Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Організація роботи учнів над навчальними проєктами

Геометрія

Для кого: 8 Клас

03.12.2020

248

2

0

Опис документу:
Організація роботи учнів над навчальними проектами - це джерело наполегливості, яке спонукає здобувачів освіти отримувати глибокі та міцні знання, вміння їх практично застосовувати, аналізувати та робити висновки.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Творча робота

на тему:

Організація роботи учнів

над начальними проєктами

Багринівці 2020

З М І С Т

Вступ……………………………………………………………………………… 3

Розділ 1. Науково-теоретичні основи змісту методів проекту …………….. 4

1.1.Екскурс в історію……………………………………………………… 4

1.2. Поняття та основні вимоги методу проектів………………………… 6

1.3. Приклади проектів ……………………………………………………. 7

1.3.1 Площі чотирикутників …………………………………………… 7

Розділ 2.Міжнародні та українські проекти…………………………………. 16

Висновки………………………………………………………………………... 17

Література………………………………………………………………………. 18

Вступ

Талановиті, здібні діти повинні весь час перебувати в особливому творчому середовищі. Навчання, яке покликане створювати атмосферу наукового пошуку, вчити учнів формувати власні наукові погляди на світ, захищати свою точку зору потрібне нашій школі.. Ні обсяг знань, що отримується у готовому вигляді, ні вміння, які засвоюються за зразком, не можуть забезпечити творчих можливостей людини. Якщо людину постійно привчати отримувати знання та вміння в готовому вигляді, не будуть розвиватися її природні творчі здібності.

Метод наукових колективних проектів створює змагальну природу навчання, формує навички самоосвіти і вміння вчитися, альтернативне мислення та бачення нової проблеми.

Організація вчителем діяльності учнів у наукових проектах через пошук і систематизацію матеріалу , проведення наукових досліджень та експериментів закладає вміння володіти методикою наукового пошуку.

Розділ 1. Науково-теоретичні основи змісту методів проекту

1.1.Екскурс в історію

Метод проектів не є принципово новим в світовій педагогіці. Метод проектів виник ще в 20–е роки нинішнього сторіччя в США. Його називали також методом проблем і зв'язувався він з ідеями гуманістичного напряму в філософії і освіті, які розроблені американським філософом і педагогом Дж.Дьюї, а також його учнем В.Х.Килпатріком.

Ідеї проектного навчання виникли в Росії практично паралельно з розробками американських педагогів під керівництвом російського педагога С.Т.Шацького в 1905 р.

Пізніше, вже при радянській владі ці ідеї стали досить широко впроваджуватися в школу, але недостатньо продумано і послідовно, і постановою ЦК ВКП/б/ в 1931 році метод проектів був осуджений і відтоді в колишньому СРСР більше не робилося серйозних спроб відродити цей метод в шкільній практиці. Разом з тим в зарубіжній школі він активно і достатньо успішно розвивався. У США, Великобританії, Бельгії, Ізраїлі, Фінляндії, Німеччині, Італії, Бразилії, Нідерландах і багатьох інших країнах ідеї гуманістичного підходу до освіти Дж.Дьюї, його метод проектів знайшли широкого поширення і набули великої популярності внаслідок раціонального поєднання теоретичних знань і їх практичного застосування для розв'язування конкретних проблем дійсності в спільній діяльності учнів. Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де і як я можу ці знання застосувати – ось основна теза сучасного розуміння методу проектів, яка і приваблює багато освітніх систем, прагнучи знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними уміннями.

1.2. Поняття та основні вимоги методу проектів

Проект – сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту.

У основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка часу. Цей підхід органічно поєднується з груповим (cooperative learning) підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає розв'язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншої, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих галузей. Результати виконаних проектів повинні бути, що називається, "відчутними", тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв'язання, якщо практична, конкретний результат, готовий до впровадження.

Основні вимоги до використання методу проектів.

 1. Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми/задачі, яка вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її розв’язування (наприклад, дослідження демографічної проблеми в різних регіонах світу; створення серії репортажів з різних кінців земної кулі з однакової проблеми; проблема впливу кислотних дощів на навколишнє середовище, проблема використання існуючого програмного забезпечення для розв’язування різних задач, ін.).

