Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

33.

34-35.

36-37.

38.

39-40.

1

2

2

1

2

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає про життя і творчість М.Гоголя, особли-вості петербурзького етапу його життя і творчості; про зв’язки письменника з Україною та її культурою, увічнення його пам’яті в музеях і пам’ятниках, утіле-ння образів і сюжетів його книг у творах мистецтва;

-читає, використовуючи різні види читання (ознайом-

лювальне, навчальне) під час роботи зі статтею під-ручника про М.Гоголя;

-характеризує письменника як видатного російсько-го та українського письменника-реаліста;

розкриває особливості світогляду письменника, специфічну манеру його оповіді;

-визначає особливості, теми та проблеми творів із циклу петербурзьких повістей М.Гоголя;

-пояснює, як на долі самого М.Гоголя позначився романтичний конфлікт між мріями і реальністю; особливості використання автором фольклорного матеріалу, прийому поєднання буденного і фан-тастичного;

-доводить, що у творчості М.Гоголя знайшли ві-дображення і романтичні, і реалістичні принципи літератури;

-уміє використовувати інтернет-ресурси для отри-

мання нових знань, підготовки проектів («Цікаві фак.-

ти про М.Гоголя», «Петербурзький період життя і

творчості М.Гоголя», «Гоголь і Україна»); проводити

пошукову діяльність, словесно оформлювати резуль-

тати досліджень.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-переказує зміст комедії М.Гоголя «Ревізор»;

-рзповідає творчу історію п’єси;

-називає особливості драматичного роду літератури; галузі суспільства, які викриває М.Гоголь мовою ав-тора комедії та сучасною мовою;

-знаходить у тексті застарілі слова та за допомогою

словника з’ясовує їхнє значення;

-виявляє, хто з персонажів уживає іноземні слова та з якою метою;

-дає визначення слову «ревізор» з погляду: а) город-ничого; б) Марії Антонівни; в) автора комедії; г) су-часної людини;

-пояснює, для чого потрібні ревізори в суспільстві;

-уміє тлумачити поняття, характеризувати образи чиновників у комедії, розповідати про мотиви їхніх учинків; висловлювати думки та погляди про образи чиновників у п’єсі; аргументовано та грамотно ви-словлювати свою думку щодо суспільних питань; критично оцінювати тексти соціального змісту;

використовує різні види читання (вибіркове, пошу-кове) під час аналізу образів;

-розкриває роль епіграфа п’єси; суспільні явища, які

розвінчав М.Гоголь у творі; які з них ще існують у

наш час і як з ними боротися;

-перетворює інформацію з однієї форми в іншу

(складання схеми або таблиці «Образи чиновни-ків у п’єсі М.Гоголя «Ревізор», «Засоби створення образів чиновників у п’єсі «Ревізор»).

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-характеризує головного героя комедії; простежує динаміку образу Хлєстакова; особливості жанру тво-ру, сюжетно-композиційні особливості;

-читає, використовуючи різні види читання (вибірко-

ве, пошукове) під час аналізу образу Хлестакова;

-пояснює, проти яких негативних рис у людських ха-рактерах і явищ у житті суспільства спрямована сати-ра М.Гоголя в комедії «Ревізор»; яку виховну функ-цію виконує твір;

-знаходить засоби комічного у творі та пояснює їх роль;

-порівнює комедію М.Гоголя «Ревізор» із комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич» і доводить, що вихов-на мета обох творів є співзвучною; оригінал і художні переклади;

-висловлює особисте ставлення до проблем, що по-рушуються в комедії, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

-виявляє жанрові ознаки комедії, приклади кон-кретного втілення ознак реалізму та ілюструє їх цита-тами з тексту; особливості індивідуального стилю митця;

-визначає алгоритм, за яким діяв Хлестаков, щоб за-робити якнайбільше грошей (наводить сцени, побудо-вані за цив алгоритмом); композицію (її особливості) та проблематику твору, специфіку художнього конф-лікту;

-уміє перетворювати інформацію з однієї форми в

іншу (складання таблиці «Конфлікт у п’єсі М.Гоголя «Ревізор», «Прийоми комічного в п’єсі М.Гоголя «Ревізор»); тлумачити поняття, висловлювати думки та погляди про конфлікт і композицію п’єси; інтер-

претувати вчинки Хлестакова, аргументувати свою позицію прикладами з тексту;

-з’ясовує сутність корупції, її шкідливість суспільній моралі та економіці країни; актуальність комедії в сьогоденні.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-читає, використовуючи різні види читання (ознайом-

