Орфоепічні норми – правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах

Опис документу:
Конспект уроку з української мови для 10 класу на тему "Орфоепічні норми – правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах" Мета:повторити орфоепічні норми вимови голосних та приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах; удосконалювати орфоепічні й орфографічні вміння учнів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: орфоепічні норми – правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах

Мета:повторити орфоепічні норми вимови голосних та приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах; удосконалювати орфоепічні й орфографічні вміння учнів, розвивати вміння визначати й виправляти допущені в усному мовленні орфоепічні помилки; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси рідної мови.

Тип уроку: урок повторення здобутих знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми та мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Спостереження над мовним матеріалом з елементами дослідження

 • Виразно прочитати текст, звертаючи увагу на правильну вимову виділених слів.

 • Усно відповісти на питання, що є останнім реченням тексту.

Мова людська – невичерпна скарбниця. Вона володіє таким запасом різноманітних засобів для оформлення думки, здійснення комунікативних актів, реалізації естетичних потреб і етичних норм, що ми навіть за все життя осягнути до дна цей запас не зможемо. Тому усі засоби, які є досконалим інструментом формування думки і почуття, знаряддям впливу на інших людей, повинні служити людині справно. Мова глибоко пов’язана з нашим розумом. Це – багатство, успадковане особистістю і племенем, недремна свідомість, яка нагадує і застерігає. І мовлення є характерною рисою особистості в доброму або поганому її вияві, характерною ознакою сімї і науки, свідченням людського благородства.

Погане мовлення – це свідчення насамперед невихованості людини, а вже потім – її неосвіченості. Згадаймо застереження К. Ушинського: «… у нас часто трапляються особи дуже розвинені, обізнані й розумні, які хочуть вам сказати про яку-небудь справу, але є справжніми мучениками,… набридають слухачеві, стомлюють його і часто втрачають багато в житті через те, що школа не подбала, щоб розвинути в них вчасно природний дар слова». Хіба ж це не стосується сьогоднішніх проблем виховання культури мовлення? (За Н. Бабич)

 • Згрупувати виділені слова за наявністю: подовження приголосних, апострофа, уподібнення приголосних за мякістю, уподібнення приголосних за місцем і способом творення, спрощення в групах приголосних.

 • Дати характеристику вимови приголосних звуків у кожній з отриманих груп

 1. Слово вчителя

Подовжені приголосні вимовляються трохи протяжніше, ніж звичайно, і на письмі позначаються подвоєними буквами: обличчя – [облич’: а].

Приголосні перед апострофом вимовляються завжди твердо: в’юн – [вйун], дит’ясла – [дитйасла];

Тверді приголосні [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [дз] перед наступним м’яким уподібнюються за м’якістю і вимовляються м’яко: [пов’іс’т’] [сон’ц’а];

Уподібнення приголосних за мякістю на письмі мяким знаком не позначається.

За способом і місцем творення найчастіше свистячі приголосні уподібнюються шиплячим і навпаки.

 1. У дієслівних формах на –ться, -шся, -чся відповідні словосполучення читаються так: -ться - -цьця [ц’:а], -шс- сься[с’:а], -чся – цься [ц’с’а], -жся – зься [з’с’а].

Наприклад: хвилюються - [хвиел’уйец’:а]

 1. У словоформах іменників на місці буквосполучень вимовляються такі звуки: -шці - -сьці [с’ц’і], -жці - -зьці [з’ц’і], -чці - цьці[ц’: і], -тці, -дці – цяці [ц’:і]. наприклад: ромашці [ромас’ц’і]

 2. Звукосполучення вимовляються як: -зж-, -здж-, -ждж- - -жж- - [ж:]; -сш-, зш- - щш [ш:]; зч, сьч – щ [шч]. Наприклад: зжувати [ж:увати]

 3. Звукосполучення –тч-, -дч-, -тш-, вимовляються як –чч- [ч:]: заквітчаний [закв’іч:аний]

Різні типи уподібнення характерні тільки для усного мовлення, вони закріплені орфоепічними нормами і на письмі не позначаються. Для правопису таких слів треба застосовувати орфографічні правила.

При спрощені у прикметникових формах вимова звукосполучень –тськ-, дськ-, -нтськ- передається як: -тськ-, дськ- - -цьк- [ц’к], - нтськ- [н’с’]: закарпатський [закарпац’кий]

Такі спрощення на письмі не позначаються.

ІV. Виконання практичних завдань

1. Заповнити таблицю, виписавши із тексту слова, в яких є буквосполучення дч,тч, тц, дц, сьч, шч, жч, чц, зч, стц, рдц, ться, шся. Позначити «+» або «-», чи спостерігається розбіжність між вимовою звуків та їїх позначенням на письмі.

Орфографічний запис

Фонетична транскрипція

Наявність розбіжності між вимовою звуків та їх позначення на письмі

Заробітчани

[зароб’іч:ани]

+

«То, мабуть, заробітчани», - подумав я. сподіваннями на Каховку зігрівалась тепер Яресьчина хата. Ми, братця, оце громадою давайте поміркуємо дещо – справи важливі є. неподалеку в натовпі біля конов’язі Гмиря спідлоба пильно дивиться на нього, і губи звело йому в злорадній усмішці. У мене в сумочці лежав сірий пакет. Черниш переступив з ноги на ногу і ненароком відчув чиєсь тепле спітніле плече. Сказано ж: солдатом не родишся, а робишся…на однім кінці на тій удочці червяк, а на другім – ви, рибак… мак висить на жердці у сінях. Вічні вулиці були вже розчищені трохи. По обіді Кайдашиха загадала невістці насіяти борошна. Для неї здавалось, що вона тоне у річці. Лягаючи спати, наче пускаєшся плисти по морю ночі, невідомому, чорному. Ми вкупочці колись росли, маленькими собі любились. Дужчав мороз, дим із коминів валив рівно, зливаючись з небом. От на цій річечці і вирішив Кузьма самотужки побудувати місток. Поки бряжчали ще тітчині карбованці… за холодну воду не візьметься.

