• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • НАУКОВА РОБОТА "ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНИХ КУРСІВ ГЕОГРАФІЇ ДОСВІДУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ" ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ "

НАУКОВА РОБОТА "ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНИХ КУРСІВ ГЕОГРАФІЇ ДОСВІДУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ" ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ "

Опис документу:
Дослідження — це складний, але дуже важливий і цікавий шлях пізнання. Мета дослідження: закріпити й поглибити знання про подорожі та дослідження, спрямовані на вивчення Землі; сформувати вміння користуватися різними джерелами географічної інформації для пошуку необхідних відомостей, їхнього відбору й подальшого подання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Вступ

Без сумніву, всі наші знання

починаються з досліду

І. Кант

Сьогодні питання про розвиток творчих здібностей учнів у теорії та практиці навчання стоїть особливо актуально, так як дослідження останнього часу виявили у школярів значно більше, ніж передбачалося раніше, можливостей засвоювати знання як у звичній, так і в нестандартній ситуації.

У посібнику розглянуто умови та особливості застосування досліджень для розвитку творчих здібностей учнів, оскільки при вивченні географії недостатньо обмежуватися простим перерахуванням цифр і фактів. Необхідно, щоб вони були приводом для ґрунтовної розмови на уроках, що стає можливим за допомогою творчих методів навчання. Все це спрямовано на розвиток творчих та пізнавальних здібностей учнів.

Необхідність розвивати творчість на сьогоднішній день призвела до нововведень у курс шкільної програми досліджень, виконання та оцінювання яких здійснюється за бажанням учителя та учнів. Основна мета введення досліджень – розвиток творчої особистості.

Крім того, до окремих тем наводяться теми досліджень, які рекомендується виконувати у вигляді створення презентацій, творів (есе), розробки міні-проектів, до виконання яких можуть бути залучені й члени родини учня.

Запропонована модель проведення досліджень є відкритою формою. Тобто, кожен вчитель відповідно до своєї методичної роботи або враховуючи певні індивідуальні, вікові особливості учнів чи інші чинники, обирає ті етапи проведення дослідження, які йому більше підходять. Етапність виконання дослідницької роботи вчитель може корегувати або змінювати.

Впровадження даної технології навчання спрямоване на стимулювання інтересу учнів до самостійного здобуття нових знань і застосування їх шляхом розв’язування проблем у конкретній практичній діяльності. Підготовка міні – проектів здійснюється як на уроці так і в позаурочний час, так само відбувається їхня презентація.

Усі запропоновані дослідження, міні-проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст. Тематику завдань для дослідницького практикуму і міні-проектів учитель може змінювати відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, особливостей природи свого краю тощо. Долучаючись до дослідницької діяльності, її учасники працюють над навчальним міні-проектом, пов'язаним із вирішенням певних проблем. При цьому учні набувають знань, які за дидактичним значенням виходять за межі окремого навчального предмету, а за своїм особистісним сенсом — за межі звичного шкільного середовища, пов'язуючи їх з реальними соціальними проблемами, які готують дитину до життя.

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНИХ КУРСІВ ГЕОГРАФІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

«Найдивовижнішою властивістю нашого світу є те, що його можна дослідити». Альберт Ейнштейн

Дослідження  — це складний, але дуже важливий і  цікавий шлях пізнання.

Мета дослідження: закріпити й  поглибити знання про подорожі та  дослідження, спрямовані на вивчення Землі; сформувати вміння користуватися різними джерелами географічної інформації для пошуку необхідних відомостей, їхнього відбору й  подальшого подання.

Дослідження, як елемент творчої діяльності учнів, проводяться під керівництвом учителя, котрий визначає основну мету досліджень та за активною участю членів родини учня. Дослідження проводяться за вибором і бажанням учня і оцінюється відповідно як творча робота. Форму виконання і подачі роботи вчитель рекомендує, а учень обирає довільно (міні-проекти, есе, презентації, тощо)

Дослідження як один з нових компонентів у навчальній програмі з географії передбачає планомірну і систематичну роботу учителя щодо розвитку в учнів дослідницьких умінь. Враховуючи, що рушійною силою будь-якої дослідницької діяльності є цікавість, слід насамперед створити на уроці географії умови, які б спонукали учнів до зацікавленості у виконанні дослідницьких завдань. Крім того, застосування досліджень як навчальної технології сприятиме формуванню мотивації шестикласників до вивчення географії, активізації їхньої пізнавальної діяльності.

Основними завданнями організації досліджень у процесі вивчення географії у 6-му класі є:

ознайомити шестикласників з основними прийомами дослідницької роботи, як от: аналіз, синтез, порівняння, співставлення, аргументованість (доказовість) та ін.;

вчити учнів застосовувати прийоми дослідження під час ознайомлення з географічними явищами, процесами у відповідних темах навчальної програми;

максимально спиратися на індивідуальний життєвий дослідницький досвід шестикласників;

розвивати індивідуальні дослідницькі вміння та творчі можливості кожної дитини, формуючи тим самим їхній попередній науково-дослідницький досвід;

допомагати кожному учню пізнати себе, розкрити свої здібності, самореалізуватися в процесі дослідницької роботи.

