.

1 раз

на семестр

Протоколи батьківських зборів.

ІІ

Січень

Календарні плани.

До 18.01.19

Графік тематичної атестації на ІІ семестр.

Плани виховної роботи.

Алфавітна книга.

До 05.01.19

Книга руху учнів.

Книга вхідних документів.

Книга вихідних документів.

Статистичні звіти.

До 16.01.19

Лютий

Протоколи педрад.

Лютий- березень 2019

Протоколи ради закладу.

Протоколи батьківських зборів.

Березень

Наказ про проведення дня ЦЗ.

До 29.03.19

Розпорядження по закладу про створення проекту річного плану на новий навч. рік.

До 26.04.19

Трудові книжки вчителів.

До 25.03.19

Особові справи вчителів.

Книга видачі трудових книжок.

До 25.03.19

Книга обліку особистого складу.

Інвентарна книга бібліотечного фонду.

До 20.03.18

Квітень

Наказ про підсумки атестації.

До 30.03.19

Протоколи атестаційної комісії.

Проект робочого навчального плану на новий навчальний рік.

Червень 2019

Травень

Наказ про виконання навчальних програм.

До 08.06.19

Наказ про виконання графіка контрольних робіт.

Наказ про ведення шкільної документації.

До 08.06.19

Наказ про підсумки виховної роботи.

Звіт психолога за рік.

Червень

Особові справи учнів 1-11 класів.

До 11.06.19

Алфавітна книга.

Книга руху учнів.

Книга вихідних документів

До 20.06.19

Книга вхідних документів

Книга обліку бланків атестатів

До 25.06.19

Книга обліку бланків свідоцтв про базову загальну середню освіту.

Книга обліку золотих та срібних медалей.

ІV розділ

Підготовка, підбір та розстановка педагогічних кадрів.

Наукова та методична робота з кадрами.

Робота з молодими та малодосвідченими (новопризначеними) вчителями

Зміст заходів

Дата

Виконавець

Вихід

Відмітки про виконання

1

Провести тарифікацію педагогічних кадрів. Зробити аналіз якісного та кількісного складу педагогічних працівників НВК.

До 05.09

ЗДНР, Д

Наказ

2

Внутрішньошкільну методичну роботу спрямувати на реалізацію науково-методичної теми: «Психолого-педагогічне та методичне забезпечення розвитку фахової компетенції педагогічних працівників в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та середньої освіти" та виховної теми: “Громадянське виховання у сільській школі”.

Протягом року

Д, ЗДНР

Педрада

3

Організувати роботу шкільних методичних обєднань:

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

- вчителів природничо-математичного напрямку;

- початкових класів;

- класних керівників.

Протягом року

ЗДНР, Д, керівники ШМО

Плани роботи, протоколи

4

Створити раду шкільного методичного кабінету, погодити план її роботи.

Вересень

ЗДНР, директор

Наказ, план роботи

5

Погодити плани роботи ШМО, ради методичного кабінету, ради школи, план роботи бібліотеки, навчальних кабінетів.

До 05.09

Директор

Плани

6

Організувати роботу інформаційно-консультативного клубу “Джерело”.

Протягом року

Бібліотекар

Огляди-консуль-тації

7

Забезпечити умови щодо курсової перепідготовки вчителів, що атестуються, їх планової атестації.

Згідно плану

Директор

План, наказ

8

Скласти скоригований план курсової перепідготовки на 2018/2019 н.р. та на період 2018-2022 рр.

До 10.09

ЗДНР

План

9

Вивчити систему роботи вчителів, що атестуються.

Листопад-грудень

Січень-лютий

ЗДНР, директор

Голова МО, Д

Довідка, наказ

Довідка, наказ

10

Організувати наставницьку роботу з молодими, малодосвідченими вчителями.

З 01.09

ЗДНР

Наказ,

плани

роботи

11

Поновити та поповнити додатковими матеріалами:

 • куточок з атестації педагогічних працівників;

 • Пробне ЗНО”, «ЗНО-2019».

До 31.08

До 01.04

ЗДНР

ЗДНР

Куточок

Стенд

12

Оформити стенди:

- “План роботи НВК на 2018/2019 навчальний рік”;

- “План-календар роботи НВК”;

- “Методичний куточок”;

- «Розклад уроків».

До 01.09

До 05.09

До 30.08

До 01.09

Директор

ЗДНР

ЗДНР

ЗДНР

Стенди

13

Вивчати, обговорювати, впроваджувати нормативні документи Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, ХАНО, відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації з питань навчання та виховання учнів.

Постійно

Д.ЗД, керівники ШМО, Голова ПК

Протоколи, методичні розробки, накази

14

Провести атестацію вчителів (згідно з графіком).

Жовтень-Березень

АК

Наказ, протоколи засідань АК

Робота з молодими та новопризначеними вчителями

Зміст заходів

Дата

Виконавець

Вихід

Відмітки про виконання

1

Видання наказу про призначення наставників за молодими спеціалістами та організацію роботи з ними.

Вересень

Директор

Наказ

2

Складання та затвердження планів індивідуальної роботи стажера та вчителя-наставника.

Вересень

Директор

Огляд

3

Ознайомлення з Пояснювальною запискою до програм, вивчення навчальних програм.

25-30.08

ЗДНР

Співбесіда з учителем

4

Практичне заняття: «Структурування різних типів уроку та методика і прийоми навчання учнів».

30.08

Керівник ШМО

Бесіда, практичне заняття

5

Опрацювання нормативних документів щодо ведення класного журналу

01-05.09

ЗДНР

Бесіда

6

Здійснення календарно-тематичного планування уроків згідно навчальних програм.

25-30.08

ЗДНР

Погодження

7

Відвідування уроків з метою надання методичної допомоги вчителю-стажеру.

І тиждень вересня

Наставник, керівник ШМО

Аналіз уроків

8

Практичне заняття: «Методика підготовки до проведення контрольних робіт та здійснення тематичного оцінювання учнів».

Жовтень

ЗДНР

Методичні рекомендації

9

Організація виставки робіт учнів з предметів, які викладає вчитель-стажер або новопризначений учитель.

Зимові канікули

Наставник, керівник ШМО

Виставка

10

Відвідування уроків у вчителів-стажерів та у вчителів-наставників із наступним їх аналізом.

Лютий-березень

Наставник, керівник ШМО

Аналіз та розробки уроків

11

Звіт про роботу з молодими та новопризначеними учителями в поточному навчальному році та завдання на новий навчальний рік.

Травень

Наставник, ЗДНР

Нарада при директору

12

Видання наказу про підсумки роботи з молодими та новопризначеними учителями в 2018/2019 н.р.

Травень

ЗДНР,

директор

Довідка, Наказ

V розділ

Спільна робота школи, сімї та громадськості по вихованню дітей. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення

Зміст роботи

Дата

Виконавець

Форма

Відмітки про вико-нання

1

Провести 4 класних батьківських зборів у кожному класі

За графіком

Класні

Керівники

Протоколи

2

Провести загальношкільні батьківські збори:

- Про організацію освітнього процесу в 2018/2019 н.р. та завдання школи, сім’ї і громадськості щодо створення умов для рівного доступу учнівської молоді до якісної освіти (доповідь директора школи).

- Про заходи з питань профілактики різних видів дитячого травматизму.

- Про організацію навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1-4,5-8,10 класів у 2018/2019 н.р.

- Про організацію харчування учнів у 2018/2019 н.р.

- Про результати оздоровлення учнів НВК влітку 2018 року

- Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації в 2018/2019 н.р.

- Про заходи з питань профілактики різних видів дитячого травматизму під час літніх канікул та оздоровлення школярів.

Вересень

Грудень

Березень

Травень

Шевцова Г.М.,

ЗДНР,

ЗДНВР

ЗДНВР

Директор

ЗДНВР

Директор

ЗДНР

Протокол

Протокол

3

Проведення засідань батьківського комітету (за графіком)

Упродовж року

Д, голова БК

Протоколи

4

Організувати проведення занять університету педагогічних знань

Для батьків 1-4 класів:

 • Режим дня та організація дозвілля учня початкової школи.

Для батьків 5-8 класів:

- Вплив сімї на формування особистості дитини;

- Адаптація першокласника до навчання;

- Як попередити появу шкідливих звичок у підлітків;

- Навчання і вибір майбутньої професії;

-Розвиток пізнавальної активності і самостійності підлітка середнього шкільного віку.

Для батьків 9-11 класів:

- Старшокласники та норми моралі;

- Роль сімї та школи у вихованні громадянських почуттів учнівської молоді;

- Причини виникнення та шляхи попередження правопорушень в учнів старшого шкільного віку;

- Шляхи запобігання виникнення шкідливих звичок у дітей-підлітків.

Упродовж року

ЗДНР,

класні керівники

Збір матеріалів

5

Проводити роботу з батьками, діти яких не відвідують занять, мають початковий рівень знань.

Постійно

Класні керівники

Бесіди, зустрічі, збори

6

Проводити зустрічі з представниками місцевих органів самоврядування, дільничним інспектором міліції та лікарем, працівниками райСЕС, ДАІ.

Упродовж року

Д, ЗДНР, ЗДНВР

Тексти виступів

7

Залучати батьків до участі в загальношкільних та класних виховних заходах.

Упродовж року

Класні керівники, ЗДНВР

Сценарії, плани заходів

8

Взяти на облік і створити картотеку дітей, які потребують опіки педагогів та громадських організацій.

До 15.09

Інспектор з охорони дитинства

Картотека наказ

9

Забезпечити контроль за роботою класних керівників: із багатодітними сімями; з учнями, схильними до правопорушень, бродяжництва, вживання алкоголю, наркотичних речовин тощо.

Постійно

Класні керівники, ЗДНВР

Нарада, співбесіди

10

Сприяти роботі інспектора з охорони дитинства на громадських засадах щодо організації профілактично-інформаційних заходів з дітьми пільгових категорій та їхніми батьками.

Упродовж року

Директор

Бесіди, норма-тивно-правові документи

11

Забезпечити умови щодо організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій і учнів 5-11 класів (за батьківські кошти).

Упродовж року

Директор

Наказ, наради

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ

ТА РОЗВИТКУ УЧНІВ І ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

п/п

Заходи

Строки

Відповідальний за виконання

Хто здійснює контроль

Відмітка про виконання

І. Виконання статті 35 Закону України “Про освіту”.

1.

Викладання в закладі вести українською мовою.

Постійно

АЗ

Д

2.

Створити умови для одержання освіти всім категоріям дітей.

Постійно

3.

Вести облік відвідування учнями навчальних занять.

Постійно

КК

Д,КК

4.

Забезпечити підручниками учнів 1-11 класів.

До 05.09

ШБ

ШБ

ІІ. Виконання статті 24 Закону України “Про освіту”.

1.

Організувати медичний огляд учнів.

Вересень

АЗ

Списки

2.

Взяти на облік дітей, які мають відхилення за станом здоров’я.

Жовтень

Наказ

ІІІ. Виконання статті 25 Закону України “Про освіту”.

1.

Організувати харчування дітей.

Постійно

З-1,З-3

Наказ

2.

Забезпечити підвіз учнів, вихованців до закладу.

Постійно

ЗАХОДИ

щодо збільшення показників охоплення дошкільною освітою

дітей від 0 до 6 років

п/п

Зміст роботи

Форма

виконання

Термін

виконання

Відпові

дальний

Відмітка про виконання

1.

Скласти списки дітей від народження до 6 років по території обслуговування закладу.

Облік дітей згідно із затвердженою формою.

Щороку

01.01; 01.09

З-2,

З-3

2.

Виявляти і вести облік дітей, які не відвідують ДП закладу.

Списки, їх аналіз.

Щороку на 01.01; на 01.09.

З-3

3.

Спланувати роботу з дітьми, які не відвідують ДП закладу.

3.1. Розробити заходи. Взяти на облік цих дітей.

3.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків.

3.3. Провести батьківські лекторії:

- “Роль спілкування дитини з однолітками”.

- “Що і як читати дітям”.

Аналіз на нараді при директору

Жовтень

Протягом року

З-3

ПЛАН СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ

З ПЕРСПЕКТИВНОСТІ І НАСТУПНОСТІ

В РОБОТІ ДОШКІЛЬНОГО І ШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛІВ

На виконання завдання «Забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання дітям старшого дошкільного віку» проводилася робота з організації співпраці дошкільного підрозділу зі школою. Вихователі, співпрацюючи з вчителями, планували підготовчі заняття з різних розділів, закріплюючи навчальний матеріал, що забезпечило достатній рівень проходження адаптації дітей до шкільного життя та якісне засвоєння програмового матеріалу. Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів школи та батьків майбутніх першокласників. З цією метою доцільно налагодити тісне співробітництво між педагогами дошкільного навчального закладу і вчителями початкових класів за трьома напрямами: - інформаційно-просвітницьким (ознайомлення із завданнями здійснення наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, спрямованій на формування духовно розвиненої, патріотично налаштованої та працелюбної особистості); - методичним (ознайомлення зі змістом, формами та методами освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах і початковій школі); - практичним (організація виховних заходів за участю старших дошкільників та молодших школярів).

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1. Організаційна робота

1.

Уточнення списків учнів, які вступатимуть до 1 класу.

Липень-серпень

З-1

2.

Знайомство з сім’ями дітей, які підуть до 1 класу.

Серпень

Учитель 1 класу

3.

Упорядкування медичних карток дітей, які підуть до 1 класу. Оцінка їхнього стану здоров’я і фізичного розвитку.

