Пакет завдань до комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи композиції»

Опис документу:
Пакет завдань до комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» Сумського будівельного коледжу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ГРАФІКИ І АРХІТЕКТУРИ

ПАКЕТ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ»

Суми 2019

Міністерство освіти і науки України

Сумський будівельний коледж

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ПАКЕТ ЗАВДАНЬ

до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни «Основи композиції»

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Розробив: викладач

Шевченко О.Ю

Рецензенти: Доб’я О.В.

Чередниченко О.М.

Розглянуто і рекомендовано до

затвердження на засіданні

циклової комісії графіки і архітектури
Протокол № ____

від «__»________20__року

Голова комісії _________ О.В. Доб’я

Суми 2020

Рецензія

на пакет завдань до комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи композиції» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Мета комплексної контрольної роботи – встановлення фактичного рівня підготовки студентів вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики, перевірка готовності до державної підсумкової атестації. Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Основи композиції» виконується студентами після завершення вивчення всіх тем.

Рецензований пакет ККР з навчальної дисципліни «Основи композиції» підготовлено згідно тематики навчального та робочого планів. Варіанти завдань ККР відповідають програмним вимогам. Кожен із них містить три питання, які підібрані таким чином, щоб всебічно охопити тематику курсу та допомогти студентам їх висвітлити.

Об'єм питань, винесених на контроль, відповідає вимогам до сформованості основних вмінь та навичок при виконанні вправ з вивчених тем, показує рівень опанування теоретичним матеріалом.

Комплексна контрольна робота може бути рекомендована для проведення контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Основи композиції».

Рецензент:_______________ Чередниченко О.М.

заслужений художник України,

ст. викладач кафедри архітектури та

інженерних вишукувань СНАУ

Рецензія

на пакет завдань до комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи композиції» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Рецензований пакет ККР з навчальної дисципліни «Основи композиції» підготовлено згідно тематики навчального та робочого планів. Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Основи композиції» виконується студентами після завершення вивчення всього курсу.

Мета комплексної контрольної роботи – встановлення фактичного рівня підготовки студентів вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики, перевірка готовності до державної підсумкової атестації.

Сукупність теоретичних завдань охоплює усі основні розділи дисципліни і вимагають від студента уміння диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання, застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях.

Контрольна робота складається з 27-ми варіантів, кожен з яких містить в собі три питання, які підібрані таким чином, щоб всебічно охопити тематику курсу та допомогти студентам їх висвітлити.

Вони різні, але рівноцінні за ступенем складності. Варіанти завдань використовуються як складова семестрового контролю, окремі з них можуть бути використані при написанні модульних та поточних контрольних робіт, а також для висвітлення тем у рефератах.

Рецензент:______________________ Доб’я О.В.

викладач спецдисциплін вищої категорії

Сумського будівельного коледжу

ЗМІСТ

 1. Анотація до комплексної контрольної роботи

 2. Методичні рекомендації до проведення комплексної контрольної роботи

 3. Завдання до комплексної контрольної роботи

 4. Критерії оцінювання комплексної контрольної роботи

 5. Правильні відповіді на завдання комплексної контрольної роботи

 6. Інформаційно-методичне забезпечення

 1. АНОТАЦІЯ

ДО КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Навчальна дисципліна «Основи композиції» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» вивчається на ІІ курсі у IV навчальному семестрі.

Викладання дисципліни пов’язане з навчальними дисциплінами «Основи архітектурного проектування», «Архітектурний просторовий і кольоровий дизайн», «Макетуванння та моделювання в матеріалах», «Основи кольорознавства та колористики» і спирається на знання та навички, набуті студентами у результаті їх вивчення.

У процесі вивчення дисципліни «Основи композиції» студенти знайомляться з загальнотеоретичними та практичними основами композиції, засвоюють робочі операції на практичних заняттях. Отримані навички будуть використовуватися при розробці курсових та дипломних проектів.

За підсумками вивчення даної навчальної дисципліни робочою програмою передбачено виконання студентами комплексної контрольної роботи з метою перевірки рівня сформованості набуття студентами знань.

Студенти повинні знати:

- теоретичні основи композиційної грамоти.

- практичні принципи композиційних рішень.

- важливість композиційної структури.