Формування в учнів 6-го класу дослідницьких умінь відбувається поетапно з постійним підвищенням ступеня їхньої самостійності в дослідницьких завданнях, поступово перетворюючи їх на активних учасників та співавторів дослідницьких ідей. Запропоновані у навчальній програмі теми та проблеми дослідження можуть виконуватися як під час уроку, так і в позаурочний час, зокрема як індивідуальне (домашнє) завдання, а також у позашкільній роботі, наприклад, під час екскурсій чи проведення спостережень.

Будь-яка із запропонованих проблем дослідження може стати й головною проблемою уроку чи його фрагменту з відповідної теми. На уроках чи у позаурочний час варто використовувати різні форми його проведення: колективну, групову, парну чи індивідуальну.

Підготовка завдань дослідницького характеру потребуватиме від учителя більше зусиль і часу, аби ця робота не перетворилася лише на скачування учнями інформації з Інтернету. Тому слід наголошувати учням, що пошук, накопичення та опрацювання зібраної інформації є дуже важливим, аби у проблемі, що досліджується, досягти результату. Також учителю варто звертати увагу учнів і на те, якими методами (прийомами) цю інформацію краще опрацювати, як коректно сформулювати мету, об’єкт і предмет дослідження, яким чином краще оформити результати. Можна з шестикласниками говорити й проте, що дослідження бувають як суто теоретичними, так і практичними (прикладними) та пояснити різницю між ними.

Очікуваним результатом проведення передбачених програмою досліджень є передусім оптимальне засвоєння учнями навчального матеріалу (географічних фактів, понять, закономірностей), розвиток зазначених вище дослідницьких умінь та розвиток особистості учня (його пізнавальної активності, креативності, цікавості, наполегливості у розв’язанні поставлених завдань, охайності в оформленні результатів роботи тощо). Важливим моментом повинна стати публічність результатів проведених досліджень, їх обговорення на уроках, на спеціально організованих виставках, у шкільній пресі та процес їх оцінювання.

Виконавши дослідницьку роботу у  вигляді повідомлення, презентації, твору (есе), міні-проекту, учні продемонструють не тільки її результати, але й  такі якості, як працездатність, наполегливість у  досягненні мети, уміння долати труднощі, а  також набудуть досвіду роботи з  географічною інформацією.

Географічне дослідження передбачає обов’язкове використання карт. У цьому випадку це можуть бути спеціальні карти, присвячені географічним відкриттям, фізичні карти, а також контурні. За допомогою географічних карт необхідно встановити, де проходив маршрут подорожі та які географічні об’єкти були відкриті. Потім усе це треба нанести на контурну карту за допомогою умовних знаків. Маршрут найкраще позначити за допомогою ліній і стрілок, а географічні об’єкти слід підписати, указавши рік їхнього відкриття. Усі лінії і підписи на контурній карті необхідно виконувати акуратно, використовуючи олівець.

Результати дослідження оформляють в окрему папку та подають, наприклад, у вигляді повідомлення. Обов’язково потрібно підвести підсумки, указавши, що нового довідалися учні (найважливіше), чого навчилися, із якими труднощами стикнулися, як їх долали.

Дослідження виконуються на окремих аркушах або в електронному вигляді (наприклад презентація в програмі Power Point). Такі завдання краще виконувати групами або за допомогою старших (батьків, братів або сестер, старших товаришів).

Зібравши інформацію, необхідно ознайомитися з  нею та вибрати відомості, які найбільш повно й  точно розкривають тему дослідження.

Висновки

Географія у школі завжди була важливою світоглядною дисципліною. Адже географія охоплює практично всі галузі життя нашого суспільства та довкілля, географічні знання дозволяють сформувати просторове бачення світу. Оволодівши географічними пізнаннями, людина усвідомлює себе частиною навколишнього простору, відтворює собі цілісну картину сучасного світу.

Сучасний учитель географії – учитель, який докорінно переосмислив свою роль у навчально-виховному процесі з урахуванням новітніх рис суспільства, адже перед ним стоїть завдання виховання відповідальної особистості, яка здатна критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Впровадження у шкільну практику досліджень допомагає активізувати пізнавальну діяльність учнів, сформувати в них уміння та навички комунікативного характеру. У сьогоднішньому життєтворчому процесі школа повинна допомогти дитині стати суб’єктом власного життя, оволодіти механізмами рефлексії і саморефлексії над власним буттям, його метою, смислом і цінностями. Організовуючи таку діяльність, учитель учить свідомо будувати власну повноцінну діяльність, яка включає три стадії: мотиваційну, операційно-виконавчу, рефлексивно-оцінювальну.

Саме тому дослідницька робота, виконання міні-проектів – це практичний шлях набуття навчального і соціального досвіду, реалізації життєвих планів особистості.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Цифрові практики Нової української школи: створення освітнього відеопроєкту»
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.