Вересень

Мед.

працівник

4.

Екскурсія з вихованцями ДП територією школи.

Листопад

Вихователі ДП

5.

Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів.

Постійно

Учитель

1 класу

6.

Співбесіда із ЗДНВР ШП, учителем 1 класу за підсумками успішності учнів 1 класу за І семестр.

Грудень

З-1

2. Інформаційно-методичне забезпечення

1.

Впровадження програми з профілактики девіантної поведінки дітей (учнів).

грудень

ПП

2.

Діагностика адаптаційних процесів учнів 1 класу.

Жовтень, квітень

ПП

3.

Засідання педагогічної ради "Передумови успішного старту шестирічок у шкільному навчанні".

Грудень

З-3

4.

Вивчення динаміки та розвитку учнів 1 класу.

Протягом року

Вихователі ДП, учитель

1 класу, ПП

5.

Психолого-педагогічна діагностика готовності дітей ДП до навчання у школі.

Березень-квітень

ПП, учитель

1 класу, Д

6.

Нарада при директору.

Д

7.

Засідання педради "Узгодження та затвердження плану роботи взаємодії ДП та ШП на новий навчальний рік.

Травень

З-3,

З-1

3. Робота з кадрами

1.

Спільний семінар-практикум "Створення умов для успішної адаптації вихованців ДП у 1 класі.

Жовтень

З-3,

З-1

2.

Бесіда за круглим столом з питань забезпечення наступності у діяльності ДП.

Грудень

З-3,

З-1

3.

Консультація "Гіперактивна дитина у колективі".

Лютий

З-1

З-3

4.

Спільний семінар-практикум "Використання методу проектів у практичній діяльності педагогів".

Квітень

4. Робота з батьками

1.

Анкетування батьків "Стилі виховання".

Жовтень

ПП

2.

Батьківські збори "Програмові вимоги щодо розвитку, виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку".

Листопад

Вихователі, учитель

1 класу

3.

"Педагогічна вітальня" для батьків вихованців старшого дошкільного віку з питань підготовки дітей до школи.

Протягом року

Вихователі ДП, учитель

1 класу, ПП

4.

Консультація для батьків "Перший раз у перший клас".

Лютий

5.

"День відкритих дверей" у ДП.

Квітень

З-3

5. Робота з дітьми

1.

Свято першого дзвоника.

01.09.15

Вихователі ДП, учитель 1 кл.

2.

Екскурсії до школи:

 • до спортивного залу;

 • до шкільної бібліотеки;

 • в шкільний музей.

Протягом року

Вихователі ДП, учитель 1 кл.

3.

"Новорічна " (запрошення дітей старшого дошкільного віку на новорічне свято у ШП).

Грудень

Вихователі ДП, учитель 1 кл.,

З-2

4.

Спортивне свято "Малі олімпійські ігри" (з вихованцями ДП та учнями 1 класу)

Квітень

Інструктор з фізкультури, учитель 1 кл.

5.

Виставка дитячої творчості "Скоро я піду до школи".

Травень

Вихователі

6.

Свято останнього дзвоника.

Травень

Вихователі ДП, учитель 1 кл.

7.

Спільна розвага присвячена Дню захисту дітей.

01.06

План роботи з обдарованими дітьми

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Форма

Відмітки про вико-нання

1

Здійснити аналіз участі учнів у районних (обласних) олімпіадах 2018/2019 н.р. та накреслити заходи щодо усунення недоліків та активізації роботи з учителями - предметниками по підвищенню результативності їхньої роботи з обдарованими дітьми в новому навчальному році.

Серпень

ЗДНР, керівники ШМО

Педрада, протокол

2

Розробити загальношкільні заходи щодо усунення недоліків, виявлених в ході проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та активізації роботи з учителями - предметниками по підвищенню результативності їхньої роботи з обдарованими дітьми. Надати розроблені заходи до відділу освіти. Затвердження заходів щодо організації роботи з обдарованими дітьми на 2018/2019 н.р.

До 01.02.

2019

ЗДНР

Заходи

3

Тематична консультація: «Роль батьків у виявленні обдаровань дитини» (КЛАСНІ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ).

Вересень

Класні керівники

Памятка

4

Тематична консультація для вчителів: «Шляхи індивідуалізації навчання відповідно до потреб обдарованих дітей».

Вересень

ЗДНР.,

керівники ШМО

Консультація

5

Оформлення паспорту обдарованої дитини та формування бази даних про обдарованих дітей.

Вересень

ЗДНР, учителі-предметники

База даних, паспорти

6

Оформлення виставки допоміжної літератури: «Здатність до творчості – найвищий дар, яким нагородила природа людину».

1-й тиждень жовтня

Бібліотекар

Виставка

7

Забезпечити проведення та участь учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін та інтелектуальних конкурсах:

- з української мови та літератури - імені Т.Г.Шевченка, імені П.Яцика, «Патріот»;

- з правознавства- «Мої права»;

- з математики - «Кенгуру»;

- з фізики – «Левеня»;

- з біології – «Колосок», «Осінній колосок»;

- з естетичних дисциплін – «Весняні дзвіночки».

Згідно графіка, наданого відділом освіти

ЗДНР, учителі-предметники

Творчі роботи учнів

8

Нарада при директорові: «Система роботи з дітьми по розвитку їх творчого потенціалу».

Січень

Керівники ШМО, учителі-предметники

Нарада, протокол

9

Аналіз роботи із здібними учнями з метою формування інтересу до вивчення предмета та розвитку особистості».

Травень

ЗДНР,

директор

Довідка, наказ

Соціальний захист дітей

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Форма

Відмітки про вико-нання

1

Упорядкування урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства та соціального захисту дітей.

До 15.09

ЗДНВР

Каталог

2

Ознайомлення педагогічних працівників із нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства та соціального захисту.

Вересень.

Далі – при надходженні нового документу

Директор

Нарада

3

Розгляд питання соціального захисту дітей пільгових категорій на:

 • нарадах при директорові;

 • засіданнях педагогічної ради.

Грудень

Травень

Січень

ЗДНВР

Директор

Довідка

Довідка

4

Призначення інспектора з охорони дитинства на громадських засадах.

Вересень

Директор

Наказ

5

Поновити базу даних дітей пільгових категорій.

До 10.05

Інспектор з охорони дитинства, класні керівники

База даних

6

Оформити «Соціальний паспорт», упорядкувати особові справи необхідними документами, що підтверджують статус дитини.

До 10.09

Інспектор з охорони дитинства

Соціальний паспорт

7

Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання всіх дітей пільгових категорій: на початок навчального року обов’язково, далі – за потребою) з них діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування – на початок навчального року (вересень) та на початок календарного року (січень).

До 20 вересня,

до 20 січня

Інспектор з охорони дитинства

Акти обстеження

8

Забезпечити проведення медичних оглядів дітей пільгових категорій під час планових медичних оглядів дітей (дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування - 2 рази на рік.).

Згідно графіка медичної установи

Класні керівники

Листи здоровя

9

Залучити дітей пільгових категорій до відвідування факультативів, гуртків, що функціонують на базі школи, а також в позашкільних закладах району.

Протягом навчального року

Класні керівники, ЗДНВР

Списки учнів

10

Залучати дітей пільгових категорій до участі в шкільних та районних конкурсах дитячої творчості, спортивних змаганнях, олімпіадах, інтелектуальних турнірах, тощо.

Протягом року

Учителі, класні керівники, ЗДНР, ЗДНВР

Протоколи, звіти, інформації

11

Організувати забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, Єдиними квитками.

За потребою

Інспектор з охорони дитинства

Журнал обліку видачі Єдиних квитків

12

Організувати оздоровлення учнів пільгових категорій в оздоровчих закладах з денним перебуванням.

Червень

Директор, класні керівники

Списки, наказ

13

Проводити профорієнтаційну роботу серед дітей пільгового контингенту.

Протягом року

Класні керівники

Плани виховної роботи з класом

14

Забезпечити контроль за працевлаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (випускників 9,11 класів), дітей-інвалідів (випускників 11 класу) після закінчення НВК.

Протягом року

ЗДНР, класні керівники

Довідки з місця працевлаштування

15

Інформувати батьків, у яких є діти пільгових категорій, з питань норм сучасного законодавства в галузі охорони дитинства.

Протягом року

Інспектор з охорони дитинства, класні керівники

Нормативно-правові документи

16

Здійснювати контроль за своєчасним отриманням паспортів та ідентифікаційних кодів дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

За потребою

Інспектор з охорони дитинства, класні керівники

Відповідні документи

17

Забезпечити інформування органів опіки і піклування районної служби у справах дітей про учнів, які залишилися без піклування батьків, з метою встановлення їх юридичного статусу та призначення опікунів/піклувальників.

За потребою

Інспектор з охорони дитинства

Документи, що підтверджують статус дитини

18

Забезпечити участь дітей пільгових категорій у районних, обласних заходах, присвячених Міжнародному Дню інваліда, новорічним святам, Міжнародному Дню захисту дітей тощо.

Жовтень

Грудень-січень

Червень

ЗДНВР, класні керівники

Списки дітей

Попередження правопорушень, злочинності,

запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності

та випадків насильства серед школярів

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Відміт-ки про вико-нання

1

Обстеження матеріально-побутових умов у неблагополучних сімях. Складання актів.

До 01.10,

до 25.04

Класні керівники

2

Взяття на облік дітей, схильних до правопорушень та вчинення насильства над іншими дітьми.

До 20.09

Директор школи, за поданням класних керівників

3

Створення банку даних учнів, схильних до правопорушень.

До 25.09

ЗДНВР, класні керівники

4

Призначення інспектора з охорони дитинства на громадських засадах. (Наказ по школі).

До 03.09

Директор школи

5

Затвердження плану роботи інспектора з охорони дитинства на 2018/2019 н.р.

До 10.09

Директор школи

6

Проведення класних та загальношкільних батьківських зборів з розглядом питань щодо попередження правопорушень та випадків насильства серед дітей шкільного віку.

Вересень, березень

Директор школи, класні керівники

7

Організація зустрічей-бесід із дільничним інспектором міліції, із представниками служби у справах дітей.

Жовтень, січень

Директор школи

8

Залучення учнів до участі в позакласних спортивно-масових та виховних заходах.

Упродовж року

Класні керівники

9

Організувати роботу батьківського університету. Провести бесіди, усні журнали, «зустрічі за круглим столом», тренінги на такі теми:

- Злочин, який не розголошують;

- Як запобігти дитячого насильства в сімї та в школі;

- Правовий простір родинно-шкільного виховання;

- Як працювати з агресивною дитиною;

- Профілактика наркоманії, СНІДу та бездоглядності серед школярів.

Вересень

Листопад

Лютий

Березень

Квітень

Дяченко В.М.

Прокопенко Л.Ф.

Гаврикова Л.Ф.

Чуденко Л.О.

Шевцова Г.М.

10

Провести загальношкільну учнівську лінійку «Правова абетка» (усний журнал).

Грудень

Учитель правознавства

11

Забезпечити медичне обстеження та обслуговування дітей із неблагополучних сімей.

Упродовж року

Директор школи

12

Оформити виставку профілактично-пропагандистської літератури щодо формування в учнів прагнення до організації здорового способу життя.

Жовтень, березень

Бібліотекар

13

Забезпечити перебування учнів, схильних до правопорушень, у таборі з денним перебуванням.

Червень

Директор школи, начальник табору

14

Підведення підсумків організації роботи із неблагополучними сім’ями та учнями, схильними до правопорушень, на засіданні педагогічної ради НВК.

Згідно плану роботи школи

Директор школи

15

Розробка памяток для батьків на період канікул, літнього відпочинку школярів.

До виходу учнів на канікули

Класні керівники

16

Оформлення добірки рекомендаційних матеріалів для батьків та класних керівників «Методичні рекомендації з питань організації соціально-реабілітаційної роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки».

Листопад

Заступник директора з навчально-виховної роботи

17

Розглядати питання профілактики правопорушень, бездоглядності та насильства на засіданні батьківського комітету, ради НВК.

Упродовж року,

за потребою

Директор школи, заступник з виховної роботи

1

Залучити учнів НВК, в тому числі дітей пільгових категорій, до гуртків ЦДЮТ

Вересень-травень

ЗДНВР, ЗДНР

2

Забезпечити участь учнів НВК у районних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, інших видах дитячої творчості.

Упродовж року

ЗДНВР, класні керівники

VІ розділ

Харчування та медичне обслуговування.

Безпека життєдіяльності, охорона праці працівників школи

Харчування

Зміст роботи

Дата

Виконавець

Вихід

Відмітка

про виконання

1

Організувати харчування учнів.

Директор, кухар

До 01.09

Рада закладу, наказ

2

Організувати чергування вчителів та учнів у їдальні.

Директор

Упродовж навчального року

Графіки, наказграфіки

3

Забезпечити неухильне виконання нормативно-правових документів з питань організації харчування.

Директор, кухар, медпрацівник

Упродовж навчального року

Нарада

4

Складати меню-розклад харчування учнів.

Кухар

Щоденно

Меню

5

Інформувати батьків про організацію харчування дітей.

Класні керівники

2 рази на рік

Батьківські збори

6

Вести облік дітей, які отримують безоплатне гаряче харчування.

ЗДНР, класні керівники

Протягом року

Наказ, списки, журнал обліку

7

Перевірка стану організації харчування.

Рада закладу, директор, медпрацівник

Щоденно

Протокол, наказ, санітарний журнал

Медичне обслуговування

1

Профілактичний медогляд учнів перед початком навчального року.

