Навчальна програма гуртка патріотичного напряму «ШКІЛЬНИЙ ЄВРОКЛУБ» (2 години на тиждень)

Виховна робота

Для кого: 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

30.03.2021

108

5

0

Опис документу:
На основі навчальної програми «Європейський клуб» Арутюнян О. С. Схвалено МОН України. (Київ, 2012 р.) Програма побудована на модульній основі та може використовуватись у гуртках позашкільних навчальних закладів і як факультативний курс для учнів 8-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах. Програма інтегрує знання гуртківців із різних предметів. Усі заняття пов’язані з опануванням знань про історію, культуру та мистецтво, суспільство та людину.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Новоселівська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Петропавлівської районної ради

Дніпропетровської області

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання методичної ради Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

___________ №_____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор школи ________________________

Наказ ___________ №_____

Навчальна програма гуртка

патріотичного напряму

«ШКІЛЬНИЙ ЄВРОКЛУБ»

На основі навчальної програми

«Європейський клуб» Арутюнян О. С.

Схвалено МОН України. (Київ, 2012 р.)

Керівник: Ілющенко А.С.

с.Українське

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З відродженням Української держави почався новий період в історії українського народу. Здобувши незалежність, Україна отримала можливість безпосереднього спілкування з іншими державами, стала суб’єктом міжнародного життя, включилася в глобальні процеси. Це є найкращим способом реалізації національних інтересів побудови економічно розвинутої демократичної держави, зміцнення її позиції у світі.

Європейський вибір України зумовлено її геополітичним положенням та спільною історією формування і розвитку європейської культури. Однією з основ державної політики України на шляху до Європейського Союзу та формування нової політики Європейського Союзу щодо України є саме інформування населення про історію Євросоюзу, економічне співробітництво з державами – членами Європейського Союзу, стандарти життя в європейських країнах, правовий та соціальний захист населення. Важливими умовами демократичного суспільства є громадянська освіченість, компетентність, виховання поваги до прав людини, толерантності, вміння знаходити компроміс, виховання європейських цінностей. Необхідно, щоб громадяни знали свої права та обов'язки, дотримувались закону, мислили критично і незалежно.

Сучасні навчальні заклади мають сприяти розвитку демократичної культури, формуванню необхідних для проживання у європейському співтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань. Пріоритети загальноєвропейської освіти полягають у наданні молодому поколінню теоретичних знань про розвиток європейських країн та практичних умінь: адаптуватись до життя і навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально активними, здатними до комунікації і захисту своїх прав. Формування в учнівської молоді європейських цінностей можливе за умови залучення їх до активної практичної діяльності роботи євроклубу.

Мета програми: розширення знань про Європу та євроінтеграційні процеси, виховання всебічно розвиненої, культурної, толерантної особистості, патріота України.

Основні завдання:

 • вивчення історії, культури, традицій та звичаїв Європейського союзу;

 • поширення інформації про перспективи інтеграційних процесів у Європі;

 • встановлення зв’язків з молоддю країн Європи через програми молодіжних обмінів, листування, виконання спільних проектів;

 • організація заходів з метою поширення інформації про Європейський Союз, європейські організації, європейську спільноту;

 • формування комунікативних навичок, навичок самостійного навчання, збирання та критичного аналізу необхідної інформації;

 • підвищення рівня володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями;

 • мотивація до вивчення іноземних мов.

Навчальна програма розрахована на учнів 8-11 класів. Заняття проводяться 1 раз на тиждень по 2 години. Програма побудована на модульній основі та може використовуватись у гуртках позашкільних навчальних закладів і як факультативний курс для учнів 8-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах. У програмі враховано вікові та психологічні особливості дітей, передбачено інтерактивні підходи у викладені матеріалу, залучення учнів до творчої співпраці.

