Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Підсумкова контрольна робота з української мови 10 клас

Українська мова

Для кого: 10 Клас

07.04.2020

12356

651

2

Опис документу:
Контрольна робота з української мови проводиться у формі тестування. Її мета - перевірити відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам і оцінити рівень їх на¬вчальних досягнень з таких розділів програми, як: «Функціональна стилістика і культура мовлення», «Стилістичні засоби лексикології та фразеології», «Стилістичні засоби фонетики», «Словотворчі засоби стилістики».
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Підсумкова контрольна робота з української мови

Завдання 1 – 20 мають по пять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1. На перший склад падає наголос у слові

 1. русло

 2. вірші

 3. партер

 4. фартух

 5. рукопис

2. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

 1. заєць, колосся, всюди

 2. обеззброєний, бездощівя, розпорядок

 3. ательє, боєць, щабель

 4. азалія, безділля, свято

 5. їдуть, пряжа, збіжжя

3. НЕМАЄ лексичної помилки в рядку

А чергувати в столовій

Б розкрийте підручник

В поступати в інститут

Г небезпечний поворот

Д бутилка шампанського

4. Літеру е треба писати в усіх словах у рядку

 1. ст…хати, ст…повий, квіт…нь, бл…скучий

 2. зал…вати, чов…н, ш…лестіти, прот…кла

 3. пригв…нтити, ч…реда, ш…потіти, г…рой

 4. ос…литися, к…шеня, л…дацюга, тр…мтіти

 5. д…ржати, щ…бетати, пр…зидент, дал…ч

5. Подвоєні літери треба писати в усіх словах у рядку

 1. пас…я, Ган…ин, л…ється

 2. розкіш…ю, повіст…ю, зран…я

 3. бов…аніти, попад…я, стат…ей

 4. суд…ів, від…знака, від…аний

 5. лист…я, плат…я, в…ійти

6. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

 1. ненависний, пестливий, свиснути, тижневий

 2. власний, безвиїзний, гігантський, кістлявий

 3. тріснути, хворостняк, писнути, випускний

 4. провісник, буревісник, шістнадцять, шістсот

 5. серце, гуснути, цілісний, радісний

7. У якому рядку всі слова пишуться з мяким знаком?

 1. медал…йон, знан…, підземел…ля, закин…те

 2. в…юн, кіл…це, козачен…ко, л…одяник

 3. сопіл…ці, т…мяний, тонюсін…кий, дніпровс…кий

 4. перелаз…мо, широчен…кий, яблун…ці, прокл…он

 5. ніч…, сестрон…ко, сидят…, кричиш…

8. Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я.

А 1; Б 2; В 3; Г 4; Д 5

9. Обидві власні назви треба писати в лапках у рядку

 1. село Веселе, фабрика Світоч

 2. роман Плаха, печиво Сюрприз

 3. готель Харків, дівчинка Марійка

 4. холодильник Норд, місто Острог

 5. станція Фастів, газета Експрес

10. Подвоєння літер НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх іншомовних словах рядка

 1. іп…одром, ір…еальний, хоб…і

 2. ем…ігрант, груп…а, інтермец…о

 3. ал…ергія, коміс…ія, Гол…андія

 4. контр…еволюція, ван…а, шас…і

 5. барок…о, ін…овація, Ал…а

11. Літеру и треба писати в усіх словах у рядку

 1. бад…лина, благоч…стивий, кр…хкий, ж…виця

 2. вар…во, меж…річчя, вич…пурений, кр…шталь

 3. пят…річка, заруч…ни, нев…димка, обітн…ця

 4. зач…нати, виконав…ця, знів…чити, вел…чина

 5. нож…чок, печ…во, викор…нити, оз…ратися

12. Всі виділені слова у словосполученнях вжито в переносному значенні у рядку

 1. золота нива, гіркий полин, солодка цукерка

 2. білий сніг, високий будинок, тихий крик

 3. читати книгу, гартувати сталь, іти з товаришем

 4. холодний погляд, тверда рука, гірка правда

 5. подорожувати літаком, українська мова, світло знань

13. Якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні: «Усякі люди трапляються на містку: і щирі, і скупі, і веселі, і сумні, і мовчазні, і говіркі»?