Директор, медпрацівник

29-31.08

Листи здоровя, наказ

2

Поглиблений профілактичний медогляд учнів перед початком навчального року.

Директор, медпрацівник

Упродовж навчального року

Нарада, наказ, листи здоровя

3

Профілактичний медогляд учнів після канікул.

Медпрацівник

Листопад, січень, квітень

Наказ

4

Профілактичний медогляд працівників перед початком навчального року.

Директор, медпрацівник

До 01.09

Нарада, графік медогляд, медичні книжки

5

Розгляд результатів медогляду учнів на нараді, батьківських зборах.

Директор, класні керівники

Згідно графіку

Нарада, батьківські збори

6

Розподіл учнів для занять фізичною культурою.

Директор

До 01.09

Наказ

7

Аналіз результатів поглибленого медогляду учнів.

Медпрацівни, класні керівники

Згідно графіку

Нарада, моніторинг

8

Взяти на облік дітей з послабленим зором. Створити нормальні умови для занять.

Медпрацівниккласні керівники

Упродовж навчального року

Списки

9

Забезпечити проведення:

- ранкової гімнастики до уроків;

- динамічних ігор під час перерв

(1-4 класи);

 • - зорової гімнастики та фізкультхвилинок під час уроків.

Вчитель фізкультури, учителі-предметники

Упродовж навчального року

Наказ

10

Організувати одержання працівниками школи та дітьми путівок для оздоровлення та відпочинку.

Медпрацівник голова ПК

Упродовж навчального року

Заяви

11

Організувати медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів та порядком проведення медико - педагогічного спостереження на заняттях з фізичного виховання.

Директор, ЗДНВР, медпрацівник, класні керівники

Упродовж навчального року

Наказ, графік відвідування уроків

12

Посилити контроль за профілактикою ентеробіозу та зниженням захворюваності. Скласти та погодити в РСЕС відповідні заходи.

Директор, медпрацівник

Упродовж навчального року

Грудень

Заходи

13

Запровадити посилений протиепідемічний режим у разі ускладнення епідемічної ситуації.

Директор, медпрацівник

У разі необхідності

Наказ, заходи

14

Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі:

- вологе прибирання;

- провітрювання;

- розклад уроків, індивідуальних, групових та факультативних занять;

- тривалість перерв;

- нормування домашніх завдань;

- комплектація класних кімнат шкільними меблями.

Директор

Упродовж навчального року

Наказ

15

Виховні години та батьківські збори за участі медпрацівників.

Директор

Упродовж навчального року

Протоколи

Безпека життєдіяльності

1

Провести огляд готовності навчальних кабінетів, приміщень закладу до роботи в новому навчальному році. Скласти акти-дозволи на експлуатацію кабінетів фізики, інформатики, спортивної зали, нестандартного спортивного обладнання, навчальних класів-кабінетів.

Директор, завідуючі кабінетами

До 01.09

Акти

2

Забезпечити проведення роботи щодо попередження усіх випадків дитячого травматизму.

Директор

Упродовж навчального року

Наказ

3

Забезпечити дотримання законодавства щодо попередження дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності учнів.

Директор, ЗДНВР, вчителі-предметники

Упродовж навчального року

Інструкції, журнал з ТБ

4

Забезпечити дотримання законодавства щодо розслідування нещасних випадків з учнями, працівниками.

Директор, ЗДНВР

Упродовж навчального року

Повідомлення, акти, накази

5

Забезпечити проведення бесід щодо попередження дитячого травматизму.

Класні керівники

Щотижня

Класні журнали, щоденники учнів

6

Забезпечити проведення бесід щодо попередження дитячого травматизму перед канікулами та святами.

Класні керівники

Перед канікулами та святами

Класні журнали, щоденники учнів

7

Організувати чергування учнів і вчителів по НВК.

Директор

Упродовж навчального року

Графік

8

Забезпечити своєчасне проведення вступного, первинного, цільових та позапланових інструктажів.

ЗДНР, класні керівники, вчителі-предметники

Упродовж навчального року

Журнали обліку проведення інструктажів

9

Контроль за роботою щодо попередження дитячого травматизму.

Директор, ЗДНР

Упродовж навчального року

Наказ, нарада

10

Аналіз причин та рівня травмування учнів.

Директор, ЗДНР

Упродовж навчального року

Нарада, батьківські збори, моніторинг

11

Систематично інформувати відділ освіти про кожен випадок дитячого травматизму.

Директор, ЗДНР

Упродовж навчального року

Акти

12

Місячник «Увага! Діти на дорозі.»

Директор, ЗДНВР

Вересень

Наказ, план заходів

13

Відвідування виставки протипожежної безпеки в м. Ізюмі.

Директор, ЗДНВР

Вересень, квітень

Наказ, звіт

14

Зустрічі з працівниками ДАІ.

ЗДНР

Вересень, грудень,

березень, травень

Графік

15

Провести виховні заходи «Дорога в школу».

Директор, ЗДНВР

Жовтень

Наказ, план заходів

16

Провести заняття з основ здоровя із прийняттям заліку індивідуально у кожного учня.

Директор, ЗДНВР, учитель-предметник, класні керівники

Упродовж навчального року

Календарно-тематичні плани, протокол

17

Проводити інструктажі з техніки безпеки під час роботи в кабінетах фізики, інформатики, на уроках фізичної культури, захисту Вітчизни, трудового навчання, при проведенні екскурсій та навчальних екскурсій і навчальної практики.

Директор, ЗДНР, учитель-предметник, класні керівники

Упродовж навчаль-ного року

Журнали інструктажів

Охорона праці

1

Організувати профілактичний медогляд перед початком навчального року.

Директор, медпрацівник

До 01.09

Медичні книжки

2

Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів для створення безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

Директор, голова ПК

Згідно графіку

Збори трудового колективу

3

Забезпечити своєчасне проведення вступного, первинного, цільових та позапланових інструктажів із працівниками навчального закладу.

Директор, ЗДНР

Упродовж навчального року

Інструкції, журнали інструктажів

4

Забезпечити дотримання законодавства щодо розслідування нещасних випадків із працівниками НВК.

Директор

При потребі

Акти

5

Проводити аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розробляти конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на виробництві.

ЗДНР, директор, голова ПК

До 01.01

Довідка, наказ, заходи

6

Провести навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

ЗДНР

Упродовж навчального року

План роботи

7

Забезпечити контроль за дотриманням посадовими особами та працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.

Директор, ЗДНР

Упродовж навчаль-ного року

Довідки, наради при директорові

8

З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

а) не допускати жінок на важкі роботи та роботи зі шкідливими і небезпечними умовами праці відповідно до Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок (затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.1993 р. № 256);

б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує граничне допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких предметів жінками (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.1993 р. № 241).

Директор

Постійно

Журнал інструктажів

9

Організувати збори колективу установи з метою обрання уповноваженого з питань охорони праці. Створити умови його навчання та виконання функцій громадського нагляду за охороною праці (в колдоговорі передбачити ці умови), (ст.ст. 46, 47 Закону України "Про охорону праці").

Директор,

голова ПК школи

Серпень

Протокол ПК

12

Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам'ятки і т.п.

Директор

Упродовж навчального року

13

Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень .

Директор, прибиральники службових приміщень

Упродовж навчального року

Наради при директорові

VІІ розділ

Розвиток фізичної культури, туризму і спорту

 • Організаційні заходи

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Відмітка

про виконання

1

Проведення роботи по залученню учнів до участі у позашкільних спортивно-виховних та фізкультурно-оздоровчих масових заходах.

Упродовж року

Учитель

2

З метою подальшого удосконалення навчально-виховної і спортивно-масової роботи, пропаганди здорового способу життя:

 • призначити вчителя фізкультури відповідальним за позакласну роботу з фізичної культури;

 • розглянути і затвердити на педраді план проведення шкільних спортивно-масових заходів на навчальний рік, модулі навчання з фізичної культури для 10-11 класів на 2018/2019 н.р.;

 • заслухати на нараді при директорові інформацію вчителя фізичної культури про стан реформування системи фізичного виховання.

Вересень

Серпень

Серпень

Квітень

Д, наказ

Д, наказ

План роботи

Вчитель

3

Організувати проведення одно- та дводенних туристичних походів учнів НВК.

Вересень, травень

ЗДНВР,

вчитель

4

Видати наказ про звільнення від занять уроками фізичної культури учнів (за станом здоровя, за наслідками поглибленого медичного обстеження).

До 01.09, далі – за потребою

Директор

5

Забезпечити ремонт та обстеження нестандартного спортивного обладнання до нового навчального року. Скласти акт.

До 31.08

Учитель

6

Провести інструктаж із учнями з правил поведінки в спортивній залі та на спортивному майданчику, про безпечне використання нестандартного обладнання під час уроків та у вільний від навчальних занять час.

На початок кожної чверті

Учитель

7

Розробити пам’ятки з техніки безпеки і суворо контролювати їх виконання на кожному уроці.

На початок

навчального року

Учитель

2. Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази з фізичної культури

8

Придбати необхідний спортивний інвентар (за спонсорські кошти та добровільні внески батьків).

Упродовж навчального року

Голова БК, учитель

9

Виготовити дрібний інвентар (мішечки з піском, прапорці, естафетні палички, суддівські пов’язки).

До 06.09

Учитель

10

Розробити комплекс вправ для ранкової гімнастики учнів (за віковими категоріями).

1 раз на чверть

Учитель

3. Робота з батьками з питань організації фізичного виховання школярів

11

Провести інструктаж із батьками :

- про необхідність придбання учням спортивної форми;

- про контроль за самостійними заняттями фізичною культурою та спортом в домашніх умовах.

Серпень (батьківські збори)

Січень

Учитель

Учитель, медпрацівник

12

Запрошувати батьків на шкільні спортивні свята, залучати їх до організації та участі у спортивних змаганнях, туристичних походах тощо.

Упродовж року

Учитель, комітет по фізкультурі

13

Провести консультації для батьків з питань забезпечення фізичного виховання в сімї, загартування дітей та зміцнення здоровя, формування навичок здорового способу життя.

Упродовж року

Учитель

4. Внутрішньошкільний контроль за станом фізичного виховання

14

Затвердити документацію з навчальної і позакласної роботи.

До 01.09

Директор

15

Відвідування уроків фізичної культури та позакласних спортивно-масових заходів.

Упродовж року

Д, ЗДНВР, ЗДНР

16

Контролювати хід виконання плану спортивно-масової роботи в школі.

1 раз на семестр

ЗД, Д

17

Вивчення стану виконання програми з фізичної культури.

Травень

ЗД

18

Вивчення стану техніки безпеки під час проведення уроків фізичної культури, позакласних спортивно-масових заходів.

Жовтень

Д, ЗДНВР, (довідка, наказ)

19

Контроль за проведенням медичного обслуговування школярів.

Упродовж року

Д,ЗДНР

20

Контроль за станом викладання уроків фізичної культури та фізичним навантаженням учнів під час проведення уроків та спортивних заходів.

Упродовж року

Д, ЗДНВР,

ЗДВР

 1. Участь у конкурсах, спортивних змаганнях тощо

21

Провести шкільні змагання “День фізкультурника”.

Вересень

Вчитель

22

Організувати проведення шкільного етапу військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Жовтень-листопад

Вчитель

23

Організувати проведення шкільного етапу Малих олімпійських ігор та забезпечити участь учнів школи в районному етапі.

Жовтень-листопад

ЗДНВР, учитель

24

Проведення спортивного конкурсу «Нащадки козацької слави», забезпечити участь учнів школи в районних змаганнях.

Жовтень-грудень;

квітень

ЗДНВР, учитель

25

Проведення шкільного етапу олімпіади з фізичної культури, участь учнів школи в районному етапі Всеукраїнської олімпіади з фізичної культури.

Згідно окремого графіку

Вчитель

VІІІ розділ

Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання школярів

Зміст роботи

Дата

Виконавець

Прим.

1

Оформити встановлені нормативними документами МОНУ накази щодо організації і проведення уроків Захисту Вітчизни, героїко-патріотичного виховання учнів в окрему теку.

Вересень, грудень, квітень

Директор,

вчитель ЗВ

2

Забезпечити контроль за:

- якістю проведення вчителями уроків “Захисту Вітчизни”, фізичної культури і основ здоровя;

- виконанням статутних вимог на уроках фізичної культури і основ здоровя та “Захисту Вітчизни”;

- якістю засвоєння програм учнями з предметів: “Захист Вітчизни”, фізична культура, основи здоровя.

Упродовж року

Д, ЗДНР, ЗДНВР

3

Організувати викладання предмета “Захист Вітчизни” в 10-11 класах. Зібрати заяви від батьків учнів 10 класу на організацію занять із учнями (дівчатами).

До 01.09, 31.05

Директор, учитель

4

Забезпечити умови для виконання програми вивчення Цивільної оборони.

Скласти план роботи Цивільного захисту (ЦЗ)

Упродовж року

Січень

ЗД

Директор

5

Підготувати і подати до відділу освіти звіт про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмета “Захист Вітчизни”.

Травень

ЗДНР

6

Поновити майданчик для організації занять по розвитку стройових навичок юнаків на уроках «Захисту Вітчизни».

Серпень, березень

Вчитель ЗВ

7

Організувати перегляд на уроках та в позаурочний час навчальних та хронікально-документальних фільмів з предмета “Захист Вітчизни”, з питань героїко- та військово-патріотичного виховання.

