№12 Побудова діаграм в LibreOffice Calc

Опис документу:
Теоретичний матеріал (методичний посібник до уроку)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

План уроку Дата: _____________

Тема №2. Обробка табличної інформації.

Тема уроку: Побудова діаграм в Calc.

Мета уроку: ознайомити з основними типами, елементами та видами діаграм і їхнім застосуванням; навчити будувати, редагувати, форматувати і друкувати діаграми; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, самоконтроль, вміння конспектувати; виховувати інтерес до предмету та наполегливість у навчанні, інформаційну культуру, акуратність, дисциплінованість, посидючість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: урок-лекція.

Обладнання: зошит, опорний конспект, наочний матеріал, комп’ютер.

Хід уроку

І. Оргмомент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Діаграма — це зручний спосіб подання да­них таблиці в графічному вигляді, що доціль­но використовувати для аналізу й порівняння даних.

У програмі Calc термін «діаграма» викорис­товується для позначення усіх видів графічного подання числових даних — діаграм та графіків. Діаграма пов'язана з даними, на основі яких вона створена, і автоматично оновлюється під час зміни даних.

ТИПИ ДІАГРАМ

LibreOffice Calc пропонує велику кількість стандартних (83 види із 10 типів) діаграм, але основою всіх їх є три основні різновиди: кругова діаграма, гістограма і графік.

Кругова діаграма — це круг, розділений на сег­менти. Кожний сегмент пропорційний відповід­ним процентним часткам величин у загальній сумі.

На гістограмі кожна величина по­дається у вигляді стовпчика, висота якого про­порційна значенню цієї величини.

Графік у LibreOffice Calc — це набір точок, які часто сполучені лініями, положення яких визначається парою координат.

СТАНДАРТНІ ТИПИ ДІАГРАМ

Тип

Призначення

Гістограма

Демонстрація зміни певних значень у часі, а також порівняння даних або з'ясування тенденцій. Гістограму краще застосовувати, коли потрібно оці­нити та звернути увагу на зміну даних за кінцевий період часу. Категорії розміщуються вздовж горизонталі, а значення — уздовж вертикалі.

Лінійна діаграма

Відображення співвідношення окремих компонентів, демонстрація або порівняння окремих числових значень у визначений час. Нагадує повер­нуту на 90 градусів гістограму. За наявності багатьох значень даних кра­ще вибрати не гістограму, а лінійну діаграму, більша увага приділяєть­ся співвідношенню значень, менша — змінам у часі. Краще упорядкувати дані за стовпцями або рядками.

Графік

(Линії)

Демонстрація змін значень у групі за тривалі проміжки часу, особливо якщо потрібно акцентувати увагу на змінах у часі й темпах змін. Графі­ки краще використовувати, коли є потреба відобразити кілька груп даних одночасно.

Точкова діаграма (Діаграма XY)

Побудова графіка даних наукових досліджень, але можна застосовувати і для відтворення будь-якого іншого графіка. Точкові діаграми можуть відображати зміни сукупності даних. їх використовують для визначення того, чи залежить одна змінна від іншої, чи впливають вони одна на одну.

Бульбашкова діаграма

Відображення на площині наборів із трьох значень. Подібна до точкової діаграми, але третя величина відображає розмір бульбашки.

Пелюсткова діаграма

(Сітчаста)

Аналог графіка в полярній системі координат. Відображає розподіл зна­чень відносно початку координат.

Кругова діаграма

Зображення складових частин якоїсь величини або певні пропорції і спів­відношення. Кругові діаграми мають лише один ряд даних, тому для їх побудови використовується лише один стовпець або один рядок даних. Краще маленькі сектори в основній діаграмі об'єднати в один елемент, а потім розбити в окрему діаграму поряд з основною.

Діаграма з ділянками

(Області)

Добре відображає зміну значень ряду з часом. Діаграма з ділянками з накопиченням відображає як зміну загальної суми, так і зміну внеску окре­мих значень. Нормована діаграма з ділянками з накопиченням відображає зміну внеску окремих значень.

Біржова діаграма

Відображає набори з трьох значень (наприклад, найвищий курс, найниж­чий курс, курс закриття).

Стовпчики і лінії

Класична змішана гістограма. Графік і гістограма побудовані на одній осі.

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДІАГРАМИ

Область діаграми, крім області побудови, де розміщена сама діаграма, містить й інші елемен­ти, які служать для надання наочності діаграмі.

Рядом даних називається набір пов'язаних між собою елементів даних, які відображені на діаграмі. Кожному ряду даних на діаграмі відповідає окремий колір або спосіб позначення, що зазначений у легенді діаграми. Діаграми всіх типів, крім кругової, можуть містити де­кілька рядів даних.

Підписи значень — підпис з додатковими відомостями про маркер даних, який представ­ляє одну точку даних або значення клітинки аркуша.

