Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української мови (7 клас) на 2019-2020 навчальний рік

Опис документу:
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української мови (7 клас) на 2019-2020 навчальний рік складено відповідно до Пограми для загальноосвітніх навчальних закладів ( Українська мова: 5-9 класи/ Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. - К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН №804 від 07.06.2017р.)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

7 клас

(88 год 2,5 год на тиждень)

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів

за/п

Дата

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу22 год

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає та розуміє поняття літературна мова, літературна норма;

знає норми орфоепічні, орфографічні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні.

Діяльнісна складова

спостерігає за мовленням людей, помічає порушення літературної норми;

розрізняє поняття літературна мова й діалекти, просторіччя, жаргон;

редагує речення й тексти, що містять порушення літературних норм;

користується лінгвістичними словниками з метою вдосконалення власного мовлення;

Ціннісна складова

ставиться до української мови

як до найвищої цінності;

сприймає дотримання норм української літературної мови як підтвердження духовного становлення й культурного рівня особистості;

критично ставиться

до власного мовлення, прагне додержувати норм літературної мови.

1

1

Вступ.

Літературна норма української мови. Коментування висловів відомих людей про українську літературну мову.

Редагування речень, у яких порушено літературні норми української мови.

Ознайомлення з українським лінгвістичним інтернет-порталом «Словники України онлайн».

Колективне укладання переліку цікавих школярам українськомовних сайтів.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає визначення тексту; називає його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті;

знає сфери вживання, основні види (жанри) висловлень, загальні та мовні ознаки основних стилів мовлення;

пояснює вибір стилю тексту (висловлення) у відповідності до мети й ситуації спілкування;

розуміє призначення публіцистичного стилю, знає сферу його вживання, основні види висловлень, загальні та мовні ознаки;

знає й називає загальні та мовні ознаки публіцистичного стилю.

Діяльнісна складова

розпізнає текст, визначає його тему, основну думку, аналізує будову, визначає стиль;

визначає мікротеми та складає простий план готового тексту, а також план тексту, над складанням якого працює;

знаходить і виправляє стилістичні помилки.

Ціннісна складова

усвідомлює функцію публіцис- тичного стилю, його можливості для розкриття в тексті суспільно важливої теми;

шанує духовні цінності народу, цікавиться та пишається внеском українців у світову культуру.

2

1

Розвиток мовлення 1. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично). Визначення теми, основної думки тексту. Добирання варіантів заголовка.

3

1

Розвиток мовлення 2. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Складання простого плану (визначення мікротем) тексту публіцистичного стилю на тему «Духовні цінності нашого народу» («Внесок українців у світову культуру»).

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає правила вживання розділових знаків у вивчених синтаксичних конструкціях;

знає та називає вивчені самостійні та службові частини мови, наводить приклади їх;

пояснює написання слів різних частин мови та вживання розділових знаків у вивчених конструкціях правилами.

Діяльнісна складова

розставляє правильно розділові знаки в простих ускладнених, а також у складних реченнях відповідно до вивчених правил;

знаходить у реченнях вивчені частини мови;

визначає належність слова до певної частини мови, визначає її граматичні ознаки;

визначає у словах орфограми, обґрунтовує написання слів відповідними правилами;

виправляє допущені помилки;

мислить критично, формулює тезу, добирає аргументи на її підтвердження або спростування, самостійно робить висновки;

Ціннісна складова

робить обміркований вибір цінностей, з повагою ставиться до символів народу;

має свій погляд на дискутовану проблему;

дискутує, аргументуючи свої думки; порівнює свої погляди з поглядами й оцінками інших;

ставиться до здоров’я як загальнолюдської цінності (ЗБ);

виявляє здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя (НЛ-1);

цінує гармонійну єдність людини з природою, усвідомлює необхідність дбайливого ставлення, збереження й відновлення природного середовища (НЛ-1);

усвідомлює важливість грамотного письма як однієї з ознак культурної особистості;

критично ставиться до власного мовлення;

робить висновки про необхідність мовної освіти та самоосвіти.