Упродовж року

Вчитель ЗВ

8

Спланувати і організувати заняття з командирами взводів і відділень.

До 15.09

Директор,

учитель ЗВ

9

Забезпечити контроль за організацією тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета “Захист Вітчизни”.

Упродовж року

Директор,

ЗДНВР

10

Виготовити та поновити стенди:

- Заходи безпеки під час проведення занять з предмета “Захист Вітчизни”;

- Окремі положення курсу стрільб;

- Умови виконання вправ з прикладної фізичної підготовки;

- Порядок проведення навчально-польових занять.

До 01.09

До 01.03

Учитель ЗВ

11

Провести навчально-польові заняття учнів 11 класу.

Згідно графіку райво

ЗД, учитель

12

Провести систему позакласних виховних, спортивно-масових заходів.

Згідно графіку

ЗД

13

Проводити бесіди, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, присвячені участі українського народу в Другій світовій війні.

Упродовж року

Вчитель ЗВ

14

Створити умови для роботи шкільного музею, забезпечити контроль за роботою історико-краєзнавчого музею щодо здійснення героїко-патріотичного (військово-патріотичного) виховання школярів.

Упродовж року

Д, ЗДВР

15

Проводити зустрічі з воїнами-випускниками школи, учасниками війни в Афганістані, воїнами-інтернаціоналістами.

Упродовж року

Вчитель ЗВ

16

Організувати місячник оборонно-масової роботи, присвячений:

- річниці визволення села та Харківської області від німецько-фашистських загарбників;

- річниці Великої Перемоги

- річниці Збройних Сил України.

Упродовж року

Вересень

Грудень

Грудень

Вчитель ЗВ

17

Коригування плану дій органів управління Цивільного захисту.

До 01.10

Директор

18

Підсумкова доповідь про організацію Цивільного захисту за рік.

До 01.10

Директор

19

Видати накази:

- Про підсумки Цивільного захисту за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік;

- Про організацію Цивільного захисту в НВК.

Грудень, січень

Грудень, січень

Директор

Директор

20

Поповнити матеріально-технічну та дидактичну базу з допризовної підготовки.

Упродовж року

Вчитель

21

Провести День Цивільного захисту.

Квітень

Д

22

Розглянути на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові питання героїко-патріотичного виховання учнів.

Згідно плану

ЗД, Д

23

Проводити екскурсії до меморіалу Вічної Слави в м. Ізюмі, краєзнавчого музею, туристичні походи, екскурсійні поїздки по місцям рідного краю.

Упродовж року

Вчитель ЗВ

24

Відповідно до указів Президента України “Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва”, “Про відзначення Дня Українського козацтва” провести такі заходи:

- конкурс козацької пісні та строю

- змагання “Козацький гарт”;

- Малі олімпійські ігри;

- гру “Зірниця”.

Жовтень

Квітень

Квітень

Травень

Уч. музики

Учитель ЗВ

25

Провести бесіди з роз’яснення та доведення до учнів основних положень таких правових документів: “Закону України про загальний військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”.

Грудень, березень

Учитель ЗВ

26

Провести тематичний вечір памяті “Вклонімося і мертвим і живим”.

Травень

ЗДВР, вчитель ЗВ

27

Організувати військово-спортивне свято, присвячене закінченню навчального року з предмета “Захист Вітчизни”.

Травень

Вчитель ЗВ

ІХ розділ

Цивільний захист

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Форма

Відмітка про виконання

1

Складання календарного плану основних заходів з Цивільного захисту на навчальний рік. Коригування плану дій органів управління Цивільного захисту.

До 05.09

Начальник штабу ЦЗ

Календарний план

2

Складання списку особового складу НВК для отримання засобів індивідуального захисту.

До 01.10

Начальник штабу ЦЗ

Список

3

Проведення наради за участю директора з питання: «Про дії колективу НВК в разі отримання сигналів цивільного захисту».

14.10

Начальник ЦЗ

Нарада

4

Здійснення розрахунків на випадок евакуації шкільного майна, технічних засобів навчання та документації НВК.

До 10.10

Начальник штабу ЦЗ

Наказ

5

Уточнення схеми евакуації педколективу та учнів НВК в разі отримання сигналів цивільного захисту.

До 30.08

Начальник штабу ЦЗ

Схема евакуації

6

Підсумкова доповідь про організацію Цивільного захисту за рік.

До 01.10

Начальник штабу ЦЗ

Доповідь

7

Уточнення списків особового складу формувань цивільного захисту на новий навчальний рік.

До 25.12

Начальник штабу ЦЗ

Списки

8

Розробка розрахунків для отримання обладнання та інвентарю цивільного захисту.

14.11

Начальник штабу ЦЗ

Нарада

9

Оформлення шкільного стенду цивільного захисту.

До 16.09

Начальник штабу ЦЗ

Стенд

10

Організація перегляду фільмів з питань цивільного захисту учнями 1-11 класів.

Осінні канікули

Начальник ЦЗ

Графік перегляду фільмів

11

Уточнення навчальної програми з цивільного захисту у 3,6,10 класах.

Грудень

Начальник штабу ЦЗ

Календарне планування

12

Проведення диктантів з української та російської мов з питань цивільного захисту.

Грудень, березень

ЗДНР

Графік написання диктантів

13

Забезпечення організованого початку навчального року в системі цивільного захисту .

11.01

Начальник ЦЗ

Календарне планування

14

Видання наказу «Про проведення занять з цивільного захисту та організацію навчальних тренувань».

08.01

Начальник штабу ЦЗ

Наказ

15

Уточнення схеми повідомлення постійного складу школи про отримання сигналів цивільного захисту.

10.01

Начальник штабу ЦЗ

Схема повідомлення

16

Проведення розрахунків розміщення постійного складу школи у пришкільній зоні.

Лютий

Начальник штабу ЦО

Схема розміщення

17

Видання наказу «Про підготовку та проведення загальношкільного Дня цивільного захисту».

До 18.03

Начальник штабу ЦО

Наказ

18

Організація відпрацювання нормативів ввідної № 2 учнями 1-11 класів.

І тиждень лютого

Начальник штабу ЦО

Тренування

19

Уточнення розрахунків проведення повної евакуації постійного особового складу НВК.

19.03

Начальник штабу ЦО

Розрахунки

20

Організація відпрацювання нормативів ввідної № 3 учнями 1-11 класів.

ІІ тиждень березня

Начальник штабу ЦО

Тренування

21

Організація перегляду фільмів з питань цивільного захисту учнями 1-11 класів.

Весняні канікули

ЗДНВР

Графік перегляду фільмів

22

Розгортання пункту видачі засобів індивідуального захисту та організація тренувань з видачі його постійному складу НВК.

Квітень

Начальник пункту видачі ЗІЗ

Тренування

23

Проведення загальношкільного Дня цивільного захисту.

Квітень

Начальник штабу ЦЗ

План проведення Дня ЦЗ

23

Видання наказу «Про підсумки Цивільного захисту за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік».

Травень

ЗДНР

Директор

Довідка. Наказ

24

Прийняття заліків на знання програми та вміння виконувати нормативи цивільного захисту.

Травень

Начальник штабу ЦЗ

Графік прийняття заліків

25

Видання наказів:

- «Про підсумки організації заходів з цивільного захисту в навчальному році»;

- «Про організацію Цивільного захисту в школі».

Червень

Грудень, січень

Начальник штабу ЦЗ

Начальник штабу ЦЗ

Наказ

Наказ

Х розділ

Становлення і розвиток виховної системи. Громадянське виховання

І.1 Організаційна робота

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Класи

Відмітки про виконання

1

Організувати роботу гуртків. Узгодити плани їхньої роботи

Вересень

ЗДНВР, класні керівники

1-11

2

Сформувати загони ЮІР та ДЮП

Вересень

ЗДНВР, класні керівники

1-11

3

Сформувати банк даних дітей пільгових категорій

Вересень

ЗДНВР, класні керівники

1-11

4

Організувати чергування учнів по школі та в їдальні

Із 05.09

ЗДНВР

1-11

5

Організувати обстеження матеріально-побутових умов дітей пільгового контингенту

Вересень, квітень

ЗДНВР

1-11

І.2 Організаційно – методична робота з виховної діяльності

1

Забезпечувати роботу МО класних керівників (за окремим планом)

Протягом навчального року

ЗДНВР, керівник МО

2

Узгодження планів класних керівників, формування документів, обговорення положень шкільних конкурсів.

Вересень

ЗДНВР

3

Організація допомоги класним керівникам із питань організації самоврядування, проведення КТС, профілактичної роботи, ведення документації, роботи з батьками.

Протягом навчального року

ЗДНВР

4

Відвідування виховних годин, уроків вчителів, які атестуються.

Протягом навчального року

ЗДНВР

5

Вивчення стану:

А) профілактичної роботи в 5 – 11 кл.

Б) рівня сформованості класних колективів (організації самоврядування, запобігання конфліктності в учнівському колективі)

Листопад

Січень

ЗДНВР

6

Ознайомлення вчителів,кл. керівників із методичною літературою з питань виховання

Протягом навчального року

ЗДНВР

7

Проведення методичного супроводу щодо впровадження педагогами школи «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів» у виховний процес.

Протягом навчального року

ЗДНВР

8

Творчі звіти класних керівників

Травень

ЗДНВР

І.3 Координація діяльності учнівського самоврядування

1

Нарада класних керівників з удосконалення роботи самоврядування. Розробка положень шкільних конкурсів «Учень – лідер школи», «Клас – лідер школи».

Вересень

ЗДНВР, кл. керівники

2

Загальношкільні лінійки за окремо складеним планом та графіком

Щопонеділка

ЗДНВР, кл. керівники, члени парламенту

3

Обрання учнів до органів учнівського самоврядування - шкільного парламенту «Коло друзів»

До 09.09

Класні керівники

2 - 11

4

Планування роботи шкільного парламенту «Коло друзів»

До 09. 09

ЗДНВР, члени парламенту

5 - 11

5

Оформлення класних куточків самоврядування

Вересень

Класний керівник, актив учнів класу

2 - 11

6

Аналіз діяльності шкільного парламенту «Коло друзів» у 2015-2016 н. р. та завдання на новий навчальний рік.

Травень

Голова та члени парламенту

2-11

І.4. Превентивне виховання (організація роботи по профілактиці правопорушень, злочинів, інших негативних явищ серед учнівської молоді, формуванню здорового способу життя)

1

Бесіди з попередження дитячого травматизму

Згідно планів виховної роботи з класом, постійно

Класні керівники

1 -11

2

Створити банк даних на дітей, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах та дітей-інвалідів

До 01.10

Стренадко О.В.

1-11

3

Створити банк даних на дітей девіантної поведінки

Вересень

ЗДНВР, інспектор з охорони дитинства

4

Обладнати куточок „Здоровий спосіб життя"

Вересень

Стренадко О.В.

5

Згідно зі ст. 35 Закону України „Про освіту", ст. 35 Конституції систематично здійснювати контроль з питання обов'язкового навчання дітей до 15 років та працевлаштування

Вересень

Адміністрація школи ,

класні керівники

6

Проводити поглиблені профілактичні огляди дітей

Постійно

Лікар Вірнопільської амбулаторії

7

Організувати зустріч школярів, з працівниками: кримінальної міліції у справах неповнолітніх

Квітень

ЗДНВР

8

Проведення класних годин, індивідуальних бесід, зустрічей із працівниками правоохоронних органів на теми:

- права, свободи, обов'язки громадян України;

- захист прав дітей у нашій державі;

- закон, обов'язковий для всіх.

Постійно

Класні керівники

1-11

9

Проводити обговорення телепередач, статей на правову тематику, формування здорового способу життя.

Постійно

Класні керівники

1-11

10

Тримати під постійним контролем сім'ї, де виховуються учні, схильні до правопорушень.

Постійно

Класні керівники

1-11

11

Здійснювати правову освіту батьків, дітей, залучати до цієї роботи працівників правоохоронних органів

Постійно

Класні керівники

1-11

12

Скласти списки дітей девіантної поведінки

До 09 .09

Класні керівники

1-11

13

Скласти індивідуальний план роботи з кожною дитиною

До 16.09

Класні керівники

1-11

14

Проводити рейди-перевірки „Організація вільного часу дитини", „Контроль за поведінкою"

Протягом року

Класні керівники, батьки, ЗДВНР

1-11

15

Залучати дітей з девіантною поведінкою до різних видів виховної діяльності:

- організація вечорів;

- трудових десантів;

- волонтерівське піклування;

- загальношкільні виховні заходи.

Постійно

Класні керівники, батьки, ЗДВНР

1-11

16

Проведення профілактичних бесід:

- Конвенція ООН «Про права дитини";

- „СНІД - чума XХІ століття";

- „Паління та алкоголь - небезпечні друзі"

Постійно

Класні керівники

1-11

17

Проведення класних годин „Правила безконфліктного існування ".

Згідно планів роботи

Класні керівники

1-11

18

День визволення села Вірнопілля та Ізюмського району від німецько – фашистських загарбників. Мітинг «Ніхто не забутий…»

09.09

ЗДНВР, кл. керівники

1 -11

Мітиг

І.5 Розвиток особистості. Предметні олімпіади, тижні

1

Предметні олімпіади

Жовтень

Учителі-предметники

2

Предметні тижні (за окремими планами)

- хімії, біології;

- історії,

- правознавства;

- мови та літератури;

- художньо-естетичних дисциплін;

- математики, фізики

М/О

М/О

М/О

М/О

М/О

М/О

6-11

6-11

7-11

6-11

6-8

6-11

3

Організувати вечори, конкурси, ігри інтелектуального характеру

Протягом року

Учителі-предметники

1-11

4

Організувати відзначення ювілейних дат, річниць визначних діячів України та світу, проводити бесіди, тематичні виступи, випускати стіннівки.