Програма інтегрує знання гуртківців із різних предметів. Усі заняття пов’язані з опануванням знань про історію, культуру та мистецтво, суспільство та людину. Навчальний процес наповнюється загальнолюдським ціннісним і патріотичним змістом, які є вкрай важливими в наш час державотворення, становлення і визначення пріоритетів нації, її участі в глобальних та інтеграційних процесах.

На заняттях рекомендується застосовувати методи «Ажурна пилка», «Снігова куля», «Лінійна побудова», «Акваріум», «Порушення прав казкових героїв», «Критерійний покер», «Діамантове ранжування», «Капелюхи де Боно», «Дебати», «Мозковий штурм», дидактичні вправи «Європейська субота», «SWOT», «7 муз», «Павутинка дискусії», мультимедійні презентації, перегляд відеофільмів, роботу у малих групах (аналіз ситуацій) та командну роботу, різноманітні вікторини, метод «7 розумів» (презентація одного із способів мислення), метод проектної діяльності та його компоненти.

Для розширення світогляду вихованців проводяться екскурсії до музеїв, виставок, представництв Євросоюзу та Ради Європи, посольств та консульств країн світу, Центрів європейської інформації, зустрічі з представниками міжнародних та українських молодіжних, дитячих і громадських організацій.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно з Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651.

Навчальна програма «Європейський клуб» побудована на основі Курсу «Європейські студії» (автори: Л. І. Паращенко, Ю. С. Комаров), «Концепції змісту освіти для європейського виміру України» (розробники: С. Кобернік, І. Тараненко, О. Овчарук, Н. Кузьмина, Ф. Степанов, Л. Паращенко).

Керівник гуртка, враховуючи рівень підготовки, вік та інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ТЕМА

Кількість годин

теорія

практика

всього

Вступ

1

1

2

Модуль І. Європейські та світові цивілізації.

4

6

10

Модуль ІІ. Склад європейського континенту. Європейські країни.

4

10

14

Модуль ІІІ. Європейський Союз. Інституції ЄС.

4

6

10

Модуль ІV. Соціально-культурний розвиток Європи.

10

12

22

Модуль V. Глобальні проблеми людства. Європейські шляхи розв'язання проблем.

3

3

6

Модуль VІ. Шляхи інтеграції України в Європу.

6

4

10

Модуль VІІ. Підсумкові заняття.

-

2

2

Разом:

32

44

76

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступне заняття

Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила техніки безпеки. Знайомство та інтеграція групи.

Практична робота:

Складання правил роботи у групі. Анкетування. Інтерактивні вправи «Бінго», «Перше знайомство», «Мої очікування», «Інтерв’ю».

Модуль І. Європейські та світові цивілізації

Поняття про цивілізації. Типи цивілізації. «Захід і Схід». Головні риси Європейської цивілізації. Знайомство з Європейським Союзом.

Практична робота:

Інтерактивні вправи «Ажурна пилка», «Снігова куля», лекції із презентаціями.

Вправи на формування поняття цивілізації. Вправи на розвиток пам’яті та уваги. Створення презентації «Цивілізації світу».

Модуль ІІ. Склад європейського континенту. Європейські країни

Поняття про склад європейського континенту. Населення Європи. Географічне положення Європи. Поняття про європейські країни. Історичний шлях розвитку європейських країн. Місце України в європейській історії. Спільні та відмінні риси української та європейської історії.

Практична робота:

Інтерактивні вправи «7 муз», мультимедійні презентації, дидактичні вправи «Європейська субота», «Павутинка дискусії», перегляд відеофільмів. Індивідуальна та командна робота.

Створення презентацій «Європейські країни». Підбір вправ на поглиблене вивчення зазначеної теми.

Модуль ІІІ. Європейський Союз. Інституції ЄС

Останні зміни на карті Європи. Європейський Союз. Поняття про інституції Європейського Союзу. Нормативно-правова база Європейського Союзу. Основні вимоги для вступу до Євросоюзу. Лісабонський договір.

