• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Зарубіжна література
  • Передовий педагогічний досвід вчителя зарубіжної літератури Калинівського НВК Танчак Галини Іванівни: «Впровадження інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури»

Передовий педагогічний досвід вчителя зарубіжної літератури Калинівського НВК Танчак Галини Іванівни: «Впровадження інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Передовий педагогічний досвід вчителя зарубіжної літератури Калинівського НВК Танчак Галини Іванівни: «Впровадження інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури»

Вчителем зарубіжної літератури працюю понад 30 років. Останні роки працюю над проблемною темою: « Впровадження інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури.» Метою вивчення літератури є залучення школярів до скарбниці світової літератури,а через неї до фундаментальних цінностей культури у взаємодії їх конкретно-історичних,національних та загальнолюдських значень. У процесі навчання намагаюсь реалізувати триєдину мету: навчальну,розвивальну,виховну. На уроках використовую форми навчання:індивідуальну,парну,групову,фронтальну,колективну. Керуюсь наступними принципами:науковість,систематичність і послідовність,доступність і дохідливість викладання,свідомість і активність,зв'язок із життям,наочності,демократизації,диференціації та оптимізації навчально-виховного процесу. Намагаюсь дотримуватись основних вимог сучасного уроку літератури: загальнопедагогічних,дидактичних,технологічних,психологічних,гігієнічних.

Вважаю,що особливо важливою для результативності роботи на уроці є ретельна продуманість типології та структури уроку за дидактичною та освітньою метою: уроки вивчення та опанування нового навчального матеріалу,уроки формування та вдосконалення вмінь та навичок,уроки закріплення та комплексного застосування знань,умінь та навичок,уроки узагальнення та систематизації,уроки контролю та корекції знань,комбіновані та інноваційні уроки.

Маю позитивний досвід проведення уроків: традиційного уроку,лекцій,екскурсій,дослідницької роботи,навчальних практикумів,співбесід,консультацій, творчих уроків,семінарів,конференцій,круглих столів,заліків,колоквіумів,оглядів знань,відео уроків,уроків-дискусій, уроків-діалогів,тренінгів тощо. Шляхом самоосвіти,проходження курсової перепідготовки (2017 рік) опанувала «Стратегії сучасного педагогічного процесу та державний стандарт загальної середньої освіти». Визнаю,що державні стандарти загальної середньої освіти,стратегія,перспективна та навчально-методична стратегії – це особистісно зорієнтована програма дій суб’єктів педагогічного процесу,що матеріалізується в парадигму,алгоритм,схеми,моделі,плани тощо для досягнення планованого результату.

Керуючись нормативними державними документами,прагну осучаснювати уроки літератури та педагогічний процес в цілому,а саме: дотримуватись ноологічної стратегії і тактики,що передбачає формування духовної інноваційної освіти в її морально-духовних і творчо-моральних вимірах. Відомо,що ноологічна стратегія передбачає гармонізацію людської тілесності,душевності,духовності. Це те,чого так бракує сучасній школі. Саме над цим намагаюсь працювати в процесі викладання зарубіжної літератури.

Модернізуючи педагогічний процес,прагну дотримуватись і кордо центричної стратегії і тактики: формуючи вищі духовні закони,звертаюсь до світу символів,законів моралі та загальнолюдських цінностей,макро- та мікрокосму,природного середовища,соціального середовища тощо.

Величезної уваги надаю здоровʾязбережувальним технологіям, виховую у дітей бажання дбайливо ставитись до свого здоровʾя та здоровʾя інших.

Також впроваджую в практику уроків особистісно зорієнтовану стратегію: формую Я-особистість, через вектори пізнання та збагачення розвиваю дитиноцентризм, читацькоцентризм та текстоцентризм,що на сьогодні є пріоритетним у викладанні уроку літератури.

Керуючись стратегією сучасного педагогічного процесу і державного стандарту загальної середньої освіти,зокрема компетентнісно-діяльнісної стратегії, системно формую предметні компетенції, предметні знання ,уміння та навички школярів. Вектором збагачення у цьому є ціннісна сфера, компетентнісна діяльність та культурний досвід.

Маю великий досвід роботи в підготовці та проведенні уроків-проектів.Практикую дослідницькі,інформаційні,ігрові,творчі,прикладні та практико-зорієнтовані проекти. Професійне задоволення отримую від презентації школярами проектів на уроках літератури. Особливо це вдається в 9-11 класах.

Творчо та змістовно проводжу інтегровані уроки : звʾязок літератури з музикою,живописом та іншими видами мистецтва дозволяє створити раціональну комплексну систему навчання,сприяє цілісному ,якісному опануванню учнями фундаментальних знань,виявленню причинно-наслідкових звʾязків між подіями та стандартними алгоритмічними структурами.

Віддаю перевагу технологіям: розвивального навчання, формування творчої особистості, колективного творчого виховання,»створення ситуації успіху», «аналіз образа-персонажа епічного твору», дослідницькій технології, сугестивній.

Сучасний урок літератури неможливий без інтерактивного навчання. Вважаю,що якісних результатів досягаю саме завдяки втіленню на уроках літератури інтерактивних методів та прийомів. Це співнавчання, взаємонавчання,де учень і я є рівноправними,рівнозначними субʾєктами навчання,розуміють,що вони роблять. На уроках моделюю життєві ситуації,використовую рольові ігри,спільно розвʾязуємо проблеми завдяки аналізу обставин і відповідної ситуації.

Домінантою сучасного педагогічного процесу є національно-патріотична стратегія і тактика. Формуючи патріотичну свідомість школяра,істинного українця на уроках зарубіжної літератури через вектори пізнання розвиваю патріотичну діяльність,патріотичні почуття та патріотичні переконання. Через вектори співпраці –діяльнісно-поведінковий,емоційно-ціннісний, когнітивно-мотиваційний- формую вищі духовні закони та патріотичну свідомість істинного українця.

Позакласна предметна діяльність сприяє підвищенню інтересу у школярів до вивчення літератури та розвитку мовної та мовленнєвої компетенції учнів на основі літературних творів. Це проведення мистецьких салонів, драматичного гуртка, конкурсів, тематичних вечорів.

Виконуючи місію сучасного педагога в реалізації державного стандарту,прагну відповідати професійним характеристикам , які необхідні для побудови сучасного педагогічного процесу:розвивати здоровʾязбережувальну компетентність, ноосфер не мислення,екологічну свідомість, фасилітативні стосунки, виховувати в собі педагогічну самосвідомість,особистісно зорієнтовану здатність,прагнення до саморозвитку та самовдосконалення,право на індивідуальну траєкторію в освоєнні предметного матеріалу та професійно-фахового простору,рефлективність дій,компетентні сну спроможність,діяльні сну співпрацю,читацьку взаємодію з матеріалом, читацьку співпрацю, читацьку полілогію та дитинотекстоцентризм.

Маю власний сайт.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»