Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Навчальна програма з фізики 7 клас (модифікована)

Фізика

Для кого: 7 Клас

20.09.2021

263

24

0

Опис документу:

Навчальна програма з фізики 7 клас (модифікована)

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й надає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою загальної культури високотехнологічного інформаційного суспільства.

Перегляд
матеріалу
Отримати код


Навчальна програма

(модифікована)

з фізики 7 клас

(індивідуальна форма навчання)


Програма розрахована в обсязі 17 годин (0,5 год на тиждень)

м. Київ

2021-2022 н.р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й надає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою загальної культури високотехнологічного інформаційного суспільства.

Навчання фізики в основній школі спрямовується на досягнення загальної мети базової загальної середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Випускник основної школи — це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості та ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

Процес навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей.

Фізика разом з іншими предметами робить свій внесок у формування ключових компетентностей. Цей внесок розкрито в таблиці «Компетентнісний потенціал навчального предмета».Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння:

 • сприймати пояснення вчителя, розуміти інформацію з підручників, посібників й інших текстових та медійних джерел державною/рідною мовою;

 • усно й письмово тлумачити фізичні поняття, факти, явища, закони, теорії;

 • представляти текстову інформацію в іншому вигляді;

 • описувати (усно чи письмово) етапи проведення фізичного експерименту, використовуючи арсенал мовних засобів (терміни, поняття тощо);

Ставлення:

 • усвідомлення потреби вільного володіння державною мовою для грамотного висловлювання власної думки, особистісного розвитку, здійснення навчальної та професійної діяльності;

Навчальні ресурси:

навчальні, науково-популярні, художні тексти та медійні матеріали, твори мистецтва, що містять описи фізичних явищ; дослідницькі проекти міжпредметного змісту

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

 • використовувати іншомовні навчальні та науково-популярні джерела для отримання інформації фізичного й технічного змісту, самоосвіти та саморозвитку;

 • у соціальних мережах із співрозмовниками з інших країн.

Ставлення:

 • зацікавленість інформацією фізичного й технічного змісту іноземною мовою;

Навчальні ресурси:

довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з Вікіпедії іноземними мовами, іноземні підручники і посібники

3

Математична компетентність

Уміння:

 • застосовувати математичні методи для опису, дослідження фізичних явищ і процесів, розв’язування фізичних задач, опрацювання та оцінювання результатів експерименту;

Ставлення:

 • усвідомлення важливості математичного апарату для опису та розв’язання фізичних проблем і задач.

Навчальні ресурси:

завдання на виконання розрахунків, алгебраїчних перетворень, побудову графіків, малюнків

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

 • пояснювати природні явища і технологічні процеси;

Ставлення:

 • відповідальність за ощадне використання природних ресурсів;

Навчальні ресурси:

навчальні проекти, конструкторські завдання

5

Інформаційно-цифрова компетентністьУміння:

 • визначати можливі джерела інформації, відбирати необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати, перекодовувати інформацію;

 • використовувати сучасні пристрої для отримання,

 • мережевого етикету.

Ставлення:

 • ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією, сучасною цифровою технікою;

 • дотримання авторського права, етично-моральних принципів поводження з інформацією.

Навчальні ресурси:

освітні цифрові ресурси, навчальні посібники

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

 • ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя;

Ставлення:

 • ціннісні орієнтири у володінні навчально-пізнавальними навичками, допитливість і спостережливість, готовність до інновацій;

 • позитивне емоційне сприйняття власного розвитку, Навчальні ресурси:

дидактичні засоби

7

Ініціативність
і підприємливість

Уміння:

 • застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними й енергетичними ресурсами;

Ставлення:

 • ціннісне ставлення до фізичних знань, результатів власної праці та праці інших людей;

 • усвідомлення необхідності виваженого підходу до вибору професії, оцінка власних здібностей;

Навчальні ресурси:

приклади успішних бізнес-проектів у галузі новітніх технологій (мікроелектроніка, нанотехнології, космічна техніка, електромобілі тощо)

8

Соціальна й громадянська компетентності

Уміння:

 • займати активну та відповідальну громадянську позицію в учнівському колективі, самоврядуванні школи, серед мешканців селища, мікрорайону тощо;

Ставлення:

 • усвідомлення себе громадянином України;

 • громадянська відповідальність за стан розвитку місцевої громади, країни;

 • толерантне ставлення до точки зору іншої особи;

 • оцінювання внеску українських та іноземних учених-фізиків і винахідників у суспільний розвиток;

 • розуміння відповідальності за використання досягнень фізики для безпеки суспільства.

