Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

30.

31-32.

1

2

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає про про основні віхи життя й творчості О.де Бальзака, зв’язок письменника з Україною; увічне-ння його пам’яті в музеях і пам’ятниках, утілення обра-зів і сюжетів його книг у творах мистецтва; про історію написання, художню структуру, проблематику епопеї «Людська комедія»;

-характеризує письменника як видатного французь-кого романіста та реаліста;

розкриває особливості світогляду письменника, специ-

фіку його аналітичного підходу до зображення дійснос- ті (зображення людини у зв’язках із середовищем, зма-лювання різних верств суспільства, точність деталей і описів тощо);

-читає, використовуючи різні види читання (ознайом-лювальне, навчальне) під час роботи зі статтею підруч-ника про життя і творчість письменника);

-уміє використовувати інтернет-ресурси для отрима-

ння нових знань, підготовки повідомлень («Українські адреси Оноре де Бальзака», «Людська комедія» О.де Бальзака: ідейний задум, художня структура, зміст наз-ви,проблематика»);

-дає визначення поняття «психологізм»;

-визначає тему та головну думку роману-епопеї «Людська комедія»;

-пояснює, чому «Людську комедію» називають «енциклопедією життя Франції І-ої половини ХІХст.»;

-знає імена українських перекладачів творів О.де Бальзака.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-переказує зміст повісті «Гобсек»;

-з’ясовує значення застарілих слів, які зустрічаються в повісті (стряпчий, вексель, лихвар); у яких місцях Па-

рижа відбуваються події;

визначає сюжетно-композиційні особливості твору, його проблематику та місце у творчому доробку митця;

особливості авторського ставлення до лихваря;

-розповідає про ідеї з концепції «Людської комедії»,

втілені Бальзаком у творі;

-дає розгорнуту характеристику образу Гобсека, під-креслюючи його багатогранність (як соціального типу доби, як філософа тощо);

використовує різні види читання (вибіркове, пошуко-ве) під час аналізу образу Гобсека;

-виявляє засоби створення образу (портрет, монолог, психологічна деталь, інтер’єр, відносини з середови-

щем та іншими персонажами, вчинки, філософське ставлення до життя);

-інтерпретує вчинки персонажа, дає їм власну оцінку, аргументує свою позицію прикладами та цитатами з

тексту;

-наводить приклади поєднання в образі Гобсека еле-ментів реалізму (опис механізму позики грошей, точ-ність фіксації кількості відсотків за конкретну фінан-сову операцію лихваря тощо) і романтизму (самотність і загадковість багатія: достеменно невідомо, хто він, звідки приїхав, де нажив свій величезний капітал; конт-раст-«скнара і філософ, створіння нице і шляхетне»;

-критично оцінює професійну діяльність персонажів: Гобсека як лихваря і Дервіля як адвоката;

-характеризує інших персонажів повісті, їхній духов-

ний світ (Фанні Мальво, Анастазі де Ресто, Дервіль);

-доводить, що Гобсек є уособленням влади золота;

-аналізує особливості втілення мотиву влади золота в повісті (золото – новий володар світу);

-пояснює, які з учинків Гобсека вважає позитивними, а які негативними; мотиви вчинків графині де Ресто (коли вона прагне здобути гроші будь-якою ціною); Гобсека (коли він невблаганний до клієнтів); Дервіля (коли він розповідає історію про Гобсека віконтесі де Гран-льє); віконтеси де Гранльє (коли вона попереджає Каміллу про небезпеку стосунків із юним графом де Ресто); чого навчив Гобсек інших персонажів; актуальність твору в сьогоденні.

-критично оцінює професійну діяльність Гобсека як лихваря і Дервіля як адвоката;

-знаходить приклади втілення ознак романтизму і реа-лізму у творі та ілюструє їх цитатами з тексту;

-порівнює особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й суспільство у творчості О. де Бальзака і Ч.Діккенса («Різдвяна пісня у прозі»), І.Карпенка-Карого («Хазяїн»);

-висловлює особисте ставлення до проблем, що пору-шуються в повісті, аргументуючи свою точку зору при-кладами і цитатами з тексту;

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва;

-усвідомлює істинність моральних цінностей, необхід-ність потреби надання підтримки і допомоги, діяти за покликом серця;

-уміє перетворювати інформацію з однієї форми в

іншу (складання схеми або таблиці «Сюжет повісті О.де Бальзака «Гобсек», «Засоби творення образу Гобсека»); створювати тексти (твори-мініатюри), висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використо-вуючи відповідні зображально-виражальні засоби.

