Освітня програма Ільницької ЗОШ І ступеня

Опис документу:
Освітня програма для початкової школи згідно Нової української школи на 2019 - 2020 навчальний рік. Вміщує вісім аркушів. скачуйте і користуйтесь. Успіхів Вам у роботі та творчого підходу до навчання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПОГОДЖЕНО:

Рішенням педагогічної ради школи

Протокол № __  від  ___________

Голова педагогічної ради

____________ С.В.Муска    

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.завідувача

Ільницької ЗОШ І ступеня

____________ С.В.Муска    

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

Ільницької загальноосвітньої школи

І ступеня

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення освітньої програми

 

Освітня програма передбачає:

-        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

-        виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-        утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

     Для 1, 2 класів – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа, (Наказ МОН України № 268 від 21.03.2018 р. «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»), додаток 1.          

     Для 3-4 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, таблиця 1.

  

 

Ключові компетентності

 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 

1.      Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2.      Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3.      Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4.      Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

 

ІІ. Пояснювальна записка

 

     Ільницька загальноосвітня школа І ступеня. Форма власності комунальна.

                        

Мережа класів та учнів

Клас

1

2

3

4

По школі

Хлопчиків

4

7

9

2

22

Дівчаток

3

1

3

3

10

Кількість

учнів

7

8

12

5

32

                            

Особливості організації освітнього процесу

 

Початкова школа

     Навчальні плани школи І ступеня складені на основі:

- 1, 2 класи за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа (Наказ МОН України № 268 від 21.03.2018 р. «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»);

- 3-4 класи за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, за п’ятиденним робочим тижнем.

   Вивчення української мови в 1, 2 класах:

- українська мова – 5 годин;

Інтегрований курс «Я досліджую світ» – 7 годин у 1 класі та 8 годин у 2 класі.

ІІІ. Навчальний план

Додаток 1

                                   складений відповідно до додатку 1

                           Типової освітньої програми

                             початкової   освіти НУШ

                   Наказ МОН України № 268 від 21.03.2018 р. «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»

Робочий навчальний план

з навчанням українською мовою

на 2019 - 2020 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

Кількість годин на тиждень у класі

Всього

1

2

Українська мова

5

5

10

Англійська мова

2

3

5

Математика

3+1

3+1

6+2

Я досліджую світ

7

8

15

Мистецтво:

     Образотворче мистецтво

     Музичне мистецтво

1

1

1

1

2

2

Фізична культура

3

3

6

Усього

20+3

22+3

42+6

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

42

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

48

Варіативна частина навчального плану у 1, 2 класах використана на 100 %.

Таблиця 1

                                                         складена відповідно до таблиці 1

                                                         Типової освітньої програми

Наказ Міністерства освіти і науки

України від 20.04.2018 №407

Робочий навчальний план

з навчанням українською мовою

на 2019 - 2020 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

Всього

3

4

Мови і літератури

Українська мова

7+1

7+1

16

Іноземна мова

2

2

4

Математика

Математика

4

4

8

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

2

Мистецтво

Музика

1

1

2

Образотворче мистецтво

1

1

2

Технологія

Трудове навч. / Худ.праця

1

1

2

Інформатика

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура*

3

3

6

Основи здоров’я

1

1

2

Природознавство

Природознавство

2

2

4

Індивідуальні та групові заняття

1

1

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття)

22

22

Разом

52

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

26

26

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації

1

1

Варіативна частина навчального плану у 3-4 класах використана на 100%.

ІV. Перелік навчальних програм

 

1 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

 Фізична культура

Типова освітня програма початкової освіти (автор Р.Шиян)

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

 

 

 

2 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

 Фізична культура

Типова освітня програма початкової освіти (автор Р.Шиян)

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

 

3 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Літературне читання

Математика Природознавство

Я у світі Інформатика

Трудове навчання

Англійська мова Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Фізична культура Основи здоров’я

Навчальні программами для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») Наказ Міністерства освіти і науки України від   05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

4 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Літературне читання

Математика Природознавство

Я у світі

Інформатика

Трудове навчання

Англійська мова Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Фізична культура Основи здоров’я

Навчальні программами для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

 

 

 

 

В освітній програмі Ільницької ЗОШ І ступеня

пронумеровано, прошнуровано

_______ (__________________) сторінок

В.о. завідувача школи _______________ С.В.Муска

9

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Особливі діти в закладі освіти: характеристика нозологій, педагогічні підходи»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн
395 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.