Практична робота:

Зустріч з представниками Євросоюзу в Україні. Інтерактивні вправи «Ажурна пилка», «Порушення прав казкових героїв», робота у малих групах (аналіз ситуацій) та командна робота.

Вивчення розташування країн Європи на мапі. Виконання простих вправ на знання карти Європи. Створення презентацій «Європейський Союз», «Інституції ЄС».

Модуль ІV. Соціально-культурний розвиток Європи

Полікультурне суспільство. Міжкультурний діалог. Європейська культурна самобутність. Охорона культурної спадщини народів світу. Мовна палітра сучасної Європи. Європейські цінності. Шляхи формування та розвитку європейської культури. Права національних меншин в європейських державах. Розвиток толерантності в країнах Європи. Релігія в житті сучасного європейця. Основні релігії країн Європи. Українці - співтворці європейської культури. Європейський культурний вплив на Україну. Внесок України в культурну спадщину Європи. Спільні проблеми і здобутки європейських держав в галузі культури.

Практична робота:

Інтерактивні вправи «7 розумів» (презентація одного із способів мислення), мультимедійні презентації, перегляд відеофільмів, різноманітні вікторини. Індивідуальна та командна робота.

Створення презентацій «Європейська культура», «Релігія в житті європейців», «Україна – європейська країна».

Модуль V. Глобальні проблеми людства. Європейські шляхи розв'язання проблем

Проблеми війни та миру та їх прояв в історії Європи. Наслідки війн у світі. Основні заходи європейських країн щодо збереження миру на планеті. Глобалізація та її основні складові. Позитивні та негативні наслідки глобалізації. Демографічна проблема та причини її загострення. Прояв глобальних проблем людства в Україні. Екологічні проблеми та їхні наслідки. Проблеми, що хвилюють людство. Небезпечні хвороби в Європі. Вірус імунодефіциту людини / Синдром набутого імунодефіциту.

Практична робота:

Інтерактивні вправи «Дебати», «Мозковий штурм», аналіз історичних подій. Індивідуальна та командна робота.

Створення презентацій «Глобальні проблеми людства», «Значення глобалізації світу».

Модуль VІ. Шляхи інтеграції України в Європу

Інтеграційні процеси в сучасній Європі. Інтерактивне спілкування: молодь на шляху інтеграції України в Європу. Розвиток та перспективи міжнародного молодіжного співробітництва. Проектна діяльність в роботі євроклубів. Розробка проектів роботи євроклубу. Розробка заходів спільної діяльності євроклубів. Співпраця роботи євроклубів. Мережа євроклубів України. Інтерактивні методи діяльності в роботі євроклубу. Індивідуальна та командна робота.

Практична робота:

Відвідання тематичних виставок. Зустрічі з представниками молодіжних громадських організацій. Інтерактивні вправи, «метод проектів».

Робота в командах над проектами. Робота над презентаціями.

Модуль VІІ. Підсумкові заняття

Участь у проведенні заходів євроклубу, звіт про діяльность. Презентація портфоліо. Презентація індивідуальних проектів вихованців. Участь у житті громади; місцевих, обласних, Всеукраїнських конкурсах та семінарах на європейську тематику.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати:

 • основні відомості про цивілізації, головні риси Європейської цивілізації;

 • відомості про склад європейського континенту, населення та розвиток країн Європи;

 • відомості про Європейський Союз, інституції Європейського Союзу;

 • соціально - культурний розвиток Європи;

 • основні положення та вплив глобалізації на Україну та країни Європи.

Вихованці повинні вміти:

 • розуміти вплив європейській історії на розвиток України;

 • розуміти значення країн Європи на розвиток сучасного світу;

 • аналізувати діяльність європейських інституцій.

Вихованці повинні мати навички:

 • практичної діяльності в групі;

 • роботи з першоджерелами;

 • презентації своєї роботи перед аудиторією.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.