Основні конструктивні принципи побудови шкільного курсу інформатики

Опис документу:
вивчення нормативних документів та розкриття принципів побудови шкільного курсу інформатики згідно нової концепції розвитку освіти "нова українська школа" у рамках запровадження компетентнісного підходу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

СТАТТЯ

Основні конструктивні принципи побудови шкільного курсу інформатики згідно нової концепції розвитку освіти «Нова українська школа»

Сєдимов С.Г. – вчитель інформатики
Олексієво-Дружківської ЗСШІ № 13 облради.

Освітні нововведення стартували з реформи початкової школи. Починаючи з 2018-2019 н. р., в Україні вводиться 12-річне навчання та запроваджується новий державний стандарт освіти. Суть нової української школи полягає в переході до школи компетентностей ХХІ століття, школи для життя. Тобто вона буде давати не лише знання, а знання з умінням їх застосовувати. Це вимога нового змісту освіти, нових методик викладання вчителів і нового освітнього середовища.

Таким чином, у найближчому майбутньому освіта України буде спрямована на розвиток компетенцій. Це означає, що дітей будуть вчити знаходити інформацію, вирішувати проблеми, ефективно спілкуватися та прищеплювати інші вміння, важливі для успішної реалізації в суспільстві. Акцент буде зроблений на тому, щоб діти могли застосовувати отримані знання в реальному житті.

В Законі України «Про освіту» 2145-VIII від 05.09.2017 говориться: “Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності”.

Метою дослідження є вивчення нормативних документів та розкриття принципів побудови шкільного курсу інформатики згідно нової концепції розвитку освіти "нова українська школа" у рамках запровадження компетентнісного підходу.

За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.

Структура повної загальної середньої освіти

Загальна тривалість повної загальної середньої освіти збільшиться до 12 років. Новий базовий Закон “Про освіту” передбачає три рівні повної загальної середньої освіти:

  • початкова освіта (тривалість – чотири роки);

  • базова середня освіта, яка здобувається в гімназії (тривалість – п’ять років);

  • профільна середня освіта, яка здобувається в ліцеї або закладах професійної освіти (тривалість – три роки).

Початкова освіта Нової Школи поділятиметься на два цикли:

  • Перший, адаптаційно-ігровий (1-2 класи);

  • Другий, основний (3-4 класи).

Базова середня освіта поділятиметься на два цикли:

  • Перший, адаптаційний (5-6 класи);

  • Другий, базове предметне навчання (7-9 класи).

У рамках профільної освіти старшокласник зможе обирати одне з двох спрямувань навчання: академічне і професійне.

Перший цикл початкової освіти допоможе учневі звикнути до шкільного життя.

У другому циклі початкової освіти в учнів буде формуватися почуття відповідальності й самостійність.

Перший цикл базової середньої освіти буде пробуджувати і підтримувати інтерес до сфер знань і діяльності, передбачених навчальною програмою.

Другий цикл базової середньої освіти сприятиме формуванню учнів як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подальшого навчання відповідно до своїх інтересів і здібностей.

Компетентнісний підхід у побудові шкільного курсу інформатики

У Концепції Нової Української Школи викладені ключові компетентності, визначені «Рекомендаціями Європейського парламенту та ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (18.12.2006). До їх числа належать такі:

Саме Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

Важливий акцент новозмін повязаний із тим, що визнається рівнозначність усіх ключових компетентностей на всіх етапах навчання. Тобто, кожна освітня галузь (мовно-літературна, іншомовна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережна, фізкультурна, громадянська та історична, мистецька) володіє освітнім потенціалом, необхідним для формування кожної ключової компетентності. Цей потенціал має бути реалізований наскрізно у процесі навчання кожного предмета або курсу.

Наскрізні змістові лінії є соціально значущими надпредметними темами, які допомагають формувати в учнів уявлення про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Вони є засобом інтеграції ключових і предметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів. Відображення наскрізних змістових ліній у курсі інформатики показано в таблиці:

Ключові компетентності

Компоненти

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння:

створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною (і рідною у разі відмінності) мовою;

висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології.

Ставлення:

усвідомлення комунікаційної ролі ІТ;

уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику;

надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

використовувати програмні засоби та ресурси з інтерфейсом іноземними мовами;

використовувати програмні засоби для перекладу текстів та тлумачення іноземних слів;

оперувати базовою міжнародною ІТ-термінологією.

Ставлення:

усвідомлення ролі ІТ в інтерперсональній комунікації у глобальному контексті;

розуміння необхідності володіння іноземними мовами для онлайн-навчання й активного залучення до європейської та глобальної спільнот, усвідомлення своєї причетності до них

Математична компетентність

Уміння:

розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій.

