Підвищення ефективності і якості розвитку технічного мислення за рахунок реалізації можливостей засобів сучасних інформаційних технологій.

Опис документу:
Дана робота присвячений актуальній проблемі сучасної школи - розвитку інтересу учнів до трудового навчання, мотивації навчальної діяльності учнів, розвитку технічного мислення. Вона знайомить з впливом інформаційних технологій на процес навчання,визначає існуючі проблеми у застосуванні ІКТ. Зміст даної роботи розкриває можливості та потенціал використання інформаційних технологій на уроках технологій , їх значення для процесу розвитку в учнів технічного мислення,а також розглядают

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

12

Підвищення ефективності і якості розвитку технічного мислення за рахунок реалізації можливостей засобів сучасних інформаційних технологій.

О.М. Гаврилюк, учитель технологій вищої категорії , вчитель-методист Великомочульської ЗОШ I-IIIст.

Дана робота присвячений актуальній проблемі сучасної школи - розвитку інтересу учнів до трудового навчання, мотивації навчальної діяльності учнів, розвитку технічного мислення. Вона знайомить з впливом інформаційних технологій на процес навчання,визначає існуючі проблеми у застосуванні ІКТ. Зміст даної роботи розкриває можливості та потенціал використання інформаційних технологій на уроках технологій , їх значення для процесу розвитку в учнів технічного мислення,а також розглядаються основні підходи щодо розвязання задач з використанням ІКТ ,аналізується власний досвід такої роботи.

Ключовим завданням освіти XXI столітті є розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно їх застосовувати у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях , переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян[1].

На даний час технологічна освіта учнів має бути спрямована на вивчення нових виробничих процесів, осучаснення виробничих стосунків, до яких включаються інформаційно - комунікаційні та інші сучасні засоби виробництва, забезпечення ґрунтовного оволодіння знань про закономірності проектної, техніко – технологічної та побутової діяльності.

Трудове навчання завжди було орієнтовано на практичну підготовку учнів застосовувати знання на практиці, учнів залучали до розв’язання практичних завдань, наближених до реального життя. Очевидною є потреба й подалі розвинути сильні сторони предмету, а саме індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через реалізацію особистісно - зорієнтованої парадигми навчання, розвиток у старшокласників технічного мислення, як засобу саморозвитку; пошуку знань на практиці, які є спільними для будь якої виробничої діяльності людини: оволодіння вміннями практичного використання нових інформаційно – комунікативних технологій, Інтернет технологій; виховання свідомої та активної життєвої позиції та вміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є передумовою підготовки учнів до майбутнього життя в демократичному суспільстві, до якого ми всі прагнемо.

Крім того,останнім часом, електронно обчислювальну техніку широко застосовують майже в усіх галузях людської діяльності: в управлінні, медицині, науці, інженерії, у військовій справі і навіть у сільському господарстві. Це призвело до переходу суспільства на новий, більш якісний ступінь його розвитку – інформаційний. На відміну від попереднього - індустріального стану – основним джерелом розвитку суспільства зараз є не виробництво, а інформація.

Разом з тим зростають вимоги до працівників, що мають крім основної своєї спеціальності володіти також і інформаційними технологіями. Для реалізації цих вимог сучасні технології мають утілювати також в освітню сферу, де вони беззаперечно можуть слугувати одним із засобів розвитку технічного мислення,починаючи із загальноосвітньої школи. Застосовувати комп’ютер не лише для того, щоб навчити працювати з ним але й для вивчення інших дисциплін, обробки інформацій, тощо. З настанням епохи персональних комп’ютерів виробництво складних і унікальних виробів, як правило розпочинається із комп’ютерного тривимірного імітаційного моделювання. Ця точна і відносно швидка технологія дозволяє накопичити всі необхідні знання, обладнання та напівфабрикати для виробництва майбутніх деталей . Комп’ютери 3Dмоделювання тепер не рідкість навіть у невеликих компаніях.

Відповідно до державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392, головною метою освітньої галузі «Технології» є формування та розвиток проектно-технологічної компетентності для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації в суспільстві[3]. Основною умовою реалізації творчого потенціалу є технологічна та інформаційна діяльність,яка здійснюється від появи творчого задуму до реалізації його в готовому продукті.

Стан сучасної науки та тенденції розвитку суспільства вимагають і нових системно організованих , підходів до розвитку освітнього середовища. Для досягнення успіху у XXI столітті вже недостатньо академічних знань, і уміння критично мислити, а необхідна де яка технічна кваліфікація, яку пов’язують з технічним мисленням та інформаційними технологіями.