 1. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів (наприклад, доповідь у відповідні служби про демографічний стан даного регіону, про чинники, які впливають на цей стан, про тенденції, які простежуються в розвитку даної проблеми; спільний випуск газети, альманаху з репортажами з місця подій; охорона лісу в різних місцевостях, план заходів, рекомендації про впровадження та використання педагогічних програмних продуктів, ін.);

 1. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.

 1. Визначення кінцевих цілей спільних/індивідуальних проектів.

 1. Визначення базових знань з різних областей, необхідних для роботи над проектом.

 1. Структурування змістовної частини проекту ( з вказуванням поетапних результатів).

 1. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, задач дослідження, які випливають із проблем висунення гіпотези їх розв’язування, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, корегування, висновки (використання в ході спільного дослідження методу "мозкової атаки", "круглого стола", статистичних методів, творчих звітів, перегляду, ін.).

8.Результати виконаних проектів повинні бути матеріальними, тобто оформлені деяким чином (відеофільм, альбом, бортжурнал "подорожей", комп'ютерна газета, альманах, Webсторінка, ін.).

1.3. Приклади проектів

Спробуємо тепер на конкретних прикладах окремих проектів краще осмислити дидактичну суть цієї педагогічної технології. Важливо при цьому зрозуміти, що метод проектів – це приклад педагогічних технологій, засоби ж їх проведення можуть бути різними.. Тому головне чітко визначитися з самим методом.

Перш ніж приступити до деякого проекту, якщо є вже ідея проекту, необхідно визначитися з його соціальною, культурною, економічною значущістю. Можливо, що намічена вами ідея може бути коректно усвідомлена тільки тоді, коли вона буде розглянута в певній системі знань, соціального явища, економічної проблеми і т.д. Іншими словами, ваша ідея може "потягнути" за собою цілу серію взаємопов'язаних проектів, що складають єдину тему, проблему, яку доцільно розглядати, аналізувати, вивчати послідовно, крок за кроком, проект за проектом, все глибше вникаючи в проблему, розглядаючи різні її аспекти. Мова тоді йде вже про цілу програму, що складається з серії проектів, які можуть охоплювати різні області знання, різні роки навчання. Це не повинне зупиняти вчителя. Він може намітити цілу програму дослідницьких проектів не на один рік, структуруючи її по роках відповідно до програмного матеріалу. Тому вчитель передусім повинен розглянути свою (або учнівську) ідею з цієї точки зору.

 1. Виявлення і формулювання загальної проблеми

 2. Виявлення приватної проблеми (підпроблеми, ієрархії підпроблем) для певної дослідницької задачі з урахуванням вікових особливостей і розвитку дітей

 1. Презентація ситуацій для виявлення проблеми

 1. Формулювання проблеми

 1. Формулювання гіпотез

 1. Методи збирання і обробки даних в підтвердження висунених гіпотез

 1. Збирання даних

 1. Обговорення одержаних даних

 1. Перевірка гіпотез

 1. Формулювання понять, узагальнень, висновків

 1. Впровадження висновків.

1.3.1 Площі чотирикутників

Опис проекту

Назва проекту Площі чотирикутників.

Основні питання Площі

Ключове питання Про що можуть розповісти фігури?

Тематичні питання Чи впливає геометрія на економію?

Стислий опис

В результаті роботи даного проекту учні мають вивчити формули для обчислення площ чотирикутників: паралелограма, прямокутника, квадрата, ромба та трапеції. Ознайомлення учнів із задачами прикладного характеру відіграє велику роль не лише у формуванні наукового світогляду учнів, але і є важливим з тематичної точки зору. Використання таких задач розширює уявлення учнів про роль математики у вивченні реальних процесів, про взаємозв’язок математики з практикою, про діалектичність науки як засобу пізнання об’єктивного світу. З іншого боку, використання такого роду прикладів сприяє розвитку інтересу до математики.

Навчальні предмети з якими пов'язаний проект

основи економіки, географія, хімія, інформатика, математика.

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Ознайомити з поняттям площі фігури; сформулювати вміння знаходити формули для площ основних фігур, площ многокутників, зазначених у змісті програми.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Учні повинні

мати уявлення про - площу плоскої фігури та її властивості;

знати – формули для площ

прямокутника,

паралелограма,

ромба,

трапеції;

уміти – застосовувати формули до розв’язування задач на обчислення площ.

Діяльність учнів.

Для реалізації мети даної теми клас поділимо на дві частини, одна з яких робить історичний екскурс „ Подорож по країні Геометрії”, а друга частина класу розв’язує економічну задачу про збереження насаджень лісу.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

На дану тему відводимо три тижні

1 тиждень.