лювальне, навчальне) під час роботи зі статтею під-ручника про петербурзькі повісті М.В.Гоголя;

-визначає особливості, теми та проблеми творів із циклу петербурзьких повістей М.Гоголя;

-переказує зміст повісті «Шинель»;

-виявляє побутовий, психологічний і філософський плани повісті, особливості сюжету та композиції;

-складає план тексту, підбирає заголовки до частин;

-уміє тлумачити поняття, висловлювати думки та погляди про сюжет і композицію твору «Шинель»;

-коментує ілюстрації до твору та анімаційний фільм,

знятий за мотивами повісті;

-розповідає, якими постають у творі російські чинов-

ники нижчого і вищого рангів; пояснює, чому їх мож-на назвати «зайвими людьми»; яке значення у творі

має образ «значної особи», чому ця особистість не має імені й автор не дає її портретної характеристики;

-створює збірний образ петербурзького чиновництва;

-пояснює назву твору.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-характеризує образ А.Башмачкіна та засоби його створення; образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору) та образ шинелі;

використовує різні види читання (вибіркове, пошу-кове) під час аналізу образів;

-пояснює, чому всі негаразди життя дрібного чинов-ника були добре відомі автору; чому автор порівнює мрію про шинель з одруженням; у чому полягає дра- матизм крадіжки шинелі та іронія письменника («ви-шукане» ім’я персонажа) та пародійність прізвища героя; чому спочатку автор дав своєму героєві прізви-ще «Тишкевич», а потім замінив його на «Башмач-кін»; чи усвідомлює Акакій Акакійович трагізм свого існування; що варто було б змінити в департаменті, щоб чиновники на кшталт Башмачкіна змогли досяг-ти кар’єрного успіху; чи достатньо для цього лише зробити зміни в департаменті;

-визначає головні й другорядні події в житті Башмач-

кіна, та пояснює, як вони висвітлюють образ героя;

-знаходить реалістичні (опис служби героя, його при-готування до пошиття шинелі тощо) та романтичні (поява привиду в фіналі твору) елементи в тексті;

-наводить цитати, які підтверджують типовість героя

Та ситуації;

-доводить, що Башмачкін став новим образом у літе-ратурі; що М.Гоголь – майстер художнього узагаль-нення й деталей;

-дає визначення літературознавчого поняття «ма-ленька людина», вказує, яке значення вкладає в це по-

няття;

-порівнює образи «маленьких людей»: Максима Мак-симовича ( «Герой нашого часу» М.Лермонтова) і Акакія Акакійовича(«Шинель» М.Гоголя);

-з’ясовує, у чому полягає велика трагедія «маленької

людини»; який моральний урок дає людям М.Гоголь

у повісті «Шинель»;

-трактує фантастичний фінал повісті; пояснює, чи

можна вважати, що фантастичний фінал повісті дає змогу авторові ввести у твір тему правосуддя;

-створює збірний образ петербурзького чиновництва;

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва;

-висловлює особисте ставлення до проблем, що по-

рушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; свою думку про те, як суспільство має ставитися до «маленьких людей»;

-уміє скласти перелік основних принципів, що впли-

вають на успішну кар’єру; створювати тексти (твори-мініатюри), висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зобра-

жально-виражальні засоби.

Микола Васильович Гоголь (18091852). Петербурзький етап життя і творчості письменника.

«Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників.

Образ Хлєстакова та його ди-наміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

«Шинель». Цикл петербурзь-ких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психоло-гічний і філософський плани повісті «Шинель». Особливості сюжету й композиції.

Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для лю-дини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької люди-ни».

Романтизм і реалізм, їх особливості; романтичний конфлікт, буденне і фантастичне в літературі.

Реалізм і його риси, драматичні жанри та їх особливості, комедія,

«німа сцена», епіграф, комізм, ревізор, гіпербола.

Реалізм і його риси, комедія, засоби комічного (гумор, іронія, сатира, гротеск), художній конфлікт, «німа сцена», комізм, ревізор, гіпербола.

Повість, іронія, сатира, пародія, анекдот, риси романтичної та реалістичної літератури, «зайва людина».

«Маленька людина», «зайва людина», буденне і фантастичне в літературі, художня деталь, гу-маністичний пафос, романтичний конфлікт.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: А.Хуторян,

О.Вишня,

М.Гоголь і Україна: Великі Сорочинці, Диканька, Васи-

лівка, Ніжин, Миргород, Полтава, Київ.

