Підсумкова контрольна робота за повний курс фізики, 11 клас

Опис документу:
Робота містить 4 варіанти. Може бути використана для з'ясування рівня підготовки учнів до ЗНО з фізики.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фізика

Варіант І

Початковий рівень

1. Періодом рівномірного руху по колу називають….

А…..повний час руху. Б. …кількість обертів за одиницю часу.

В. …час одного повного оберту. Г. …кількість обертів за весь час руху.

2. Повна механічна енергія тіла – це сума……

А. …його потенціальної енергії та внутрішньої енергії.

Б. … його потенціальної енергії та кінетичної енергії.

В. … його кінетичної енергії та внутрішньої енергії.

Г. … його потенціальної енергії, кінетичної та внутрішньої енергії.

3. Фізична величина, що характеризує магнітні властивості речовини, називається….

А. ..діелектричною проникністю середовища. Б. …магнітною проникністю середовища.

В. …магнітною індукцією. Г. …магнітним потоком.

4. Одиницею фокусної відстані лінзи є….

А. … метр. Б. …метр за секунду. В. …секунда. Г. …Герц

Середній рівень

1. При ізохорному нагріванні газ отримав кількість теплоти 2 кДж. На скільки збільшиться його внутрішня енергія?

А. 33% Б. 40% В.60% Г. 67%

2. Визначіть електрохімічний еквівалент свинцю, якщо за 5 год електролізу при силі струму 5А на катоді виділилося 97г свинцю.

А. Приблизно 1*10кг/Кл. Б. Приблизно 3*10кг/Кл.

В. Приблизно 2*10кг/Кл. Г. Приблизно 4*10кг/Кл.

3. Металевий стержень довжиною 50см рухається в однорідному магнітному полі 0,4 Тл. Швидкість руху напрямлена перпендикулярно до стержня та утворює кут 45 з лініями магнітної індукції. ЕРС індукції в стержні дорівнює 0,71 В. Якою є швидкість руху стержня?

А. 5 см/с. Б. 7 см/с В. 5 м/с Г. 7 м/с

4. Відстань від Землі до Місяця дорівнює 384000 км. За який час посланий з Землі радіосигнал, який відбився від поверхні Місяця, повернеться на Землю?

А. Менше 1с. Б. Від 1с до 1,5с. В. Від 1,5с до 2,5с. Г. Більше 2,5с.

Достатній рівень

1. По провіднику, до кінців якого прикладено напругу 12В, за 2хв пройшов заряд 12 Кл. Визначіть опір провідника..

А. 0,5 Ом. Б. 2 Ом. В. 60 Ом. Г. 120 Ом.

2. Для калію червона межа фотоефекту відповідає довжині хвилі 620 нм. Якою є максимальна швидкість руху фотоелектронів при опроміненні калію світлом з довжиною хвилі 500нм?

А. Менше 50 км/с. Б. Між 350 км/с і 500 км/с

В. Між 60 км/с і 300 км/с Г. Більше 550 км/с

Високий рівень

1. (4 бали) Електровоз на горизонтальній ділянці шляху розвиває сталу силу тяги 0,345МН. Визначіть силу опору руху електровоза масою 1300т, якщо на ділянці шляху 300м його швидкість зросла від 36 км/год до 42 км/год.

2. (5 балів) Період піврозпаду Ітрію-90 дорівнює 64 год. На скільки відсотків зменшується інтенсивність радіоактивного випромінювання препарату Ітрію-90 за 40 год?

Фізика

Варіант ІІ

Початковий рівень

1. Як називають явище, при якому рідина перетворюється на газ?

А. Дифузія. Б. Сублімація. В. Пароутворення. Г. Конденсація.

2. Яке співвідношення є математичним записом закону Ома для ділянки кола?

А. Б. В. Г.

3. Вільними називають коливання, які відбуваються під дією…

А…зовнішніх сил. Б… зовнішніх і внутрішніх сил.

В…внутрішніх сил. Г… сили тертя.

4. При електричному резонансі різко зростає…

А…частота змінного струму. Б…циклічна частота змінного струму.

