Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

12.

13.

1

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2

Ключові та предметні компетентності:

-називає основні особливості та представників

німецького романтизму;

-розповідає про життя і творчість Г.Гейне, йо-

го внесок у духовну скарбницю німецької літе- ратури і світу;

-виразно читає вірші Г.Гейне;

-визначає тему та головну думку творів; особ-ливості віршового розміру, строфічної органі-зації поетичних творів;

-пояснює, чому вірш «На півночі кедр одино-

кий…» належить до пейзажної лірики, у чому

полягає контраст у зображенні природи в ме-

жах лише двох строф; наводить приклади пер-

соніфікації в ньому; з якою метою перекладачі

замінюють слово «сосна» на «кедр»;

-виявляє алегоричні образи у вірші «На пів-

ночі кедр одинокий…» та пояснює, на які по-

чуття натякає автор;

-тлумачить сутність романтичного культу по-

чуттів на прикладі поезії «Коли розлучаються

двоє…»; змалювання природи поетом як засіб

бачення і пізнання світу та власної душі;

-знаходить епітети, метафори і порівняння у вірші та пояснює їх роль у творах; приклади конкретного втілення ознак романтизму в пое-

зіях Г.Гейне та ілюструє їх цитатами з тексту;

-порівнює оригінал і художні переклади (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою); настрій поезії

Г.Гейне та музичного твору М.Лисенка;

-уміє проводити пошукову діяльність, готу-

вати доповіді (або презентації) «Особливості німецького романтизму», «Біографія та твор-

чість Г.Гейне»,); словесно оформлювати ре-

зультати досліджень; перетворювати інфор-

мацію з однієї форми в іншу (складання таб-

лиці або схеми «Життя і творчість Г.Гейне», «Ідейно-художні особливості вірша «На півно-

чі кедр одинокий…»); висловлювати думки, погляди про ідейні та художні особливості по-

етичних творів Г.Гейне.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2

Ключові та предметні компетентності:

-виразно читає вірш Г.Гейне;

-визначає тему, головну думку, символи та

контрасти у творі;

-пояснює, що поезія «Не знаю, що стало зо

мною…» має фольклорні витоки (німецька на-

родна легенда про Лорелей); у чому полягає

відмінність літературного і фольклорного образу;

-називає елементи композиції твору;

-знаходить епітети, метафори і порівняння у вірші та пояснює їх роль у творі;

-виявляє у вірші приклади конкретного втіле-

ння ознак романтизму та ілюструє їх цитатами з тексту;

-порівнює оригінал і художні переклади ( у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою); настрій поезії

Г.Гейне та музичного твору

-проводить паралель між збіркою «Канцонь-

єре» Ф.Петрарки та збіркою Г.Гейне «Книга

пісень», визначаючи схожість та відмінність

між ними; між баладою Ф.Шиллера «Рукавич-

ка» (доба Просвітництва – «культ розуму») і

поезіями Г.Гейне (епоха Романтизму – «культ почуттів»).

-уміє проводити пошукову діяльність, готу-

вати доповіді (або презентації) «Тематика та особливості «Книги пісень» Г.Гейне», «Моти-

ви народної творчості в поезії Г.Гейне»);

-висловлює свої думки у формі есе про самот-

ність людини, використовуючи цитати з творів Г.Гейне.

Генріх Гейне. «Книга пісень»

(«На півночі кедр одинокий…»,

«Коли розлучаються двоє…»).

Специфіка німецького романтиз-

му і творчість Г.Гейне. «Книга пі-сень»; особливості композиції збірки, образ ліричного героя. Утілення високого почуття ко-хання у віршах митця. Особли-вості поетичної мови творів.

Генріх Гейне. «Книга пісень».

Вірш «Не знаю, що стало зо

мною…». Особливості композиції вірша, образ ліричного героя,

фольклорні елементи (образи, мо-

тиви, символи, жанрові ознаки

пісні та ін.). Особливості поетич-

ної мови твору.

Жанри лірики, інтермецо, алегоричні

образи, елегія, ліричний герой, конт-

раст.

