Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

51.

52.

53.

1

1

1

Наскрізні лінії літературного компонента (НЛ):

НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає основні відомості про життя і творчість М.О.Булгакова, його зв’язки з Україною та їх відобра-ження у творчості митця;

-виявляє, як у творчості письменника знайшов відо-браження дух трагічної доби 20-30-их років російської

історії;

-уміє використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань (проекти або презентації: «Біографія М.Булгакова», «М.Булгаков і Україна»);

-висловлює власні погляди щодо теми «М.Булгаков і влада, трагедія митця»;

-називає теми, які були найважливішими для письмен-ника, провідні проблеми його творів;

-переказує зміст повісті «Собаче серце»;

-використовує українську мову як державну для духовного й культурного самовияву;

-знає українські переклади творів письменника.

Наскрізні лінії літературного компонента (НЛ):

НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-аналізує твір у єдності змісту та форми;

-характеризує композицію, оповідну систему та жан-рову своєрідність повісті М.Булгакова «Собаче серце»;

-називає етапи розвитку сюжету твору; характерний для українського вертепу прийом поділу художнього простору на два плани (у вертепному «будинку» було два поверхи: «високий» – пов’язаний зі світлими Бо-жественними силами, та «низький» – де розміщувалися негативні персонажі);

-розкриває особливості конфлікту повісті; зв’язок про-блематики твору з проблемами суспільства, існування людини, її морального вибору;

-уміє використовувати різні види читання (вибіркове, пошукове) під час аналізу ідейного змісту твору; пере-

творювати інформацію з однієї форми в іншу (скла-дання схеми «Соціальний конфлікт у повісті «Собаче серце»);

-уміє виявляти проблеми повісті, визначати тему твору;

-формулює та обґрунтовує власну думку щодо моти-

ву вчинків героїв повісті та до проблем, що порушу-ються у творі, аргументуючи свою точку зору прикла-дами і цитатами з тексту;

-використовує українську мову як державну для ду-ховного й культурного самовияву;

-пояснює, проти яких негативних рис у людських ха-рактерах і явищ у житті суспільства спрямований твір та яку виховну функцію виконує; які моральні, соці-

альні та філософські проблеми відображає повість;

-знаходить реалістичні елементи в тексті.

Наскрізні лінії літературного компонента (НЛ):

НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-характеризує образи, розповідає про мотиви їхніх учинків; веде полеміку;

-перетворює інформацію з однієї форми в іншу (складання схеми або таблиці «Фізіологічні зміни та розвиток людських рис у Шарика»);

-знаходить художні засоби створення образів у творі;

особливості індивідуального стилю митця;

-визначає, у чому полягає особливість персонажів-двійників Шарикова- Швондера;

- використовує різні види читання (вибіркове, пошу-кове) під час аналізу образів;

-створює власну інтерпретацію художнього образу;

-знає театральні та телевізійні постановки-інтерпре-тації повісті

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;

-усвідомлює актуальність проблем, поставлених у тво-рі (свобода і несвобода особистості, відповідальність науки за її відкриття, людська гідність, любов до ближ-нього, виховання, відповідальність російської інтелі-генції за «революційні» мутації народу; доля культури та традиції за умов нового суспільства, що взяло курс на їх знищення, необхідність виховання в собі відпові-дальності, поваги до інших, взаєморозуміння,);

-формулює та обґрунтовує власну думку щодо проб-лем твору;

-прогнозує розвиток характерів героїв у подальшому;

-виявляє специфіку імен та прізвищ у творі (Клим Чу-

гункін – донор – Клим Ворошилов; професор Преобра-

женський- ідея перетворення, революції; Борменталь - «бор» - машина для свердління; «менталь» - часточка

розумового, мозок. Борменталь - той, хто свердлить

мозок; Шариков Поліграф Поліграфович – поліграф – копіювальний прилад; шарик – щось кругле, нульове, тобто нуль; тощо);

-розповідає, що нового вніс у літературу М.Булгаков своєю творчістю;

-уміє створювати тексти (твори-мініатюри), висловлю-

ючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та ви-

користовуючи відповідні зображально-виражальні за-

соби;

-висловлює власні судження щодо проблем, пов’яза-

них із інтерпретацією повісті, аргументуючи свою

точку зору прикладами і цитатами з тексту;

-розкриває значення мистецтва (в тому числі й ху-дожньої літератури) для становлення особистості, жит-

тя людства.

Михайло Опанасович Булгаков (18911940). «Собаче серце». Українські сторінки жит-тя і творчості М. О. Бул-гакова.

М.О. Булгаков і влада, трагедія митця.

«Собаче серце» як мета-фора соціальних експери-ментів революційної доби. Конфлікт натовпу, масо-вої свідомості та інтелек-ту, культури.

Персонажі-«двійники» (Шариков – Швондер).

Реалізм та його особливості, сатирич-на повість, антиутопія, прототип, засоби комічного,

Соціальний експеримент, метафора, інтелект, масова свідомість, вертеп.

Художній образ, образна система, персонаж-двійник, антитеза, діалог, ремарка, художня деталь, політичний підтекст, фантастика, мутація, засоби комічного,

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: Ж.Храмова,

М.Білорус, Ю.Некрутенко.

М.Булгаков і Україна: Київ, с.Буча, Кам’янець-По-дільський, Чернівці, хутір Богунья під Житомиром,

Портрети портрети М.Булгакова під час навчання в гімназії 30-і роки, 1937р. (фото).

Ілюстрації до повісті «Собаче серце» А.Іткіна, С.Лемехова, В.Красникова, О.Калафати, Н.Скворцової, А.Павлової.

Музика: опера «Собаче серце» - 2010 р. (англ. режисер С.Макберні, рос. композитор О.Раскатов).

Скульптура, архітектура: ляльки О.Куніної до повісті «Соба-че серце»; пам'ятники М.Булгакову в Києві, пам’ятники літера-турним персонажам М.Булгакова; погруддя М.Булгакова у польському місті Кельце.

Музеї: літературно-меморіальний музей М.Булгакова в Ки-єві, музей М.Булгакова в Москві.

Фото: портрети М.Булгакова під час навчання в гімназії, 30-і роки, 1937р.; літературно-меморіальний музей М.Булгакова на Андріївському узвозі в Києві, меморіальна дошка, присвячена М.Булгакову, на будівлі ректорату Національного медичного університету ім.О.Богомольця в Києві; меморіальна дошка, встановлена в обласній лікарні у м.Чернівці, на честь М.Булга- кова, що працював там хірургом під час І-ої Світової війни; па-м’ятний знак, присвячений М.Булгакову в м.Буча.

Театр: кн.К.Паустовського «М.Булгаков і театр»; п’єси М.Бул-гакова в театрах Москви (МХАТ, Камерний театр, театр імені

Вахтангова – 1925р.), Києва (Театр російської драми-1926р.);

вистава «Собаче серце» в театрі «Zoo» (Лос-Анджелес, з 2002р.

Відеоресурси: «You Tube» - фільм «Собаче серце» (Італія, ФРН, 1976) реж. Альберто Латтуада; фільм «Собаче серце» (СРСР, 1988) реж. Володимир Бортко; аудіокнига «Собаче сер-це»; «Собаче серце» - пісня-гімн Швондера.

М.Гоголь «Шинель», оповідання А.Чехова, Б.Шоу «Пігмаліон».

Географія, історія,

російська література,

українська літерату-ра.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
5
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!