Інтегруючись у світовий освітній процес можна легко зрозуміти,що засоби нових інформаційних технологій можуть бути використані в якості:

1) Засобу навчання, що удосконалює процес викладання, підвищує його ефективність і якість. При цьому забезпечується:

 • Реалізація можливостей програмно-методичного забезпечення сучасних ПЕОМ з метою повідомлення знань, моделювання навчальних ситуацій. здійснення тренування, контролю за результатами навчання;

 • Використання об'єктно-орієнтованих програмних засобів або систем (наприклад, системи підготовки текстів, електронних таблиць, баз даних) з метою формування культури навчальної діяльності;

 • Реалізація можливостей систем штучного інтелекту в процесі застосування навчальних інтелектуальних систем.

2) Інструменту пізнання навколишньої дійсності і самопізнання.

3) Засобу розвитку особистості учня.

4) Об'єкту вивчення (наприклад, в рамках освоєння курсу інформатики).

5) Засобу інформаційно-методичного забезпечення і управління навчально-виховним процесом. навчальними закладами, системою навчальних закладів.

6) Засобу комунікацій (наприклад, на базі асинхронного телекомунікаційного зв'язку) з метою поширення передових педагогічних технологій.

7) Засоби автоматизації процесів контролю, корекції результатів навчальної діяльності, комп'ютерного педагогічного тестування і психодіагностики.

8) Засоби автоматизації процесів обробки результатів експерименту (лабораторного, демонстраційного) і управління навчальним обладнанням.

9) Засобу організації інтелектуального дозвілля, розвиваючих ігор.

Дидактами давно доведено, що учні по різному засвоюють знання. Ще К. Ушинський стверджував: ,, Педагог має подбати про те,щоб якомога більше органів чуття- око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і навіть якщо хочете нюх та смак, взяли участь в акті запам’ятовування…За такого дружнього сприйняття всіх органів в акті запам’ятовування ви переможете найлінивішу пам'ять’’[ 4 ]. Саме цим і пояснюється намагання в застосуванні інформаційних технологій та вивчення їх позитивного впливу на процес оволодіння знаннями та компетентностями. Одночасно було віднайдено багато технологій, щоб знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер, з використанням комп’ютерних мереж і Online- засобів, школа дістала можливість подавати інформацію, так щоб задовольняти індивідуальні засоби кожної дитини.

Загально відомо,що інформаційні технології можуть зробити процес навчання більш цікавим, таким що відповідає реаліям сьогодення. Однією з вагомих переваг застосування комп’ютера у навчанні є підвищення мотивації навчання. Не лише новизна роботи з комп’ютером, яка сама по собі нерідко сприяє підвищенню інтересу до навчання, але й можливість регулювання розв’язання навчальних завдань за рівнем складності, заохочуючи учнів знаходити правильні рішення, позитивно позначаються на мотивації навчання. Що ж до цікавості, як джерела мотивації навчання, то можливості інформаційних технологій тут справді невичерпні, і основне завдання, яке вже сьогодні набуло великої актуальності, полягає в тому, щоб цікавість не стала переважаючим чинником у використанні комп’ютера, не затуляла власне учбові цілі.

Бурхливий розвиток засобів інформації ( комп’ютерів, комп’ютерних комунікації, засобів мультимедійної демонстрації тощо), а отже поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування інформаційних технологій в навчальному процесі. Школа як соціальний інститут не може не відчувати на собі змін, що відбуваються у суспільстві. Процес інформації суспільства неминуче тягне за собою процес інформатизації його освіти[10].

Під інформатизацією освіти розуміють сукупність взаємоповязаних процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб всіх учасників освітнього процесу,розвитку інтелектуального потенціалу,самореалізації та самоудосконалення, на забеспечення підготовки до повноцінної професійної діяльності і життя в інформаційному суспільстві,на основі створення ,розвитку і використання сучасних інформаційних мереж,ресурсів і технологій[9].

Аналіз попереднід досліджень.

Проблема інформатизації освіти взагалі не нова.Свої праці її присвятили відомі педагоги та дослідники С.Гончаренко. Р.Гурєвич, С.Сисоева,які розглядають роль і значення ІКТ в сучасній освіті[5]. Питання застосування ІКТ в навчально виховному процесі досліджували Р.Гурєвич,І.Булах,А.Гурій,Н.Дементівська.Нині вчені та практики продовжують створювати нові теорії навчання з використанням інформаційних технологій[6,7].

