Основні причини та заходи запобігання травматизму на виробництві

Опис документу:
- узагальнення та систематизація знань учнів з питань виробничого травматизму та професійних захворювань; - більш глибоке розкриття проблеми виробничого травматизму, вміння критично оцінювати причини виникнення виробничого травматизму та його наслідки для суспільства; - формування активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Конспект уроку з предмета «Охорона праці»

                                                 

Рябовол Юлія,

викладач професійно-теоретичної підготовки

  ДПТНЗ «Сумський центр ПТО»

 

        Тема уроку. Основні причини та заходи запобігання травматизму на виробництві.

        Мета уроку:

-          узагальнення та систематизація знань учнів з питань виробничого травматизму та професійних захворювань;

-          більш глибоке розкриття проблеми виробничого травматизму, вміння критично оцінювати причини виникнення виробничого травматизму та його наслідки для суспільства;

-          формування активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя і здоров'я  працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

 

      Завдання уроку:

     Учні повинні показати можливості роботи команди, розвивати якості почуття відповідальності, вміння діяти в надзвичайних ситуаціях.

       Метод проведення уроку: вхідний контроль, фронтальне опитування,

      Форма проведення: колективна: гра (брейн-ринг), робота з тестами, презентація

      Тип уроку: комбінований

      Дидактичне забезпечення:

-          друковане: роздатковий матеріал, тестові завдання, ілюстрації.

-          екранне: презентаційний матеріал, слайди, відеофільм.

     Міжпредметні зв’язки: загально-технічні, професійні дисципліни, правознавство, безпека життєдіяльності.

Епіграф уроку:

                                             Будь-який рух має відгук у природі,

море змінюється із-за одного єдиного каменя.

І у питаннях благодаті будь-який людський

                                           вчинок має вплив на інших людей.

                                    Отже, у світі немає нічого несуттєвого.

                                                                                                 Б.Паскаль

Перебіг уроку

I. Організаційна частина (1хв).

 

II. Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв).

Викладач оголошує тему, мету уроку, зачитує епіграф, наголошує на значенні вивчення даної теми для майбутньої професійної діяльності, оскільки стосується життєвих інтересів. Поглиблення знань з теми „Основні причини та заходи запобігання травматизму на виробництві” буде базуватися на знаннях учнів, які вони отримали на попередніх уроках з предмету „Охорона праці”, а також в курсах загально-технічних і професійних дисциплін. На  уроці буде проведено вхідний контроль, тобто діагностичний контроль базових знань учнів.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів (7 хв).

3.1. Тестові завдання-нагадування для перевірки опорних знань. тести доповнення та фронтальне опитування.

(12 завдань, кожне оцінюється по 1 б.)

Тестові завдання:

1. В якому році було прийнято нову редакцію Закону України „Про охорону праці”

а) 14 жовтня 1992р.;

б) 2003 р.;

в) 2001 р.

Правильна відповідь б).

 

2. Хто несе відповідальність за створення безпечних умов праці на кожному робочому місці:

а) робітник;

б) інженер з техніки безпеки;

в) роботодавець

Правильна відповідь в).

3. Фінансування профілактичних заходів з охорони праці на підприємстві здійснюється:

а) роботодавцем;

б) фондом соціального страхування;

в) працівниками

Правильна відповідь а).

4. Що є підставою для оплати потерпілому страхових оплат:

а) акт розслідування нещасного випадку;

б) медична довідка – листок тимчасової непрацездатності;

в) наказ роботодавця

Правильна відповідь а) в).

5. При проведенні вступного протипожежного інструктажу працівників ознайомлюють із загальними положеннями Закону України:

а) „Про охорону праці”;

б) „Про пожежну безпеку”;

в) „Про охорону здоров'я населення”

Правильна відповідь в).

6. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються:

а) наказом керівника;

б) протоколом;

в) наряд-допуском

Правильна відповідь б).

7. При прийняті на роботу з працівником проводять інструктаж:

а) вступний;

б) первинний;

в) цільовий

Правильна відповідь а).

8. Ознайомлення працівника з вимогами інструкцій з охорони праці на робочому місці відбувається під час проведення інструктажу:

а) вступного;

б) первинного;

в) повторного

Правильна відповідь б).