Протягом року

Учителі предметники

1-11

5

Провести нагородження найкращих учнів школи (переможців олімпіад, конкурсів)

Протягом року

ЗДВНР,ЗДНР

1-11

6

Робота з дітьми по виявленню їх здібностей.

Протягом року

Учителі предметними,кл. керівники

1-11

7

Практикум «Як допомогти собі у навчанні»

Протягом року

Учителі предметними,кл. керівники

1-11

8

Сприяти участі школярів у різноманітних конкурсах, змаганнях різного рівня.

Протягом року

Учителі-предметники,кл. керівники

1-11

І.6 Тематичний зміст виховної діяльності

Зміст виховної діяльності

Термін проведення

Відповідальний

Клас

Форма діяльності

Відмітка про вико-нання

1

Свято «День знань»

01.09.

ЗДНВР,

Прокопенко Л.Ф.

Льозна О.Г.

Стренадко О.В.

1– 11

Свято

2

День спорту.

( За окремим планом)

04.09.- 08. 09.

Вчитель фізкультури

1 -11

Спортивні змагання

3

Міжнародний день демок- ратії «Європейська культурна спадщина»

15.09

Вчитель історії

9-11

Круглий стіл

4

Міжнародний День миру

- бесіди;

- конкурс плакатів «За мир у всьому світі»

18.09.-22.09.

Класні керівники

1-4 5-11

Бесіди,

конкурси

5

День партизанської слави. Виступ на загальношкільній лінійці «Партизанський рух в Україні ».

22.09.

Гаврикова Л.Ф., ЗДНВР, вчитель історії

1 -11

Виступ на загально-шкільній лінійці

6

День туризму. Спортивні змагання.

22.09

Вчитель фізкультури

1 -11

Спортивні змагання.

7

День книги до Всеукраїнського дня бібліотек Акція «Подаруй бібліотеці книгу»

25.09-

29.09

Бібліотекар

1 –11

Лекція, робота «книжкової лікарні»

8

Виховні заходи до Міжнародного дня людей похилого віку, Дня ветерана (за окремим планом)

29.09

Класні керівники,

ЗДНВР

1-11

Виступи,

бесіди

9

Міжнародний день музики «Мова музики не знає кордонів»

29.09

Вчитель музики

1 -11

Бесіда з елементами гри

10

День працівників освіти . Свято «Вам, любі вчителі…»

29.09

ЗДНВР,

Чуденко Л.О.

1 –11

Свято

11

День захисника України. До 75-річчя утворення Української повстанської армії.

13.10

Дем’янченко Т.В.

Бібліотекар

Шевцова Г.М.

1 –11

Виступ на загально-шкільній лінійці

12

Виставка осінніх композицій «Гарбузова феєрія». Вечір відпочинку «Золота осінь»

09.10.-13.10

Льозна О.Г.,

Дем’янченко Т.В.

1-11

Вечір відпочинку

13

День визволення України від німецько-фашистських загарбників. Екскурсії до шкільного музею

17.10 -20.10

Вчитель історії,класні керівники

Терновська М.О.

1 –11

Виступ, екскурсія до шкільного музею, бесіда

14

24.10. – День ООН.

« Історія створення ООН».

24.10

Вчитель історії

Терновська М.О.

1-11

Виступ на загально-

шкільній лінійці

15

Заходи до Дня української писемності та мови (09.11.2016) (за окремим планом)

06.11.-10.11.

Вчителі української мови та літератури, ЗДНВР

Гаврюшенко Т.М.

1-11

Декламування віршів, конкурс малюнків,

усний журнал

16

Міжнародний день толерантності. Класні години «Будьмо толерантними»

16.11

Класні керівники

1 –11

Бесіда

17

Рік Японії. Класні години

20.11

Класні керівники

Стренадко О.В.

1-11

Виступ на лінійці

18

День пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій (22.11.2016)

«Україна пам’ятає: Голодомор 1932-1933 рр.»

Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»

22.11

Класні керівники,

Прокопенко Л.Ф., учні 11 класу

1 – 11

Виховні години

19

Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Лекція «Здоровий спосіб життя – запорука здоров’я»

01.12

Стренадко О.В., медична сестра

1 – 11

Лекція, виступ

20

Тиждень військово-патріотичного виховання до Дня Збройних Сил України (06.12.2016)

- спортивне свято «Ми козачата - майбутні козаки»

- спортивне свято « І покажем, що ми, браття, козацького роду»

- військово-спортивне свято «Козацькі розваги»

- уроки за темами «Військова присяга», «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»

04.12-08.12

Класні керівники,

вчитель фізичної культури

Назаркін Ю.В.

1-4

5-7

8-11

9-11

Бесіда,

свято,

конкурси

21

Тиждень правового навчання та виховання.

День прав людини

11.12-

15.12

Класні керівники, вчитель правознавства,

ЗДНВР, Терновська М.О.

1-11

Конкурс малюнків,

анкетування, усний журнал

22

День святого Миколая. Свято «Ой, хто Миколая любить».

19.12

Класні керівники

1 -4

Свято

23

Виставка зимових композицій «Веселі сніговички»

Виставка новорічних стінівок та малюнків

18.12-

22.12

Класні керівники

1-11

Виставка

24

Свято «Новий рік на поріг»

29.12

ЗДНВР, кл.керівн.

Савченко Л.І.

Щиковська Н.А.

1 –11

Свято

25

Свято «Щедрий вечір,добрий вечір»

15.01

Ковальський А.В.

9-11

Вечір відпочинку

26

День Соборності України

22.01

ЗДНВР, вчитель історії

Гаврикова Л.Ф.

1 –11

Усний журнал

27

Тиждень іноземних мов (за окремим планом)

22.01-

26.01

Вчитель іноземної мови

2-11

Конкурси,

КВК

28

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

26.01.

ЗДНВР,вчитель історії,класні керівники, бібліотекар

1-11

Години спілкування

29

Години спілкування до Дня пам’яті героїв Крут

29.01

ЗДНВР,вчитель історії,класні керівники

1-11

Години спілкування

30

День Святого Валентина (14.02)

14.02

Чуденко Л.О.

6-11

Вечір відпочинку

31

День Героїв Небесної Сотні (20.02)

20.02

ЗДНВР,бібліотекар

Стренадко О.В.

1-11

Лінійка Слави

32

День рідної мови

21.02

Вчителі української мови та літератури

Гаврюшенко Т.М.

1 –11

Свято

33

День боротьби з наркоманією. Конкурс плакатів «Спасибі – ні!»

02.03

Вчитель образотворчого мистецтва, основ здоров’я

1 –11

Конкурс

34

Міжнародний жіночий день. Свято «Для вас, наші мами»

07.03

Вчитель музики, класні керівники

Гаврикова Л.Ф.

1-11

Свято

35

До Дня народження Т.Г.Шевченка провести Шевченківські дні (за окремим планом)

Березень

Вчителі української мови та літератури

Гаврюшенко Т.М.,

бібліотекар

1 -11

Свято

36

Тиждень художньо-естетичних та технологічних дисциплін

( за окремим планом)

12.03-16.03

Вчитель образотворчого мистецтва

1-11

Години спілкування

37

День гумору та сміху

02.04

ЗДНВР,

Класні керівники

1-11

Свято

38

Міжнародний день дитячої книги (02.04.2016)

02.04

Бібліотекар

свято

39

Тиждень початкової школи

(за окремим планом)

02.04-

06.04

Вчителі початкових класів

1-4

Бесіди,конкурси,вікторини

40

Всесвітній день здоров’я. Свято «В здоровому тілі - здоровий дух»

06.04

Класні керівники,вчитель фізкультури

1 -11

Свято

41

Тиждень природничих дисциплін (за окремим планом)

09.04-

13.04

Вчителі біології та природознавства

1-11

Бесіди,конкурси,вікторини

42

День авіації та космонавтики. Класні години «Історія освоєння космосу»

12.04

Класні керівники

1 -11

Бесіда з використанням ІКТ

43

Тиждень російської мови та літератури (за окремим планом)

16.04-

20.04

Вчитель російської мови та літератури

5-11

Бесіди,конкурси,вікторини

44

Двомісячник« Чисте довкілля» (за окремим планом)

Квітень,

травень

Класні керівники, члени парламенту

1 -11

Трудовий десант

45

Всесвітній день Землі. Класні години «Збережімо рідну землю.»

Конкурс малюнків «Зелена планета».

23.04

Класні керівники

1-11

Трудовий десант.

Конкурс

46

Всесвітній день книги (23.04)

25.04

Бібліотекар

1 -11

Лекція

47

Свято «Прощавай, Букварику!»

25.04

Прокопенко Л.Ф.

1-4

Свято

48

День Чорнобильської трагедії «Чорнобильські дзвони»

26.04

Класні керівники, вчитель історії

Прокопенко Л.Ф.

1 -11

Усний журнал

49

Уроки мужності, присвячені Дню Перемоги - «Ветерани поруч з нами»

03.05-

04.05

Класні керівники

1-11

Уроки мужності

50

Свято «День Перемоги»

09.05

ЗДНВР, вчитель музики, класні керівники

Дяченко В.М.

Щиковська Н.А.

1 -11

Свято

51

День матері «Мамі вклонюся до землі»

11.05

Класні керівники

1-11

Години спілкування

52

Міжнародний день сім’ї «Родина, родина- від батька до сина…»

16.05

Класні керівники

1-11

Виховні години, конкурс малюнків

53

Свято «До побачення, початкова школо!»

25.05

Савченко Л.І.

1-4

Свято

54

Міжнародний день боротьби з тютюнокурінням. Лекція «Шкода від тютюнопаління»

26.05

Класні керівники, лікар Метелиця Т.І.

1 -11

Лекція. Диспут

55

Свято «Останній дзвоник кличе»

28.05

ЗДНВР, вчитель музики, класні керівники

Прокопенко Л.Ф.

Льозна О.Г.

1 -11

Свято

56

Міжнародний день захисту дітей. Святковий концерт «Ура! Канікули!»

01.06

ЗДНВР, вчитель музики, класні керівники

1 -11

Святковий концерт

І.7 Організація роботи з батьківською громадськістю

Зміст заходів

Терміни

Виконавці

1

Звітування ради школи (загальношкільного батьківського комітету), обрання нового складу батьківського комітету й ради, затвердження плану роботи на новий навчальний рік

2 –й тиждень вересня,

3-й тиждень жовтня

Батьківський комітет школи, директор, голова ради школи

2

Проведення загальношкільних батьківських зборів з питань: «Про організацію допрофільного та профільного навчання у 2016/2017 навчальному році». Збори батьків майбутніх першокласників

2 –й тиждень грудня,

4 тиждень квітня

Адміністрація, заступник директора, кл. керівники

3

Проведення конференцій та «круглих столів»:

«Попередження насильства в сім'ї» (2-11 класи);

«Виховання поваги до історії, традицій своєї країни» (9-11 кл.);

«Зовнішнє незалежне оцінювання» (11 клас);

«Виховання громадянина».

3 –й тиждень листопада

3 –й тиждень квітня

3 –й тиждень лютого

3 –й тиждень квітня

Класні керівники

Класні керівники

Заступник директора з НР

Класні керівники

4

Засідання ради школи з порядком денним:

1.Організація, завдання, планування роботи, профілактична робота з учнями та батьками.

2. Профілактика насильства в сім'ї, участь у благодійних заходах, стан харчування учнів 1-4 класів.

3.Напрям профільного навчання. Професійний вибір.

4. Ремонтні роботи. Оздоровлення дітей під час літніх канікул. Стан роботи з профілактики дитячого травматизму

3 –й тиждень жовтня

2 –й тиждень листопада

4 –й тиждень лютого

3 –й тиждень квітня

Адміністрація, батьківський комітет

Адміністрація, батьківський комітет

Адміністрація, батьківський комітет

Адміністрація, батьківський комітет

5

Батьківський всеобуч ( за окремим планом)

Протягом року

Заступник директора з НВР

6

Консультації батьків, які мають труднощі у вихованні дітей

Постійно

Кл. керівники

7

Відвідування сімей учнів із метою:

- вивчення матеріального стану та умов навчання в багатодітних родинах; у сімях опікунів (піклувальників);

- відвідування сімей важковиховуваних сімей та родин, що опинилися в складних життєвих обставинах.

3 –й тиждень вересня, 1 –й тиждень листопада, 1 –й тиждень січня

2 –й тиждень листопада, 2- тиждень лютого

Батьківський комітет, класні керівники

Батьківський комітет, класні керівники

8

Надання допомоги сім'ям із метою поліпшення відвідування дітьми школи. Своєчасне інформування батьків про відсутність дітей на заняттях

Протягом року

ЗДНВР, класні керівники

9

Організація чергування батьківських комітетів класів у школі під час проведення позакласних заходів, вечорів тощо

Протягом року

ЗДНВР

10

Анкетування батьків з актуальних питань

Протягом року

Практичний психолог

11

Проведення тижня родини. Акція «Моя родина»

2 –й тиждень травня

Батьківський комітет, класні керівники, шкільний парламент

12

Організація інформаційного стенду для батьків «Для вас, батьки»

3 –й тиждень вересня

Голова батьківського комітету

І.8 Організація роботи з позашкільними закладами

Форми взаємодії

Терміни

Виконавці

1. Презентація роботи гуртків ЦДЮТ, секцій ДЮСШ та співпраця в проведенні позакласних заходів

Постійно

Керівники гуртків, секцій, класні керівники

2. Екскурсії до музичної школи, художньої школи м. Ізюма

Вересень

Кл. керівники

3. Відвідування краєзнавчого музею м. Ізюма, шкільних музеїв району учнями під час канікул

Жовтень, січень, березень, червень

Кл. керівники

4. Профілактична робота із залучення спеціалістів міського та районного центрів соціальних служб, служби у справах неповнолітніх, служби у справах сімї і дітей.

