Перспективний план роботи методичного кабінету школи

Опис документу:
Перехід школи до нового якісного стану діяльності – режиму розвитку можливе лише за умови підвищення рівня та результативності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Пропоную робочий матеріал "Перспективний план роботи методичного кабінету школи"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ»

на засіданні методичної ради Директор ЗЗСО І-ІІІ ступенів

ЗЗСО І-ІІІ ступенів

« » 2019 р. « » 2019 р.

Перехід школи до нового якісного стану діяльності – режиму розвитку можливе лише за умови підвищення рівня та результативності науково- методичної роботи з педагогічними кадрами. Тому пріоритетними підходами у плануванні роботи методичного кабінету школи з підвищення професійної компетентності вчителів слід вважати:

 • діяльнісний – організація роботи по залученню всіх педагогів до активної участі у різних формах методичної роботи;

 • кооперативний – створення умов для педагогічної взаємодії, як під час уроку так і по за ним, не тільки як учителя з учнем, а як особистості з особистістю;

 • мотиваційно-стимулюючий – спрямований на постійне самовдосконалення та ствердження авторитету вчителя в процесі взаємодії «вчитель - адміністратор» .

Основна мета роботи з педагогічними кадрами шкільним методичним кабінетом - розвиток та самовдосконалення професійних компетентностей вчителя, що характеризується відповідним рівнем сформованості у педагогічного працівника професійно необхідних знань та вмінь і спрямоване на постійне підвищення рівня його професійної майстерності, зумовленої високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки та здатністю вирішувати педагогічні завдання (навчання, виховання та розвитку школярів).

Перспективна модель професійно компетентного вчителя школи повинна гармонійно поєднувати інструментальні компоненти (знання, вміння, активність, самостійність, індивідуальність) та професійні якості (тактовність, комунікативність, доброзичливість, емоційна врівноваженість тощо). Крім того, для потенціалу сучасного вчителя характерні:

 • Високий рівень загального розвитку (розуміння сьогоднішніх соціально-політичних і економічних перетворень, науково- філософський світогляд, глибокі знання, висока загальна професійна культура, соціальна активність, зрілі етичні погляди).

 • Професійне покликання (любов до дітей, потреба навчати і виховувати, захоплення педагогічною роботою, творче ставлення до роботи, потреба в одержанні знань, у формуванні вмінь і навичок професійної діяльності).

 • Професійно важливі якості (педагогічні здібності, готовність до особистісно-професійного саморозвитку, гуманістична спрямованість діяльності, вміння швидко орієнтуватися у педагогічній ситуації тощо).

У зв’язку з цим, головним завданням перспективного планування методичної роботи з педагогічними кадрами школи є забезпечення необхідних умов для готовності вчителя до інноваційної діяльності та здатності його до самоаналізу.

Головні критерії результативності сформованості професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителя:

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, який викладається ;

 • позитивна динаміка власного професійного росту педагогічного працівника

Основні напрямки методичної роботи з вчителями:

 • Методологічна та теоретична підготовка вчителя, основу якої повинні складати знання про закони розвитку природи і суспільства, осмислення програмних положень у галузі розбудови національної освіти.

 • Підготовка вчителя за сучасними ефективними методиками викладання навчального предмета, вивчення нових навчальних програм, підручників, методичних посібників, оволодіння технікою і методикою використання засобів навчання.

 • Освоєння і практичне використання теоретичних положень класиків світової та вітчизняної дидактики й теорії виховання, методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності школярів.

 • Психологічна підготовка, спрямована на розуміння необхідності осмислення наукового впливу на стан навчання й виховання дитячої особистості.

 • Загальнокультурна підготовка, яка поєднує обізнаність з питань етики та загальну культуру поведінки.

 • Загальнотехнічна підготовка: знання нових інформаційних технологій, програмного педагогічного забезпечення, комп’ютерної техніки, аудіовізуальних засобів.

Основні вимоги до організації методичної роботи:

 • практична спрямованість;

 • науковість;

 • конкретність;

 • систематичність та системність;

 • оперативність;

 • оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи методичного кабінету на 2019-2024 рр.

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Організація та координування діяльності методичних структур

1

Організація роботи методичної служби школи

До 15 вересня

Заступники директора з НВР

2

Видання наказу «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами»

До 10 вересня

Директор

3

Контроль за виконанням планів роботи підрозділів методичної служби школи

Протягом року

Заступники директора з НВР

4

Проведення творчих звітів підрозділів методичної служби школи:

 • Методичної ради;

 • Шкільніихметодичних об'єднань;

 • Постійно діючих проблемних семінарів;

 • Творчих динамічних груп;

 • Інформаційно-психологічної служби.