9. Повторний інструктаж на робочому місці при виконанні робіт підвищеної небезпеки проводиться:

а) раз на рік;

б) 1 раз на півріччя;

в) 1 раз на квартал

Правильна відповідь в).

10. Хто здійснює громадський контроль за дотриманням всіма працівниками вимог інструкцій:

а) роботодавець:

б) профспілки;

в) уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці

Правильна відповідь б) в).

11. Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, мають переглядатись не рідше:

а) одного разу на 5 років;

б) одного разу на 3 роки;

в) щорічно

Правильна відповідь а).

12. До яких небезпечних виробничих факторів віднесемо недостатнє освітлення виробничих приміщень:

а) фізичні;

б) психофізіологічні;

в) біологічні

Правильна відповідь а).

 

3.2. Тести - доповнення (кожне завдання оцінюється 2 б.)

І варіант

1. Первинний інструктаж проводиться за програмою, складеною із врахуванням вимог… (відповідних інструкцій з охорони праці та технічної документації).

2. За потерпілим, тимчасово переведеним на легку, оплачувану за нижчими тарифами роботу, зберігається… (його середньомісячний заробіток).

3. Працівник може відмовитися від роботи, якщо не дотримується законодавство з охорони праці, а роботодавець при цьому… (буде виплачувати йому середній заробіток).

4. Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на … (збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності).

5. Для страхування від нещасних випадків на виробництві не потрібно …(згоди або заяви працівника).

 

ІІ варіант

1. Страхування від нещасного випадку здійснює … (Фонд соціального страхування).

2. Закон України „Про охорону праці” вимагає, щоб усі працівники при прийомі на роботу і в процесі трудової діяльності проходили на підприємстві … (навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці).

3. Позаплановий інструктаж  проводиться, якщо у трудовому процесі виконавця робіт з підвищеною небезпекою сталася перерва … (понад 30 календарних днів).

4. Нормативно-правові акти з охорони праці – це ..(стандарти, норми, положення обов’язкові до виконання).

5. При укладанні трудового договору громадянин повинен бути проінформований роботодавцем під розписку про …( умови праці на підприємстві, про наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, про права та пільги).

 3.3. Фронтальне опитування:

1. Основні завдання охорони праці.

2. Гарантії прав громадян на охорону праці.

3. Нормативно-правові акти  такі, що діють на підприємстві.

4. Чому не допускають до виконання роботи працівників, які не пройшли навчання, інструктажів та перевірку знань з охорони праці?

  

IV.Оголошення плану уроку (2 хв).

Викладач повідомляє учням план проведення уроку.

План уроку

1. Поняття  про виробничий травматизм і профзахворювання.

2. Основні причини нещасних випадків на виробництві:

2.1. організаційні;

2.2. санітарно-гігієнічні;

2.3. психофізіологічні;

2.4. технічні.

3. Основні заходи запобігання травматизму та професійним захворюванням на виробництві.

 

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу (23 хв).

 

  1. Вступне слово викладача

        Високий рівень травматизму в галузях господарства свідчить про те, що заходи з пропаганди безпечних та нешкідливих  умов праці, що діють  нині, недостатньо висвітлюють проблемні питання.

        Згідно з результатами аналізу виробничого травматизму,  з смертельними наслідками основною причиною виникнення таких нещасних випадків у всіх галузях господарства є організаційні причини: чисельні грубі  порушення правил безпеки безпосередньо виконавцями  робіт та незадовільна робота керівників та посадових осіб щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві.

      

Випереджувальне завдання: перед поясненням першого питання викладач звертається до учнів із запитанням:

Для чого потрібно вивчати та аналізувати причини виникнення виробничого травматизму?

Подача нового матеріалу..

     Виробничий травматизм – це явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві.

      На екрані за допомогою мультимедійного проектора висвітлюється характеристика виробничих травм, нещасних випадків на виробництві, професійного захворювання та отруєння, оперативні дані про стан виробничого травматизму.

       Виробнича травма – це травма, отримана працівником на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці.