Студенти повинні вміти:

- використовувати композиційні засоби;

- показати знання таких категорій композиції, як: тектоніка, об'ємно-просторова структура;

- практично використовувати теоретичні знання, набуті навички, методи, прийоми для побудови різноманітних композицій.

- узагальнювати не втрачаючи характер об’єкта.

- інтерпретувати, стилізувати.

- оперувати структурою формата.

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗІЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Курс «Основи композиції» є одним із провідних навчальних дисциплін з підготовки техніків-дизайнерів. Організуючим початком в композиції служить ідея, яка вирішується соціальним замовленням. Змістовність в архітектурі та дизайні обумовлено як утилітарними, так і ідейно-художніми факторами.

До головних задач композиції відносяться:

 • утворення об’ємів і простору в співвідношенні з функційним процесом, з метою економії та місцевими умовами, з вирішенням композиційної гармонії.

 • вираз конструктивної структури і її фізичних властивостей в об’ємно-просторовому рішенні.

Мета комплексної контрольної роботи – встановлення фактичного рівня підготовки студентів, перевірка оволодіння отриманих навичок, які будуть використовуватися при розробці курсових та дипломних проектів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні виконати такі завдання дисципліни:

 • розвиток наукового світогляду;

 • знання фундаментальних принципів та законів образотворчого мистецтва, на яких базується художнє конструювання, дизайн, архітектурне проектування;

 • знання загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення виробничих, проектних, конструкторських та наукових задач;

 • уміння робити узагальнюючі висновки при вирішенні контрольних задач, відповідних до профілю спеціальності.

 • навички роботи з принципами моделювання, науково-технічною літературою, підготовки рефератів, звітів;

 • навички роботи з матеріалами і техніками практичної діяльності.

 • площинні і просторові засоби та закономірності композиції.

Комплексна контрольна робота складається з 28-ми різних, але рівноцінних варіантів. Кожен із них містить три питання, які підібрані таким чином, щоб всебічно охопити тематику курсу та допомогти студентам їх висвітлити.

При оцінюванні знань, умінь та навичок студентів, набутих ними в результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи композиції», необхідно враховувати наступні показники:

 • повне усвідомлення та розуміння навчального матеріалу,

 • уміння пояснити теоретичні положення, знання фундаментальних принципів та законів образотворчого мистецтва, на яких базується художнє конструювання, дизайн, архітектурне проектування

 • уміння робити узагальнюючі висновки при вирішенні контрольних задач, відповідних до профілю спеціальності.

Комплексна контрольна робота складається із 28-ми різних, але рівноцінних варіантів. Кожен варіант складається із Комплексна контрольна робота складається із трьох частин:

 1. Тестові завдання. Вони перевіряють рівень знань основ науки, основних термінів, понять, практичних умінь і навичок роботи. Ця частина роботи складається з 3 питань.

 2. Теоретичне завдання. Перевіряє рівень засвоєння студентами теоретичного матеріалу.

 3. Практичне завдання, яке перевіряє вміння студентів вирішувати композиційні завдання, користування графічними матеріалами.

Мета першої та другої частини комплексної контрольної роботи перевірити глибину засвоєння студентами теорії курсу «Основи композиції», рівень розуміння вивченого, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. За повну відповідь на тестові та теоретичні запитання студент може отримати 3 бали ( по 1,5 бали за тестові та 1,5 бали за теоретичне завдання).

Мета практичної частини роботи перевірити практичні уміння і навички. Студентам пропонується виконати схематичний ескіз композиції на задану тему.

За правильно виконане завдання студент може отримати 2 бали.

Максимальна кількість балів за всю роботу – 5 балів.

Термін виконання комплексної контрольної роботи 45 хвилин.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 1

Тестові завдання

 1. Композиція – це..

а) закономірності розвитку в просторі;

б) угруповання елементів або частин у єдине ціле;

в) жодна з відповідей не вірна.

 1. Що називають динамічною композицією?

а) зовнішньо – нестійка, схильна до руху, асиметрії, відкритості композиція;

б) така композиція не місить вісі або точки симетрії;

в) зображені деталі такої композиції вільно виходять за межі картинної площини, їх легко уявити за межами картини.

 1. Які основні види композиції

А) фронтальна, об'ємна, глибинно-просторова

Б) паралельна, пропорційна й глибинна

В) правильної відповіді немає.

Теоретичне завдання

 1. Дайте визначення поняттю «золотий перетин».