4

1

Повторення та узагальнення вивченого.

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. Складання висловлення про красу осінньої пори (пейзажної замальовки) за фотоілюстрацією з використанням однорідних членів речення.

5

1

Розвиток мовлення 3. Написання есе (орієнтовні теми: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність», «Земле барвінкова, дай мені здоров’я!») в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами.

6

1

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. Складання байки (прозою) у формі діалогу між двома птахами — перелітним і таким, що залишається зимувати в Україні (з використанням інформації про птахів, зібраної в мережі Інтернет, та з вживанням у репліках діалогу складних речень, частини яких поєднано сполучниками (тому що, щоб, але, для того щоб).

7

1

Вивчені частини мови, правопис їх.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;

розуміє роль дієслів у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення;

знає й пояснює способи творення видових пар та часових і способових форм дієслів.

Діяльнісна складова

знаходить дієслова в реченні; визначає граматичні ознаки їх, належність до певної дієвідміни;

використовує правильно форми дієслів у мовленні;

правильно вимовляє дієслова й пише, обґрунтовуючи правопис відповідними правилами;

конструює речення з дієсловами в усіх часових й особових формах, зокрема вжитих у переносному значенні;

редагує тексти, замінюючи повторювані дієслова синонімами.

Ціннісна складова

ставиться до здоров’я як до загальнолюдської цінності

(НЛ-3);

цінує бережне ставлення до довкілля, до власного здоров’я (НЛ-3);

схвалює дотримання здорового способу життя (НЛ-3).

8

.

1

Морфологія. Орфографія.

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Читання мовчки тексту, визначення вжитих у ньому дієслів, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

9

1

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення).

10

1

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми. Читання й аналіз тексту інструкції з використання побутового приладу, яка містить дієслова в неозначеній формі.

11-12

2

Розвиток мовлення 4-5. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій.

13

1

Доконаний і недоконаний види дієслова.

14

1

Розвиток мовлення 6. Аналіз письмового переказу

15

1

Часи дієслів. Теперішній час.

Складання есе про значення родинних традицій з використанням дієслів у різних часових формах

16

1

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

17

1

Майбутній час.

18

1

Не з дієсловами (повторення).

19

1

Контрольна робота. Тестування.

20

1

Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін (повторення).

21

1

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.

22

1

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Складання допису в соцмережі про важливу подію зі шкільного життя з використанням дієслів різних способів.

23

1

Творення дієслів умовного й наказового способів. Знак мякшення у дієсловах наказового способу. Складання пам’ятки (інструкції) «Безпечне користування Інтернетом» з використанням дієслів різних способових форм.

24

1

Безособові дієслова. Складання й розігрування діалогів «Розмова з лікарем про стан здоров’я») з використанням безособових дієслів (наприклад: лихоманить, нудить, не спиться та под.).

25

1

Способи творення дієслів.

26

1

Правопис -ться, -шся в дієсловах (повторення).

Контрольна робота. Тестування.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає значення дієприкметника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;

розуміє та пояснює значення дієприкметника в мовленні;

записує правильно дієприкметники з вивченими орфограмами, пояснює правопис дієприкметників відповідними правилами;

знає правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприкметниковими зворотами.

Діяльнісна складова

відрізняє дієприкметник від прикметника;

знаходить у реченні дієприкметник і дієприкметниковий зворот; безособові дієслівні форми на -но, -то;

правильно ставить розділові знаки при дієприкметниковому звороті;

правильно інтонує речення з дієприкметниковими зворотами;

складає речення з дієприкметниковими зворотами, здійснює заміну їх підрядними реченнями;

визначає дієприкметники активного й пасивного стану; знає засоби творення їх;

редагує речення, що містять невластиві українській мові форми активних дієприкметників теперішнього часу.