Раз на семестр

ЗДНВР, психолог, спеціалісти відповідних державних служб.

5. Залучення спеціалістів юридичних консультацій, інспекторів ДАІ, пожежної безпеки, лікарів до роботи з учнями для формування навичок безпеки життєдіяльності.

Жовтень, грудень, січень, березень

Класні керівники

6. Співпраця з міським центром зайнятості

Квітень

Класні керівники

ХІ. План роботи дошкільного підрозділу

на літній оздоровчий період 2018/2019 н.р.

ЗАВДАННЯ:

1. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом загартовуючих процедур, та шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

2. Продовження поглибленої роботи з розвитку у дошкільників патріотизму та позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з літніми народними та календарними святами. Розвиток творчих здібностей дошкільників.

3. Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на початку нового навчального року.

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

Заходи з підвищення фахової майстерності

Інструктажі: «Безпека життєдіяльності дітей у літній оздоровчий період», «Правила пожежної безпеки та охорони праці», «Дотримання температурного та питного режиму в літку»;

Консультації:«Організація рухової активності влітку» (червень),

«Профілактика гельмінтозу у дітей» (липень), «Вплив загартування на здоров’я дітей» (серпень);

Семінар-практикум: «Інноваційна діяльність у дошкільному підрозділі»(липень), «Забезпечення психоемоційної рівноваги та комфортності під час перебування дитини в умовах садочка» (серпень);

Обмін досвідом з питань: «»Організація пошуково-дослідницької діяльності влітку», «Рухливі ігри у повсякденні», «Розвиток емоційно-естетичного ставлення до краси літньої пори року»;

Взаємовідвідування вихователями різних форм роботи з дітьми;

Обговорення новинок фахових періодичних видань та педагогічної літератури.

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОЗДОРОВЛЕННЯ

ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ВЛІТКУ

Зміст комплексного вивчення

Організація сприятливого розвивального середовища в групах перед початком нового навчального року (серпень)

Зміст тематичного вивчення

Забезпечення оптимального рухового режиму впродовж дня;

Організація ігрової діяльності дітей в групах;

Забезпечення безпеки життєдіяльності дітей у літній період.

Зміст вибіркового контролю

Дотримання правильного розпорядку дня, питного та повітряного режиму

Зміст освітньої роботи у години ранкового прийому

Проведення ранкової гімнастики та фізкультури на свіжому повітрі

Проведення загартовуючих процедур у групах

Дотримання санітарно-гігієнічних норм при зберіганні харчових продуктів та приготуванні їжі

Інформативне наповнення куточків для батьків

Ведення документації педагогами

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

Тематика свят, розваг, конкурсів

Свята та розваги: до Дня захисту дітей — «Веселковий дивограй» (червень); до Дня незалежності — «Мальовнича Україна » (серпень)

Конкурси:«Розмалюємо світ навколо» (найкращий малюнок на асфальті, червень), «Наша мова солов’їна» (конкур віршів про Україну, серпень).

Взаємодія-дошкільного підрозділу та школи

Круглий стіл: «Наступність у соціально-моральному вихованні старших дошкільників та молодших школярів» (за участі вчителя майбутніх першокласників)

Обмін досвідом: між вихователями дошкільного підрозділу і вчителем початкової школи: «Шляхи успішної адаптації дитини до нових умов життя», «Активна дитина у колективі», «Як здобути авторитет у дітей».

Залучення учнів школи до благоустрою та озеленення території дошкільного підрозділу, їх участь у розвагах, святах для дошкільників

Заходи по роботі з батьками

Консультації на тему: «Як зміцнити здоров'я дитини влітку?» (червень), «Допомагаємо дитині досліджувати навколишній світ» (липень), «Процес адаптації дитини до нового колективу» (серпень).

Інформаційні матеріали різної тематики для оформлення батьківського куточку: «Профілактика дитячого травматизму влітку», «Профілактика харчових отруєнь влітку», «Календарно-обрядові свята у родині», «Обережно, отруйні рослини!», «Найпростіші способи загартування вашої дитини», «Важливі поради маленьким мандрівникам та їх батькам».

Залучення батьків:

до фотовиставок: «Літній відпочинок моєї родини», «Здорова родина», «Вивчаємо природу рідного краю»

до створення розвивальних осередків, оформлення групових приміщень, благоустрою території дошкільного підрозділу.

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду

Поповнення методичної бази матеріалами з досвіду роботи вихователів
«Використання природних чинників при оздоровленні дошкільників», «Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з народними
святами літнього циклу»

Поповнення фондів методичного кабінету

Розроблення методичних рекомендацій «Організація та зміст освітньої й оздоровчої роботи у літній період», «Особливості календарного і перспективного планування роботи вихователів у літні місяці», «Облаштування осередків розвивального середовища перед початком нового навчального року»

Оснащення методичного кабінету необхідною літературою, ілюстративними
і демонстраційними матеріалами, зразками наочно-дидактичних посібників
для роботи з дітьми влітку

Оформлення виставок, тематичних стендів

Виставка методичної літератури, періодичних фахових видань, дитячої літератури до літнього оздоровчого періоду

Тематичні стенди: «Зустрічаємо літо разом», «Здорові малята — радість для мами і тата»

РОБОТА МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Медико-профілактичні та оздоровчі заходи

Проведення антропометричних вимірів і відповідно до них:

оновлення «Листків здоров'я» у групах

складання схем розміщення дітей за столами відповідної висоти

Участь у розробленні систем загартування для дітей обох груп

Контроль:

за станом захворюваності дітей

за якістю харчування дітей (постійне включення у меню фруктів, овочів);

за організацією та проведенням різних оздоровчих процедур (вживання
вітамінізованих напоїв, аромотерапія, тощо)

Контроль

за дотриманням

санітарно-гігієнічних

норм

Контроль:

за дотриманням температурного та питного режиму

за дотриманням вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщенні і на свіжому повітрі

за дотриманням санітарно-гігієнічних норм під час загартувальних процедур

Просвітницька робота

Консультації для педагогів і батьків щодо попередження харчових отруєнь, інфекційних захворювань, сонячних опіків та теплових ударів

Виготовлення санітарних бюлетенів: «Перша допомога при харчовому отруєнні», «Засоби боротьби з кишковою інфекцією», «Лікування ран різного походження»

ХІІ. розділ

Господарська та фінансова діяльність.

Зміцнення матеріально-технічної бази

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Провести облік та раціональний розподіл ТЗН, наочних посібників, меблів.

До 30.08

Директор

2

Забезпечити ремонт і виготовлення наочних посібників учителями, вихователями, учнями, батьками.

Упродовж року

Учителі

3

Провести інвентаризацію майна НВК.

Жовтень

Д , голова ради НВК (акт)

4

Складання бізнес-плану згідно нормативних документів із залученням позабюджетних коштів та спонсорських і добровільних внесків батьків, інших надходжень.

До 01.01.

Директор , голова ради НВК

5

Забезпечити умови щодо дотримання чистоти в шкільних приміщеннях та на території школи: організувати ремонт меблів, прибирального та с/г інвентарю, закупити фарбу та інші матеріали для ремонтних робіт по підготовці школи до нового навчального року (за рахунок позабюджетних надходжень).

Упродовж року

Директор , голова ради НВК

6

Розробити заходи щодо економного витрачання енергоносіїв, води, газу та забезпечити контроль за їх виконанням

Упродовж року

Директор

7

Забезпечити учнів НВК безкоштовними підручниками (згідно надходжень з в/о).

Упродовж року

Бібліотекар

8

Провести передплату на газети та журнали.

До 20.11

Бібліотекар

9

Забезпечити цільове використання позабюджетних коштів на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, спортивної зали

Упродовж року

Голова ради НВК, учитель фіз. культури

10

Продовжити роботу по озелененню приміщень і території школи: придбати посівний матеріал, горщики для кімнатних квітів.

Упродовж року

Директор,

учителі біології та труд. навч.

11

Підготувати школу до нового 2018/2019 навчального року:

 • відремонтувати приміщення школи та меблі;

 • забезпечити учнів підручниками;

 • забезпечити вчителів навчальними програмами;

 • здійснити ремонт інвентарю;

 • придбати та встановити фільтр для очистки води у шкільній їдальні;

 • здійснити капітальний ремонт спортивної зали (за умови надходження коштів із відділу освіти).

До 30.08.

Завгосп,

голова ради НВК

12

Встановити електроводонагрівач для використання гарячої води прибиральниками.

До 01.01.

Завгосп

13

Провести випробування електропроводки на опір ізоляції.

До 31.08

Директор

14

Оновити куточок для учнів з охорони життєдіяльності та запобігання різноманітних видів дитячого травматизму.

До 31.08

ЗДНР

15

Проводити наради з обслуговуючим персоналом з питань їх роботи по забезпеченню санітарно-гігієнічних норм в приміщеннях та на території НВК.

1 раз на квартал

Директор, завгосп

16

Відремонтувати цоколь навколо шкільного приміщення.

Червень

Завгосп, голова ради

17

В кінці навчального року ремонт класів та приміщень дошкільного підрозділу здійснити за рахунок батьківських добровільних внесків.

До 01.08.

Голова ради школи, класні керівники

18

Скласти графіки чергування по НВК і проводити генеральне прибирання класних приміщень та навчальних кабінетів (4-а п’ятниця кожного місяця).

Протягом року

ЗДНВР, класні керівники

19

Призначити відповідальних за:

 • економне використання енергоносіїв та води, облік витрати електроенергії;

 • газове господарство та економне використання газу під час опалювального сезону;

 • протипожежну безпеку.

До початку навчального року та опалювального сезону

Директор

20

Звітувати про фінансово-господарську діяльність НВК перед батьками, учнями, працівниками школи, відділом освіти

1 раз на семестр

Директор, завгосп

21

Забезпечити поточний ремонт і випробування опалювальної системи.

Червень

Завгосп

22

Забезпечити школу миючими та дезінфікуючими засобами, інвентарем для прибирання шкільних приміщень.

До початку навчального року

Завгосп

23

Забезпечити контроль за організацією роботи обслуговуючого персоналу школи:

 • скласти графік роботи працівників;

 • довести під підпис до кожного працівника його посадові обов’язки та права;

 • систематично проводити інструктажі та перевірку знань з охорони праці.

Постійно

Завгосп, голова ПК

24

Скласти графік відпусток на 2019 рік.

До 05.01.

Директор, профком

25

Забезпечити поточний ремонт газового господарства та газового обладнання, випробування опалювальної системи.

Червень-липень

Завгосп

Додаток 1

до Плану роботи НВК

на 2018/2019 н.р.

План заходів

щодо організованого початку 2018/2019 навчального року

Назва блоку

Зміст роботи

Відповідальний

Вихід

Термін вико-нання

Відмітки про виконання

І. Внутрі-шкільний контроль

1

Підготовка матеріально-технічної бази для організації освітнього процесу в 2018/2019 н.р. та відповідність її санітарно-гігієнічним нормам.

Директор

Акти обстеження

До 29.08

2

Підготовка газової котельні, харчоблоку до роботи в осінньо-зимовий період.

Директор, кочегар

Акти обстеження

До 01.09

3

Складання розкладу уроків та погодження його в РСЕС.

ЗДНР

Розклад уроків

До 31.08

4

Організація медичного огляду учнів иа вчителів і працівників НВК.

Директор

Списки праціників

До 01.09

5

Огляд готовності навчальних кабінетів, спортивної зали та спортмайданчика до нового навчального року (наявність посібників, виконання вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм).

Комісія

Акти

До 01.09

6

Участь у готовності навчальних закладів до нового н.р.

Директор, голова ПК, ЗДНВР, ЗДНР, завідуючі навчальними кабінетами

Акт

06.08

7

Підготовка та затвердження матеріалів щодо тарифікації педпрацвників на 2018/2019 н.р.

Директор, АК

Тарифіка-ційні матеріали: списки, накази, рішення ПК

До 01.09

8

Комплектація шкільної бібліотеки та видача підручників учням НВК.

Біблотекар

Інформація про біблітоечний фонд

25-29..08

9

Проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності на початок навчального року.

Директор, ЗДНВР

Інструктажізаписи в журналах інструктажів

До 01.09

10

Формування шкільної мережі: набір учнів до 1, 10 класів, рух учнів за літо, робота з алфавітною книгою.

Директор, ЗДНР

Накази, алфавітна книга

До 01.09

11

Працевлаштування учнів 9,11 класів (випускників).

ЗДНР

Інформація, звіти

До 05.09

12

Оновлення бази даних дітей пільгових категорій. Складання соціального паспорта

ЗДНВР, інспектор з охорони дитинства

Соціальний паспорт, акти обстеження родин

До 09.09

13

Організація харчування: складання списків дітей 1-4 класів, що харчуються за державні кошти, списків дітей пільгового контингенту та тих, що харчуються за батьківські кошти. Збір заяв від батьків на організацію харчування учнів 5-11 кл.