Практичне завдання

 1. Схематично зобразіть замкнуту(закриту) композицію за допомогою геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 2

Тестові завдання

 1. Які завдання композиції, як навчальної дисципліни?

а) опанування уміннями та навичками лінійно-конструктивної побудови, світлотіньового та тонального рисунку;

б) розвиток уміння логічної побудови композиції, розвиток аналітичного мислення, здатності до самостійного аналізу створених композицій, розвиток уяви та естетичного смаку.

в) правильної відповіді немає.

 1. Стилізація – це..

а) зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостей і т. ін. чого-небудь;

б) повторення різних елементів, величин, властивостей площинно-просторової форми;

в) узагальнення та спрощення фігур по рисунку і кольору, приведення фігур в зручну для орнаменту форму.

 1. Основні типи композиції:

а) замкнута, відкрита, симетрична, асиметрична, динамічна, статична;

б) симетрична, асиметрична, глибинно-просторова;

в) симетрична, асиметрична, динамічна, статична.

Теоретичне завдання

 1. Які є основні закони композиції?

Практичне завдання

 1. Схематично зобразіть ескіз асиметричної композиції (застосовуючи вказані нижче фігури).

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 3

Тестові завдання

 1. Що означає слово композиція?

а) твір, побудова, структура;

б) крапка, лінія, об'єм;

в) конструкція, користь, краса.

 1. Що називають статичною композицією?

а) зовнішньо – нестійка, схильна до руху, асиметрії, відкритості композиція;

б) стійкі, непорушні, часто симетрично врівноважені, композиції такого типу спокійні, мовчазні, визивають враження самоствердження, в своїй основі несуть філософію;

в) зображені деталі такої композиції вільно виходять за межі.

 1. Що розуміється під «архітектонікою»:

а) художнє вираження закономірностей будови, властивих конструктивних систем будівлі;

б) користь, міцність, краса;

в) архітектурне проектування споруджень, що виготовляються промисловим способом.

Теоретичне завдання

 1. Як проявляється нюанс у кольорі, формі та величині предметів?

Практичне завдання

 1. Схематично зобразіть нескладну динамічну композицію за допомогою поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 4

Тестові завдання

 1. Що таке пропорція?

а) співвідношення величин елементів художнього твору;

б) узагальнення форми і спрощення конструкції;

в) узагальнення форми в її межах.

 1. Основними композиційними прийомами є:

а) групування, членування;

б) накладання і врізання;

в) групування, накладання і врізання, членування.

 1. Яким поняттям оцінюється статичність форм?

а) тотожністю;

б) контрастом;

в) кольором.

Теоретичне завдання

 1. Назвіть головні виражальні засоби в композиції.

Практичне завдання

 1. Схематично зобразіть нескладну статичну композицію за допомогою поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 5

Тестові завдання

 1. Що таке ритм?

а) рівномірне чергування елементів;

б) повторення елементів та інтервалів між ними, об’єднаних подібними ознаками (тотожними нюансами і контрастними співвідношеннями властивостей);

в) правильної відповіді немає.

 1. Яким поняттям оцінюється тенденція до слабко вираженої динаміки?

а) нюансом;

б) контрастом;

в) тотожність.

 1. Типи симетрії:

а) дзеркальна, трансляція або перенесення, циклічно-обертова ;

б) плоска, кругова, зворотна;

в) пряма, зворотна, лінійна.

Теоретичне завдання

 1. Що закладено в основі принципів статики і динаміки? Дайте визначення цим поняттям.

Практичне завдання

 1. Схематично зобразіть закриту композицію за допомогою поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 6

Тестові завдання

 1. Основні типи форматів:

а) вертикальний, фронтальний, горизонтальний:

б) квадратний, прямокутний, вертикальний;

в) вертикальний, горизонтальний, квадратний.

 1. Ряд при періодичності повторення елементів називається ...

а) метричним

б) ритмічним

в) статичним

 1. Хто ввів уперше поняття «золотий перетин»

а) Леонардо да Вінчі;

б) Мікеланджело;

в) Ле Корбюзье.

Теоретичне завдання

 1. Що таке акцент? Як можна виділити акцент?

Практичне завдання

 1. Схематично зобразіть відкриту композицію за допомогою поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 7

Тестові завдання

 1. Головні формальні ознаки композиції – це

а) підпорядкованість другорядного головному, рівновага;

б) цілісність, підпорядкованість другорядного головному, рівновага;

в) правильної відповіді немає.