редагує речення, виправляючи помилки у вживанні дієприкметникових зворотів;

виявляє здатність розуміти твори мистецтва; інтерпретує ідеї, досвід та почуття, виражені митцями у творах різних жанрів, зокрема в портретному живописі.

Ціннісна складова

критично ставиться до надмірного вживання в текстах дієприкметникових зворотів;

робить висновки щодо синоніміки простих речень з дієприкметниковими зворотами та складних речень;

одержує естетичну насолоду від пізнання культури, зокрема творів портретного живопису;

висловлює власні думки й оцінки, спричинені творами мистецтва.

27

1

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Складання висловлення про улюблену пісню з використанням дієприкметників (наприклад: переконаний, оспіваний, стомлений, посмутнілий, зігрітий, усміхнений

28

1

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами.

29

1

Розвиток мовлення 7. Особливості будови опису зовнішності людини. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).

30

1

Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.

31

1

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників. Правопис суфіксів дієприкметників.

Створення інформаційного повідомлення для шкільного веб-сайта з використанням дієприкметників про вдало організовану екскурсію (відвідану виставку, омріяну подорож).

32

1

Розвиток мовлення 8. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника (Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка та ін.) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом).

33

1

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни. Редагування речень (текстів), що містять активні дієприкметники, з метою заміни їх нормативними відповідниками (наприклад: бажаючий — охочий, узагальнюючий — узагальнювальний, виступаючий — доповідач).

Контрольний диктант за І семестр

34

1

Розвиток мовлення 9. Аналіз письмового твору.

35

1

Безособові дієслівні форми на -но, -то.

36

1

Розвиток мовлення 10. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога і т.ін.) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но, -то.

37

1

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження.

38

1

Не з дієприкметниками.

39

1

Контрольна робота. Тестування.

Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників (наприклад: освічений, розвинений, упевнений, натруджені (руки), досягнутий (успіх), докладені (зусилля), заслужена (перемога).

40

1

Підсумковий урок

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієприслівника;

розуміє та пояснює значення дієприслівника в мовленні;

записує правильно дієприслівники з вивченими орфограмами, пояснює правопис їх відповідними правилами;

знає правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприслівниковими зворотами і одиничними дієприслівниками.

Діяльнісна складова

знаходить дієприслівник, дієприслівниковий зворот у реченні;

відрізняє дієприслівник від дієприкметника;

визначає граматичні ознаки дієприслівника;

правильно інтонує речення з дієприслівниковими зворотами;

складає речення з дієприслівниковими зворотами, здійснює заміну їх підрядними реченнями;

виправляє помилки у вживанні й правописі дієприслівників;

переказує і складає тексти з дієприслівниками й дієприслівниковими зворотами.

складає монологи й діалоги, використовуючи виражальні можливості дієприслівників і дієприслівникових зворотів;

виявляє здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва.

Ціннісна складова

критично ставиться до надмірного вживання в текстах дієприслівникових зворотів;

робить висновки щодо синоніміки простих речень з дієприслівниковими зворотами та складних речень;

усвідомлює корисність використовувати інтернет-ресурсів для здобування нових знань, пошукової діяльності;

з повагою ставиться до людських захоплень, творчості як розвитку здібностей і талантів.

41

1

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Аудіювання тексту, що містить дієприслівники, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

42-43

2

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові. Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів.

44

1

Розвиток мовлення 11. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом).

45-46

2

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, творення їх. Складання розповіді про улюбленого українського художника на основі зібраної в мережі Інтернет інформації про його життя та творчість із використанням дієприслівників доконаного й недоконаного виду (наприклад: розшукавши (інформацію), зібравши (свідчення, спогади), працюючи (над полотнами, малюнками), перемагаючи (труднощі), долаючи (перешкоди).

47-48

2

Розвиток мовлення 12-13. Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (орієнтовні теми: «Душу я у вишивку вкладаю», «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блога»).

