і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Взяти участь
Поспішайте взяти участь у вебінарі Використання опорних та інтерактивних схем для формування навичок мислення високого рівня
До початку вебінару залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

Освіта в алжирі

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ В АЛЖИРІ

Краснокутська Наталія Миколаївна

студентка 5 курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Національного Педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна, Київ)

krasnokutskaya94@mail.ua

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню тенденцій формування змісту освіти в Алжирі. Розглядаються основні особливості та історичні умови розвитку освіти і їх вплив на формування системи освіти. Окреслено соціальне значення освіти та її суспільних і індивідуальних результатів, описано інституалізацію освіти як ієрархізованої навчально-виховної діяльності; визначено риси освіти як соціального інституту. Описано структуру освіти як відкритої системи педагогічних підсистем різного порядку залежно від типів, ступенів, рівнів, ланок. Визначено соціальні передумови розвитку теорії та практики організації неформальної освіти як позаінституційної, цілеспрямованої, добровільної діяльності громадських об’єднань й осередків у сфері навчання та виховання.

У статті проаналізовано основні ступені освітньої системи Алжиру і структура вищої освіти. Охарактеризовано академічні ступені, які отримають випускники після закінчення вищого навчального закладу. Висвітлено сутність навчального процесу і особливості системи освіти. Зазначено, що це актуально для країни, яка переживає модернізацію освіти.

Ключові слова: освіта, розвиток освіти, Африка, історичні умови, національний розвиток, середня освіта, вища освіта, фундаментальна школа, навчальні заклади, шкільна система.

MODEL OF NATIONAL EDUCATION IN ALGERIA

Krasnokutskaya Natalia Nikolaevna

student 5 year of the specialty "Public Administration"

National Pedagogical University named after MP Drahomanov (Ukraine, Kyiv)

krasnokutskaya94@mail.ua

REFERENCES

The article is devoted to the study of trends in the formation of the content of education in Algeria. The main features and historical conditions of the development of education and their influence on the formation of the education system are considered. Outlined social importance of education and its social and individual results, described education as iyerarhizovanoyi hierarchy of educational activity; the features of education as a social institution are defined. The structure of education as an open system of pedagogical subsystems of different order depending on types, degrees, levels, links is described. Defined social background of the theory and practice of non-formal education as a non-institutional, focused, volunteer associations and centers on training and education.

The article analyzes the main stages of the educational system in Algeria and the structure of higher education. The academic degrees, which graduates after graduating from higher educational institutions, will be characterized. The essence of the educational process and the peculiarities of the education system are highlighted. It is noted that this is relevant for the country experiencing the modernization of education.

Key words: education, education, Africa, historical conditions, national development, secondary education, higher education, fundamental school education, school system.

Алжир - незалежна держава на північному заході Африки. Член ООН з 1962 року, найбільша за площею країна Африки.

Освіта – найпотужніша зброя, без якої молодь Африки не досягне помітного прогресу в житті – як не досягне його і весь континент. І якщо Африка має намір боротися з безробіттям та негараздами, які воно породжує, а також ставати незалежною від зарубіжних фахівців, очевидною є необхідність вкладати кошти в освіту для всього населення. Залежність ставить під загрозу національний суверенітет. Створення робочих місць неможливе без освіти та професійної підготовки.

Освіта в Алжирі — система закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти. Освітня система Алжиру схожа з французькою (це пов'язане з колишньою французькою окупацією країни). Незважаючи на виділення значних державних коштів, перенаселення і серйозний брак вчителів чинять сильний тиск на освітню систему. Рівень письменності 2015 року становив 80,2 %, 87,2 % — серед чоловіків, 73,1 % — серед жінок. Грамотність 2003 року становила 70 %: 79 % — серед чоловіків, 61 % — серед жінок. 1976 року неписьменні становили 60 % корінного населення Алжиру, цього ж року було запроваджено обов'язкову 9-річну освіту для дітей у віці від 6 до 15 років.