 1. Що таке акцент?

а) посилення виразності окремих елементів або груп;

б) упорядкування й відомість у систему безлічі елементів;

в) вдале рішення кожної частини й елемента.

 1. На чому будується простий метричний ряд?

а) на повторенні однакових форм через рівні інтервали;

б) на повторенні однакових форм, інтервалом для яких є межа членування форм:

в) обидві відповіді правильні.

Теоретичне завдання

 1. Які є виражальні засоби композиції?

Практичне завдання

 1. Схематично створити метричну композицію на основі поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 8

Тестові завдання

 1. Яким числом виражається «золотий перетин»?

а) 1, 62

б) 1, 34

в) 1,5

 1. Що таке насиченість?

а) це ознака, котра визначає колір як світлий або темний;

б) це ступінь вираження кольорового тону;

в) правильної відповіді немає.

 1. Основні принципи стилізації:

а) узагальнення форми в її межах та узагальнення форми зі зміною обрису (окреслення предмета);

б) узагальнення форми і спрощення конструкції та зміна характеру форми на більш декоративний;

в) перетворення об’ємної форми на площину;

г) усі відповіді правильні.

Теоретичне завдання

 1. Назвіть хроматичні та ахроматичні кольори.

Практичне завдання

 1. Схематично створити ритмічну композицію на основі поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 9

 1. Що називається тотожністю?

а) це рівність, збіги одного або декількох об'єктивних властивостей у різних форм;

б) закономірності розвитку в просторі;

в) правильної відповіді немає.

 1. До основних типів композиції не належать:

а) замкнута, відкрита, симетрична, асиметрична, динамічна, статична;

б) нюансна, ритмічна, фронтальна;

в) симетрична, асиметрична, динамічна, статична.

 1. Прийом групування – це..

а) поєднанні (накладанні) простих ритмів;

б) розміщення елементів або їх фрагментів один над іншим;

в) зосередження елементів в одному місці і послідовне розрідження в іншому, виділення композиційного центру, рівновага або динамічна нестійкість, статична нерухомість.

Теоретичне завдання

 1. Що значить «формальна композиція», яка її сутність?

Практичне завдання

 1. Схематично створити статичну композицію на основі поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 10

Тестові завдання

 1. Нюанс – це..

а) яскраво виражену різницю між елементами;

б) незначне відхилення об'єктивних властивостей у двох або декількох форм, при якому подібність їх виражена значно сильніше чим розходження;

в) правильної відповіді немає.

 1. Головні параметри архітектоніки:

а)внутрішній зміст і форма;

б)пропорційність і масштабність;

в)міцність і конструктивність.

 1. У якій формі може проявлятися нюанс?

а) у величині, русі, конструкції, світлості, фактурі, кольорі;

б) лише у величині та кольорі;

в) лише у кольорі.

Теоретичне завдання

 1. Що характерно для дзеркальної симетрії?

Практичне завдання

 1. Схематично створити динамічну композицію на основі поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 11

Тестові завдання

 1. Що називається контрастом?

а) різке кількісне розходження об’єктивної властивості у форм, розходження, яскраво виражена різния між елементами;

б) організація елементів і властивостей форми закономірності розвитку в просторі, яка складає хаотичну систему для якої неважливо, об’єднується вона в єдине ціле або складається з окремих елементів;

в) незначне відхилення об'єктивних властивостей у двох або декількох форм, при якому подібність їх виражена значно сильніше чим розходження

 1. Дисиметрія– це..

а) часткове, незначне порушення чітко вираженої (дзеркальної) симетрії;

б) симетрія елементів ідентичних за формою, але контрастних за «утримання»

в) правильної відповіді немає

 1. На чому ґрунтується складний ритм?

а) на повторенні однакових елементів;

б) на поєднанні (накладанні) простих ритмів;

в) жодна з відповідей не правильна.

Теоретичне завдання

 1. Які особливості динамічної та статичної композиції?

Практичне завдання

 1. Схематично створити просту композицію на основі прийому групівання за допомогою поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 12

Тестові завдання

 1. Контраст характеризується співвідношеннями таких протилежних пар:

а) метричний контраст форми чи розмірів (низька – висока, вузька – широка);

б) пластичний контраст форми: елемент – частина, вигнута – опукла, статична – динамічна, симетрична – асиметрична;

в) обидві відповіді правильні.