Оноре де Бальзак (17991850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості сві-тогляду письменника. «Людська комедія»: історія написан-ня, художня структура, те-матика і проблематика, образи.

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії».

Сюжетно-композиційні особливості твору («розпо-відь у розповіді»). Багатогранність образу Гобсека (як соціального ти-пу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна де-таль, монолог, вчинки, фі-лософське ставлення до життя та ін.).

Реалізм, його особливості, роман-епопея, типовий персонаж та типові обставини, психологізм, психологічна проза, соціально-психологічна проза, соціальний портрет, наскрізні персонажі.

Реалізм та його ознаки, філо-софська повість, типовий пер-сонаж і типові обставини, «мандрівний сюжет», «манд-рівний образ», «вічний образ»,

Психологізм, соціально-психо-логічна проза, соціальний портрет, художня деталь.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: І.Сидоренко, Є.Дроб’язко,

В.Підмогильний, М.Рудницький,

В.Шовкун, Д.Паламарчук, Т.Воронович, Є.Старинкевич, В.Вражливий, А.Перепадя, О.Крупко.

Оноре де Бальзак і Україна: Київ, Львів, Бердичів, Радивилів, Дубно, Верхівня.

Листи до Е.Гансь-кої.

Українські письменники про Оноре де Бальзака: Т.Шевченко, І.Франко.

Портрети О.де Бальзака: Л.А.Біссона, П.Сухотіна, А.Деве-ріа, Л.Буланже.

Ілюстрації до повісті «Гобсек»: Ш.Тамізьє (1842), Е.Тудуз (1897), С.Адіванкіна (1980), Д.Штеренберга (ХІХст.), Р.Си-нельникова, М.Майофіс, Л.Прийма.

Живопис: О.Карпентьє «Лихвар», Ф.Вальдмюллер «Евеліна

Ганська», Рембрандт «Портрет старого єврея», Жорж де Латур

«У лихваря», М.Шагал «Червоний єврей», О.Дом’є «Адвокат», серія літографій «Паризькі типи», «Дядько і небіж», «Щоб по-жинати, треба сіяти», «Щасливий батько»; В.Дарго «Будинок Бальзака, куплений ним у 1846 році».

Скульптура: 13 копій скульптур Бальзака, виконані О.Роденом.

Музика: Людвиг ван Бетховен – Симфонія № 5 (улюблений

Твір Бальзака).

Скульптура, архітектура: 13 скульптур Бальзака, виконані О.Роденом; пам’ятники Бальзаку у виконанні Давида де Анже (кладовище Пер-Лашез); А.Фальгейра (Париж); З.Церетелі (Па-риж).

Театр:

Фото: кімната-музей Бальзака у с.Верхівня, Житомирський меморіальний музей О.де Бальзака, костел Святої Варвари в Берди-чеві (шлюб О.де Бальзака з Е.Ганською).

Відеоресурси: «You Tube» - фільм О.Орлова «Гобсек» (за по-вістю О.де Бальзака) – 1987; фільм К.Еггерта «Гобсек» (1936); документальний фільм «Останнє кохання Оноре де Бальзака» (2016); фільм «Бальзак» (1999); фільм Т.Левчука «Помилка Оноре де Бальзака» (сценарій Н.Рибака,1968, знятий у Львові).

http://ru.wikipedia.org/wiki/ (віртуальна енциклопедія)
http://taina.aib.ru/biography/onore-de-balzak.htm(біографія)
http://www.russianparis.com/litterature/authors/balzac.shtml(твори)
http://letter.com.ua/autor/balzac.php (біографія та афоризми)
http://trushkovvv.narod.ru/balzac.htm (біографія)
http://www.piplz.ru/page-id-342.html (біографія)

balzac-museum.comganska.htm (Музей в с. Верхівня)

І.Карпенко-Карий «Ха-зяїн», « Сто тисяч»; М.Гоголь «Мертві

душі», Данте «Божестве-

нна комедія», О.Пушкін

«Скупий лицар», Гомер

«Одіссея», Вергілій «Енеїда», В.Шекспір «Венеціанський купець»,

Ж.-Б.Мольєр «Скупий», Ч.Діккенс «Різдвяна піс-ня в прозі».

Книга А.Моруа «Проме-тей, або Життя Бальзака».

Розвиток бальзаківських традицій у творчості:

О.Пушкіна, М.Гоголя, Ф.Достоєвського, І.Карпенка-Карого, В.Гюго, Ж.Санд тощо.

Географія, історія, економі-

ка, фінансова грамотність,

французька література, українська література.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!