Однак, незважаючи на величезний педагогічний і дидактичний потенціал, нові інформаційні технології навчання ледве знаходить місце в сучасній школі. Поряд з певними успіхами,процес інформатизації освіти в Україні виявив і цілий ряд проблем,серед яких головною є проблема у відсутності єдиного підходу до формування напрямів застосування ІКТ,вдосконалення системоутворюючих елементів освітньої діяльності, що виражається в н наступному:

-недостатності врахування можливостей ІКТ прп створенні навчального забеспечення освітньої діяльності;

-недостатня кількість,якість і слабка інтегрованість загальносистемних програмно-технічних засобів та ресурсів для застосування в процесі навчання,особливо в сільських школах;

-недостатній рівень врахування можливостей ІКТ привизначенні змісту навчальних програм за напрямами навчання;

-недостатнє і несистемне використання сучасних ІКТпри удосконаленні освітніх програм;

-відсутність дієвого механізму накопичення,узагальненняґ і поширення перелового досвіду використання ІКТв школах;

-відсутність цільового бюджетного фінансування створення інформаційних ,освітніх ресурсів;

-невідповідність державних освітніх стандартів до змісту освіти сучасним вимогам суспільства до майбутньої професійної діяльності учнів;

-відсутність в більшості шкіл цілеспрямованої роботи з формування в учнів інформаційної культури. Це обумовлено низкою причин: недостатньою матеріальною базою шкіл, практичною відсутністю методик використання комп’ютерів для викладання предметів, більшість аспектів усієї проблеми нерозкриті в методичній літературі, вчителям неповідомленні алгоритми програмних забезпечень більшості предметів.

В таких умовах необхідне наукове обгрунтування застосування ІКТ в процесі навчання,формування змісту,ефективного вибору методів,засобів,форм,які забеспечать якісно новий рівень у вивченні технологій.

Актуальність і недостатність розробки в теорії та методиці застосування інформаційних технологій в процесі розвитку технічного мислення майбутніх проектувальників і зумовленими вибір більш детального вивчення та висвітлення пропонованої теми,яка є особливо актуальною в нинішній час.

Об’єктом дослідження є процес розвитку технічного мислення на уроках технологій в старшій школі.

Предмет вивчення - методика розвитку технічного мислення та вплив на неї засобів сучасних інформаційних технологій.

Мета досліджень полягає в теоретичному обґрунтовуванні й перевірці впливу сучасних інформаційних технологій на розвиток технічного мислення учнів під час вивчення предмету «Технологій» в 10- 11 класах.

У процесі дослідження теми нами застосовано комплекс методів , що забезпечують системне вивчення методики застосування дидактичних засобів на уроках технологій, а саме: теоретичні – теоретико-критичний аналіз філософської, психо-педагогічної та методичної літератури , методи детермінізму , а також порівняння, систематизація , узагальнення здобутої інформації з метою вивчення сутності поставленої проблеми; емпіричні- методи масового збору емпіричної інформації( анкетування, бесіди) за допомогою яких вивчалися ставлення учнів до уроків технологій , проводився моніторинг навчальних досягнень.

Завдання досліджень полягали в тому , щоб з’ясувати вплив інформаційних технологій на розвиток творчих здібностей, зокрема технічного мислення на уроках технологій; можливості та перешкоди в застосуванні таких технологій в ході викладання предмета технології.

Багато хто з педагогів вважає,що комп’ютер погано поєднується з традиційною системою освіти, однак це далеко не так. Застосування його в межах класно – урочної системи має вагомий вплив на результати навчання, підвищує мотивацію навчальної діяльності, розкриває як креативне так і технічне мислення. Уміле використання обчислювальної техніки набуло в наші дні загальнодержавного значення,і одне з найважливіших завдань школи-озброювати учнів компетентностями використання цієї техніки. З комп’ютеризацією навчання в усьому світі пов’язані намагання підвищити ефективність навчального процесу, зменшити розрив між вимогами, які суспільство представляє підростаючому поколінню, і тим , що дійсно дає школа[3 ].

Можливості комп’ютера як інструменту розвитку пізнавальних, творчих, дослідницьких здібностей дітей можуть цілком проявитися зі зміною мети і змісту сучасної освіти в бік індивіддуально орієнтованої моделі навчання. При розробці з використанням ІКТ вчитель має реальну можливість відійти від застарілих форм подання матеріалу до використання конкуренцій творчих проектів, що сприяє розвитку логічного мислення.