 1. Асоціативна композиція – це..

а) процес активного відбору найбільш характерних ознак форми, свідомої відмови від усього другорядного, синтез платформи з орнаментальним образом.

б) композиція, що будується на суб’єктивних відчуттях, психологічний зв'язок уявлення про різноманітні предмети і явища, що вироблені життєвим досвідом

в) узагальнення та спрощення фігур по рисунку і кольору.

 1. Що таке рівновага в композиції?

а) уміння утримувати і здійснювати контроль;

б) такий стан площини, за якого всі її точки перебувають у стані спокою відносно довільної системи відліку;

в) правильної відповіді немає.

Теоретичне завдання

 1. Як проявляється нюанс у кольорі, формі та величині предметів? Наведіть приклади.

Практичне завдання

 1. Схематично створити складну композицію на основі прийому групівання за допомогою поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 13

Тестові завдання

 1. Основною рисою симетричної композиції є..

а) контраст;

б) рух;

в) рівновага.

 1. Що називається кольорами?

а) здатність поверхні предмета вибірково відбивати випромінювання, яке на нього падає;

б) властивість структури поверхні форми відбивати світло;

в) правильної відповіді немає.

 1. Що називається світлотою?

а) ступінь близькості кольору до білого;

б) інтенсивність певного кольору;

в) правильної відповіді немає.

Теоретичне завдання

 1. Види симетрії та асиметрії.

Практичне завдання

 1. Схематично зобразіть ескіз динамічної композиції на основі відкритої композиції за допомогою поданих фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 14

Тестові завдання

 1. Що таке симетрія?

а) чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів.

б) форма, що має замкнену поверхню і сприймається з усіх боків.

в) обидві відповіді вірні.

 1. Поняття «форма» означає..

а) засіб вираження художнього образу через колір та матеріальну форму;

б) об’ємно-просторова організація матеріального предмета;

в) обидві відповіді привильні.

 1. Вищий рівень пізнання, вища і найбільша складна форма діяльності людини, яка передбачає мобілізацію всіх людських ресурсів: психологічних, духовних, інтелектуальних, фізичних, усього життєвого досвіду людини – це..

а) творчий процес;

б) творчість;

в) правильної відповіді немає.

Теоретичне завдання

 1. Яка основна мета композиції?

Практичне завдання

 1. Створити схематичну композицію, центром якої виступатиме елемент.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 15

Тестові завдання

 1. Як називається принцип композиції, де зображення повністю охоплюється поглядом як одне ціле і не розпадається на самостійні частини?

а) принцип підпорядкованості;

б) принцип рівноваги;

в) принцип цілісності.

 1. Що виступає визначною рисою замкненої композиції?

а) рух;

б) прагнення до стійкості;

в) належність поля.

 1. Коли ціле відноситься до більшої частини, як більша частина відноситься до меншої, то це..

а) золотий перетин;

б) прийом членування;

в) прийом накладання.

Теоретичне завдання

 1. Чим відрізняються динаміка і статика? Чому важливо зберігати баланс між ними?

Практичне завдання

 1. Створити схематичну композицію, центром якої виступатиме простір.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 16

 1. Праця, трудова діяльність, почуття, пам’ять, воля, мислення, уява, натхнення, інтуїція – складові частини..

а) джерел творчості;

б) художньої творчості;

в) творчого процесу.

 1. Композиційні відношення, що наближаються до повторення різних елементів, величин, властивостей площинно-просторової форми, називають..

а) нюансом;

б) ритмом;

в) правильної відповіді немає.

 1. Що є важливою умовою досягнення цілісності?

а) гармонія;

б) структурна співпідлеглість;

в) правильної відповіді немає.

Теоретичне завдання

 1. Яка роль кольору в композиції?

Практичне завдання

 1. Створити схематичну контрасну композицію.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 17

Тестові завдання

 1. Основними видами пропорцій є..

а) геометрична, гармонійна, золотий перетин;

б) арифметична, геометрична, гармонійна, золотий перетин;

в) золотий перетин;

 1. Масштабна пропорційність як засіб композиції застосовується..

а) постійно, в будь-якому порядку фігур чи предметів;

б) іноді;

в) правильної відповіді немає.