В…амплітудне значення сили струму. Г…період змінного струму.

Середній рівень

1. Протягом 12 с автомобіль рухався рівномірно прямолінійно зі швидкістю 15м/с. Який

шлях проїхав автомобіль?

А. 3м. Б. 27м. В. 150м. г.180м.

2. Теплова машина одержала від нагрівання кількість теплоти 500 кДж і передала холодильнику кількість теплоти 300кДж. Яким є ККД теплової машини?

А. 40%. Б.67%. В. 25%. Г.60%.

3. Напруженість поля точкового заряду на відстані 0,2м від нього дорівнює 225В/м. Визначіть модуль заряду.

А.10 нКл. Б.1 нКл. В. 0,5 нКл. Г. 0,1 нКл.

4. Металевий стержень довжиною 20 см рухається зі швидкістю 2 м/с у однорідному магнітному полі з індукцією 0,5 Тл. Швидкість руху напрямлена перпендикулярно до стержня та утворює кут 30 з лініями магнітної індукції. Чому дорівнює ЕРС індукції в стержні?

А. 0,1 В. Б. 0,2 В. В. 10 В. Г.20 В.

Достатній рівень

1. Визначте гальмівну силу, що діє на автомобіль масою 2 т, якщо рівняння руху має вигляд х=5t-t (усі величини подані в СІ).

А. 10кН. Б. 4кН. В. 2кН. Г. 1кН.

2. Якою є енергія зв’язку ядра Са?

А. Менше 300 МеВ. Б. Між 310 МеВ і 350 МеВ.

В. Між 360 Мев і 380 Мев. Г. Більше 390 МеВ.

Високий рівень

1. (4 бали). Фотони з енергією 6 еВ виривають фотоелектрони з металу з роботою виходу 4,5 еВ. Визначіть максимальний імпульс фотоелектронів.

2. (5балів).Передавальна антена телецентру знаходиться на висоті 350 м. Якою є дальність упевненого приймання телепрограм за висоти приймальної антени 15 м?

Фізика

Варіант ІІІ

Початковий рівень

1. Прискоренням називають векторну величину, що визначається як…

А… добуток зміни швидкості та інтервалу часу, за який ця зміна сталася.

Б…відношення зміни швидкості до інтервалу часу, за який ця зміна сталася.

В… відношення зміни переміщення до інтервалу часу, за який ця зміна сталася.

Г… відношення зміни координати до часу, за який ця зміна сталася.

2. Пара над поверхнею рідини називається ненасиченою, якщо…

А… кожної секунди з рідини вилітає більша кількість молекул, ніж повертається до неї.

Б… кожної секунди з рідини вилітає менша кількість молекул, ніж повертається до неї.

В… кожної секунди з рідини вилітає стільки ж молекул, скільки повертається до неї.

Г… молекули не вилітають з поверхні рідини.

3. Блискавка є прикладом…

А…тліючого розряду. Б… коронного розряду.

В…іскрового розряду. Г…термоелектронної емісії.

4. Яке явище вивчав Ньютон у своїх оптичних дослідах за допомогою скляної трикутної призми?

А.Дифракцію світла. Б.Інтерференцію світла.

В.Поглинання світла. Г.Дисперсію.

Середній рівень

1. Під дією сили 4 Н пружина видовжилася на 0,2 дм. Якою є жорсткість пружини?

А.0,8 Н/м. Б.8Н/м. В. 20 Н/м. Г. 200 Н/м.

2. Яка кількість теплоти виділилась у резисторі опором 10 Ом за 30 с при силі струму 0,2 А?

А. 1,8 кДж. Б. 600 Дж. В. 60 Дж. Г. 12 Дж.

3. Робота виходу електронів з металу дорівнює 1,2 еВ. Виразіть у електронвольтах енергію фотонів проміння, що падає на поверхню металу, якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 0,9 еВ.

А. 0,3 еВ. Б. 0,9 еВ. В. 1,2 еВ. Г. 2,1 еВ.

4. Ядерна (сильна) взаємодія може відбуватися…

А… тільки між двома протонами. Б… тільки між двома нейтронами.