      Нещасні випадки на виробництві – це травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, ураження електричним струмом, ушкодження внаслідок аварій, пожеж.

Випереджувальне завдання: чому виникають професійні захворювання? Учні колективно роблять висновок.

     Професійне захворювання виникає як наслідок дії на працівника специфічних для даної роботи шкідливих виробничих факторів.

      Професійне захворювання є наслідком багаторазової, тривалої дії на органи людини відповідних виробничих шкідливих чинників: пилу, пару, газів, шуму, вібрації, випромінювань.

      До професійних захворювань відносимо також професійні отруєння , гострі та хронічні.

      Викладач звертається до учнів із запитанням: Під впливом чого відбувається отруєння працівників? Від яких чинників залежить ступінь отруєння працівників?

      Для повної характеристики професійних отруєнь, гострих та хронічних, учням пропонується виконати тести доповнення.

1. Гостре професійне отруєння виникає …(раптово, після одноразової дії високої концентрації хімічних речовин, що містяться в повітрі робочої зони)

2. Хронічне професійне отруєння виникає… (в результаті тривалої систематичної дії на організм хімічних речовин).

Заповнення таблиці. Учням роздають картки із схемою опорного конспекту, куди вони записують шкідливі виробничі фактори, характерні для їхньої майбутньої професійної діяльності. Учням пропонується навести приклади найтиповіших професійних захворювань, пов’язаних з їх майбутньою професією.

      

2. Презентація нового матеріалу за допомогою мультимедійного проектора. Успішна профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності можлива лише за умови ретельного вивчення причин їх виникнення. Для полегшення цього завдання причини виробничого травматизму і професійної захворюваності класифікуються на наступні основні групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні.

    

2.1. Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання з питань охорони праці, відсутність контролю, порушення вимог інструкцій, правил, норм, стандартів, невиконання заходів щодо охорони праці, порушення технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних засобів, інструменту, порушення норм і правил планово-попереджувального ремонту устаткування, недостатній технічний нагляд за небезпечними роботами, використання устаткування, механізмів та інструменту не за призначенням.

2.2. Санітарно-гігієнічні причини: підвищений (вище ГДК) вміст в повітрі робочих зон шкідливих речовин, недостатнє чи нераціональне освітлення, підвищені рівні шуму, вібрації, незадовільні мікрокліматичні умови, наявність різноманітних випромінювань вище допустимих значень, порушення правил особистої гігієни.

2.3. Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника через надмірну важкість і напруженість роботи, монотонність праці, хворобливий стан працівника, необережність, невідповідність психофізіологічних даних працівника використовуваній техніці чи виконуваній роботі.

2.4. Технічні причини: несправність виробничого устаткування, механізмів, інструменту, недосконалість технологічних процесів, конструктивні  недоліки устаткування, недосконалість або відсутність захисних загороджень, запобіжних пристроїв, засобів сигналізації та блокування.

3. Перегляд відеофільму «Працюй за правилами завжди» (http://otipb.at.ua/load/video/pracjuj za pravilami zavzdi uchbovij film/30-1-0-2548).

 

VI. Узагальнення і систематизація знань учень ( 7 хв) .

1. Закріплення знань учня здійснюється у вигляді гри «Брейн-ринг». Мета цієї гри розгадати криптограму. Для проведення цієї гри обирається керівник і формуються команди, обговорюються правила проведення. Криптограма висвітлюється на екрані.

 2. Викладач здійснює фронтальне опитування з вивченого матеріалу.

Дайте відповіді на запитання:

1. Які причини найчастіше спонукають до виникнення виробничого травматизму?

2. Найтиповіші професійні захворювання для вашої професії.

3. Яка роль працівника в попередженні виробничого травматизму?

 

VII. Оголошення оцінок та їх коментар. (2 хв).

VIII. Домашнє завдання (1хв).

 

Л.Є.Винокурова. Основи охорони праці: навчальний посібник для професійно технічних навчальних закладів./К.:факт, 2005р./розділ І.

Завдання: скласти опорний конспект  „Найтиповіші причини виникнення професійних захворювань в професії та заходи щодо попередження їх”.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
6
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!