 1. У який формат впишеться така форма композиції, як центрична?

а) у будь-який;

б) активно витягнутий;

в) квадратний.

Теоретичне завдання

 1. Що таке асоціативність в композиції?

Практичне завдання

 1. Створити схематичну нюансну композицію за допомогою поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 18

Тестові завдання

 1. В чому полягає сутність закону співпідпорядкування?

а) в єдності пластичного рішення, формоутворення, колористичного та фактурного вирішення образного й змістового розкриття теми;

б) в порушенні, знищенні врівноваженого спокою;

в) правильної відповіді немає.

 1. Симетрія елементів, ідентичних за формою, але контрастних за «утриманням» має назву...

а) дисиметрія;

б) антисиметрія;

в) асиметрія.

 1. Твердження «Композиція центробіжна, з поступальним від центру рухом, наче розвивається по спіралі. Вона може бути складною, але завжди рухається від центру. Інколи і сам композиційний центр відсутній, а композиція складається з міні-центрів, що заповнюють простір зображення» характеризує..

а) відкриту композицію;

б) замкнену композицію;

в) динамічну композицію.

Теоретичне завдання

 1. Яка роль метра і ритму в композиції?

Практичне завдання

 1. Створити схематичну нюансну композицію за допомогою поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 19

Тестові завдання

 1. Вторинний прийом, що являється зворотною стороною групування і має справу з уже відомою композиційною основою, даючи твору ритмічну виразність називають..

а) членуванням;

б) накладанням;

в) правильної відповіді немає.

 1. Твердження «Може бути спокійним і неспокійним, скерованим в один бік або сходитись до центру, спрямованим горизонтально чи вертикально. Велика кількість членувань у горизонтальному або у вертикальному напрямі можуть створити відчуття неспокою» характеризує..

а) метр;

б) ритм;

в) контраст.

 1. Які з варіантів НЕ є основними видами композиції:

а) фронтальна, об'ємна, глибинно-просторова

б) паралельна, пропорційна й глибинна

в) правильної відповіді немає.

Теоретичне завдання

 1. Розкрийте поняття закритої композиції.

Практичне завдання

 1. Створити ескіз динамічної композиції за допомогою різних за розміром геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 20

Тестові завдання

 1. Що таке колаж?

а) властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання;

б) модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини;

в) об'єднання окремих графічних елементів в єдине ціле. Композиція будується на взаємній супідрядності всіх графічних елементів. Хороша композиція не дозволяє провести якісь додавання або навпаки, щось прибрати, так як це в свою чергу призведе до глибоких змін її характеру.

 1. До компонентів композиції належать:

а) форма, лінія, пляма, колір світло;

б) фактура, фон, ракурс;

в) кожен з варіантів вірний.

 1. Які кольори належать до хроматичних?

а) усі спектральні кольори;

б) червоний та синій;

в) жовтий та синій.

Теоретичне завдання

 1. Назвіть основні ознаки динамічної композиції.

Практичне завдання

 1. Створити схематичну контрасну композицію за допомогою поданих геометричних фігур.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 21

Тестові завдання

 1. Хроматичний колір володіє такими властивостями:

а) лише світлотою;

б) насиченістю та світлотою;

в) кольоровим тоном, світлотою, насиченістю.

 1. Сполучення протилежних характеристик, протиставлення високого і низького, ліній та плям, темного та світлого називається..

а) контраст;

б) ритм;

в) метр.

 1. Що таке колористика?

а) наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури;

б) властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання;

в) модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини.

Теоретичне завдання

 1. Назвіть основні ознаки динамічної композиції.

Практичне завдання

 1. Створити схематичну статичну композицію.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 22

Тестові завдання

 1. Рівність, однаковість або збіг властивостей різних форм називається..

а) нюанс;

б) тотожність;

в) контраст.

 1. До основних видів форм належать:

а) що тягнеться, обертова, обтічна, переносна;

б) обертова, квадратна;

в) правильного варіанта немає.

 1. Абсолютна симетрія характеризується..

а) симетрією по відношенню до однієї точки;

б) симетричним розташуванням асиметричних елементів.

в) несиметричне розташування основних частин цілого, при якому другорядні елементи розташовані симетрично.

Теоретичне завдання

 1. Що характерно для дзеркальної симетрії?