Два рази на рік

Керівники підрозділів

5

Участь у районних семінарах –

практикумах та методичних заходах

За графіком РМК та ІМЦ

Заступники директора з НВР

Навчально-методичне та інформаційно-нормативне забезпечення освітнього процесу

1

Поповнення папок інформаційно- нормативного та навчально-

методичного забезпечення з викладання предметів

Постійно

Заступники директора з НВР

2

Створення інформаційно-методичної папки –портфоліо «Сучасний урок»

Заступники директора з НВР

3

Створення банку електронних

презентацій «На допомогу вчителю»

Керівники ШМО

4

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Варіативний модуль: факультативи, спецкурси, курси за вибором з предметів гуманітарного циклу»

Заступники директора з НВР

5

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Тестовий контроль навчальних досягнень учнів у підготовці до ДПА та ЗНО»

Заступники директора з НВР

6

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Початкова

школа:впровадження ІКТ»

Вчителі початкових класів

7

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Відкритий світ: переваги електронного середовища навчання»

Заступники директора з НВР

8

Поповнення картотеки нормативних та інсруктивно-методичних документів, друкованої продукції, періодичної преси

Постійно

Заступники директора з НВР

шкільний бібліотекар

9

Проведення інструктивно-методичних нарад

За окремим планом

Заступники директора з НВР

Формування методичної культури педагогічних працівників

1

Організація роботи та проведення психолого-педагогічного семінару

2019-2024 рр.

За окремим планом

Практичний психолог школи

2

Організація роботи над науково- методичною проблемою школи

2019-2024 рр.

За окремим планом

Заступники директора з НВР

Методична рада

3

Організація предметних тематичних

2019-2024 рр.

Заступники

тижнів, тижнів співдружності сімї та школи, тижнів педагогічної

майстерності, взаємовідвідування уроків

За окремим планом

директора з НВР Методична рада

4

Проведення педагогічних читань

2019-2024 рр.

За окремим планом

Методична рада

5

Проведення методичних виставок та творчих звітів вчителів

2019-2024 рр.

За окремим планом

Методична рада

Керівники підрозділів

Інноваційна діяльність

1

Організація роботи «Освіта для сталого розвитку» в ЗЗСО

2019-2024 рр.

Методична рада

2

Проведення майстер-класів, тренінгів з метою впровадження інноваційних технологій у педагогічну практику

Методична рада

3

Проведення діагностики та обґрунтування вибору нової методичної проблеми.

Планування етапів її реалізації

Методична рада

Керівники підрозділів

Моніторингова діяльність

1

Організація та проведення моніторингу якості навчально-виховного процесу

Згідно

перспективного плану роботи школи

Заступники директора з НВР

2

Організація та проведення тематичних перевірок з ефективності методичного супроводу викладання окремих дисциплін

Згідно

перспективного плану школи

Заступники директора з НВР

3

Аналіз результатів ДПА та ЗНО учнів школи

Щорічно

Заступники директора з НВР

4

Вивчення системи роботи вчителів

Згідно

перспективного плану школи

Заступники директора з НВР

керівники ШМО

Вивчення й впровадження передового педагогічного досвіду

1

Поповнення матеріалів персональних папок-портфоліо з досвіду

Постійно

Вчителі школи

2

Організація та проведення вхаємовідвідування уроків, ярмарків педагогічних ідей, фестивалів

педагогічної майстерності, конкурсу

«Учитель року»

2019-2024 рр.

Методична рада

Методичний супровід становлення малодосвідчених вчителів

1

Організація наставництва та роботи Школи молодого вчителя

При потребі

За окремим планом

Заступники директора з НВР

2

Поповнення інформаційного банку матеріалів «Поради наставників»

Постійно

Заступники директора з НВР

Організація підвищення кваліфікації та проведення атестації педпрацівників

1

Планування курсового підвищення

кваліфікації педпрацівників на поточний рік

Щорічно

Заступники директора з НВР

2

Оформлення та оновлення стенду «На допомогу вчителю, що атестується»

Постійно

Заступники директора з НВР

3

Проведення інструктивно-методичних

За окремим

Заступники

нарад з вчителями, що атестуються

планом

директора з НВР

4

Проведення консультацій, надання адресної методичної допомоги

За потребою

Заступники директора з НВР

Методична рада

5

Вивчення освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічної діяльності вчителів

За окремим планом

Члени

атестаційної комісії

6

Проведення засідань атестаційної комісії

За окремим планом

Заступники директора з НВР

Організація та координування роботи з обдарованими дітьми

1

Організація роботи з обдарованими

учнями у поточному навчальному році

Вересень

Заступники директора з НВР

Методична рада

2

Організація шкільних етапів та участь в районних, обласних Всеукраїнських та міжнародних етапах конкурсів,

олімпіад, турнірів, змагань тощо

Протягом року

Заступники директора з НВР

Методична рада

Видавнича діяльність

1

Надання консультацій та сприяння у публікації розробок вчителів школи у фахових виданнях та на освітніх сайтах

Постійно

Заступники директора з НВР

Методична рада

2

Висвітлення роботи методичної служби школи на сайтах школи та відділу освіти

Постійно

Заступники директора з НВР

Методична рада

Заступник директора з НВР …………………

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
8
дн.
1
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!