А синоніми; Б антоніми; В пароніми; Г омоніми; Д фразеологізми

14. Подвоєні літери треба писати в усіх словах у рядку

 1. безсмерт…я, пісен…ий, прочитан…ий

 2. довгождан…ий, згуртован…ий, височен…ий

 3. страшен…ий, від…зеркалити, під…лити

 4. роздоріж…я, міськ…ом, картин…ий

 5. стат…ей, облич…я, навман…я

15. Мякий знак не пишеться в усіх словах рядка

 1. у мис…ці, сподіваєш…ся, Мурманс…к, Повол…жя

 2. освітянс…кий, п…єса, жит…тя, барабан…щик

 3. бібліотекар…, інтерв…ю, л…лється, ніч…ний

 4. мен…ший, нян…чити, майбут…нє, живопис…

 5. запис…, черешен…ці, лан…цюг, смієт…ся

16. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві

 1. С(с)ин Б(б)ожий

 2. С(с)вяте П(п)письмо

 3. Д(д)іва М(м)арія

 4. С(с)офійський С(с)обор

 5. С(с)вятий Д(д)ух

17. НЕМАЄ лексичної помилки в рядку

 1. бувші студенти

 2. блінчики з м'ясом

 3. сказати зайве

 4. мебельна фабрика

 5. білети на потяг

18. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

 1. шістнадцять, чесний, рідкісний, контрастний

 2. обласний, свиснути, швидкісний, випускний

 3. якісний, цілісний, хвастливий, усний

 4. щасливий, пізній, якісний, улесливий

 5. вісник, рискнути, хвастнути, тріснути

19. Якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні: «Говорили – балакали, сіли і заплакали»?

А синоніми; Б антоніми; В пароніми; Г омоніми; Д фразеологізми

20. Мякий знак не пишеться в усіх словах рядка

 1. товариш…, щас…тя, читал…ня, буквар…

 2. жовч…, на таріл…ці, барел…єф, вуглец…

 3. безземел…ля, Гал…ці, подвір…я, біл…ше

 4. насип…те, тепер…, с…піваючи, виллєш…

 5. туш…, граєш…, корін…чик, т…мяний

Завдання 21 – 23 передбачають установлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

21. Установіть відповідність.

Фразеологізм

 1. взяти голими руками

 2. ускочити вище халяв

 3. ганяти вітер по світу

 4. давати хропака

Тлумачення

 1. ледарювати

 2. зробити нескладну справу

 3. набратися неприємностей

 4. мандрувати

 5. спати

22. Установіть відповідність.

Доберіть синоніми

Приклад

 1. пролог

 2. паритет

 3. периферія

 4. платформа

 1. окраїна

 2. кінцівка

 3. рівність

 4. поміст

 5. вступ

23. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів(цифра в дужках позначає наступне слово)

Я хочу ,щоб цвіла (1) край шляху квітка, і гула над нею (2) працьовита бджола, (3) і жайворон співав і високій (4) блакиті.

А. Іменник

Б. Прикметник

В. Дієприкметник

Г. Прийменник

Д. Сполучник

Завдання 24 – 26 потребують письмової відповіді.

24. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Валерій, Олег.

25. Відредагуйте подані речення.

1. Свої враження від почутого письменник описав у романі.

2. У коледжі я дружу з своїми друзями.

26. Визначте стиль поданого уривку тексту.

Текст може бути надрукований, написаний чи зафіксований на магнітофонній стрічці, платівці. Але незалежно від форми вираження він завжди повинен мати смислову цілісність, завершеність, взаємозв’язок і взаємообумовленість усіх його компонентів. Правильно оформлений текст завжди відзначається цілісністю теми, змісту й головної думки.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Контрольна робота з української мови проводиться у формі тестування.

Її мета - перевірити відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам і оцінити рівень їх на­вчальних досягнень з таких розділів програми, як: «Функціональна стилістика і культура мовлення», «Стилістичні засоби лексикології та фразеології», «Стилістичні засоби фонетики», «Словотворчі засоби стилістики».

Контрольна робота складається з 8 варіантів завдань у тестовій формі, однакових за структурою та складністю.

Кожен тест складається з 22 завдань різної форми.

 1. Завдання 1 - 17 з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань подано п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний.

 2. Завдання 18 - 19 передбачають установлення відповідності.

 3. У завданнях 14 - 15 необхідно встановити відповідність між лівою та правою колонками.

 4. Завдання 16 вимагає аналізу поданої ілюстрації з художнього твору за поданим планом.

 5. завдання № 15 передбачає встановлення відповідності, завдання № 16 – редагування лексичних помилок у реченні, завдання № 17 – визначення стилю поданого тексту.

Для складання текстів завдань було використано збірники завдань для зовнішнього незалежного оцінювання.

Схема оцінювання завдань тесту

Завдання 1 - 17 з вибором однієї правильної відповіді - 0 або 1 бал.

Завдання 18 - 19 на встановлення правильної відповідності - 0, 1, 2, 3 або 4 бали (кожна правильно визначена логічна пара 1 бал).

Завдання 16 на аналіз твору - 0, 1, 2 або 3 бали.

Максимальна кількість набраних балів – 30.

Схема переведення тестових балів у 12-бальну шкалу оцінювання

Тестові бали

12-бальна шкала

6 - 0

2

7- 9

3

10-11

4

12

5

13-15

6

16-17

7

18-19

8

20-21

9

22

10

29

11

30

12

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.