Навчальні ресурси:

робота в групах, проекти та інші види навчальної діяльності

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння:

 • використовувати знання з фізики під час реалізації власних творчих ідей;

 • Ставлення:

 • усвідомлення причетності до національної й світової культури через вивчення природничих наук і мистецтва;

 • розуміння гармонійної взаємодії людини і природи.

Навчальні ресурси:

твори мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:

 • застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

Ставлення:

 • готовність брати участь у природоохоронних заходах;

 • самооцінка та оцінка поведінки інших стосовно можливих ризиків для здоров’я;

 • ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки;

 • усвідомлення важливості ощадного природокористування, потенціалу фізичної науки щодо збереження довкілля.

Навчальні ресурси:

навчальні проекти здоровязбережувального та екологічного спрямування


Критерії оцінювання
рівня володіння учнями теоретичними знаннями з фізики

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень


І. ПОЧАТКОВИЙ

1

  Учень володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ природи, за допомогою вчителя відповідає на запитання, що потребують відповіді "так" чи "ні"


2

   Учень описує природні явища на основі свого попереднього досвіду, за допомогою вчителя відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді


3

  Учень за допомогою вчителя описує явище або його частини у зв'язаному вигляді без пояснень відповідних причин, називає фізичні явища, розрізняє позначення окремих фізичних величин


ІІ. СЕРЕДНІЙ

4

  Учень за допомогою вчителя описує явища, без пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його власних спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях учителя тощо


5

 Учень описує явища, відтворює значну частину начального матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих фізичних величин, записує основні формули, рівняння і закони


6

  Учень може зі сторонньою допомогою пояснювати явища, виправляти допущені неточності (власні, інших учнів), виявляє елементаріні знання основних положень (законів, понять, формул) 


ІІІ.ДОСТАТНІЙ

7

  Учень може пояснювати явища, виправляти допущені неточності, виявляє знання і розуміння основних положень (законів, понять, формул, теорій) 


8

  Учень уміє пояснювати явища, аналізувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, зі стороньою допомогою (вчителя, однокласників тощо) робити висновки


9

  Учень вільно володіє вивченим матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить приклади його практичного застосування та аргументи на підтвердження власних думок 


ІV. ВИСОКИЙ
 

10

  Учень вільно володіє вивченим матеріалом, уміло послуговується науковою темрмінологією, вміє опрацьовувати наукову інформацію (знаходити нові факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх відповідно  до поставленої мети)


11

  Учень на високому рівні опанував програмний матеріал, самостійно, у межах чинної програми оцінює різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання


12

  Учень вільно володіє програмним матеріалом, виявляє здібності, вміє самостійно поставити мету дослідження, вказує шлях її реалізації, робить аналіз та висновкиКалендарно-тематичний план з фізики для 7 класу(індивідуальна форма навчання)

(35 год, 1 год на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

Дата

Вступ

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Фізичний експеримент і фізичні досліди


Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.


Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.


Розв’язування задач


Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу


Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення


Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху


Розв’язування задач


Графіки рівномірного прямолінійного руху


Розв’язування задач. Самостійна робота


Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху


Розв’язування задач


Розв’язування задач. Самостійна робота


Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання


Розв’язування задач


Лабораторна робота № 2. Визначення періоду обертання тіла


Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники


Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла


Густина речовини


Розв’язування задач


Лабораторна робота № 3. Вимірювання маси тіл


Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри


Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість


Розв’язування задач


Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці


Тиск рідин і газів. Закон Паскаля


Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри


Сполучені посудини. Манометри


Розв’язування задач. Самостійна робота


Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда


Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Розв’язування задач


Механічна енергія та її види


Момент сили. Умови рівноваги важеля Лабораторна робота № 4. Вивчення умови рівноваги важеля


Розв’язування задач


Рухомий і нерухомий блокиВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.