Учні повторюють:

1. Означення паралелограма, прямокутника, квадрата, ромба та трапеції.

2. Означення висоти паралелограма, ромба та трапеції.

3. Вимірювання довжини відрізка.

2 тиждень.

1. Перша група робить дослідження про кількість витраченого паперу та пов’язує її з лісовими насадженнями.

2. Друга група робить історичний екскурс.

3 тиждень.

1. Діти оформляють результати своїх досліджень в різних формах.

Вхідні знання та навички

Перед вивченням теми „Площі чотирикутників” з учнями необхідно повторити:

1. Означення паралелограма, прямокутника, квадрата, ромба та трапеції.

2. Означення висоти паралелограма, ромба та трапеції.

3. Вимірювання довжини відрізка.

Класи з якими пов'язаний навчальний проект: 8-9класи

Матеріали та ресурси

Фотоапарат, комп’ютери, відеокамера, засоби зв’язку з інтернетом, сканер.

Програмне забезпечення: програми опрацювання зображень, програми для створення мультимедійних презентацій, програми для створення публікацій, тестовий редактор.

Друковані матеріали:

 1. А.Г. Мерзляк, Б.В. Полонський,М.С.Якір Геометрія 8; ТОВ ТО «Гімназія», 2016

 2. Математика. Газети за 2015р.

 3. Інші носії інформації. Ресурси Інтернету.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Фотоапарат, папір, енциклопедії, фотокамера та інше.

Інше: Екскурсії, бібліотека.

Диференціація навчання:

Обдаровані учні: Розробили і дослідили вплив людської діяльності на навколишній світ.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Оцінювання знань проводилось відповідно критеріїв оцінювання.

Ключові слова:

Чотирикутники, площі, висота, сторона, одиниці вимірювання.

Розділ 2

На сьогодні існують декілька національних, регіональних та міжнародних програм, які запроваджують використання нових інформаційних технологій для створення різноманітних проектів, у яких беруть участь учні та вчителі середніх шкіл. Це такі програми як EuroSchoolNet, Orilla Orilla, GLOBE.

Цікавим є досвід застосування проектного методу з застосуванням комп’ютерних телекомунікацій, у програмі I*EARN (International Educational And Resource Network). Міжнародна освітня і ресурсна мережа. Ця програма запроваджується в Україні з 1998 року Ресурсно-методичним центром “АЙОРН”. Учні та вчителі понад 50 країн світу створюють спільні міжнародні та національні телекомунікаційні проекти за різними напрямами. Учасники проектів створюють електронні журнали, досліджують екологічний стан планети, пишуть твори та різноманітні творчі роботи за заданою тематикою. На Україні була створена національна мережа цієї програми, в яку увійшли 15 шкіл з Києва, Харкова, Львова, Ужгорода, Чернівців, Фастова, Кіровограду, Черкас.

Захоплюючою є участь учнів молодших класів у міжнародному проекті “Плюшеве ведмежа”, у якому беруть участь учні. Метою проекту є сприяння взаєморозумінню та розумінню інших культур. Це приклад парного проекту, в ході якого кожен клас отримує відповідного за віком партнера. Учні надсилають один одному ведмежат, які беруть участь у всіх справах класу . Учні пишуть електронні листи за ведмедика до своєї батьківщини, розповідаючи про найцікавіші події та пригоди, які з ними трапляються. Проект сприяє підвищенню мотивації вивчення іноземної мови у молодших школярів та при умілому його використанні може згуртувати клас і допомогти у виховній роботі.

Висновки

Цінність колективних проектів полягає в тому, що саме ця пошуково-дослідницька діяльність привчає дітей  до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або вдосконалення існуючого, розвиває морально-трудові якості, цінні мотиви вибору професії.

Впроваджуючи нові педагогічні технології на уроках та в позаурочний час, педагоги намагаються навчити випускника сучасної школи

 • адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях,

 • критично мислити,

 • грамотно працювати з інформацією,

 • бути комунікабельним, постійно самовдосконалюватись

Література:

 1. Полат Е.С. Нові педагогічні технології /Допомога для вчителів – М., 1997.

 1. Intel@ Навчання для майбутнього –К: Видавнича група BHV, 2004

 2. Інтернет ресурси.

19

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.