В…тільки між протоном і нейтроном. Г…між будь-якими нуклонами.

Достатній рівень

1. Коли ємність конденсатора вхідного коливального контуру радіоприймача дорівнює 40пФ, радіоприймач настроєно на довжину хвилі 24 м. Якою є індуктивність контуру?

А. Менше 4,5 мкГн. Б. Від 39 мкГн до 41 мкГн.

В. Від 310 мГн до 320 мГн. Г. Більше 50 Гн.

2. Скільки молекул знаходиться в 1см повітря при нормальних умовах?

А. Від 10 до 4*10 Б. Від 5*10 до 8*10

В. Від 10 до 4*10 Г. Від 5*10 до 8*10 .

Високий рівень

1.(4 бали). Коливальний контур складається з котушки індуктивністю 500 мкГн і повітряного конденсатора змінної ємності. Відстань між пластинами конденсатора дорівнює 0,15 мм, площа перекриття пластин можна змінювати від 5 см до 20 см . На яку частоту можна настроїти даний контур?

2. (5 балів). Плоска крижина площею 10 м.кв. та товщиною 0,5 м плаває в озері. Яку роботу потрібно виконати, щоб повністю занурити крижину у воду?

Фізика

Варіант ІV

Початковий рівень

1. При русі тіла по колу миттєва швидкість напрямлена…

А… до центру кола. Б… по хорді.

В… по дотичній до кола. Г… від центру кола.

2. Що є одиницею поверхневого натягу в СІ?

А. Н/м.кв. Б. Н*м . В. Дж/м.кв. Г. 1/К.

3. Яке співвідношення є математичним записом першого закону Фарадея для електролізу?

А. Б. m=kIt. В. F=qBv sin a Г.

4. Дифракцією світла називається…

А… зміна напряму світлових променів при переході з одного середовища в інше.

Б… огинання світлом перешкод.

В… взаємне посилення чи послаблення двох когерентних світлових хвиль.

Г…розкладання сонячного світла в спектр при проходженні його через трикутну призму.

Середній рівень

  1. Якою є Архімедові сила, що діє на кульку об’ємом 20 см/куб, повністю занурену у воду ?

А. 0,02 Н. Б. 0,2 Н. В.2 Н. Г.20 Н.

2. Чому дорівнює електричний опір мідного провідника довжиною 100 м з площею поперечного перерізу 0,25 мм ?

А. 4,25 мОм. Б. 0,68 Ом. В. 6,8 Ом. Г. 68 Ом.

3 Якщо є енергія одного кванта електромагнітного проміння з частотою 6*10 Гц?

А. 2*10 Дж. Б. 3*10 Дж. В.4*10 Дж. Г. 5*10 Дж.

4. Термоядерні реакції…

А….є реакціями поділу важких ядер. Б….завжди йдуть з поглинанням енергії.

В…є реакціями синтезу між легкими ядрами. Г…відбувається тільки в штучно створених установках.

Достатній рівень

1. Виберіть довжину хвилі, на якій може працювати радіопередавач, якщо ємність його антенного контуру змінюється від 200 пФ до 600 пФ, а індуктивність дорівнює 25мкГн.

А. 19 м. Б. 30 м. В. 94 м. Г. 180 м.

2. Густина водяної пари при тиску 50 кПа дорівнює 0,29кг/м . Визначте температуру пари.

А. Від 270 К до 290 К. В. Від 300 К до 400 К.

Б. Від 410 К до 500 К. Г. Від 510 К до 570 К.

Високий рівень

1. (4 бали). Мідний дротовий квадрат зі стороною 10 см розміщений горизонтально в однорідному магнітному полі. Магнітна індукція напрямлена вертикально, її модуль змінюється зі швидкістю 2 Тл/ с. Площа поперечного перерізу дроту дорівнює 1 мм . Визначте індукційний струм у дроті.

2. (5 балів). Визначіть корисну потужність водяної турбіни з ККД 80%, якщо вода поступає до неї зі швидкістю 5 м/с на рівні входу, а виходить з неї зі швидкістю 1 м/ с на 4 м нижче входу. Обємна витрата води 20 м /с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.