Функції комп’ютера в системі освіти дуже різноманітні. Якщо говорити про основні з них у навчальному процесі, то він виступає як обєкт вивчення і як засіб навчання. Перша з функцій припускає засвоєння знань , умінь , навичок , що дозволить використовувати сам комп’ютер. З іншого боку він є потужнім засобом навчання, що здатний значно підвищити його ефективність, розширити можливості з розвитку технічного мислення [ 5 ].

Яким ще чином навчити учнів компетентостям технічного мислення, що стане запорукою їхньої діяльності в сучасному інформаційному суспільстві?

Відповіді на такі питання необхідно шукати виходячи із призначення освіти. Основна соціальна функція школи – підготовка людини до повноцінної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства [ 2]. Аби випускник школи знайшов своє місце в динамічному та насиченому інформаційному суспільстві, він повинен опанувати інформаційні технології, оволодіти навичками використовувати комп’ютер як інструмент повсякденної діяльності: чи то для знаходження інформації, її збереження, аналізу, складання звіту чи для моделювання експерименту [ 6]. Але формування таких навичок двохрічного курсу інформатики,безперечно мало. З іншого боку , немає сенсу вивчати ІКТ заради ІКТ. Технології повинні бути поновленні предметним змістом: вони мають стати для школяра засобом, який полегшує процес здобуття нових знань і вмінь, сприяти власне розвитку основи пізнання – мислення.

В деякій мірі сучасний зміст і форми повчання, засновані на до комп’ютерних, паперових, технологіях погано узгоджуються зі спробами навіть фрагнентального використання комп’ютера на уроках Технологій,чим не наше переконання унеможливлють процес розвитку технічного мислення, який є основою методу проектів. Однак нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, яка неможлива без розвиненої технічної уяви, знаходження і закріплення професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.

Використання ІКТ в навчальному процесі допомагає розв’язанню дидактичних завдань, які визначені перед нами в продовж дослідження теми. Так, комп’ютер, який оснащено технічними засобами мультимедіа , дозволяє використовувати дидактичні можливості відео і аудіо інформації. Технології мультимедіа не тільки перетворюють комп’ютер у повноцінного співрозмовника, а й дозволяють учням, не покидаючи навчального класу(дому) бути присутніми на лекціях, семінарах, практичних заняттях, стати свідками минулих подій, побувати в ролі виконавця того чи іншого технологічного процесу(операції). Впровадження в навчальний процес гіпертекстових технологій забезпечує учнів і вчителів принципово новими можливостями роботи з довідковою інформацією. Системи гіпермедія дозволяють пов’язати один з одним не тільки фрагментами тексту,а й графіку, звук, фотографії,відео, тощо. Комп’ютер також може бути засобом, на який покладено вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної структури, мети і завдань безмашинного навчання. При цьому сам навчальний зміст незакладеється в комп’ютер(ЕОМ виконує функції комп’ютера чи тренера). Інколи нові, досить цікаві можливості під час роботи з інформаційними тестами дає тестовий редактор(тренаж, самоконтроль,корегування, порівняння з протоколом, тощо.)

Використовуючи комп’ютер в процесі навчання є реальні можливості стати і вирішувати нові дидактичні завдання, які важко роз’язати традиційним шляхом і поміж них формування та розвиток технічного мислення.

Сучасний урок має бути наочним,барвистим,інформативним, інтерактивним, щільним і практичним . Як же все це поєднати учителю? Зазвичай найпростіше долучити до процесу ІКТ. Це дозволить наочно показати практичні цінності виконуваних робіт, скомпонувати кілька розрізнених (інколи самостійних) видів творчості в одну гармонійну картинку, показати еволюції процесу, сучасні досягнення майстрів. Це переводить виконання простих видів з площини дитячої творчості до дорослих проектів, запалюючи в дитячих уявах іскорку творця.

Власна практика переконує, що прояв інтересу дітей до творчості дорослих позитивно позначається на розвитку в них технічного мислення і потреби власного створення красивих виробів.

Комп’ютер, як технічна система, створена в результаті розвитку людського розуму, має багато можливостей: такт, графіку, анімацію, що робить його привабливим для дітей. Але головне, що відрізняє комп’ютер від інших засобів навчання – це можливість діалогу, неформального діалогу, коли головною є дитина, яка показує комп’ютеру свої правила, примушуючи виконувати певні дії, які дитина задумує, змушуючи свій розум працювати для вирішення поставленої мети.