Маркер даних — смуга, ділянка, точка, сег­мент чи інший об'єкт на діаграмі, що відпові­дає одному значенню однієї клітинки аркуша. Маркери даних одного кольору на діаграмі утворюють ряд даних.

Осі діаграми є лініями, що призначені для обрамлення ділянки побудови діаграми, на­несення розмітки (шкал), яким відповідають основні значення елементів даних і категорії. Для більшості плоских діаграм використовують­ся первинні (основні) і допоміжні осі.

Легенда — підпис, який визначає візерунок або колір рядів або категорій даних на діаграмі. Легенда містить для кожного ряду даних ключ і поле — назву. Ключ легенди повторює колір і візерунок, заданий для елементів даних ряду. Легенда може створюватися в автоматичному режимі, якщо під час побудови діаграми інтер­вал клітинок включав назви рядів. Якщо імена рядів явно не задані, то легенда використовує стандартне ім'я Ряд (номер).

СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ І ФОРМАТУВАННЯ ДІАГРАМ

 • Створення діаграм

Створення діаграм відбувається за допомо­гою Майстра діаграм або кнопки на панелі інструментів Диаграмма. Майстер діаграм викликається ко­мандою меню Вставка, Диаграмма або кнопкою Мастер диаграмм на стандартній панелі інс­трументів.

Майстер діаграм виконує побудову діаграми для виділеного діапазону комірок в інтерак­тивному режимі за чотири кроки.

Крок 1. Тип діаграми. Вибір типу і вигляду діаграми, яка найкраще подає результат.

Крок 2. Діапазон даних. Вибір і вказівка діапазону даних для побудови діа­грами: задання діапазону даних, для яких будується діаграма. Якщо діапазон клітинок не був вибраний, виділити необхідний діапазон клітинок (адреса автоматично відобразиться в рядку діапазон);

Крок 3. Ряди даних. Вказівка розміщення даних — за ряд­ками або стовпцями будуватиметься діаграма. У вікні зразка відображатиметься вибраний тип діаграми для заданого діапазону даних.

Крок 4. Елементи діаграми. Задання па­раметрів діаграми у вікнах вкладок Заголовки, Підзаголовки, Оси, Линии сетки, Легенда.

У діалоговому вікні Мастер диаграмм виконання 4го кроку натиснути на кнопку Готово, і діаграму буде розміщено на поточному аркуші.

 • Редагування діаграм

Редагування діаграм відбувається за допо­могою пункту головного меню Диаграмма па­нелі інструментів Диаграмма або контекстного меню. Пункти меню надають користувачеві можливість повернутися до будь-якого з чо­тирьох етапів створення діаграми і здійснити необхідні зміни:

змінити тип і формат діаграми;

змінити початкові дані:

• перевизначити початковий інтервал клітинок, на підставі яких побудована діа­грама;

• перевизначити орієнтацію рядів та їхню назву;

• змінити дані, використовувані для під­писів осі;

змінити параметри діаграми (заголовки, осі, лінії сітки, легенду, підписи даних);

змінити розміщення діаграми.

 • Форматування діаграм

  • Форматування типів діаграм. Зміна типу може бути здійснена або за допомогою кноп­ки Тип диаграммы на панелі інструментів Діаграма, або за рахунок переходу до першого етапу побудови діаграм і вибору команди Тип диаграммы в контекстному меню.

  • Форматування елементів діаграми. Існують два способи форматування елемен­тів діаграми:

І спосіб

Вказати курсором миші на будь-який ком­понент діаграми (ряд, вісь, підписи, легенду...), клацнути по ньому її правою кнопкою і в кон­текстному меню, що з'явилося, виконати коман­ду Формат... (...= конкретний компонент).

II спосіб

На панелі інструментів Диаграмма у полі Обьекты диаграммы клацнути по стрілці та вибрати необхідний елемент, потім натиснути на кнопку Формат выделения.

  • Форматування ділянки діаграми та ділянки побудови діаграми. Змінення вигляду ділянки діаграми (кольору фону, візерунка, вико­ристання рамок навколо ділянки форматуван­ня) і шрифту (типу, стилю і розміру символів тексту, які розміщені в ділянці форматування).

Виділену ділянку побудови діаграми можна вилучити (ряди даних розміщуються в ділянці діаграм, а ділянка побудови є їх оточенням). Під час форматування ділянки побудови, як і для ділянки діаграми, змінюється лише її вигляд.