У IX—X століттях в Алжирі з'явилися мусульманські релігійні школи — мектеби, у сільських школах «за-війя» викладали члени релігійного братства марабутів, у містах працювали медресе, середньовічні мусульманські університети. Значними арабськими культурними центрами були міста: Алжир, Константіна, Тлемсен. До моменту захоплення Алжиру Францією в 1830 році, на думку деяких французьких дослідників, за рівнем грамотності алжирське населення перевершувало французьке. Після встановлення колоніального режиму система мусульманської релігійної освіти була зруйнована, частина закладів закрилася, частина була поставлена під контроль адміністрації. Потреба кваліфікованої робочої сили змусила колонізаторів запровадити систему освіти для місцевого населення. 1932 року в 3-х медресе країни навчалося лише 200 осіб, у приватних мектебах — близько 150 тис. осіб. Французька влада перенесла континентальну систему шкільної освіти, запроваджувалась 6-річна початкова школа для дітей 6-11 років (охоплювала лише 20 % дітей), 7-річна середня школа (колежі, ліцеї). Викладання велось французькою мовою. У столиці діяв Алжирський університет для французького населення країни, лише 10 % студентів були місцевими арабами.

Після національно-визвольної війни 1954—1962 років, французьке населення країни мігрувало до метрополії, що спричинило кризу нестачі кадрів для середньої і вищої школи. У вирішення цього питання значну допомогу надав СРСР, зокрема українські педагогічні інститути. Розпочалась масова ліквідація неписемності серед дорослого населення. Сучасна система освіти Алжиру склалася в результаті тривалої реформи: у 1970-х роках реформувалась університетська система, 1980 року була проведена реформа початкової школи, а 1984 — середньої. Протягом 1990-х років в країні прокотилась хвиля терористичних актів, спрямованих на державні секуляризовані заклади освіти. 2000 року уряд держави почав серйозний перегляд системи освіти.

Алжирський шкільна система складається з основної, загальної середньої і професійної середньої освіти.

Основна-фундаментальна школа — початкова шкільна освіта в країні є обов'язковою і безкоштовною для дітей 6-16 років. Тривалість програми: 9 років. По закінченні видається диплом, випускне свідоцтво: грамота «Енсігмент мойен БЕМ». Навчання ведеться арабською мовою, французька мова вивчається як іноземна з 4-го класу. Починаючи з 1980-х років як іноземна широко впроваджується англійська. Окрім загальних предметів, в алжирських школах вивчається архітектура, основи сільського господарства та ісламу, педагогіка, інформатика, електроніка та ін. Приватні школи відсутні, лише державні.

Вже 1962—1963 навчального році чисельність учнів в алжирських школах виросла на 100 тис. 1987—1988 навчального року в школах навчалось 6 млн. дітей. Діяло 14 тис. базових шкіл, 600 — середніх.

Після 9 класів кращі учні відбираються для продовження освіти в загальних або технічних (за профілями спеціалізації) ліцеях до 4 років. Школа Генерального викладання, школа-ліцей загального призначення для підлітків віком від 15 до 18 років. Тривалість програми: 3 роки. У випускному класі складаються іспити на отримання диплома бакалавра, випускне, за яким можна вступити до будь-якого вищого навчального закладу без додаткових конкурсних іспитів.

У містах Алжир, Тлемсен і Константіна працюють середні духовні мусульманські школи — медресе.

Професійне навчання здійснюється в середніх професійно-технічних навчальних закладах та центрах професійної підготовки безпосередньо на підприємствах протягом 1-3 років, у залежності від профілю. Технічна школа Тривалість програми: 3 роки. По закінченні видається диплом, випускне свідоцтво: ступінь бакалавра з техніки. З 1987 року системою професійного навчання було охоплено 250 тис. осіб, з яких 80 тис. — на підприємствах. Діяло 700 центрів професійної підготовки. Дефіцитними для країни залишаються спеціальності будівельного, сільськогосподарського і водногосподарського профілю.