З метою підвищення зацікавленості та розвитку творчих здібностей на своїх уроках технологій я використовую різні форми і методи, які базуються на ІКТ. Найчастіше це мультимедійні презентації, схеми, таблиці різного змісту, інструкційні та технологічні карти, тестові завдання, програмні комплекси моделювання. Щоб навчання в максимальній мірі сприяло розвитку технічного мислення учнів, пропоную дітям розробки випереджаючих завдань, які вони можуть реалізувати, застосовуючи інформаційні технології. Це може бути мультимедійні презентації, WEB – сайти, публікації, буклети. Під час мотивації навчальної діяльності і перед виконанням трудового завдання підкреслюю дітям, що в даному випадку вони - творці. Тому важливо підтримувати в дітей навіть найменший прояв зацікавленості, найменші прояви творчого підходу до праці, але зважати на рівень підготовленості учня (надто складні як і надто легкі завдання можуть згасити інтерес до проекту або й до творчої діяльності в цілому ). Важливо тримати «баланс сил». Залучаючи учнів до підготовки матеріалів уроку, треба заздалегідь визначити теми для пошуку інформації кожному учневі( інколи групі учнів). Такий підхід на мою думку дає можливість вести моніторинг зацікавленості аудиторії та коригувати способи подачі матеріалу, залежно від вподобань конкретного колективу.

Творчі роботи для сильних учнів складаю таким чином, щоб вони не лише більшими за обсягом, а й мали якісно інший, творчий характер, сприяли розвитку мислення, умінь і навичок , більш широкого застосування знань. Це також спонукає менш підготовлених учнів до більш активної праці, адже їм є з кого брати приклад, що досить позитивно впливає як на тих так і на інших. Правильність своїх підходів я перевіряю через моніторинг навчальних досягнень своїх учнів (див. додаток таб.1і2) які за останні роки запровадження в навчальний процес інформаційних технологій значно покращилися.

Під час навчального процесу застосовую рідні способи індивідуалізації самостійної роботи учнів:

 • Творчі учні пропонують іншим учням мультимедійні презентації за різними напрямками роботи;

 • Здібні учні виконують більше завдань;

 • Слабкі учні виконують легкі, сильніші-складніші завдання, після обов’язкового мінімуму завдань , здібним учням даю додаткові завдання.

Однак як засвідчує практика (рівень моніторингу) це не так учням і складно, адже сильніших учнів значно більше, і це дозволяє значно ефективніше працювати на уроках і звичайно додає стимулу учням, які мають дещо слабші можливості.

Основним програмним інструментарієм, що використовується мною при розробці уроків – це насамперед пакет MS Offise. Так, за допомогою різноманітних редакторів, зручно та швидко готувати мультимедійні презентації, майстер-класи у вигляді слайд-шоу (MS Power Point), готувати яскраві інструкційні картки та текстові листки(MS Word, MS Excel) готувати зразки презентаційних буклетів (MS Publisher), тощо. Розмаїття готових програмних рішень допомагає викликати в учнів особисту зацікавленість в успішному виконання покладеної задачі, використання програми «Компас» дозволяє перетворити будь-яке креслення в реальність, тощо.

Висновки

Впровадження інформаційно комунікаційних технологій у навчальний процес з вивчення предмета технології без сумніву забеспечить поступовий перехід навчання на новий.якісний рівень.Нові ІКТ позитивно вплинуть на всі компоненти системи навчання,мету,зміст,методи,форми.засоби,що дозволяє вирішувати складні і актуальні питання педагогіки для забеспечення розвитку творчого потенціалу,аналітичного та технічного мислення.

Зауважимо, що покоління, яке працюватиме в технічно оснащеному і інформаційному виробництві зараз учиться в школі. Тому дуже важливо поглиблювати технічну підготовка в молоді, розвивати її здібності в цьому напрямку. Одним із шляхів ознайомлення школярів із застосуванням ПК на виробництві, в соціальній сфері, учити їх комп’ютерній культурі, готувати до трудової діяльності, в якій електронно- обчислювальна техніка буде основним засобом виробництва.

Виходячи із цього, хочу сказати, що сучасний інформативний світ дає майже невичерпні можливості з розвитку творчих здібностей учнів шляхом зацікавленості навчальним процесом, розвитку технічного мислення. Учень, який сміливо орієнтується в сучасному інформаційному просторі, лише адаптується в сучасному житті, краще пристосуватися до вивчення та освоєння майбутньої професії отже вийде в світ повноцінним членом суспільства, а це і є найголовніша мете вчителя. І надто в вчителя трудового навчання.