49

1

Не з дієприслівниками. Складання висловлення в публіцистичному стилі «Як досягти успіху» з уживанням фразеологізмів (наприклад: не розгинаючи спини; не моргнувши оком).

50

1

Розвиток мовлення 14. Аналіз письмового твору.

51

1

Контрольна робота. Тестування.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль прислівника;

розуміє роль прислівника в мовленні;

називає способи творення прислівників;

записує правильно прислівники, пояснює їх написання правилами.

Діяльнісна складова

знаходить прислівники в реченні, відрізняє їх від омонімічних і паронімічних частин мови;

утворює ступені порівняння прислівника; правильно наголошує прислівники;

помічає й виправляє помилки в правописі прислівників;

складає речення й мікротексти з прислівниками.

Ціннісна складова

цінує такі риси, як патріотизм, вірність «малій батьківщині»;

усвідомлює потребу читання художніх творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним;

оцінює рівень власних навчальних досягнень з мови, прагне поглиблення мовних знань.

52

1

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Читання мовчки тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.

53

1

Розряди прислівників (практично).

54-55

2

Ступені порівняння прислівників. Створення мікротексту з елементами порівняння літературного твору та його екранізації (різних моделей гаджетів, комп’ютерних ігор тощо) з використанням прислівників різних ступенів порівняння.

56

1

Творення й правопис прислівників.

57

1

Букви -н- та -нн- у прислівниках.

58

1

Не і ні з прислівниками.

59

1

И та і в кінці прислівників.

60

1

Правопис прислівників на о, -е, утворених від прикметників

і дієприкметників.

61- 62

2

Написання прислівників окремо-, разом, через дефіс.

Складання пам’ятки «Правила дорожнього руху» з використанням прислівників та їхніх омонімів (наприклад: удень — у день, назустріч — на зустріч, по-нашому — по нашому, надво́рі — на дворі́).

63-64

2

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день. Складання тексту рекламного буклета молодіжного вбрання з використанням прислівникових сполук до лиця, до смаку, не до речі, не до вподоби, на вибір, в міру

65

1

Розвиток мовлення 15. Складання анотації на книжку з використанням прислівників.

66

1

Контрольна робота. Тестування.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

розуміє та пояснює роль прийменника в мовленні;

записує правильно прийменники, пояснює їх написання правилами.

Діяльнісна складова

знаходить прийменники в реченні;

відрізняє їх від сполучників і часток;

правильно поєднує з іменниками;

аналізує тексти щодо правильності використання прийменників з відмінковими формами іменників;

застосовує правила правопису прийменників;

знаходить і виправляє помилки в правописі їх;

складає речення з прийменниково-іменниковими конструкціями;

редагує тексти, виправляючи помилки у використанні прийменникових засобів милозвучності мовлення (з-із-зі, під-піді-підо та ін.).

Ціннісна складова

критично ставиться до власного мовлення, виявляє готовність до його вдосконалення;

усвідомлює необхідність збереження й поетапного відновлення природного середовища, розв’язання питань захисту довкілля (НЛ-1).

67

1

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Складання розповіді про знайому людину, зовнішній вигляд якої видається вам досконалим. Визначення ролі в тексті службових частин мови, зокрема прийменників.

68

1

Види прийменників за будовою. Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення.

69-70

2

Розвиток мовлення 16. Портретний нарис у публіцистичному стилі.

71

1

Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників (у три години дня; консультація по фізиці; не прийшов із-за хвороби).

Учень (учениця):

Знаннєва складова

розуміє і пояснює роль сполучника в мовленні;

записує правильно сполучники, пояснює їх написання правилами.

Діяльнісна складова

знаходить сполучники в реченні;

відрізняє їх від прийменників і часток;

визначає види сполучників за будовою, способом використання у простому й складному реченнях;

правильно пише сполучники; помічає й виправляє помилки в написанні їх;

використовує сполучники у власних висловленнях, складаючи прості та складні речення;

редагує речення, доцільно замінюючи сполучники синонімічними.