В Алжирі діють 43 вищі навчальні заклади, 10 коледжів і 7 інститутів системи вищої освіти. У системі вищої освіти на початок 1990-х років працювало 20 університетів і університетських центрів, приблизно 30 інститутів, в яких навчалось приблизно 150 тис. осіб, яких навчало 12 тис. викладачів[4]. 1994—1995 навчального року в університетах країни навчалося понад 107 тисяч студентів. 2006 року в професійних і вищих навчальних закладах навчалось 380 тис. студентів. Невелика кількість алжирських студентів вчитися за кордоном, у першу чергу у Франції і франкомовних регіонах Канади.

Підготовка педагогічних кадрів для початкових класів ведеться 1-2 роки в педагогічних центрах, куди приймаються бакалаври без іспитів; інші особи здають вступні конкурсні іспити. Підготовка вчителів середніх і вищих класів ведеться у нормальних школах для бакалаврів 4 роки. Головний педагогічний вуз — Національний педагогічний інститут Алжиру.

За допомоги СРСР в Алжирі свого часу було створено ряд інститутів та технікумів для забезпечення кваліфікованими кадрами гірничо- й нафтовидобувної галузі в Бу-Мердасі (Національний інститут нафти, газу і нафтохімії), машинобудування в Аннабі, Національний інститут легкої промисловості, Вища ветеринарна школа в Ель-Харраші.

З огляду на це, варто лише вітати ініціативу південноафриканських студентів, котрі наприкінці минулого року очолили народні протести проти освітніх стандартів та плати за навчання. Вони зробили видимою проблему, до якої, як і до справедливого розподілу землі та ресурсів, можновладці не поставилися з належною серйозністю.

Національний розвиток неможливий без розвитку людського потенціалу. Знання – це сила, і воно робить людей вільними. У ПАР, де підхід до освіти африканців нерідко був варварським (згадаймо, приміром, «освіту банту» [закон 1953 року, який повністю передавав державі контроль над освітою чорношкірого населення і зводив цю освіту до мінімального обсягу знань, необхідного для тяжкої рабської праці – ЦДА]), вкрай важливо, аби країна швидше, ніж будь-коли в історії, рухалася в напрямку системи освіти, достатньо гнучкої та варіативної, аби задовольнити численні потреби місцевого населення.

Рівень письменності в 2003 році становив 70 %: 79 % серед чоловіків, 61 % серед жінок. В країні запроваджена обов'язкова 9-річна середня освіта для дітей у віці від 6 до 15 років. У 1997 році рівень витрат на освіту становив 5,7 % від національного ВВП та 27 % в структурі громадських видатків державного бюджету.

В Алжирі діють 43 вищі навчальні заклади, 10 коледжів і 7 інститутів системи вищої освіти. У системі вищої освіти на початок 1990-х років працювало 20 університетів і університетських центрів, приблизно 30 інститутів, в яких навчалось приблизно 150 тис. осіб, яких навчало 12 тис. викладачів. 1994—1995 навчального року в університетах країни навчалося понад 107 тисяч студентів. 2006 року в професійних і вищих навчальних закладах навчалось 380 тис. студентів. Невелика кількість алжирських студентів вчитися за кордоном, у першу чергу у Франції і франкомовних регіонах Канади.

Підготовка педагогічних кадрів для початкових класів ведеться 1-2 роки в педагогічних центрах, куди приймаються бакалаври без іспитів; інші особи здають вступні конкурсні іспити. Підготовка вчителів середніх і вищих класів ведеться у нормальних школах для бакалаврів 4 роки. Головний педагогічний вуз — Національний педагогічний інститут Алжиру.Найбільші бібліотеки — Національна і університетська в Алжирі. Музеї в містах Алжирі, Константіні, Орані.