Класні керівники,

ЗДНВР, директор

Заяви батьків, наказ, списки учнів

До 01.09

14

Затвердження мережі, навчального плану та Плану роботи школи на 2018/2019 н.р.

Директор

Накази, плани роботи

До 01.09

15

Створення комісії по проведенню атестації педагогічних працівників НВК на 2018/2019 н.р.

Директор

Наказ

До 20.09

16

Організація індивідуального навчання учнів.

Директор

Педрада, Рада школи, наказ

До 01.09

17

Організація науково-методичної роботи в 2018/2019 н.р.

ЗДНР, директор

Плани роботи, наказ

До 01.09

18

Планування курсової підготовки вчителів.

ЗДНР

План роботи

До 01.09

19

Складання та перевірка календарно-тематичних планів вчителів на І семестр.

ЗДНР

Погоджен-ня

До 05.09

20

Організація чергування вчителів, класів, адміністрації по заклад.у

Директор, ЗДНВР, ЗДВР

Графіки, наказ

До 01.09

21

Контроль за своєчасним і якісним заповненням класних журналів, журналів факультативів та гуртків, особових справ учнів.

Директор, ЗДНВР, ЗДВР

Наказ, нарада при директорові (протокол)

До 10.09

22

Організація занять з фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я віднесені до спецмедгрупи, звільнення від уроків фізкультури (за поданням класних керівників та вчителя фізкультури, при наявності відповідних довідок із медичних установ).

Учитель фізкультури, учителі 1-4 класів, директор

Довідки, наказ

До 01.09

23

Погодження графіку роботи бібліотекаря та плану роботи бібліотеки на 2018/2019 н.р.

Директор, голова ПК школи

Протокол ПК, наказ

До 01.09

24

Складання звітів щодо охоплення навчанням.

ЗДНР, директор

Звітність

Вересень

ІІ. Навчально-методичне забезпе-чення освітнього процесу

1

Участь учителів у роботі секційних засідань з навчальних предметів, методичних об’єднань учителів

ЗДНВР

План роботи серпневої конференції

Сер-пень, згідно плану роботи

2

Педагогічна рада «Про підсумки діяльності школи у 2017/2018 н.р. та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2018/2019 н.р.»

Директор

Протокол

29.08

3

Підготовка матеріалів до проведення першого уроку, святкування з наголи Дня знань та Першого дзвоника.

ЗДНВР, ЗДВР

Методичні рекомендації

20.08

4

Нарада при директорові: вимоги до заповнення класних журналів, єдині вимоги до усного та писемного мовлення; вимоги до ведення шкільної документації, передбаченою Інструкціїю з ведення документації; графік подачі на погодження та затвердження планів роботи класних керівників і ШМО, календарно-тематичного планування з предметів тощо.

Директор, ЗДНВР, ЗДВР

Протокол

31.08

5

Ознайомлення педагогічних працівників із «Типовим положенням про атестацію».

ЗДНР

Положення

До 15.09

6

Плануваннякурсів підвищення кваліфікації вчителів на 2018/2019 н.р.

ЗДНР

План

До 05.09

7

Планування та погодження (затвердження) планів роботи шкільних методичних об'єднань учителів та класних керівників, планів виховної роботи класних керівників.

ЗДНВР,

ЗДВР, директор

Співбесіди

До 05.09

8

Складання графіку вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової навчального плану на 2018/2019 н.р.

ЗДНР, директор

Графік роботи, наказ

До 01.09

9

Оперативна нарада «Класний журнал і робота з ним як з головним документом шкільного діловодства».

ЗДНР

Рекомен-дації

Протоколи ШМО

29.08

10

Методична нарада 1. «Новий зміст викладання навчальних предмеів у 2018/2019 н.р.

2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-11 класів.»

ЗДНР

Протокол

03.09

11

Методична нарада «Новий зміст навчання п'ятикласників. Адаптаційний період у навчанні учнів 5 класу».

ЗДНР

Протокол

14.09

12

Підготовка методичних матеріалів до випуску «Методичного вісника» № 1. «Прогресивні педагогічні технології в школах України».

ЗДНР, керівники ШМО

Методичний вісник

До 20.09

13

Знайомство учителів із положенням про конкурс «Учитель року».

ЗДНР, керівники ШМО

Положення

До 30.09

14

Навчально-практичний семінар «Інтерактивні методи навчання».

ЗДНР, керівники ШМО

Виставка методичних матеріалів

30.09

15

Провести самоекспертизу готовності школи до нового навчального року.

Директор, ЗДНВР, ЗДВР

Протоколи самоаналізу

Згідно графі-ків

16

Видати накази, передбачені циклограмою видання наказів на І семестр 2018/2019 н.р.

Директор

Накази

Сер-пень-вере-сень

17

Забезпечити щоденний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків.

ЗДНВР, класні керівники

Журнал відвідування учнями навчальних занять

Постійно

18

Скласти графік проведення контрольних робіт щодо виявлення рівня навчальних досягнень учнів.

ЗДНР

Графік

До 10.09

19

Розробити циклограму контрольно-аналітичної діяльності (КАД), забезпечити контроль за її виконанням.

Директор, ЗДНВР, ЗДВР

Циклограма КАД

До 03.09

20

Оформити стенди:

- «Готуємось до педагогічної ради»,

-«Розклад уроків на 2018/2019 н.р.»,

- «Харчування учнів»

-«Атестація педагогічних працівників».

ЗДНР

ЗДНВР

ЗДНР

Стенд

До 01.09

До 01.09

До 01.09

До 12.09

Додаток 2

до Плану роботи НВК

на 2018/2019 н.р.

План заходів

щодо організованого закінчення 2018/2019 навчального року

Захід

Термін проведення, виконанвець

Де розглядається питання

Вихідний документ

1

Ознайомлення педагогічних працівників з нормативно-правовими документами, які визначають порядок організованого закінчення навчального року та проведення ДПА.

Лютий-квітень 2019

Директор

Нарада при директорові.

Протокол, створення тематичної папки з нормативними документами

2

Ознайомлення учнів та батьків із особливостями проведення ДПА в 2019 р. для учнів 4,9,11 класів.

Березень-квітень 2019, класні керівники

Батьківські збори

Протоколи

3

Створення стенду з підготовки до ДПА учнів 4,9,11 класів.

До 10.04.2019, Шевцова Г.М.

Нарада при директорові

Протокол, наявність стенду

4

Розгляд питання щодо підготовки та проведення заходів з питань завершення навчального року і випуску учнів зі школи

Лютий-квітень.

Директор, голова Ради школи

Рада НВК, нарада при директорові

Протоколи

5

Доведення до відома учасників освітнього процесу термінів закінчення навчального року, проведення ДПА для учнів 4,9 класів та ДПА (ЗНО) для учнів 11 класу.

06-20.04.2018, Шевцова Г.М., класні керівники

Нарада при директорові, засідання педради, батьківські збори

Протоколи

6

Визначення предметів за вибором для проведення ДПА в 11 класі.

Підготовка текстів для проведення підсумкових контрольних робіт учнів 5-8 класів.

До 10.04.2019,

директор.

До 05.05.2019,

вчителі-предметники

Нарада при директорові, засідання педради, батьківські збори

Протоколи .

Тексти контрольних робіт

7

Виготовлення матеріалів на допомогу учням з метою підготовки до ДПА.

До 15.04.2019, вчителі

Засідання ШМО вчителів

Протоколи

8

Інструктаж для вчителів щодо заповнення сторінок класних журналів на кінець ІІ семестру, навчального року та виставлення підсумкових і річних оцінок.

До 10.05.2019, Шевцова Г.М., керівники ШМО

Засідання ШМО

Протокол

9

Внесення змін в режим роботи школи на час проведення ДПА в 4 класі.

До 10.05.2019

Директор

Засідання педради, Ради НВК

Протокол, наказ

10

Проведення ДПА в 4 класі з української мови, читання та математики.

Травень 2019 р.

Директор

Нарада при директорові, засідання педради

Протокол, звіти, наказ

11

Проведення ДПА в 11 класі.

Травень.

Директор

Нарада при директорові, засідання педради

Протоколи, звіти, наказ

12

Проведення ДПА в 9 класі.

Червень.

Директор

Нарада при директорові, засідання педради

Протокол, звіти, наказ

13

Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди свята «Останній дзвоник» та закінчення школи випускниками 9, 11 класів і вручення їм свідоцтв та атестатів про загальну середню освіту державного зразка.

30.05.2019.

Директор

Нарада при директорові, засідання педради та Ради НВК

Протокол, наказ

14

Встановити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 2-4 класів початкової школи:

- 5-9 класів основної школи;

- 11 класу старшої школи.

ЗДНР

Нарада при директорові.

Класні журнали

15

Створення державних атестаційних комісій. Проект складу комісій надати до відділу освіти.

Директор

Склад комісій з ДПА, наказ

16

Скласти розклади ДПА та погодити їх у відділу освіти.

Директор

Наказ, розклад

17

Подання узагальненої інформації про ДПА до відділу освіти.

Директор, ЗДНР

Інформація

18

Контроль за виставленням оцінок з предметів навчального плану:

- у 1-4 класах не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року;

- у 5-11 класах за 3 дні до закінчення навчального року та не раніше, ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань – не пізніше 10 червня поточного року. (Коригування річної оцінки не допускається.)

Директор, ЗДНР

Класні журнали, останній запис – 27.05.2019 р.

19

Нагородження: учнів 3-8 класів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»; учнів 9-11 класів – Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

Директор, класні керівники

Спільне засідання Ради НВК та педради

Протокол, наказ

20

Переведення учнів 1-4, 5-9, 10 класів, незалежно від рівня навчальних досягнень, до наступних класів на підставі річного оцінювання.

Класні керівники, Директор

Спільне засідання Ради НВК та педради

Протокол, наказ

21

Контроль за виставленням оцінки навчальних досягнень до табелів успішності та особових справ учнів.

ЗДНР

Табель успішності, особові справи учнів

22

Контроль за написанням класними керівниками характеристик до особових справ учнів 1 класу.

Директор

Особові справи учнів

23

Випуск учнів 11 класу: наявність характеристики в особовій справі, стан оформлення класного журналу.

ЗДНР

Спільне засідання Ради НВК та педради

Особова справа учня, класний журнал.

Протокол, наказ

24

Перевід учнів 9 класу.

Директор

Спільне засідання Ради НВК та педради

Особова справа учня, класний журнал.

Протокол, наказ

25

Оформлення документів про освіту учням 9, 11 класів.

Директор, ЗДНР

Документи про освіту

26

Оформлення книги видачі документів про освіту, похвальних листів та похвальних грамот.

Директор, ЗДНР

Книги видачі документів про освіту, похвальних листів та похвальних грамот

27

Перевірка відповідності виставлених балів у додатки до свідоцтв та атестатів балам у класних журналах, протоколах ДПА та книгах обліку та видачі зазначених документів.

До видачі документів про освіту,

комісія

Засідання комісії

Протоколи ДПА, класні журнали, книги обліку видачі документів про освіту, похвальних листів та похвальних грамот

28

Оформлення акту перевірки відповідності виставлення балів у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту.

До видачі документів про освіту,

комісія

Засідання комісії

Акт

29

Підведення підсумків проведення ДПА учнів 4,9,11 класів.

Директор, ЗДНР

Спільне засідання Ради НВК та педради

Протокол, довідка, наказ

30

Архівація документів підсумкових контрольних робіт учнів 5-8 класів та ДПА учнів 4,9,11 класів, класних журналів та особових справ учнів 1-11 класів.

ЗДНР, секретар

ЕК

Протокол,

31

Видання узагальнюючих наказів.

Директор

Накази

Додаток № 3

до Плану роботи НВК

на 2018/2019 н.р.

ЗАХОДИ

щодо попередження правопорушень, бездоглядності

та випадків насильства серед школярів

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Обстеження матеріально-побутових умов у неблагополучних сімях. Складання актів.

До 01.10, до 25.04

Класні керівники, наставники

2

Взяти на облік дітей, схильних до правопорушень та вчинення насильства над іншими дітьми.

До 20.09

Директор, за поданням класних керівників

3

Створення банку даних учнів, схильних до правопорушень.

До 25.09

Гаврикова Л.Ф., класні керівники

4

Призначення інспектора з охорони дитинства на громадських засадах. (Наказ по школі).

До 03.09

Директор

5

Затвердження плану роботи інспектора з охорони дитинства на 2018/2019 н.р.

До 10.09

Директор

6

Проведення класних та загальношкільних батьківських зборів з розглядом питань щодо попередження правопорушень та випадків насильства серед дітей шкільного віку.

Вересень, березень

Директор школи, класні керівники

7

Організація зустрічей-бесід із дільничним інспектором міліції, із представниками служби у справах дітей .

Жовтень, січень

Директор

8

Залучення учнів до участі в позакласних спортивно-масових та виховних заходах.

Протягом року

Класні керівники

9

Організувати роботу батьківського університету. Провести бесіди, усні журнали, «зустрічі за круглим столом», тренінги на такі теми:

- Злочин, який не розголошують;

- Як запобігти дитячого насильства в сімї та в школі;

- Правовий простір родинно-шкільного виховання;

- Як працювати з агресивною дитиною;

- Профілактика наркоманії, СНІДу та бездоглядності серед школярів;

- Здоровий спосіб життя і шкідливі звички в шкільному житті.

Вересень

Листопад

Лютий

Березень

Квітень

Гаврюшенко Т.М

Савченко Л.І.

Гаврикова Л.Ф.