Ціннісна складова

поважає соціальну активність, патріотизм, відповідальність, громадянську гідність героїв сучасної України (НЛ-2);

обґрунтовує духовну спадкоємність героїв української історії та сучасних звитяжців.

72

1

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Читання мовчки тексту, що містить поєднані сполучниками однорідні члени речення та складні сполучникові речення. Коментування ролі сполучників у мовленні.

73

1

Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.

74

1

Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники. Складання пам’ятки «Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками та частками (проте — про те, зате — за те, якби — як би та ін.).

75

1

Розвиток мовлення 17. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом).

Учень (учениця):

Знаннєва складова

розуміє та пояснює роль частки

в мовленні;

записує правильно частки, пояснює їх написання правилами.

Діяльнісна складова

знаходить частки в реченні, відрізняє від інших службових частин мови;

аналізує тексти щодо використання в них часток як виражального засобу;

самостійно знаходить і виправляє помилки в правописі часток;

редагує тексти щодо правильності використання часток;

створює висловлення, правильно використовуючи частки.

Ціннісна складова

цінує самокритичність, бажання безупинно розвиватися;

схвалює бажання особистості духовно зростати, емоційно, соціально та фізично вдосконалюватися (НЛ-2).

76

1

Частка як службова частина мови. Виразне читання уривків з художніх творів, що містять діалоги, складені в розмовному стилі. Обговорення ролі часток у мовленні.

77

1

Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків (практично). Складання висловлення «Чи хотів(ла) би я щось усобі змінити» («Які чесноти хотілося б виховати в собі», «Чи входить до переліку рис моєї вдачі самокритичність») з вико ристанням часток (наприклад: авжеж, хіба, лише, нехай, би (б), хіба ж).

78-79

2

Розвиток мовлення 18-19. Контрольний докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

80

1

Правопис часток не і ні з різними частинами мови (узагальнення). Складання проекту логотипа рідного міста (села, школи, класу) з використанням у його описі різних частин мови з часткою не і префіксом не.

81

1

Розвиток мовлення 20. Аналіз письмового переказу.

82

1

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки

83

1

Контрольний диктант за ІІ семестр

Учень (учениця):

Знаннєва складова

розуміє та пояснює роль вигука

в мовленні;

записує правильно вигуки, пояснює їх написання та вживання при них розділових знаків правилами.

Діяльнісна складова

знаходить вигуки в реченні;

визначає належність вигуку

до відповідної групи

за значенням;

відрізняє їх від часток;

аналізує тексти щодо ролі в них вигуків;

правильно інтонує речення з вигуками;

доречно використовує вигуки у власному мовленні.

Емоційно-ціннісне ставлення

визнає корисність для ефективного спілкування емпатії як розуміння емоційного стану

іншої людини через співчуття,

співпереживання, проникнення в її внутрішній світ;

схвалює вираження емоцій, почуттів, станів через майстерне використання мовних засобів.

84

.

1

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування — обмін враженнями після концерту улюбленого співака з використанням вигуків, що передають почуття захоплення, радості, подиву та ін.

85

1

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. Складання казки для меншого брата чи сестрички з використанням звуконаслідувальних слів.

86

1

Контрольна робота. Тестування.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає вивчені частини мови, визначає граматичні ознаки їх;

правильно пише слова, визначає орфограми, пояснює написання слів правилами.

Діяльнісна складова

складає усні й письмові висловлення, доречно використовуючи вивчені частини мови з урахуванням виражальних можливостей кожної;

знаходить граматичні помилки в реченнях (текстах), виправляє їх.

Ціннісна складова

критично ставиться до власного мовлення, виявляє готовність до його вдосконалення,

усвідомлює необхідність мовної освіти.

87-88

2

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні.

Визначення частин мови в реченнях.

Написання речень і текстів з поясненням написання слів — різних частин мови та вживання розділових знаків.

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.