Вірш Т.Шевченка «Гоголю».

П.Мирний про М.Гоголя («по духу й природі рідний нам», «Хмари», «П’яниця»).

Портрети М.Гоголя: Т.Шевченко, О.Венеціанов, Ф.Мол-лер, О.Іванов, К.Мазер, К.Рабус, В.Мате, В.Горяєв, В.Лит-ко, Д.Утенков, М.Домашенко.

Ф.Соколов, автолітографія Е..Дмитрієва-Мамонова

Ілюстрації: М.Клодт «Гоголь читає Пушкіну»;

до комедії «Ревізор»: Ю.Коровін, О.Константиновський,

(П.Каратигін, В.Самойлов – актори Олександринського те-атру), П.Федотов, В.Тимм, С.Грибков, П.Боклевський, Д.Кардовський, К.Савицький, К.Рудаков.

до повісті «Шинель»: Кукринікси, К.Зеленцов, П.Боклев-ський, Ю.Чаришніков, Ю.Ігнатьєв. С.Коровін Б.Кустодієв, С.Бродський.

Живопис: В.Перов «Поховання Гоголя героями його творів» (малюнок), В.Шаталов «Портрет М.Гоголя», Ф.Москвітін «Портрет М.Гоголя», П.Білецький «Гоголь в дорозі»; М.Клодт «М.В.Гоголь спалює рукопис ІІ-ого тому «Мертвих душ»; А.Павленко, В.Павлюченко «М.Гоголь і О.Пушкін на набережній Неви»; Шимко «Ніжинський ліцей»; В.Савенков «М.В. Гоголь за роботою над «Ревізо-ром»; В.Шерешевський «Гоголь наш»; Ю.Люкшин «Гоголь в Єрусалимі».

Скульптура: бюст М.Гоголя (М.Рамазанов); бюст М.Гого-ля ( В.Білоус); скульптурний портрет М.Гоголя (О.Архі-пов); портрет М.Гоголя (С.Мокроусов).

Музика: В.Егк – опера «Ревізор» (1957); О.Холмінов - опера «Шинель» (1971); Г.Клебе – опера «Повернення Хлєстакова» (1983); О.Чайковський – балет «Ревізор» (1980); О.Жемчужников – опера «Шинель» (2005); В.Дашкевич – опера «Ревізор» (2006); Л.Яначек «Слов’янська рапсодія за Гоголем».

Театр:

Пам’ятники М.Гоголю: в Ніжині (скульп. П.Забіла; у Полтаві (скульп.Л.Позен); Римі (скульп.З.Церетелі), Яготи-ні, Миргороді, Москві, Києві, Санкт-Петербурзі.

Музеї: національний музей-заповідник у с.Гоголеве на Полтавщині, Великосорочинський літературно-меморіальний музей, музейний комплекс Ніжинського університету ім.М.Гоголя.

Фото: меморіальна дошка, встановлена в Римі на будинку, в якому жив М.Гоголь; церква Симеона Стовпника на вул. Поварській, яку Гоголь в останні роки життя відвідував;

монети Національного банку України, присвячені особі і творчості М. В. Гоголя.

Відеоресурси: «You Tu be» - документальний фільм Л.Парфьонова «Птах-Гоголь»; ілюстрації до повісті М.Го-голя «Шинель» (Н.Дорошенко); мультфільм Ю.Норштейна «Шинель»; фільм 1926р. «Шинель» (реж.Г.Козинцев і Л.Трауберг), 1959р. (реж. О.Баталов); фільм «Ревізор» 1952р.; 1996р. (реж.С.Газаров); фільм 2008р. «Портрет загадочного гения» (реж.В.Вєтров); фільм 2016р. «Гоголь. Начало» (реж. О.Петров); документальні фільми про М.Гоголя: «Три таємниці Гоголя» (2007); «Николай Гоголь. Самосожжение» (2009); «Оправдание Гоголя» (2009); кіно-сценарій «Ревізор» (реж.М.Булгаков, 1934р.).

А.Чехов «Хамелеон»,

«Товстий і тонкий»;

Мольєр «Міщанин-шляхтич»;

О.Пушкін і М.Гоголь;

М.Лермонтов «Герой

нашого часу» («малень-ка людина» - Максим Максимович);

М.Гоголь («Шинель») і П.Мирний – «Хмари» (життя інтелігенції) , «П’яниця» (тема «маленької людини»).

Географія, історія,

російська література, українська літерату-ра.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
9
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!