2. Від поданих слів утворити прикметники (суфіксальним або префіксально-суфіксальним способом). Поясніть звукові зміни, які відбулися, й написання утворених слів.

Тиждень – тижневий, млость – млосний, пристрасть – пристрасний, ячмінь – ячмінний, користь - корисний, опонент – опонентний, компост – компостний, кістка – кістлявий, форпост – форпостний, капость – капосний, хвастатися – хвастливий, пеститися – пестливий, виїздити – виїзний, без ціни – безцінний.

 1. Робота у групах

1. Поставити замість крапок ( де потрібно) пропущені букви

І група

Ро…жарений, сміє…ся, бе…журний, ро…шарування, прині…ши, не му…ся, …шити, бє…ся , змиє…ся, бе…шумний, ро…шукати, ма…ч, …жувати, зустріне…ся, на дорі…ці, покликан…я, безсмерт…я, повноліт…я, повніст…ю, весіл…я, навман…я, узбереж…я, вічніст...ю.

ІІ група

Роздоріж…я, папорот…ю, дерт…ю, радіомовлен…я, засил…я, ател…є, безчест…я, ніч…ю, безліч…ю, шерст…ю, затвердін…я, дин…я, у ложе…ці, кни…ці, злі…ши, ро…жеврітися, зупини…ся, на сте…ці, відчепи…ся, сподіває…ся, згри..ши, бе…чинство.

ІІІ група

чищати, Іл…я, мудріст…ю, щаст…я, скрин…я, їдальн…я, лист…я, безліс…я, ріл…я, мід…ю, скатерт…ю, пам’ят …ю, л…ється, повін…ю, молод..ю, молодіст…ю, жовч…ю, у піднебес…і, подвір…я, радіст…ю, стат…я, стат…ею.

V. Підсумок уроку

Виконання тестових завдань за варіантами

І варіант

1. У якому рядку слід писати літеру r?

А. …оробення, …умка, …уля, …орщик, …рунт

Б. …орох, …азда, …осподар, …отувати, …удзик

В. …анок, …валт, …удзь, …уральна, …ніт

Г. …остювати, …ердан, …острий, …отовність, а…рус

Д. за…адка, …отель, …отівка, …ілка, …ості

2. У якому рядку в усіх словах наголос падає на перший склад?

А. Покровителька, порожній, правда, праска, працювати

Б. портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений

В. посуд, правосуддя, праслов’янський, приневолений, приносити

Г. православний, прималювати, принада, принцеса, полотно

Д. практика, прати, парта, принцип, приятель.

3. У якому рядку в усіх словах буквосполучення дж і дз позначають один звук?

А. підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі

Б. під золотистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт

В. дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб, дзеркало

Г. підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем

Д. підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий, підзвітний,

4. У якому рядку всі слова можуть мати подвійне наголошення при єдиному лексичному значення?

А. дорога, березі, руки, книжки

Б. насип, мука, золота, села

В. землі, замок, атлас, приклад

Г. усмішка, алфавіт, хворост, гостям

Д. роботи, коса, образи, договір.

ІІ варіант

 1. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру r?

А. а…роном, до…ляд, …аздиня, …умор, ва…а

Б. …олова, …азель, …ончар, …лянути, …ортати

В. …анок, а…рус, …едзь, …ете, під…рунтя

Г. а…укати, ла…ідний, з…ортати, о…ляд, …уляти

Д. збері…ати, …ава, …ел…отати, ски…лити, …азда

2. У якому рядку в усіх слова наголос падає на перший склад?

А. засуха, котрий, малий, нитки

Б. новий, нудний, обруч, оптовий,

В. бесіда, босий, випадок, загадка

Г. тісний, легкий, товстий, приятель

Д. легень, досвітній, праця, мавпячий.

3. У якому рядку в усіх словах буквосполучення дж і дз позначають один звук?

А. надзвичайний, підживитися, джунглі, відзнака

Б. дзвін, джерело, їжджу, кукурудза

В. надземний, відзначити, дзиґа, підживлення

Г. підзахисний, джміль, підзолотити, піджарити

Д. імідж, дзеркало, родзинка, відзив

4. У якому рядку всі слова можуть мати подвійне наголошення при єдиному лексичному значення?

А. шкода, викликати, байдуже, атлас

Б. затишно, простий, завжди, помилка

В. насип, обід, прийми, жила

Г. дзвони, дрова, землі, досипати

Д. людський, дзвони, приклад, досипати.

№ завдання

Варіант І

Варіант ІІ

1

В

в

2

Д

В

3

В

Б

4

Г

Б

VІ. Оцінювання

VІІ. Домашнє завдання

Розставити наголоси у словах, користуючись орфоепічним словником.

Аргумент, асимілятор, асигнування, бурштиновий, крайовий, життєвий, орнамент, фарфор, чотирнадцять, зокрема, гуртожиток, корисний, феномен, діалог, монолог, сільськогосподарський, завдання, виховання, виняток, випадок, незлічений, навчання, досяг.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
1
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!