Фольклорні жанри, народна пісня,

легенда, контраст, символ.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: І.Франко, Л.Українка, М.Ста-

рицький, П.Куліш, Ю.Федькович, М.Воро-

ний, П.Мирний, П.Грабовський, М.Коцю-

бинський, В.Сосюра, П.Тичина, А.Малишко,

М.Бажан, М.Рильський, Л.Первомайський,

Л.Первомайський, М.Стависький.

Українські поети-романтики: Л.Українка і Г.Гейне; В.Сосюра і Г.Гейне; вплив Г.Гейне на І.Франка, Л.Українку, Ю.Федьковича, М.Первомайського, М.Рильського; В.Забіла «Соловей», М.Петренко «Дивлюсь я на небо…» та ін.

Портрет Г.Гейне роботи М.Оппенгейма

(1831), малюнок Людвига Грімма (1827);

малюнок Ф.Діца (1842); малюнок «Г.Гейне

в Парижі» (невідомий художник – 1847).

Ілюстрації: Е.Брюнінга, А.Гончарова, П.Тумана, Р.Грота до «Книги пісень»;

поштова листівка «Лорелей» (1926); ма-

люнки О.Лінгнера «Лорелей» та Г.Лоссова

«Лорелей». Гравюра Ш.Глейра «Хворий Гейне»; гравюра Г.Лефлера «Элиза Кри-

ниц у постели Генриха Гейне»; гравюра Х.фон Келлера «Лорелея».

Живопис: Г.Єчеїстов «Генріх Гейне»;

І.Шишкін «На півночі дикій…»; Ф.Фольц

«Лорелей»; В.Край «Лорелея»; К.Д.Фрід-

ріх «Гора Вацманн»; Л.Бродаті «Г.Гейне. Німеччина»; А.Менцель «Кімната з балко-ном»; К.Фрідріх «Двоє, що споглядають місяць».

Музика: романси і музичні балади (на вір-

ші Г.Гейне) Р.Шумана, Ф.Шуберта, П.Чай-

ковського, Й.Брамса, М.Лисенка, Р.Штра-

уса, Ф.Мендельсона, Р.Вагнера, С.Рахмані-

нова, Е.Гріга, Ф.Ліста, М.Римського-Кор-сакова, Б.Лятошинського, Д.Січинського, Л.Ревуцького; Х.Вольф – пісні на вірші Г.Гейне.

Відеоресурси: «You Tube» -записи висту-

пів І.Козловського, Б.Гмирі, А.Солов’я-

ненка; пісня «Лорелей» у виконанні ні-

мецької рок-групи «Scorpions»; «Генрих Гейне»; «Нічна пісня мандрівника».

Скульптура: Меморіал книжкам, спале-

ним нацистами в Берліні на площі Бебель-

платц в 1933р. (під скляною плитою глибо-

ко вниз під землею розміщені порожні сте-

лажі та напис: «Це було лише початком:

там, де спалюють книги, будуть спалюва-

ти і людей» (Г.Гейне); пам’ятник Г.Гейне

на горі Броккен (Німеччина) – найвищій

точці Гарца, описаному його «Подорожі на

Гарц». пам’ятник на могилі Г.Гейне (Мон-

мартр); мармурова скульптура Г.Гейне ро-

боти Л.Гасселріїса (1891); статуя Лорелей

у Бронксі (Нью-Йорк); пам’ятники Г.Гейне

в Берліні та у Дюссельдорфі (університет

цього міста носить ім’я поета); пам’ятник Г.Гейне на російському пароплаві «Лоре-лея».

Фото: Д.Кузнєцов «Самотня сосна».

Порівняння оригіналу і художніх перекладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

Збірка Франческо Пет-

рарки «Книга пісень»;

М.Лермонтов «На півно-

чі дикій…»; Ф.Шиллер

«Рукавичка»; А.Міцке-

вич «Світезь»; Р.Бредбе-

рі «Усмішка» (знищення

пам’ятників Г.Гейне);

Ф.Тютчев і Г.Гейне.

Порівняльна характе-ристика поезій україн-ських романтиків з пое-

зією Г.Гейне (образи лі-ричних героїв, тематика і проблематика, художні особливості.

Географія, історія,

німецька мова, укра-

їнська література.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
7
дн.
0
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!