Практичне завдання

 1. Створити схематичну динамічну композицію.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 23

Тестові завдання

 1. Композиційний центр – це..

а) місце, де розташований предмет;

б) місце фокусування уваги глядача на деталях композиції;

в) правильної відповіді немає.

 1. Які кольори належать до теплих?

а) червоний, зелений, жовтий;

б) червоний, помаранчевий, блакитний;

в) червоний, жовтий, помаранчевий.

 1. До головних композиційних прийомів художнього конструювання належать ...

а) ритм та метр, симетрія та асиметрія;

б) ритм та метр, симетрія та асиметрія, статика та динаміка;

в) симетрія та асиметрія, статика та динаміка.

Теоретичне завдання

 1. В чому полягає суть дисиметрії?

Практичне завдання

 1. Створити схематичну динамічну композицію на основі закритої композиції.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 24

Тестові завдання

 1. Композиція, що складається із матеріальних елементів, об’ємів, поверхонь і простору, а також інтервалів між ними має назву..

а) глибинно-просторова;

б) об’ємна композиція;

в) фронтальна композиція.

 1. Які кольори належать до холодних?

а) синій, блакитний, синьо-зелений, фіолетовий;

б) синій, блакитний, жовто-зелений;

в) синій, фіолетовий, жовто-зелений.

 1. Процес активного відбору найбільш характерних ознак форми, свідомої відмови від усього другорядного, синтез пластичної форми з орнаментальним образом називається..

а) декор;

б) стилізація;

в) трансформація.

Теоретичне завдання

 1. Дайте визначення поняттю «ритмічний ряд»?

Практичне завдання

 1. Створити схематичну динамічну композицію на основі відкритої композиції.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 25

Тестові завдання

 1. Які кольори НЕ належать до хроматичних?

а) усі спектральні кольори;

б) чорний та білий;

в) жовтий та синій.

 1. Які з поданих варіантів Не є ознаками статичної композиції?

а) стійкість, статичність;

б) статичність, врівноваженість;

в) відкритість, асиметрія.

 1. Основними видами пропорцій не можна назвати..

а) геометричну, гармонійну, золотий перетин;

б) арифметичну, геометричну, гармонійну, золотий перетин;

в) пропорційну, відносну;

Теоретичне завдання

 1. Назвіть основні види симетрії та асиметрії.

Практичне завдання

 1. Створити схематичну статичну композицію на основі відкритої композиції.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 26

Тестові завдання

 1. Що таке візуальні ілюзії?

а) викривлення сприйняття предметів реальної дійсності, які пояснюються складними процесами сприйняття зорової інформації оком людини;

б) обман зору;

в) жодна з відповідей не вірна.

 1. Формальними ознаками композиції НЕ можна назвати:

а) підпорядкованість другорядного головному, тобто наявність домінанти;

б) рівновагу;

в) рух.

 1. До принципів стилізації можна віднести:

а) принцип узагальнення форми в її межах;

б) принцип зміни характеру форми на більш декоративний;

в) кожна з відповідей вірна.

Теоретичні завдання

 1. Розкрийте поняття «цілісність композиції».

Практичне завдання

 1. Створити схематичну статичну композицію на основі закритої композиції.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 27

 1. Чим характеризується поняття трансформації?

а) зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостей;

б) узагальнення та спрощення фігур по рисунку і кольору;

в) процес активного відбору найбільш характерних ознак форми.

 1. Головними засобами передачі перспективи є

а) колір;

б) обман зору;

в) масштаб і пропорції;

 1. Сильно виражені контрастні відношення між одним елементом (або групою елементів) називається..

а) контраст;

б) акцент;

в) нюанс.

Теоретичне питання

 1. Чим характеризується закон підпорядкування?

Практичне завдання

 1. Створити схематичну композицію, центром якої виступатиме елемент.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджую

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

_____________Н.С. Ткаченко

«__»_______20_ р.

ЗАВДАННЯ до комплексної контрольної роботи

з навчальної дисципліни "Основи композиції"

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Варіант № 28

Тестові задання

 1. Що таке одночасний контраст?

а) зміна кольорів під впливом інших, їх оточуючих;

б) виникає на межі двох сусідніх пофарбованих поверхонь;

в) правильної відповіді немає.

 1. Аплікація – це..

а) технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо.

б) колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору;

в) елемент визначає співвідношення світлих і темних областей стосовно об'єкту.