За належного програмного й технічного забезпечення використання інформаційних технологій на уроках приведе до ефективнішого і якіснішого розвитку мислення , поліпшенню знань, розширить їх світогляд , надасть можливості спостерігати явища та процеси які на звичайному уроці продемонструвати учителю просто неможливо.

Застосування сучасних інформаційних технологій надають великі організаційні можливості самостійного засвоєння матеріалу, які без сумніву вищі ніж у традиційному, бо вони в першу чергу забезпечують полі сенсорне сприйняття : зорове, слухове та чуттєве, а саме таке поєднання сприяє мобілізації активності учнів , стимулює їх творчу діяльність , довільна увага перетворюється в мимовільну , розвиваються усі види памяті і таким чином створюються належні умови для творчого розвитку уяви яка спонукає кожного учня до раціонального пошуку та розвитку технічного мислення.

Аналіз моніторингу навчальних досягнень та вивчення позитивного ставлення учнів до предмета технології ( див. дод. таблиця 3) що викладався по різних технологіях, зокрема із використанням інформаційних , засвідчує позитивні тенденції які є вагомим переконанням правильності обраного шляху і заслуговує на подальший розвиток.

Важливим фактором у процесі розвитку компетентостей технічного мислення учнів є авторитет та творчі здобутки керівника, який використовуючи сучасні інформаційні технології допомагає сформувати у свідомості учнів психологію творця, що буде домінувати в їхній діяльності після закінчення школи.

Література:

 1. Державна національна програма «Освіта України ххI.»-К.,1994.-61с.

 2. Закон України Про освіту . від 04. 06.1991р. зі змінами від 01. 01 . 2011р.

 3. Національна доктрина розвитку освіти України у xxI столітті./МОН України. Академія педагогічних наук/.-К. Шкільний світ. 2001р.с14.

 4. Ушинский К.И. Труд в его психологическом и воспитательном значении.// Ушинский К.И. Педагогические сочинения в 6 томах. М: 1988. Т.2.

 5. Використання комп’ютерів у процесі трудового навчання учнів у школі.// Рідна школа-2000р.№10.с.36-38.

 6. Гуревич Р.С. Чи потрібен комп’ютер на уроках трудового навчання.//Трудова підготовка в закладах освіти.-2001р. №2. С. 6-10.

 7. ДементієвськаН.П. Як можна компютерні технології використовувати для розвитку учнів та вчителів.// Актуальні проблеми психології.-К.,Міленіум.2005.-т.8.Вип.-238с.

 8. Дементієвська Н.П. Компютерні технології для розвитку учнів та вчителів.//Інформаційні технології і засоби навчання.Зб.наукових праць.Інститут засобів навчанняАПК України.-К.,Атіка.2005.-272с.

9. Чопова О.С.Використання сучасних інформаційних технологій у навчально виховному процесі.[ Електронний ресурс ]-Режим доступу:// htts vseosvita.ua.

10. Пилипчук А. Ю. Реформування освіти та інформатизація: основні проблеми і підходи до їх вирішення [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em5/content/08paystf.htm

Додатки.

Таблиця 1.Моніторинг навчальних досягнень учнів 10-11 класів без застосування ІКТ в першому семестрі ,%

Рівні досягнень,%

2015-2016н.р

2016 - 2017н.р

2017 - 2018н.р

2018 - 2019н.р

Високий

38

37

39

38

Достатній

35

36

35

39

Середній

27

26

26

23

Таблиця 2.Моніторинг навчальних досягнень учнів 10-11 класів із застосуванням ІКТ в другому семестрі ,%

Рівні досягнень,%

2015-2016н.р

2016 - 2017н.р

2017 - 2018н.р

2018 - 2019н.р

Високий

60

50

53

56

Достатній

30

45

47

44

Середній

10

5

0

5

Вивчення позитивного ставлення учнів до предмета технології (2015-2019н.р.), % Таблиця 1.

задоволені

незадоволені

невизначилися

Загальна задоволеність

Кон.

зІКТ

Кон.

зІКТ

Кон.

зІКТ

1

Загальна задоволеність уроками

81

94

13

3

6

3

2

Змістом і якістю проведення уроків

80

90

17

4

3

6

3

Умовами проведення уроків

83

97

11

3

6

-

4

Рівень підготовленності

88

91

9

6

3

3

5

Взаємини з вчителем

87

92

7

3

6

5

Використання ікт на уроках технологій в 10 класі

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток ключових компетентностей педагога Нової української школи в умовах безперервної освіти»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.