Щиковська Н.А.

Стренадко О.В.

Чуденко Л.О.

10

Провести загальношкільну учнівську лінійку «Правова абетка» (усний журнал)

Грудень

Учитель правознавства

11

Забезпечити медичне обстеження та обслуговування дітей із неблагополучних сімей.

Протягом року

Директор

12

Створити умови для роботи з учнями школи практичного психолога відділу освіти (за згодою).

Вересень-червень

Директор

13

Виготовити стенд «Правова абетка школяра».

Вересень

Учитель правознавства

14

Оформити виставку профілактично-пропагандистської літератури на допомогу батькам щодо формування в учнів прагнення до організації здорового способу життя.

Жовтень, березень

Бібліотекар

15

Забезпечити перебування учнів, схильних до правопорушень, у пришкільному оздоровчому таборі.

Червень

Директор, начальник табору

16

Підведення підсумків організації роботи із неблагополучними сімями та учнями, схильними до правопорушень, на нараді при директорові, на засіданні педагогічної ради НВК.

Згідно плану роботи школи

Директор

17

Розробка памяток для батьків на період канікул, літнього відпочинку школярів.

До виходу учнів на канікули

Рада методичного кабінету, класні керівники

18

Оформлення добірки рекомендаційних матеріалів для батьків та класних керівників «Методичні рекомендації з питань організації соціально-реабілітаційної роботи з підлітками та молоддю, схильними до девіантної поведінки».

Листопад

Заступник директора з навчально-виховної роботи

19

Розглядати питання профілактики правопорушень, бездоглядності та насильства на виконкомі сільської ради, батьківському комітеті, раді НВК.

Протягом року, за потребою

Директор, заступник з виховної роботи

Додаток № 4

до Плану роботи НВК

на 2018/2019 навчальний рік

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо проведення ТИЖНЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ

(грудень 2018 року)

Зміст заходів

Учасники

Відповідальна особа

1

Виставка методичної, наукової, юридичної літератури з правознавства.

Учні школи

Бібліотекар

2

Виставка кращих учнівських робіт з правознавства.

Учні 7-11 кл.

Учитель правознавства

3

Конкурс малюнків «Права дітей».

Учні 2-9 кл.

Учитель образотворчого мистецтва

4

Гра-подорож «Мораль, право, закон».

Учні 5-7 кл.

Класні керівники

5

Усний журнал «Подружні конфлікти. Розлучення».

Учні 9-11 кл.

Учитель правознавства

6

Конкурс творчих письмових робіт з правознавства «Мої права».

учні 11 кл.

Учитель правознавства

7

Тренінг «Світ юридичних професій».

Учні 7 кл.

Учитель правознавства

8

Вікторина «Чи обізнаний ти з Конвенцією ООН про права дитини?».

Учні 7-9 кл.

Учитель правознавства

9

Вікторина «Знавці правознавства».

Учні 9-11 кл.

Учитель правознавства

10

Виховна година «Права дітей і неповнолітніх».

Учні 7-11 кл.

Учитель правознавства

11

Розгадай кросворд «Право».

Учні 9-11 кл.

Учитель правознавства

12

Виступ на лінійці на тему: «Чи знаєш ти про права і обов’язки дітей?».

Учні 1-11 кл.

Заступник директора з виховної роботи, вчитель правознавства

13

Участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства.

Учні 9-11 кл.

Учитель правознавства

13

Підведення підсумків тижня правової освіти на загальношкільній лінійці.

Учні 1-11 кл.

Заступник директора з виховної роботи, вчитель правознавства

Додаток 5

до Плану роботи НВК

на 2018/2019 н.р.

ЦИКЛОГРАМА ВИДАННЯ НАКАЗІВ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Місяць. / Назва наказу

Серпень

1

Про розподіл обов'язків між адміністрацією школи

2

Про організацію роботи школи в новому навчальному році

3

Про затвердження робочого навчального плану на новий навчальний рік

4

Про затвердження правил внутрішньошкільного трудового розпорядку

5

Про підсумки організації літнього відпочинку учнів, практики

6

Про призначення відповідальних у новому навчальному році за: охорону праці, пожежну безпеку, експлуатацію газових котлів, електрогосподарство, організацію суспільно корисної праці, проведення масових заходів, походів, змагань тощо, виконання програми з основ здоров'я.

7

Про організацію харчування учнів 1-11 класів, призначення відповідального за цю роботу.

8

Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини на громадських засадах.

9

Про організацію роботи з дітьми, віднесеними до спеціальної групи, призначення відповідального за цю роботу.

10

Про затвердження режиму роботи школи в новому навчальному році.

11

Про календарне планування вчителями-предметниками роботи на навчальний рік.

12

Про призначення класних керівників.

13

Про організацію роботи шкільної бібліотеки.

14

Про призначення відповідальних і встановлення доплат за завідування навчальними кабінетами.

15

Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу.

16

Про організацію роботи з фізичної культури в навчальному році.

17

Про призначення відповідального за роботу із сиротами, унями, які позбавлені батьківського піклування, дітьми з багатодітних сімей.

18

Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів.

19

Про створення комісії із запобігання правопорушенням, злочинності й бездоглядності.

20

Про призначення відповідального за ведення документації в школі.

21

Про призначення відповідального за ведення кадрових питань та облік військовозобов'язаних.

22

Про розподіл та закріплення шкільних приміщень за класами, окремими особами, визначення відповідальних за збереження інвентарю, підручників, художньої літератури, навчально-наочних посібників.

23

Про організацію заходів з ЦЗ в новому навчальному році

24

Про організацію роботи з допризовної підготовки в новому навчальному році та викладання предмета “Захист Вітчизни”.

25

Про підвезення учнів до школи.

26

Про призначення молодих спеціалістів та відповідального за роботу з ними.

27

Про медичне обстеження працівників школи.

28

Про створення комісії для списуваня непридатних для подальшого використання матеріальних цінностей. Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, непридатних для подальшого використання.

29

Про організацію роботи з охорони праці.

30

Про організацію роботи з протипожежної безпеки

31

Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху.

32

Про створення комісії для розслідування нещасних випадків.

33

Про призначення відповідальних з обліку дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за школою території.

34

Про запобігання правопорушенням, злочинності й бездоглядності.

35

Про зарахування учнів до 1, 10 класів і тих, що прибули з інших шкіл, класів, та відрахування тих, що вибули протягом літа.

36

Про створення комісії для перевірки готовності школи до роботи в новому навчальному році.

37

Про затвердження єдиних вимог до поведінки учнів на уроках, під час перерв, на подвір'ї школи; до зовнішнього вигляду учнів; до якості усних відповідей учнів на уроках.

38

Про затвердження пам'ятки учням і вчителям, черговим по школі та класах.

39

Про закріплення територій обслуговування за класами.

40

Про створення комісії для проведення тарифікації педагогічних працівників

41

Про розподіл педагогічного навантаження.

Вересень

44

Про створення комісії з трудових спорів.

45

Про призначення керівників факультативів, гуртків, секцій тощо.

46

Про запобігання травматизму серед учнів, учителів, працівників школи у кабінетах, спортзалі, на спортивному майданчику, газовій котельні, під час екскурсій, культпоходів, суспільно корисної праці, на пришкільній навчально-дослідній ділянці, під час виконання ремонтних робіт та обслуговування шкільних приміщень тощо.

47

Про організацію науково-методичної роботи в школі у новому навчальному році.

48

Про доплату педагогічним працівникам за шкідливість роботи в кабінеті обчислювальної техніки, харчоблоці тощо.

49

Про стажування молодих спеціалістів.

50

Про організацію роботи на навчально-дослідній ділянці.

51

Про роботу учнів в кабінеті інформатики.

52

Про організований початок навчального року.

53

Про створення спеціальних груп учнів для занять фізкультурою. (За наявністю таких учнів)

54

Про організацію чергування класних керівників, учителів та учнів школи.

55

Про створення комісії, призначення відповідальних за економію електроенергії, води, газу, тепла.

56

Про затвердження мережі класів та учнів у них.

57

Про проведення стрільб з предмета “Захист Вітчизни”.

58

Про призначення відповідального за бібліотечний фонд.

59

Про звільнення окремих учнів від занять фізичною культурою.

60

Про створення комісії для проведення атестації педагогічних працівників школи.

61

Про організацію пільгового харчування учнів.

62

Про організацію та проведення навчальних екскурсій учнів 1-4 класів та навчальних екскурсій і навчальної практики учнів 5-8,10 класів протягом навчального року.

63

Про початок навчального року з предмета “Захист Вітчизни”.

64

Про організацію занять з дітьми, які перебувають на індивідуальному навчанні.

65

Про організацію роботи з обдарованою і талановитою молоддю та участь учнів у діяльності Малої академії наук.

66

Про організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми, які за станом здоров'я віднесені до спецмедгрупи.

67

Про проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін.

68

Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя

69

Про вивчення стану викладання навчальних предметів у навчальному році.

70

Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

71

Про проведення уроків (лекцій, занять) зі спеціальних дисциплін, трудового навчання, фізики, географії тощо за тематикою “Виробництво, збереження та ефективне використанння енергоресурсів”.

72

Про стан роботи по попередженню правопорушень та злочинності серед учнів 1-4, 5-11 класів у І семестрі

Жовтень

73

Про проведення атестації педагогічних працівників

74

Про створення робочої групи для складання проекту річного плану роботи школи на новий навчальний рік.

75

Про підготовку та проведення осінніх канікул.

76

Про роботу щодо запобігання правопорушенням та злочинності, тютюнопалінню, вживанню наркотиків серед учнів.

77

Про підготовку до навчання у школі дітей 5-6-річного віку.

78

Про стан виконня Інструкції з ведення ділової документації.

79

Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

80

Про результати перевірки стану відвідування учнями школи.

81

Про стан виховної роботи та організації роботи органів учнівського самоврядування.

82

Про стан організації харчування учнів школи.

Листопад

83

Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних дисциплін.

84

Про підготовку до роботи школи в зимовий період.

85

Про стан роботи з обдарованими та здібними учнями.

86

Про стан викладання у початковитх класах

Грудень

87

Про стан виховної роботи в школі у І семестрі навчального року.

88

Про моніторинг закінчення І семестру навчального року та виконання навчальних програм.

89

Про організацію та проведення новорічних свят і зимових канікул.

90

Про призначення відповідального за протипожежну безпеку під час проведення новорічних свят і зимових канікул.

91

Про запобігання травматизму учнів під час зимових канікул і новорічних свят.

92

Про стан техніки читання учнів 1-4 класів.

93

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмета “Захист Вітчизни” у І семестрі навчального року.

94

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики

95

Про стан виконання Програми правової освіти населення.

96

Про встановлення лімітів на енергоносії на 2018 рік.

97

Про стан виховання, утримання й розвитку дітей у сім'ях опікунів, піклувальників.

98

Про стан виконання Програми розвитку і функціонування української мови.

99

Про підсумки роботи навчальних кабінетів у І семестрі навчального року.

100

Про підсумки робти з питань запобігання дитячому травматизму.

101

Про підсумки підготовки з ЦЗ за 2017 рік та завдання на 2018 рік.

Січень

1

Про затвердження номенклатури справ.

2

Про виконання навчальних програм за І семестр.

3

Про графік надання відпусток працівникам школи за 2017 рік.

4

Про зміни у тижневому навантаженні педагогічних працівників.

5

Про організацію харчування у ІІ семестрі

6

Про додаткові заходи щодо запобігання різним видам дитячого травматизму.

Лютий

7

Про проведення додаткових канікул для учнів 1 класу.

8

Про стан викладання і та рівень навчальних досягнень учнів (за графіком)

9

Про затвердження досвіду роботи вчителів початкових класів Льозної О.Г та Щиковської Н.А.

Березень

10

Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників.

11

Про участь у ІІ етапі фестивалю дружин юних пожежників.

12

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів (за графіком)

Квітень

13

Про проведення Дня цивільного захисту.

14

Про затвердження заходів по підготовці школи до роботи в новому навчальному році.

15

Про підсумки проведення Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

16

Про затвердження графіку основних щорічних відпусток працівників школи

Травень

17

Про порядок закінчення навчального року та підготовку до проведення ДПА. та ЗНО

18

Про проведення ДПА учнів 4,9,11 класів та створення державних атестаційних комісій

19

Про проведення навчально-польових занять з предмета «Захист Вітчизни».

20

Про попереднє тижневе навантаження педпрацівників на новий навчальний рік.

21

Про стан виконання програми реформування фізичної культури.

22

Про виконання навчальних планів і програм у поточному навчальному році.

23

Про організацію та проведення свята останнього дзвоника.

24

Про організацію роботи табору з денним перебуванням.

25

Про організацію харчування дітей у таборі з денним перебуванням.

26

Про переведення учнів 1-4, 5-8,10 класів.

27

Про переведення учнів 9 класу

28

Про підсумки методичної роботи в поточному навчальному році

29

Про підсумки роботи методичних об'єднань у поточному навчальному році

30

Про проведен інвентаризації бібліотечних фондів підручників

31

Про попереднє тижневе навантаження педагогічних працівників на новий навчальний рік

Червень

32

Про випуск із школи учнів 11 класу

33

Про підсумки роботи бібліотеки.

34

Про організацію роботи з обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні школи та призначення відповідального за цю ділянку роботи.

35

Про організацію обліку дітей дошкільного віку у новому навчальному році

36

Про заходи щодо запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул

37

Про організацію чергування педагогічних працівників на час щорічної основної відпустки директора

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
1
2
дн.
0
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!