За допомоги СРСР в Алжирі свого часу було створено ряд інститутів та технікумів для забезпечення кваліфікованими кадрами гірничо- й нафтовидобувної галузі в Бу-Мердасі (Національний інститут нафти, газу і нафтохімії), машинобудування в Аннабі, Національний інститут легкої промисловості, Вища ветеринарна школа в Ель-Харраші.

Управління школами перебуває у віданні Міністерства освіти і підготовки. Управління вищими навчальними закладами перебуває у віданні Міністерства вищої освіти і наукових досліджень.

Можна відзначити той факт, що в країні гостро не вистачає викладачів різних напрямків, республіка домоглася дуже багато чого в галузі освіти в період своєї незалежності. З кожним роком все більше збільшується фінансування в цьому напрямку.

Кількість учнів з кожним роком стає все більше, з 1962 року їх кількість зросла в два рази. Основною проблемою в освіті є той факт, що на арабській мові викладають тільки в початковій школі. Подальше навчання йде від вчителів іноземців, більшість з них французи.

Для роботи на території Алжиру щороку запрошуються фахівці з-за кордону. Свободу вибору подальшої професії випускників вирішують серйозно, з кожним роком відкриваються все нові і нові інститути. Основними видами затребуваних професій в країні є океанографії, соціологія, геологія, економіка, метеорологія.

Якщо освіта є ключем до економічного розвитку, то не менш важливу роль вона відіграє у визначенні цінностей, які завтра перетворять Африку на об’єднаний, динамічний і скерований у майбутнє контингент.

Будучи континентом, який найменше потерпів від згубного впливу модернізації на природне довкілля, Африка має зберегти цю вирішальну перевагу, так само як і цілісність сьогоднішніх людських та соціальних зв’язків всупереч жахливій шкоді, спричиненій цим процесом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Луцкий В. Б. Новая история арабских стран. — М., 1966.

 2. Малешенко А. В. Официальная идеология Современного Алжира. — М.: Наука, 1983. — 136 с.

 3. Новейшая история арабских стран (1917—1966). — М., 1968.

 4. Побокова О. П., Система образования Алжира. — М., 1981.

 5. Пономарев Д. К., Проблемы просвещения и подготовки кадров в Африке. — М., 1980.

 6. Прожогина С. «Мёртвый язык» как язык настоящего времени // Азия и Африка сегодня. — 2004. — № 8.

 7. Светлов В. С. Алжир сегодня. — М., 1981.

 8. Ширинский А., Алжирская школа на пути прогресса // Народное образование, 1974, № 7.

SUMMARY

1. Lutskiy V. B. Novaya istoriya arabskikh stran. — M., 1966.

2. Maleshenko A. V. Ofitsial'naya ideologiya Sovremennogo Alzhira. — M.: Nauka, 1983. — 136 s.

3. Noveyshaya istoriya arabskikh stran (1917—1966). — M., 1968.

4. Pobokova O. P., Sistema obrazovaniya Alzhira. — M., 1981.

5. Ponomarev D. K., Problemy prosveshcheniya i podgotovki kadrov v Afrike. — M., 1980.

6. Prozhogina S. «Mortvyy yazyk» kak yazyk nastoyashchego vremeni // Aziya i Afrika segodnya. — 2004. — № 8.

7. Svetlov V. S. Alzhir segodnya. — M., 1981.

8. Shirinskiy A., Alzhirskaya shkola na puti progressa // Narodnoye obrazovaniye, 1974, № 7.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
У статті проаналізовано основні ступені освітньої системи Алжиру і структура вищої освіти. Охарактеризовано академічні ступені, які отримають випускники після закінчення вищого навчального закладу. Висвітлено сутність навчального процесу і особливості системи освіти. Зазначено, що це актуально для країни, яка переживає модернізацію освіти.
 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Всесвітня історія
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  7723
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  2
 • Номер матеріала
  YL230929
 • Вподобань
  0
Курс:«Google сервіси в роботі вчителя»
Левченко Ірина Михайлівна
16 години
700 грн
390 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь
Переглянути запис
2 академічні години