Ставлення:

усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій;

планувати та проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі природничих наук і технологій;

послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення:

усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики;

усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Інформаційно-
цифрова компетентність

Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

організовувати свою діяльність з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму;

самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності.

Ставлення:

виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики;

усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя;

усвідомлення відповідальності за власне навчання

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

використовувати інструменти планування та спільної роботи, працювати в команді;

визначати всі можливі варіанти розв’язання проблеми та перевіряти результати;

використовувати електронні таблиці для фінансових розрахунків

Ставлення:

здатність генерувати та реалізовувати ідеї з використанням ІТ;

знання основ підприємництва в ІТ-сфері;

розуміння ролі інтернет-технологій як засобу маркетингу та підприємницької діяльності

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:

вести дискусію та відстоювати свою позицію щодо актуальних питань функціонування громадянського суспільства, пов’язаних зі сферою ІТ, наприклад, про рівний доступ та цифрову нерівність, віртуальний світ, штучний інтелект, ІТ-юриспруденцію, авторське право на інформаційний продукт, кібербезпеку;

створювати інформаційні продукти громадянської та патріотичної тематики.

Ставлення:

знання й дотримання законів щодо захисту даних, усвідомлення відповідальності за їх порушення;

виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті;

використання легального програмного забезпечення та контенту;

виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі;

враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).

Ставлення:

культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному інформаційному суспільстві;

усвідомлення впливу інформатики та інформаційних технологій на людську культуру та розвиток суспільства.

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:

проводити дослідження та розв’язання проектних задач на тему охорони довкілля з використанням засобів обробки текстової, табличної та графічної інформації;

оцінювати та опановувати нові технології як засіб саморозвитку;

створювати персональне освітньо-комунікаційне середовище для навчання протягом життя, саморозвитку та самореалізації себе як члена соціуму

Ставлення:

розуміння інноваційного потенціалу ІТ як ключового фактору суспільного розвитку;

знання обов’язків щодо утилізації технологічних пристроїв та її значення у збереженні довкілля

Побудова програми з інформатики в початковій школі

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Метою навчання інформатиці в початковій школі є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- формування в учнів уявлення про роль інформаційно-комунікаційних технологій у житті людини;

- формування вмінь описувати об’єкти реальної та віртуальної дійсності різноманітними засобами подання інформації;

- формування початкових навичок інформаційної діяльності, зокрема вмінь опрацьовувати текстову та графічну інформацію;

- формування у дітей початкового досвіду використання комп’ютерної техніки для розв’язування навчальних, творчих і практичних задач;

- розвиток логічного, алгоритмічного, творчого та обєктно-орієнтованого мислення учнів.

За результатами формування предметної компетентності випускники початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та навички для: доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію); опрацювання інформації; перетворення інформації із однієї форми в іншу; створення інформаційних моделей; оцінки інформації за її властивостями.

Програма побудована лінійно-концентрично (з горизонтальним поглибленням):

Рівні навчання. Засоби та

об’єкти навчання

Змістові лінії

2 клас

3 клас

4 клас

Графічний редактор

Текстовий редактор

Середовище програмування

Інформація. Дії з інформацією

, зокрема пошук інформації у мережі Інтернет

Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією

Комп’ютерні програми. Меню та інструменти

Об’єкт. Властивості об’єкта

Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання.

Алгоритми

На початковому етапі програмою передбачається ознайомлення учнів з різноманіттям засобів інформаційно-комунікаційних технологій для сприймання, створення, опрацювання та обміну інформацією.

Другокласники/другокласниці практично знайомляться з різноманіттям засобів комп’ютерної техніки: портативними та стаціонарними комп’ютерами, мобільними пристроями, що наявні у школі та вдома.

У 3 класі - поглиблюють знання про їх різноманіття й призначення та вдосконалюють навички їх використання.

У 4 класі - розширюють уявлення про застосування їх для зберігання, опрацювання та передавання інформації.

Основні конструктивні принципи побудови шкільного курсу інформатики

0

Висновки

Навчальну програму інформатичної освітньої галузі «Інформатика» побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей.

Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності.

Список літератури

Концепція Нової української школи. Документ пройшов громадські обговорення і ухвалений рішенням колегії МОН 27/10/2016

Державний Стандарт початкової освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87

Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.

НУШ: ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ЗЗСО, розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна. Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року

НУШ: ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ЗЗСО, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко. Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
1
міс.
2
2
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!