 1. До головних композиційних прийомів художнього конструювання не належать...

а) контраст та стилізація;

б) ритм та метр, симетрія та асиметрія, статика та динаміка;

в) симетрія та асиметрія, статика та динаміка.

Теоретичне завдання

 1. Охарактеризуйте закон цілісності композиції.

Практичне завдання

 1. Створити схематичну композицію, центром якої виступатиме простір.

Розробив викладач ____________О.Ю. Шевченко

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засідання

циклової комісії графіки і архітектури

Протокол №__ від___________20__ р.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Комплексна контрольна робота призначена для виявлення теоретичних та практичних знань студентів, отриманих ними при вивченні курсу «Основи композиції». При виконанні комплексної контрольної роботи студенти повинні показати знання по всьому курсу, що передбачається підбором питань. Питання кожного варіанту охоплюють весь теоретичний і практичний курс з предмету.

Завдання до комплексної контрольної роботи складається з трьох частин.

Завдання першої частини – три тестових питання з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих, спрямовані на визначення рівня знань студентів щодо основних вимог та загальних положень з основ композиції. При правильній відповіді на кожне тестове питання студент набирає по 0,5 балів, максимальна кількість балів за виконання тестових завдань – 1,5 бали.

Завдання другої частини – теоретичне запитання, при повному розкритті теми студент може набрати – 1,5 бали. При не повному розкритті, або без уточнення, з наведенням загальних пояснень – 1 бал, відповідь містить загальну інформацію – 0,5 бали.

Завдання третьої частини – передбачає розв’язання графічної задачі, яке перевіряє вміння студентів вирішувати композиційні завдання, користування графічними матеріалами та спрямоване на перевірку навичок студента практичного використання теоретичного матеріалу. За правильне вирішення цього завдання студент набирає 2 бали (2 бали ставиться, коли знайдений образ відповідає функціональному призначенню, об’єкт має яскравий та виразний вигляд, креативний підхід до подачі; 1 бал ставиться, коли образна ідея не розкрита або образ вирішено формально, не цікаво, графічно виконано неохайно).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент, правильно виконавши всі завдання комплексної контрольної роботи 5 балів.

Мова відповіді – державна.

При оцінюванні комплексної контрольної роботи не приймаються до уваги мовні помилки, якщо вони не змінюють змісту відповіді. При написанні роботи не допускаються орфографічні помилки при написанні основних понять з матеріалу курсу.

Оцінка за виконання комплексної контрольної роботи виставляється з існуючим положенням за чотирибальною системою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Набрані бали переводяться в оцінку за чотирибальною системою оцінювання з таблицею.

Таблиця 1.

Переведення тестових балів в оцінку за чотирибальною системою оцінювання

Бал за виконання рівневих завдань

Оцінка за чотирибальною системою

4,6-5

«відмінно»

3,6-4,3

«добре»

2,6-3,3

«задовільно»

1-2,3

«незадовільно»

6. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

а) основна навчально-методична література

 1. Антонович С.А.. Декоративно прикладне мистецтво. – Лвів, 1992. 355 с.

 2. Быков В. Вопросы композиции в агитационно-оформительском искусстве. – Москва, 1982. 265 с.

 3. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє конструювання. – К.,1978. 231 с.

 4. Костерин Н.П. Учебное рисование. – М., 1980. С.40-41

 5. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти. – К., 2002. 155 с.

 6. Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М., 1988.

 7. Сензюп П.К. Композиция в декоративном искусстве. – М., 1992.

 8. Сенчук Т. Основикомпозиції. Методичний посібник. – К., 2004.

б) додаткова література

 1. Араухо И.А. Архитектурная композиция. Москва, Высшая школа, 1982,254с.

 2. Быков З.Н., Крюков Г.В. и др. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий. – М. “Высшая школа”, 1986., 186с.

 3. Божко Ю.Г. Основы архитектоникии комбинаторики формообразования. – “Вища школа”, Х.,1984,163с.

 4. Михайленко В. Є. Основи композиції. К. : Каравела, 2004. 304 с.

в) інтернет-ресурси:

 1. www.nbuv.gov.ua

 2. www.gntb.gov.ua

 3. www.twirpx.com

 4. http://library.nubip.edu.ua

 5. http://library.knuba.edu.ua

 6. http://www.lib.nau.edu.ua

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»