  • Форматування осей діаграми. Під час фор­матування осей активізується:

- вкладка Масштабирование (рис. 1) задається масштаб зна­чень елементів даних ряду на осі та розмітка осі (відстань між карбуваннями і лініями сітки), значення точки перетину з віссю X (для плос­ких діаграм) або з підставою (для об'ємних); вибирається у разі необхідності логарифмічна шкала і зворотний порядок значень (для осі категорій — зміна порядку проходження міток зліва направо, для осі значень — зміна значення від меншого до більшого);

- вкладка Расположение (рис. 2) – редагується розташування осі (перетин осей, місце підписів, мітки інтервалів та їх місця);

- вкладка Линия (рис. 3) – налаштовуються властивості лінії осі (стиль, колір, ширина, прозорість);

- вкладка Подпись (рис. 4) – налаштовуються орієнтація підписів осі (їх відображення, положення, орієнтація);

- вкладка Числа (рис. 5) - задається формат мі­ток карбувань або самих числових значень на осі;

- вкладка Шрифт (рис. 6) - вибирається вигляд і розмір шрифту міток карбувань;

-

Рис. 1

вкладка Эффекты шрифта (рис. 7) - вибираються ефекти шрифту міток карбувань (колір, накреслення, рельєф, підкреслення, закреслення);

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

  • Форматування рядів даних. Діаграма може містити декілька рядів даних — груп елементів даних, які відповідають одному діапазону кліти­нок робочого аркуша, не обов'язково суміжних. Кожний ряд на діаграмі виділяється кольором і / або візерунком.

Існує деяка відмінність у складі вкладок діалогового вікна Формат рядов данных.... обумо­влена типом діаграми, який відтворюють дані ряди, а саме плоскими і об'ємними діаграмами. Так, вкладки Вид, Подписи данных, Порядок ря­дов, Параметры є загальними для двовимірних і об'ємних (тривимірних) діаграм. При цьому для двовимірних діаграм додаються вкладки Ось і У-погрешности, а для тривимірних — вклад­ка Фигура.

  • Форматування легенди. Під час форма­тування вікна легенди задається вид рамки, колір і візерунок зафарбовування легенди, ви­значається шрифт, який використовується для тексту легенди, розміщення легенди (унизу, угорі, ліворуч, праворуч, у кутку).

  • Форматування області побудови діаграми (сітки). Область побудови діаграми забезпечує краще зображення числових даних, полегшує порівняння даних. Під час виділення сітки в полі імен з'являється стандартна назва ком­понента — Область побудови діаграми. У разі форматування області побудови діаграми зазначається тип лінії і заливка області побудови діаграми та її прозорість.

V. Закріплення нового матеріалу:

Розгляд прикладу побудови діаграми на основі вхідних даних.

Приклад. Учні склали відповіді на два тести IQ («коефіцієнт інтелектуальності»), і кожний із них набрав кількість балів, яку показано на рис. 8.

Рис. 8. Вихідна таблиця для побудови діаграми Рис. 9. Діалог Майстра діаграм, Крок 1

Ми почнемо з майстра діаграм, оскільки саме цей засіб дозволяє простежити етапи створення діаграми. Побудуємо діаграму для таблиці результатів тестування, показаної на рис. 8.

1) На робочому аркуші виділіть комірки з даними, що мають бути відбиті на діаграмі (А2:С8). У виділений діапазон можуть потрапити текстові заголовки, але це - не обов’язково.

2) Натисніть на кнопку Диаграмма на панелі інструментів або скористайтеся командою меню Вставка→Диаграмма.

3) У першому діалозі майстра (рис. 9) слід обрати тип і вид діаграми. Ви можете попередньо переглянути майбутню діаграму – вона відображається на задньому плані. За замовчуванням встановлений тип Гистограмма, – погодьтеся з цією установкою і натисніть кнопку Далее.

4) У другому діалозі майстра (рис. 10) на вкладці Диапазон данных буде зазначено діапазон комірок із даними для побудови діаграми. У разі потреби цей діапазон відкоригуйте та натисніть кнопку Далее.

Рис. 10

Рис. 11

5) У третьому діалозі (рис. 11), на вкладці Ряды данных буде зазначено діапазон даних для побудови діаграми. У разі потреби цей діапазон відкоригуйте та натисніть кнопку Далее.

6) В останньому, четвертому, діалозі майстра (рис. 12) потрібно обрати заголовки, легенду і параметри сітки. У розглянутому прикладі наберіть у текстовому полі Заголовок текст заголовка «Тести IQ-1 і IQ-2». Натисніть кнопку Готово.

Рис. 12

Рис. 13

Діаграма в нашому прикладі матиме вигляд, показаний на рис. 13. Положення діаграми на аркуші можна відкоригувати простим перетягуванням. Розміри діаграми змінюються перетягуванням будь-якого граничного маркера.

VІ. Підведення підсумку уроку.

VІІ. Домашнє завдання:

 • Опрацювати конспект - вивчити теоретичний матеріал з теми;

 • Ввести до комірок таблиці кількість дівчат та хлопців у вашому класі. Побудувати кільцеву діаграму, що показувала б співвідношення учнів різної статі.

Викладач: Теницький С. М,

6

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн
790 грн